Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Názory

Josef Čáp reaguje na dopis Petra Podolského

Reakce na otevřený dopis

"Informuji o mém a za vedení města našem názoru na věc"

Tajemník městského úřadu Josef Čáp reagoval na otevřený dopis svého předchůdce v reakci pod článkem. Abychom zajistili tomuto ucelenému názoru stejné podmínky jako měl otevřený dopis Petra Podolského, uveřejňujeme ho v rubrice Názory. Článek není redakčně upravován, pouze byly opraveny překlepy a přidány odstavce, které formulář pro reakce nepodporuje - poznámka redakce.
Vážení čtenáři,
výše uvedený dopis jsem od p.Podolského dostal poštou a stejnou cestou jsem odpověděl. Teprve dnes jsem byl upozorněn na jeho zveřejnění a tedy nezbývá, než vás informovat o mém a za vedení města našem názoru na věc.

Sezimovo Ústí, 14.03.05.

Vážený pane Podolský,
ve všech funkcích, v nichž jsem pracoval jsem u sebe i spolupracovníků prosazoval za všech okolností konání jen a pouze v duchu platných zákonů, nařízení a předpisů. Totéž platí i v současné funkci z hlediska jejího, mnou občas používaného názvu, který Vás tak popudil. Proto v dalším pokračuji větou z prvního odstavce Vašeho dopisu ze dne 7.3.2005 konstatováním, že patrně: "...jenom z neznalosti... ze zcela jiných, lidsky pochopitelných důvodů" jste si nepřečetl, nebo spíše účelově zapomněl znění odst. (2), par. 140 Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v němž je ustanoveno, že ve statutárním městě se zřizuje funkce "tajemníka magistrátu", nikoliv tajemníka města, jak mi jako můj, snad chlubivý? nedostatek v dopise předhazujete. Používám tohoto zkráceného výrazu pouze při neoficiální příležitosti místo oficielního označení: tajemník městského úřadu Sezimovo Ústí. Nikdy však z tohoto přehození slov nevznikla městu, ani jeho občanům jakákoliv škoda, takže bez ohledu na Váš chybný názor bude mnou používáno i nadále.

Máte pravdu, že jsme v roce 2002 přišli k hotovému. Zapomněl jste však dodat, že k hotovému brajglu ve financování, k nezaplaceným fakturám, některým i z roku 2000 v celkové výši přes 20 mil. Kč, k dluhu na výstavbě a rekonstrukci budovy úřadu, kdy ke dni 20.11.2002 bylo fakturováno 15,711 mil.Kč hotového díla a z nich zaplaceno 3,9 mil.Kč, s připravovanou nesmyslnou další stavbou "rondelu" vstupu do objektů v rozpočtové výši přes 6 mil.Kč, k brajglu smluvním vztahu města k výrobci tepla, od něhož jste kupovali a se ztrátou na směnkových platbách /ztráta kolem 1,5 mil.Kč/ tranzitně prodávali teplo dodavateli tepla, aniž byste prosadili zákonnou povinnost uzavření smlouvy mezi těmito partnery; pravda, zvětšili jste majetek města za cenu jeho zadlužení k 1.1.2003 ve výši kolem 55 mil.Kč a zdárně jste město připravili o majetek v tepelném hospodářství ve výši kolem 60 mil. Kč prapodivnou smlouvou o nájmu věcí movitých a nemovitých, kde jste připustili nájemci získávat majetek, aniž by do něj vložil korunu ze svého naopak, připustili jste aby k jeho realizaci sloužili finanční prostředky občanů a institucí zakalkulované do ceny tepla. K tomu všemu a dalšímu jsme museli za vás zaplatit pokutu cca 1 mil.Kč za předražení tepla v 1/IV 2000.

Mohl bych pokračovat dále, ale bylo by to stejně házení hrachu na stěnu; kdo nechce, neslyší. Soudný člověk i bez ekonomického vzdělání uzná, že za těchto podmínek bylo za dva roky možno dost těžko něco nového budovat, nebylo za co.

Je mi zcela lhostejné, za jakých podmínek jste přiznal v roce 1995 svojí vinu za předražení tepla s následnou pokutou Městu rovněž kolem 1 mil.Kč a souhlasil se zaplacením náhrady v duchu Zákoníku práce. Faktem je, že jste se tím stal dlužníkem Města, kterým jste, podle mého názoru, dodnes pro neoprávněnost starosty a RM k odpuštění Vašeho dluhu. Pro osvěžení paměti cituji ustanovení par. 38 odst. (7) Zákona o obcích, "obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv." Pokud jste Vy, jako bývalý nejvyšší úředník Městského úřadu Sezimovo Ústí nakloněn k tak nehorázné, v dopise předváděné ekvilibristice mezi zákonem o obcích, jehož ustanovení k příslušné věci jsou starosta, tajemník a oba zastupitelské orgány povinni v respektovat a mezi zákoníkem práce, jak to předvádíte ve čtvrtém odstavci, degradujete svoje právní vnímání na minimum.

I v další věci jsem zřejmě přecenil Vaší bystrost; běžný čtenář Novinek určitě z článku pochopil, kdy se jedná o úplný opis dokumentů s uvedením účastníků jednání a z nich vyplývajících usnesení a kdy o můj komentář. V komentáři, jako slušný člověk, jsem se ani o panu Kotaškovi, ani o Ing. Oplatkovi nezmínil, v opisu ze zápisů z jednání se jejich jména objevila z titulu tehdy zastávaných funkcí; neuvést je tam, jen proto, že jsou dnes na pravdě boží, ztratily by dokumenty vypovídací hodnotu. Takže, Vaše úvahy o nich a panu Schneiderovi, vkládané do mých úst, považuji za účelové a hloupé.

Váš dopis a ani tento jako reakce na něj nebudou v Novinkách zveřejněny; nestanou se bulvárem, ani místem logiku postrádajících diskusí, Novinky nadále zůstanou informačním mediem. V závěru dopisu sdělujete, že si mne nevážíte. Inu což, řečeno s básníkem, nerozpláču se kvůli tomu jak kouzelník a sám si hlavu nesrazím; pouze na základě toho mi bude potěšením přejít při eventuelním vzájemném setkání na vztah dvou dospělých, naprosto cizích občanů tohoto města.

Ing. Josef Čáp

Redakce - 17.03.2005
1. Pamětník zapsáno: 24.03.2005 ve 09:54:07 hod.

Pramen křišťálově čisté vody?

Jsem řadová občan a žiji v Sezimově Ústí. Sleduji, co se kolem mě děje a hodně se divím pánům Schneiderovi a Podolskému, že se soudní cestou nebrání proti nevybíravým útokům současné "garnitury" vedení města, konkrétně těm, které přicházejí od p. Vlčka a ing. Čápa. Prvně jmenovaného neznám, ale toho druhého dobře, i když ne osobně. Znám jeho činnost po roce 1989 a snad bude dobře ji připomenout.

Ve funkci přednosty Okresního úřadu zahájil chválihodnou rekonstrukci bývalých kasáren v Táboře, ve kterém po jejím ukončení zmiňovaný úřad sídlil do svého zrušení. Vznikla krásná budova se spoustou luxusních, perfektně vybavených kanceláří, ve kterých se jistě jemu i jeho spolupracovníkům dobře úřadovalo. Problém je v tom, že původní rozpočtové náklady na rekonstrukci tohoto objektu byly překročeny o desítky milionů korun, které byly zaplaceny z peněz okresu Tábor. Z financí, které mohly být využity na rekonstrukci komunikací, vybavení domovů důchodců, na dotace obcím, atd. Je pravda, že tyto vícenáklady byly, podle mých informací, schváleny tehdejším Okresním shromážděním, ale bylo to vždy se spoustou připomínek jeho členů a na základě tvrdého nátlaku ing. Čápa.

Další epizodou jeho činnosti je převod Okresní nemocnice Tábor na město Tábor. Tím se ze státní nemocnice stala městská a přišla o mnohamilionové státní dotace na svoji činnost po celou dobu, kdy tento stav trval. Okresní nemocnici tyto peníze chybí dodnes. Tuto změnu zřizovatele ing. Čáp tvrdě prosazoval. Ubylo mu tím totiž spoustu starostí.

A konečně poslední věc. Jakýpak asi "kostlivec" vystrčil ing. Čápa ze dne na den z funkce náměstka ministra vnitra, do které s takovou pompou nastupoval, a ve které dlouho nevydržel? To musela být kostra mamuta! Možná však, že by byl vhodnější pro vysokou funkci na ministerstvu financí, když se mu povedlo za rok zlikvidovat ty "obrovské dluhy" Sezimova Ústí. Nebo je to tím, že využil příjmů z prodeje bytů, jejichž ceny byly proti původnímu návrhu podstatně zvýšeny. Ale to by dokázalo i minulé vedení města.

A proč to všechno píši? Mrzí mě každá nespravedlnost. Zejména však to, že zapomínáme jak město vypadalo a jaké je dnes. Ať si každý zkusí odpovědět na otázku, čí je to zásluha.

P.S. Nepijme z každého pramene, o kterém si myslíme, že je křišťálově čistý. Mohli bychom dostat úplavici.

2. Čtenář zapsáno: 24.03.2005 ve 19:48:55 hod.

Ze strachu nemám dost odvahy se podepsat. O to víc ale oceňuju vaši odvahu pane Klíma. Věci které tu píšete bysme se těžko jinak dozvěděli. Na oplátku vás upozorním že v MFDNES z 24.4.98 vyšel rozhovor s ministrem Svobodou o důvodech proč odvolal náměstka Čápa.

3. bojim bojim bojim zapsáno: 25.03.2005 ve 22:35:49 hod.

taky taky taky, koho koho koho ???

4. informace pro pořádek zapsáno: 30.03.2005 ve 23:53:01 hod.

Prohlášení tiskové mluvčí ministra vnitra ze den 23.4.1998
www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/cap_odvo.html

5. informace pro pořádek zapsáno: 30.03.2005 ve 23:59:28 hod.

Prohlášení tiskové mluvčí ministra vnitra ze dne 23.4.1998
www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/cap_odvo.html

6. bojím taky... zapsáno: 01.04.2005 ve 23:17:07 hod.

Prohlášení tiskové mluvčí ministra vnitra-copy z www.mvcr...

Odvolání náměstka ministra vnitra Ing. Josefa Čápa
Dnešního dne ministr vnitra Cyril Svoboda rozhodl o odvolání z funkce náměstka ministra vnitra Ing. Josefa Čápa. Ing. Josef Čáp se ve své funkci celkově neosvědčil.
Ministr vnitra mu vytýká zejména tato pochybení:

Přes opakované výtky ministra se projevovaly v jeho práci závažné nedostatky při metodickém řízení přednostů okresních úřadů. Na příklad toleroval, že někteří přednostové okresních úřadů vědomě neplnili usnesení vlády.
Náměstek Josef Čáp svými kroky v posledních dnech ohrozil organizaci zdárného průběhu voleb.
Při šetření stížnosti na nezákonný postup jednoho přednosty okresního úřadu ministr vnitra dokonce zjistil, že náměstek Josef Čáp se pokusil tento postup legalizovat.
Dagmar Raupachová

V Praze dne 23. dubna 1998

7. Jarek zapsáno: 03.04.2005 ve 22:56:04 hod.

Tak kdo teda dělal větší „brajgl“? Podolský na Sezimáku nebo Čáp na ministerstvu? Možná by měl pan Čáp uvážlivěji volit slova, když už panu Podolskému vyčítá tu „ekvilibristiku mezi zákony“, a že „degraduje svoje právní vnímání na minimum“. Protože jak je vidět, sám má nějakou tu „ekvilibristiku“ na triku a právní vnímání asi taky nic moc, když dostal od Cyrdy takovéhle hodnocení :). Jo jo, čím kdo zachází, tím taky schází …

8. Čtenář zapsáno: 04.04.2005 ve 13:17:28 hod.

On to Cyrda ještě trochu víc konkretizuje v rozhovoru pro MF Dnes. Ruml ho vytáhl na ministerstvo a pak po Sarajevu přišel Cyrda a Čáp asi ve svých letech už nestačil jeho tempu nebo mu házel klacky pod nohy.

9. čtenář 2 zapsáno: 05.04.2005 ve 07:02:58 hod.

Pro obyvatele města je teď zajímavé kdo do nedávna kradl a tuneloval ve městě a ne proč byl Čáp kdysi odvolán z funkce náměstka. Takhle to vydadá jen na odvádění pozornosti od trestního stíhaní bývalých šéfů města, jak je v tomto státě zvykem. Jinak je prezentovaná nezávislost těchto stránek, poněkud narušena, tím, že je sponzoruje zadáváním reklam pan Podolský přes Motel Euro , jehož je spolumajitelem.

10. Čtenář 3 zapsáno: 05.04.2005 ve 12:56:15 hod.

To čtenář 2: Nevím, jestli jste na těchto stránkách viděl jen ten jeden banner, ale tato reklama je proměnná. Myslím, že pan Klíma potvrdí, že si svou reklamu můžete zde zaplatit i Vy.

11. jiný čtenář zapsáno: 05.04.2005 ve 12:56:41 hod.

Já osobně bych všem čtenářům doporučil článek MF Dnes z 24.4.98, který končí poznámkou, že pan Čáp všechny výtky o svém pochybení odmítá. To je totiž ukázka jeho charakteru. Ať dělá cokoliv, vždy je to správné. Takový člověk je ve funkci velmi nebezpečný. Pokud je ještě inteligentní, je to velmi výbušná směs, neboť vše řídí podle svého, ale zároveň tak, aby za nic neodpovídal. Lituji pana starostu a ostatní odpovědné osoby, neboť oni se budou jednou odpovídat občanům za činy, které ve skutečnosti vymýšlí "velký šéf" bez zábran a studu.

12. další čtenář zapsáno: 05.04.2005 ve 13:31:35 hod.

Vážený „jiný čtenáři“, slušný, skvělý příspěvek od Vás!!!A pravdivý. Kéž by tomu věřilo více lidí, zejména veřejných činitelů.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama