Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Věci veřejné

Jednání bylo odročeno, město má dodat další důkazy

Spor Město vs. Podolský (část. 2)

Čtenáře, kteří nečetli první část této reportáže, odkazujeme na článek: Spor Město vs. Podolský (část. 1), který popisuje pozadí sporu a události, které soudnímu jednání předcházely.

Jednání zahájil (16.12.2004 v 7:30) předseda Josef Mládek shrnutím informací o soudním sporu. Uvedl, že se jedná o pracovněprávní spor, kdy město platilo pokutu 900 tisíc Kč a nyní uplatňuje náhradu škody ve formě 4,5 násobku průměrného měsíčního platu po Petru Podolském, což činí částku 105 106 Kč a 50 haléřů. Soud obdržel 3.9.2004 žalobu, žalovaný se do 30 dnů vyjádřil, čímž nemohlo dojít k uznání nároku z nečinnosti, byla podána námitka, věc se tedy bude projednávat před soudem. Před dalším jednáním vyzval soud zúčastněné strany ke smíru.

Žalobce, tedy město Sezimovo Ústí, zastupované externím právníkem Pavlem Šonkou, trval na žalobě a stručně zopakoval předmět žaloby. Město Sezimovo Ústí porušilo zákon, žalovaný vykonával funkci tajemníka, tedy vedoucího organizace. Byl členem dozorčí rady Energoinvest a.s., měl možnost ovlivňovat cenu. Nezajistil, aby energie byla vyúčtována správně. Došlo k překročení meziročního nárůstu ceny, cena byla stanovena chybně na celý rok 2000.

Obhajoba, reprezentovaná Pavlem Šedivým prohlásila, že žalobu neuznává, jelikož pro operace s teplem byla městu vydána státní autorizace a zodpovědnou osobou byl proškolený Miroslav Smetana. Žalovaný Petr Podolský za cenovou kalkulaci tepla neodpovídal a dozorčí rada Energoinvestu o cenách nejednala. Zodpovědnost za cenové kalkulace leží dle organizačního řádu na odboru správy města, středisku 12, tedy středisku tepelného hospodářství. Petr Podolský odbor správy města neřídil, ani ho neměl v přímé podřízenosti. Odbor správy města byl řízen místostarostou. O zodpovědnosti za škodu jednala na MěÚ zodpovědnostní komise, která nikdy neoznačila Petra Podolského za viníka škody. Obhajoba dále vyslovila podivení nad tím, proč je Petr Podolský žalovaný v rámci pracovněprávního vztahu a proč tedy není podobným způsobem žalována dozorčí rada celá.

V dalším jednání byly citovány listiny předložené obžalobou. Bylo citováno to, co už zaznělo v žalobě. Zajímavá situace nastala v okamžiku, kdy obžaloba hovořila o tom, že město zaplatilo pokutu Státní energetické inspekce. Na dotaz soudu, zda má obžaloba doklad o tom, že město tuto pokutu skutečně zaplatilo, odpověděl právní zástupce města Pavel Šonka, že tento doklad nemá. Celé soudní jednání o náhradě škody na chvíli ztratilo praktický význam, jelikož škoda nebyla pro soud prokázána. V nastalé trapné situaci se Pavel Šonka obrátil na žalovaného Petra Podolského, že by snad mohl tuto skutečnost potvrdit, když byl v té době tajemníkem městského úřadu. Pobavená obhajoba prokázala daleko větší připravenost, když vysvětlila obžalobě, že Petr Podolský v té době již nebyl tajemníkem úřadu, jelikož byl po volbách 14. listopadu 2002 odvolán, zatímco pokuta byla zaplacena až 2. prosince. Obžaloba slíbila tento doklad doručit.

Soud přistoupil k výslechu obžalovaného. Ten potvrdil, že od 1.1.1991 až do 14.11.2002 vykonával funkci tajemníka MěÚ. "Neřídil jsem odbor správy města a ani středisko tepelného hospodářství. Z organizačního řádu MěÚ vyplývá, že tento odbor byl přímo řízen zástupcem starosty. Středisko tepelného hospodářství spadalo pod odbor správy města a ten byl řízen vedoucím odboru (M.Smetanou)", uvedl Podolský. "Cena pro rok 2000 byla stanovena v prosinci 1999 odborem správy města. Tento odbor předložil požadavky odběratelů a podklady pro kalkulaci na odbor ekonomiky a plánování, kde z těchto podkladů vyrobili faktury. Na cenové kalkulaci jsem se nepodílel, kontrolní činnost jsem na tomto úseku nevykonával", dodal Podolský. V dalším čase byly soudu předloženy důkazy o tom, že dozorčí rada Energoinvestu nikdy nejednala o ceně tepla na rok 2000.

Soud poté přikročil k vyslechnutí svědků. Ty předvolal celkem tři. Dagmar Svobodnou, Stanislava Koudelku a Jiřího Rašku. Další svědky z časových důvodů nepřipustil.

Dagmar Svobodná potvrdila soudu, že vykonávala od 1.1.1991 funkci vedoucí finančního odboru a od 1.1.1999 funkci vedoucí odboru ekonomiky a plánování na MěÚ Sezimovo Ústí. V současné době již na MěÚ nepracuje. "Dostali jsme podklady od odboru správy města a vystavili jsme faktury přesně podle těchto podkladů. Kontrola podkladů nám nepříslušela", uvedla ve své výpovědi.

Stanislav Koudelka vypovídal před soudem jako předseda odpovědnostní komise MěÚ. V současné době již na MěÚ nepracuje. "Závěr odpovědnostní komise byl takový, že komise nedokázala určit konkrétní zodpovědnost. Měli jsme minimum podkladů, pouze podklady k fakturaci a smlouvy. Ke konkrétnímu stanovaní ceny se nikdo nechtěl přiznat. Podklady zhotovil Pavel Pekárek, odbor správy města byl řízen vedoucím odboru Miroslavem Smetanou a celý odbor patřil pod místostarostu Ladislava Táborského. V době šetření se již jednalo o bývalé zaměstnance nebo funkcionáře", zakončil Koudelka.

Poslední svědek, Jiří Raška, vykonával funkci tajemníka odpovědnostní komise. V současné době na MěÚ také nepracuje. Potvrdil, že vedl spis tohoto případu a víceméně hovořil stejně jako předchozí svědek. Uvedl navíc, že komise nalezla pod podklady pro kalkulací tepla pro rok 2000 podpis, který však byl nečitelný.

Soud se podivil nad tím, že všichni svědci na městském úřadě již nepracují. V závěru jednání se soud optal obhajoby, zda nechce předvolat nějaké další svědky, když zaznělo, že kalkulace vypracoval Pavel Pekárek, odbor řídil Miroslav Smetana a byl v přímé podřízenosti Ladislava Táborského. Obhájce Petra Podolského Pavel Šedivý odpověděl: "Obhajoba necítí svou roli v označování jiných osob jako viníků, pro obhajobu je podstatné ukázat soudu, že pan Podolský s tímto případem nemá nic společného a že není vinen z toho, co stojí v žalobě". Soud tedy nařídil právnímu zástupci města, aby předložil další důkazy, zejména zápis z odpovědnostní komise, na který se žaloba odvolává a zvážit předvolání svědků Miroslava Smetany, Pavla Pekárka a Ladislava Táborského. Právní zástupce Pavel Šonka oznámil, že se o předvolání svědků musí poradit s klientem a jednání bylo odročeno.

Lze očekávat, že další jednání se uskuteční začátkem roku 2005, pravděpodobně v únoru. Případ budeme sledovat. Z dosavadního pozorování celý případ jeví známky podivných nelogičností a zdá se, že radnice použila žalobu jako alibistický krok před tíhou zodpovědnosti za téměř miliónovou škodu. Naše redakce má k dispozici informace z více nezávislých zdrojů, že Milan Vlček podal již dříve na současné vedení radnice trestní oznámení, ve kterém je viní z nečinnosti při řešení této otázky. Další informace hovoří o tom, že vedení radnice vyvíjelo nátlak na některé členy odpovědnostní komise, aby byl za viníka označen právě Podolský. Zdá se tedy, že radnice pracovala pod tlakem vlastních soustraníků a žaloba by mohla být způsobem, jak od sebe odehnat dotěrného Vlčka i tíhu zodpovědnosti. Obětní beránek v podobě bývalého tajemníka je pro vládnoucí smečku vlčků i vlků vysněná kořist. Pokud však budou mít žaloby připravené stejně kvalitně jako dnes, mohou zatím nechat své zuby odpočívat ve sklenici na nočním stolku.

Redakce - 20.12.2004

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama