Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Názory

Zastupuje město v Energoinvestu odborník nebo demagog?

SFW: Benešův článek nás poškozuje!

Z textu je zřejmá neznalost platného firemního práva kompenzovaná nepravdami.

Rozhovor s Ing. Bořivojem Kůlou, jednatelem, obchodním a finančním ředitelem SFW, s.r.o., jediným akcionářem společnosti Energoinvest a.s. o článku radního Bedřicha Beneše otištěného v Novinkách 1/05.

Pane řediteli, v posledním čísle Novinek vaše společnost reagovala na předchozí článek Bedřicha Beneše o situaci kolem tepla. Po přetištění článku na našem serveru na něj reagoval bývalý tajemník MěÚ Petr Podolský. Zdá se, že se v hodnocení Benešova článku v mnoha bodech shodujete. Můžete nám prosím podrobněji popsat, co je na názoru Beřicha Beneše, který zastupuje město v dozorčí radě vaší společnosti, špatného a proč jste na něj reagovali?

Vzhledem k tomu, že v článku jsou opakovaně uváděny nepravdivé výroky, které poškozují dobré jméno společnosti a jsou způsobilé přivodit společnosti škodu, považovalo vedení společnosti za nezbytné podat k tomuto článku vyjádření a ohradit se proti některým výrokům jeho autora.

Můžete být prosím konkrétnější? Autor například informuje občany o tom, že musí zaplatit navýšení kapitálu vaší společnosti.

Není zřejmé, na základě čeho dospěl autor k závěru, že "...byla navýšena hodnota základního kapitálu společnosti SFW s.r.o..." a dále "...byl naplněn scénář, kdy osoby, které se zúčastnily uzavření smlouvy o pronájmu a rekonstrukci tepelného hospodářství, opustily scénu a občané to teď musí zaplatit". Zvýšení základního kapitálu společnosti SFW s.r.o., současného jediného akcionáře společnosti Energoinvest a.s., je jejím vnitřním rozhodnutím a bylo plně splaceno jejím jediným společníkem. Musím zdůraznit, že tento krok nemá a ani dle platných zákonů nemůže mít ekonomický vliv na stanovení ceny tepla v Sezimově Ústí.

Bedřich Beneš vám také vytýká tzv. prodej podílů za zády města. Energoinvest je akciová společnost, takže se možná správněji jedná o akcie. Máte povinnost město o podobných transakcích informovat?

Tvrzení, že "vlastní prodej podílů probíhal za zády města a bez jeho vědomí, protože tato varianta nebyla zohledněna ve smlouvě, která jinak řeší skoro všechno." odráží zřejmou nevědomost autora o platném firemním právu. Dispozice s akciemi soukromé společnosti (nikoli tedy podílů, ale skutečně akcií), ve které město nemá žádnou účast, je plně v kompetenci akcionářů a ti nejsou povinni nikoho o prodeji svých akcií informovat. Výměna akcionářů, kteří jsou pouze kapitálovými vlastníky nemá na existenci společnosti a jí uzavřené smlouvy naprosto žádný vliv.

Bedřich Beneš označuje vaše jednání za neseriózní, protože město nemohlo ovlivnit prodej tak, aby se snížila cena tepla. Jak mohlo město do prodeje zasáhnout?

K odstavci, který začíná slovy "V roce 2003 vyzvali bývalí vlastníci..." a končí slovy "O tuto možnost nás neseriózní jednání společnosti EI se společností SFW s.r.o. připravilo" je nutno zopakovat, že z celého textu je zřejmá autorova neznalost platného firemního práva, která je kompenzována nepravdivými tvrzeními. Je naprosto nesmyslné tvrzení, že městu vyplývala jakási povinnost zprostředkovat prodej akcií akcionářů společnosti Energoinvest a.s. a už vůbec není možné, aby město nastavovalo "parametry případného prodeje tak, aby koncová cena tepla se výrazně snížila".

Myslíte, že se radnice po velkých předvolebních ambicích snaží nyní v očích občanů vypadat bezmocně? Co Benešovo tvrzení o vašem neseriózním jednání?

Opět je nutno konstatovat, že akcionáři společnosti Energoinvest a.s. jsou plně oprávněni disponovat se svým majetkem - akciemi společnosti a neměli a ani nemohou mít jakoukoli povinnost prodej akcií konzultovat s městem. Tvrzení autora o neseriózním postupu společnosti Energoinvest a.s. a SFW s.r.o. je nutno hodnotit jako pověst těchto společností poškozující, protože je nepravdivé a alibisticky staví město do pozice ochránce odběratelů tepla.

V obou zmíněných reakcích na Benešův článek se objevují názory, že autor nechápe základní ekonomická pravidla, nerozumí firemnímu právu. Je tomu skutečně tak?

Například další tvrzení, že "Nový provozovatel, mimochodem si ponechal jméno EI,..." opět a znovu prokazuje elementární neznalost autora. Jak již bylo uvedeno výše, v případě, že dojde ke změně akcionářů společnosti, společnost dále existuje a stejně tak se nic nemění na jí uzavřených smlouvách. Stejně tak tvrzení, že "Další nepříliš přátelský krok... je přenesení sídla společnosti na pražskou adresu.", je možno přiřadit stejný komentář jako v předchozím případě.

Bedřich Beneš vám v článku také dává za vinu, že odběr centrálního tepla je cenově nevýhodný a že lidé budou přecházet na jiné zdroje.

Tvrzení, že "cena dálkového tepla se tak výrazně vzdálila od ceny ostatních topných médií... či elektrické energie" je možno hodnotit dvěma způsoby. Za prvé jako lživé prohlášení, když sám autor v jednom z předchozích odstavců konstatuje, že "EI nevyužil možnosti zvýšení ceny tepla pro rok 2005", za druhé pak jako šíření poplašné zprávy, protože není pravdou, že by existovala "reálná možnost" či přímo "vážná hrozba" odpojování odběratelů od centrální soustavy a budování vlastních zdrojů tepla. O takovém chování odběratelů nemá společnost žádné informace a autor své tvrzení nijak nedokládá.

O tom, že jste navrhli snížení ceny tepla, jsme již na našich stránkách informovali. Město ale s vaší cenou nesouhlasilo, protože chce ještě daleko nižší cenu.

Je pravdou, že společnost Energoinvest nechce respektovat cenu tepla navrženou městem, a to proto, že návrh, který město prostřednictvím ing. Beneše prezentovalo, byl z ekonomického hlediska naprosto nepřijatelný, protože by vedl pouze k likvidaci společnosti.

Beneš ale tvrdí, že to je proto, že jste najati společností SFW, abyste produkovali zisk.

Opětovně je nutno upozornit, že společnost Energoinvest není k ničemu najata společností SFW, ale jedná se o její dceřinnou společnost. Tvrzení autora je tedy rovněž v tomto bodu nepravdivé.

V závěru Beneš mimochodem zmínil, že každá domácnost připojená na centrální teplo přichází každoročně o 3-5 tisíc Kč. Můžete nám to vysvětlit?

Není zřejmé, z čeho byl učiněn závěr, že "každoročně touto rekonstrukcí každá domácnost napojená na centrální vytápění přichází o 3 až 5 tisíc korun...". Toto tvrzení je nepravdivé a nedoložené.

Asi je pravda, že vysvětlit by to měl Bedřich Beneš, ale on před konfrontací a obhajováním svých názorů raději utíká a nemá zájem podávat veřejnosti informace. V samém závěru svého článku Beneš tvrdí, že vás musí donutit plnit závazky. Jaké závazky neplníte?

Pověsti společnosti se rovněž dotýká závěr článku, kde autor říká, že "Úkolem současného vedení města je všemi prostředky přinutit EI, aby splnil všechny své závazky". Toto konstatování se společnosti velmi dotýká, neboť implikuje, že společnost své závazky neplní a proto ji město musí volat k pořádku.

Chtete se ještě k nějaké části článku vyjádřit? Beneš například označuje za viníky současné složité situace předchozí vedení města a zastupitele.

Ne, společnost se nebude vyjadřovat k části textu, kde autor napadá zastupitelstvo města.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.
Také děkuji.Celý článek Bedřicha Beneše na který zde bylo reagováno, si můžete přečíst zde: Centrální teplo - jak dál!

Reakci společnosti Energoinvest otištěnou v Novinkách ze Sezimova Ústí, si můžete přečíst zde: Energoinvest reaguje na Benešův článek

Redakce - 08.06.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama