Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Názory

Článek radního Bedřicha Beneše v Novinkách 1/05

Centrální teplo - jak dál!

Minulý rok 2004 nám přinesl jednu změnu. Původní vlastníci Energoinvestu a.s. (společnost, která byla vybrána, aby zrekonstruovala a provozovala dálkové vytápění v Sezimově Ústí - dále jen EI.) prodali v průběhu roku své podíly ve společnosti novému majiteli, české společnosti SFW s.r.o., jež je vlastněna německou společností SFW. Podle toho, že byla navýšena hodnota základního kapitálu společnosti SFW s.r.o., lze se domnívat, že původní vlastníci za své podíly ve společnosti EI. získali částku dosahující výše několika milionů Kč. Tímto krokem byl naplněn scénář, kdy osoby, které se zúčastnily uzavření smlouvy o pronájmu a rekonstrukci tepelného hospodářství, opustily scénu a občané to teď musí zaplatit. Vlastní prodej podílů probíhal za zády města a bez jeho vědomí, protože tato varianta nebyla zohledněna ve smlouvě, která jinak řeší skoro všechno. Vrátím se časově trochu zpět.

V roce 2003 vyzvali bývalí vlastníci EI. představitele města, aby byl zahájen výběr nového provozovatele soustavy tepelného hospodářství, protože oni uvažují o odchodu. Pro Město Sezimovo Ústí tím vznikl poměrně složitý stav. Vzhledem k velmi špatným referencím nechtěl nikdo z potenciálních nástupců s EI jednat přímo a město, kterému tato povinnost vyplývala i z dříve uzavřených smluvních vztahů, se muselo připravovat na roli prostředníka. I za těchto velmi složitých podmínek se nám podařilo nastavit parametry případného prodeje, tak aby koncová cena tepla se výrazně snížila. O tuto možnost nás neseriozní jednání společnosti EI se společností SFW s.r.o. připravilo.

S velkým napětím jsme očekávali vyúčtování roku 2004. Nový provozovatel, mimochodem si ponechal jméno Energoinvest, cestou vnitřních úspor nevyužil možnosti navýšení ceny tepla pro rok 2005 ve vztahu k inflaci a průměrná zúčtovací cena tepla za otopné období byla stanovena na 457,30 Kč včetně DPH. Toto je bohužel jediná pozitivní správa.

Další nepříliš přátelský krok, který byl učiněn, je přenesení sídla společnosti na pražskou adresu. Tak, jak je to ze strany EI předkládáno, by se zdálo, že stabilizace ceny je dostačujícím krokem a obrovským úspěchem. Bohužel tomu tak není!

Cena dálkového tepla se tak výrazně vzdálila od ceny ostatních topných médií, že to vytváří reálnou možnost ekonomického chování subjektů napojených na stávající soustavu horkovodu, spočívající v odpojení se od centrální soustavy po vybudování vlastního zdroje tepla na bázi plynu, či elektrické energie. Pozice města při ovlivňování koncové ceny je velmi formální, protože nesouhlas s cenou tepla, kterou schvaluje dozorčí rada, může změnit svým rozhodnutím Energetický regulační úřad. Tuto vážnou hrozbu celému systému centrálního zásobování teplem vlastníci EI bagatelizují a zesměšňují. Námi navrhovanou cenu tepla, která by nevytvářela ekonomické tlaky přechodu k jinému topnému médiu nechce EI respektovat. Zřejmě je k tomu vedou nejméně dva důvody: jednak musí zaplatit těch pěkných pár miliónů za koupi a pak jsou najati společností SFW, aby vytvářeli zisk.

Proč je to tak vážné? Ve smlouvě, které město s EI. uzavřelo, se zavázalo respektovat tuto společnost do roku 2012 jako jediného dodavatele tepla. Toto ujednání se však vztahuje pouze na místa odběru tepla v majetku města. Ostatní odběratelé, kteří mají vlastní domovní předávací stanici, nebo ještě hůře, mají ve svých objektech předávací stanici vlastněnou EI. bez uzavřeného věcného břemena, mohou řádně přejít na jakékoliv ušlechtilé palivo a nelze jim tomu zabránit. A ještě na tom mohou ušetřit.

Výsledkem nerespektování této ekonomické hrozby bude v lepším případě zvýšená cena tepla, v horším případě rozpad celého systému. Až potud se zdá, že rekonstrukce zásobování dálkovým teplem se dotýká jenom části domácností Sezimovo Ústí. Zase bohužel omyl.

Město se v roce 2001 smluvně zavázalo stát se ručitelem za leasingové splátky a v případě, že EI. nebude schopen pravidelně splácet, pak za něj město nastupuje. Aby tomu nebyl konec, je ve smlouvě velmi zvláštní klauzule, kde se město zavázalo, že v případě, kdy EI přestane splácet leasing a leasingová společnost převede splátky na město, město vyplatí Energoinvestu a.s. částku ve výši účetního zůstatku rekonstruovaného díla.

Zde si musíme položit zcela zásadní otázku, kdo takto nevýhodné smlouvy podepsal a co je k tomu vedlo. Smlouvy byly podepsány v roce 2000 a 2001. Jednoznačnou odpovědnost mají statutární zástupci města Sezimovo Ústí, tedy bývalý starosta a místostarosta, bývalý tajemník úřadu a bývalá rada města. Je naprosto neomluvitelné, že zastupitelé, prý v rámci utajení, neměli smlouvu k dispozici. Údajně jim bylo před hlasováním pouze ze smlouvy předčítáno.
Proč při projednávání tak důležité smlouvy tento způsob projednávání zastupitelé akceptovali, je nepochopitelné.

Necháme-li stranou aspekt, že každoročně touto rekonstrukcí každá domácnost napojená na centrální vytápění přichází o 3 až 5 tisíc korun, musíme říci co dál. Skutečně jedinou cestou, kterou máme, je důsledné naplňování uzavřených smluv a platných zákonů. Ve většině domů již vznikla společenství vlastníků a ta jsou jediná oprávněna uzavírat smlouvy. Energetický zákon 458/2000 Sb. větně následných úprav jednoznačně definuje v § 76 (3) náležitosti, které musí mít smlouva uzavřená na každé odběrní místo:
a) výkon, množství, časový průběh odběru a místo předání
b) základní parametry teplonosné látky, jakými jsou teplota, tlak, tlakový rozdíl, průtok
c) cenu stanovenou v místě měření
Dále zákon stanoví odběrateli právo ověření správnosti odečtu naměřených hodnot (tedy postup jaký je obvyklý pro ostatní energie).

Důslednou kontrolou a domáhání se svých smluvních a zákonných práv přinutíme provozovatele brát nás vážně jako svého zákazníka. Toto je prvním krokem, aby si EI. uvědomil, jak vážná situace v Sezimově Ústí je. Úkolem součastného vedení města je všemi prostředky přinutit EI., aby splnil všechny své závazky.

Ing. Bedřich Beneš
člen rady města Sezimova Ústí
člen dozorčí rady Energoinvestu a.s. za město Sezimovo Ústí

(článek byl převzat z radničního zpravodaje Novinky ze Sezimova Ústí 1/2005 a nebyl významově upravován ani zkrácen. Reakci Petra Podolského na tento článek si můžete přečíst zde: Benešův článek lidi mystifikuje - pozn. redakce)

Redakce - 05.03.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama