Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Věci veřejné

Přinášíme opis rozsudku včetně odůvodnění

Spor město vs. Podolský - rozsudek

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKYOkresní soud v Táboře rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Josefa Mládka a přísedících Marie Hruškové a Pavly Fučíkové v právní věci žalobce Město Sezimovo Ústí, IČ 00252859, zast. JUDr: Pavlem Šonkou, advokátem v Táboře proti žalovanému Petru Podolskému, nar. 1.9. 1945, bytem Sezimovo Ústí, Lipová 618, zast. JUDr. Pavlem Šedivým, advokátem v Táboře, o zaplacení částky 105.106,50 Kč s přísl.

takto:

I. Návrh, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku 105.106,50 Kč spolu s 2% úrokem z prodlení od 3.9. 2004 do zaplacení se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 21.165,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného JUDr. Pavla Šedivého, advokáta v Táboře.Odůvodnění:

Žalobou, podanou dne 3.9. 2004 se žalobce vůči žalovanému domáhal zaplacení shora uvedené částky jako náhrady škody podle ust. § 172 ZP. K tomu uvedl, že žalobce do konce března 2000 provozoval centrální systém vytápění a dodávky teplé užitkové vody v Sezimově Ústí, od 1.4.2000 pak na základě nájemní smlouvy celé tepelné hospodářství pronajal obchodní společnosti Energoinvest, a.s. S tou bylo dohodnuto, že vyúčtování celého roku 2000 proběhne společně s jednotnou cenou za 1 GJ tepla, pouze fakturace bude odděleně za období leden - březen 2000 a duben prosinec 2000. To však dodrženo nebylo, neboť nebylo nařízeno samostatné vyúčtování ze strany žalobce, nebyla stanovena výsledná kalkulace ceny tepla a žalobce pak nedodržel cenové předpisy. V této oblasti proběhla kontrola ze strany Státní energetické inspekce, která zjistila neoprávněný majetkový prospěch na straně žalobce a porušení zákona č. 526/90 Sb. o cenách. Žalobci byla z tohoto důvodu uložena pokuta 900.000,- Kč, tu žalobce zaplatil a v době, kdy došlo k porušení cenových předpisů byl žalovaný zaměstnancem žalobce jako tajemník městského úřadu a současně byl členem dozorčí rady obchodní společnosti Energoinvest, a.s. Chybně stanovená cena tepla byla stanovena ve spolupráci Energoinvestu, a.s. a žalobce, žalovaný se tedy na ní musel přímo podílet a nezajistil samostatné vyúčtování tepla za leden - březen 2000 a v rámci své pravomoci nestanovil odpovědnost konkrétního zaměstnance nebo zaměstnanců za výpočet věcně usměrňované ceny tepla a nestanovil způsob kontroly jejího správného posouzení. Tím porušil své povinnosti podle ustn. § 74 písm. a) ZP, žalobce vůči žalovanému tedy uplatnil nárok na náhradu škody, která žalobci vznikla zaplacením pokuty a konkrétně tedy požadoval 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku žalovaného podle ustn. § 179 odst. 2 ZP.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil s tím, že dle příslušného právního předpisu autorizace na rozvod tepla byla udělena žalobci a odpovědnou osobou dle této autorizace byl Miroslav Smetana. V dozorčí radě obchodní společnosti Energoinvest, a.s. pak žalovaný odpovídal pouze za schválení ceny tepla pro následující rok - tak to bylo v nájemní smlouvě výslovně stanoveno. Konečná cena tepla za rok 2000 patřila do oblasti věcně usměrňovaných cen a musela dodržet výměr MF ČR č. 0l/2000 - za správnost podkladů pro fakturaci odběratelům však odpovídal odbor správy města a středisko č. 12 - tepelné hospodářství. Dle platného organizačního řádu pak žalovaný neměl v přímé podřízenosti odbor správy města, tento odbor spadal pod jiného funkcionáře. Proto žalovaný navrhoval úplné zamítnutí žaloby.

Soud při jednání provedl veškeré listinné důkazy předložené oběma účastníky, podrobně vyslechl žalovaného, dále vyslechl svědky Ing. Dagmar Svobodnou, JUDr. Stanislava Koudelku, Mgr. Jiřího Rašku, Miroslava Smetanu, Pavla Pekárka, Ilju Beránkovou, Jaroslava Schneidera, RNDr. Vojtěcha Kadlčíka a Ing. Radomila Čejku po zhodnocení a zvážení všech provedených důkazů postupem podle § 132 o.s.ř. pak soud dospěl k těmto závěrům:

Listinné důkazy jednoznačně prokazují, že žalobci byla za porušení zákona č. 526/1990 Sb. uložena pokuta 900.000,- Kč, kterou také dne 2.12.2000 zaplatil (zde je v soudním dokumentu překlep, správný datum je 2.12.2002, těsně po nástupu nového vedení města - pozn. Martin Klíma). Důvody uložení této pokuty jsou podrobně popsány v rozhodnutí Státní energetické inspekce č. 314050102 včetně vysvětlení, jak žalobce jako provozovatel systému centrálního vytápění a dodávky TUV postupoval ve skutečnosti a jak správně postupovat měl. Zaplacením této pokuty prokazatelně žalobci vznikla škoda, za kterou může nést odpovědnost některý jeho zaměstnanec podle § 172 OZ. Žalobce tedy uplatňuje tvrzení, že škodu zde zavinil žalovaný zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů. Je prokázáno, že v rozhodném období, které se tedy týká jak období, za které byla cena tepla nesprávně účtována (leden - březen 2000), tak i období, kdy bylo vyúčtování provedeno (leden 2001), byl žalovaný zaměstnán jako tajemník Městského úřadu Sezimovo Ústí a šlo tedy o pracovní poměr mezi účastníky. Formálně tedy žalovaný byl vedoucím organizace (§ 59 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, pozdější zákonná úprava - zákon č. 128/2000, účinný od podzimu 2000 jej v ustn. § 110 odst. 4 písm. c) a d) již takto výslovně neoznačoval, pouze hovořil o tom, že plní úkoly zaměstnavatele a řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu). Podle žalobcem předloženého organizačního řádu pak žalovaný výslovně řídil činnost městského úřadu podle organizačního řádu a zodpovídal za včasnou a bezchybnou koordinaci všech činností odborů, oddělení a podřízených organizací založených městem. Protože žalovaný byl nepochybně ve funkci vedoucího zaměstnance, i ust. § 74 písm. a) ZP mu ukládalo povinnost zejména řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky.

To vše však soud považuje za příliš obecné formulace, na základě kterých by žalovaný v rámci činnosti žalobce odpovídal úplně za vše a takto extenzivně dle názoru soudu nelze tato zákonná ustanovení vykládat.

Na předmět sporu podle názoru soudu nemůže mít žádný dopad skutečnost, že žalobce pronajal své tepelné hospodářství od 1.4.2000 jinému provozovateli - za skutečnosti týkající se této problematiky do data 31.3.2000 nese plnou odpovědnost žalobce, nakonec ji takto shledala i Státní energetická inspekce a nemůže to ovlivnit ani to, jak si žalobce dohodl provádění některých souvisejících administrativních činností. Při vyúčtování ceny tepla odběratelům za leden - březen 2000, které bylo prokazatelně provedeno v lednu 2001, vystavil prvotní doklady prokazatelně odbor správy města. Ten však dle provedených důkazů, tedy podle platného organizačního řádu, nebyl podřízen žalovanému, měl svého vlastního vedoucího a z funkcionářů města jej pak řídil místostarosta.

Jak výslovně potvrdil svědek Pekárek, základní výpočty pro vyúčtování ceny tepla za l. - 3. měsíc roku 2000 provedl on, to nakonec prokazují i listiny nacházející se ve složce odpovědnostní komise žalobce ze dne 28.2.2003, nakonec to potvrdili i další vyslechnutí svědci a sám svědek Pekárek. Na těchto listinách je však obtížné zjistit, co je vlastně údaj "cena tepla za 1 GJ", protože takto konkrétně žádný údaj označen není, ale jak nakonec i svědek Pekárek potvrdil, tato částka se nalézá pod kolonkou "kalkulace". Jak vyplývá z provedených důkazů, tyto podklady vypracované Pavlem Pekárkem byly zřejmě bez jakékoli další kontroly ze strany jeho vedoucích (v lednu 2001 by to měla být Ilja Beránková, nad ní ještě Miroslav Smetana, i když grafické znázornění platného organizačního řádu žalobce v té době úplně jednoznačné není) předány odboru ekonomiky a plánování, který na základě nich fakturoval cenu tepla odběratelům. Ani ve fakturách, alespoň tak, jak byly soudu předloženy se žádný údaj "cena za 1 GJ" neobjevuje, faktury pouze opisují z podkladů vypracovaných Pavlem Pekárkem údaj "celkem k úhradě v Kč", "daň", a "záloha". Podle těchto údajů ve faktuře tedy ani není možné zkontrolovat, jaká byla fakturovaná cena za 1 GJ tepla a jestli tento údaj tedy odpovídá věcně usměrňované ceně tak, jak ji byl povinen žalobce dodržet.

Odbor ekonomiky a plánování byl podřízen žalovanému jako tajemníkovi, ani vedoucí tohoto odboru Ing. Svobodná, ani žalovaný kontrolu těchto faktur neprovedli, to je prokázáno, ale podle pokynu č. 5/99 ze dne 13.1. 1999 - jde o tehdy platná pravidla pro účetnictví u žalobce u vydaných faktur, tedy u těchto faktur pro odběratele tepla za věcnou správnost odpovídá vedoucí odboru - to si tedy soud vysvětluje tak, že to musí být vedoucí toho odboru, do jehož působnosti patří oblast obsažená ve faktuře a to je tedy dle názoru soudu vedoucí odboru správy města.

Že by starosta nebo jiný funkcionář udělil tehdy žalovanému nějaké konkrétní úkoly v této věci - písemně, nebo alespoň ústně, to prokázáno nebylo. V této věci byla sice vyslechnuta celá řada svědků, podle názoru soudu se k této problematice vyjadřovali dosti opatrně, nakonec i závěry jednání odpovědnostní komise žalobce šly spíše do ztracena, proto dle názoru soudu je nutné vycházet především z listinných důkazů tak, jak byly soudu předloženy a jak byly při jednání provedeny.

Je sice pravda, že podle ustn. § 74 písm. a) ZP by žalovaný jako tajemník městského úřadu - vedoucí zaměstnanec měl řídit i kontrolovat práci i vedoucího odboru správy města a nakonec i vedoucí odboru ekonomiky a plánování, ale takovýto výklad tohoto zákonného ustanovení by vedl k poněkud k absurdní situaci - pak by musel žalovaný odborně obsáhnout veškeré činnosti zajišťované městským úřadem a osobně by musel kontrolovat úplně všechny prováděné činnosti do nejmenších detailů, což by ve skutečnosti nebylo zvládnutelné ani při výkonu práce 24 hodin denně. Z těchto důvodů se proto vydávají organizační řády, pravidla apod. a takové dokumenty také prokazatelně u žalobce existovaly.

Bylo sice též prokázáno, že do podobných problémů se žalobce dostal v oblasti ceny tepla i v minulosti a žalovaný tehdy osobně uznal svoji odpovědnost za vzniklou škodu a zavázal se ji i uhradit, podle názoru soudu však tuto skutečnost nelze automaticky vztáhnout i na období, které bylo uplatněno v projednávané žalobě, když jde o leden - březen 2000 a vyúčtování provedené v lednu 2001 a je tedy nutné vycházet z důkazů a skutečností týkajících se tohoto období. Navíc jak bylo opakovaně potvrzeno, nositelem autorizace v oblasti tepla byla u žalobce konkrétní osoba, nebyl to však žalovaný. Určitá závěrečná argumentace žalobce o eskont směnkách podle názoru soudu s projednávanou věcí nesouvisí.

Proto soud dospěl k závěru, že žalovaný zde nenese odpovědnost za žalobci vzniklou škodu podle ustn. § 172 ZP, žaloba byla proto zcela zamítnuta.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., ve věci měl plný úspěch žalovaný. Byla mu proto přiznána plná náhrada nákladů řízení potřebných k účelnému bránění práva, když jde o odměnu advokáta dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 20.715,- Kč a k tomu 6 režijních paušálů po 75,- Kč dle vyhlášky č. 177/96 Sb., platební místo pak vyplývá z ustn. § 149 odst. 1 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení ke zdejšímu soudu ve 3 stejnopisech, přičemž o odvolání by rozhodoval Krajský soud v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný žádat o jeho soudní výkon.

V Táboře dne 25. dubna 2005

Mgr. Josef Mládek, v.r.
předseda senátu

Za správnost: Michaela Bursíková

(Text byl pořízen elektronickou cestou z tištěných dokumentů. I přes provedenou kontrolu není možné zcela vyloučit výskyt drobné chyby. Text nebyl významově modifikován, byl pouze zpřehledněn pomocí odstavců, závorek a interpunkcí - pozn. redakce)Související články a reportáže:
Spor Město vs. Podolský (část 1.)
Spor Město vs. Podolský (část 2.)
Spor Město vs. Podolský (část 3.)
Spor Město vs. Podolský (část 4.)
Petr Podolský zproštěn obžaloby (část 5.)

Podolský opět žalován radnicí o peníze

Redakce - 14.05.2005
1. Jarda zapsáno: 17.05.2005 ve 08:34:11 hod.

Tak jsem konečně pochopil, o co vlastně jde.
Nejen čeho se týká pokuta, ale i to, že město jde po Podolským. Po opakovaném přečtení rozsudku jsem nabyl dojmu, že odpovědnost leží na panu Smetanovi, který byl v té době vedoucím odboru.
Jsem tedy opravdu zvědavý, jak se zachová radnice.
Jestli se proti rozsudku odvolá - to budou zase vyhozené peníze za právníky, nebo jestli Podolského nechá na pokoji ale hlavně mě zajímá, jestli v rámci svého "spravedlivého" zjišťování, kdo vlastně může za pokutu, podá trestní oznámení na pana Smetanu. Protože v případě, že na p. Smetanu oznámení nepodá a nebude po něm vymáhat škodu, přiznává se k tomu, že šlo pouze o to zdiskreditovat p. Podolského a že městu vlastně vůbec nejde o to najít viníka.

2. Josef zapsáno: 17.05.2005 ve 10:30:32 hod.

A bude z toho novodobý kostlivec ve skříni, schovaný pro novou várku svatých inkvizitorů, které poženou před soud současného tajemníka či starostu, za laxní přístup k vymáhání pohledávky. Nesouhlasím ale s Jardou ohledně trestního oznámení. Zodpovědnost za škodu není tresným činem, jedná se o pracovněprávní nebo občanskoprávní vztah.

3. host zapsáno: 20.05.2005 ve 12:22:52 hod.

Tak o dobré pověsti pana Podolského asi celá kauza opravdu nesvědčí ... nebo snad žijeme v době, kdy někoho zdobí podobná obvinění ???
Že to v Sezimáku nebylo všechno dobře vedeno je nepopiratelné - kde a jak by se najednou vylouply všechny ty staré dluhy a problémy města ??? A že jich Sezimovo Ústí má požehnaně.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama