Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Věci veřejné

Kontrolní výbor nalezl množství vážných pochybení

Bylo manipulováno výběrovým řízením?

Jedním z bodů jednání zastupitelů ze dne 17.9.2009 byla i zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města, týkající se výběrového řízení vypsaného radou města na poskytovatele úvěru. V tomto výběrovém řízení shledali členové kontrolního výboru velmi vážná pochybení a vyslovili podezření, že v průběhu výběrového řízení bylo s nabídkami manipulováno za účelem vylepšení pozice vítězné banky.

Předkládáme čtenářům zápis v přesném znění, jak byl předložen zastupitelům.


Zápis z kontroly a jednání kontrolního výboru zastupitelstva města Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí, středa 16. září 2009

Předmět kontroly

Kontrolní výbor (dále jen KV) se zabýval kontrolou Zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. s názvem „Úvěr – Zlepšení tepelně technických vlastností budov – Základních škol Sezimovo Ústí“ z vlastní iniciativy na základě pověření § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.

Situace

Zadávacího řízení (dále jen ZŘ) se zúčastnily 4 banky, které byly KV pro účely kontroly označeny čísly 1 až 4 podle výsledného pořadí. Banky zaslaly nabídky. Z nabídek byl zpracován výpis. Z výpisu byly vyplněny hodnotící tabulky. Z nich bylo stanoveno pořadí. S výslednou bankou byla podepsána smlouva. Výběr nejvýhodnější nabídky probíhal dle stanovených hodnotících kritérií:

1.       výše úrokové sazby                                                        váha 50 %
2.       celková cena za poskytnutí úvěru                                váha 25 %
3.       podmínky zajištění úvěru                                              váha 15 %
4.       podmínky předčasného splacení úvěru                     váha 10 %

KV se zabýval porovnáním hodnotících kritérií mezi nabídkami, výpisem, hodnoticími tabulkami a výslednou smlouvou.

Zjištěné nedostatky

Kritérium č. 2: celková cena za poskytnutí úvěru (poplatky)

1.       V nabídce banky č. 1 byl uveden poplatek za správu úvěru min. 500 Kč měsíčně. Další podmínkou poskytnutí úvěru je zřízení běžného účtu a závazek dlužníka alespoň po dobu úvěru vkládat část finančních prostředků na tento účet, což je další poplatek 125 Kč měsíčně. Ve výpisu je ale chybně uvedeno, že poplatek není žádný. Z toho důvodu získala banka č. 1 v hodnotících tabulkách nejvíce bodů. KV má podezření na zvýhodnění banky č. 1 při hodnocení tohoto kritéria.  

2.       V nabídce banky č. 2 je uvedena závazková provize. Tento fakt vůbec není ve výpisu uveden. KV poukazuje na nekvalitní zpracování výpisu.

3.       Díky finanční podpoře veřejné zakázky ve výši 35000 Kč banka č. 3 nabídla dle názoru KV v tomto hodnoticím kritériu nejlepší podmínky, protože i po započtení celkových poplatků je poplatek záporný -3000 Kč, tedy jedná se spíše o dotaci. Ostatní podmínky (založení účtu a vedení financí přes tento účet) jsou stejné jako u banky č. 1. Ve výpisu se nic z toho neobjevilo. KV má podezření na znevýhodnění banky č. 3 při hodnocení tohoto kritéria.

Kritérium č. 3: podmínky zajištění úvěru

1.       Banka č. 1, banka č. 2 a banka č. 3 nabídla v rámci hodnotícího kritéria stejné podmínky. Přesto se v tabulkách objevil nestejný počet bodů. Banka č. 1 získala 100 bodů, banka č. 2 získala 80 bodů a banka č. 3 získala 80 bodů. KV má podezření na zvýhodnění banky č. 1 při hodnocení tohoto kritéria.

2.       Výpis u tohoto kritéria obsahoval i údaje, které tímto kritériem nejsou. Navíc jsou i při stejných podmínkách uváděny ve výpisu různé údaje. Např. u banky č. 2 a 3 je ve výpisu uváděno např. doložením smluv a doložením čerpání. U banky č. 1 však toto ve výpisu není, přestože to v podmínkách má také. KV má podezření na zvýhodnění banky č. 1 při zcela vyrovnaných podmínkách třech bank.

Kritérium č. 4: podmínky předčasného splacení úvěru

1.       U banky č. 1 je ve výpisu uvedeno, že předčasné splacení je bez poplatku, umožněno kdykoliv a bez podmínek. To ovšem neodpovídá nabídce, kde je uveden poplatek 25 % mimo poslední den v měsíci.

2.       Banka č. 2 má předčasné splacení zcela bez poplatku, jen s oznámením 1 měsíc předem. U této banky je ale ve výpisu uvedena sankce za poplatek ve výši 25% - jedná se však o podmínku banky č. 1.

3.       Banka č. 3 má předčasné splacení zcela bez poplatku, jen s oznámením 5 dní předem, dle názoru KV se jedná o nejlepší podmínky v rámci hodnoticího kritéria. Přesto banky č. 1, 3 a 4 získaly plný počet bodů. KV poukazuje na zvláštní přidělování bodů.

4.       KV poukazuje na nekvalitní zpracování výpisu, kdy omylem nebo záměrně, avšak prokazatelně došlo ke zvýhodnění banky č. 1 na úkor banky č. 2, když byla bance č. 2 připsána sankce z nabídky č. 1.

Rozpor mezi nabídkou vítězné banky a uzavřenou smlouvou

Výsledná smlouva s vítěznou bankou se liší od podané nabídky do soutěže, ale výpis již v době svého zpracování odpovídá údajům z budoucí výsledné uzavřené smlouvy. KV vyslovuje podezření, že bylo v průběhu zpracování nabídek jednáno s vítěznou bankou za účelem dodatečného upravení nabídky tak, aby mohla být vyhodnocena jako nejlepší.

Přepočet vážených kritérii na absolutní body

KV poukazuje na nelogický a neobjektivní přepočet bodů, kdy jsou celkové body děleny počtem obeslaných firem (5), místo toho, aby byly děleny počtem zúčastněných firem (4). Tím se uměle zmenšují rozdíly mezi účastníky zadávacího řízení.

Navrhovaná opatření

KV doporučuje pro další podobná zadávací řízení sloučit kritéria 1 a 2, abychom získali jedno silné kritérium hodnotící, kolik nás bude úvěr celkově stát. Kritérium 2 má po vyjádření v absolutních cenách příliš velkou váhu (stejné body odpovídají statisícům u K1 i desetitisícům u K2).

KV doporučuje pro další zadávací řízení posílit kontrolní mechanismy. Dále z důvodu hospodaření s veřejnými prostředky doporučuje orgánům města mít ve všech zadávacích řízeních a veřejných soutěžích povinný souhlas s nakládáním s informacemi dle zák. 106/1999 Sb.

Na základě závažnosti zjištěných skutečností kontrolní výbor v rámci své iniciativní pravomoci navrhuje zastupitelstvu města, aby uložilo starostovi města na nejbližším veřejném zasedání ZM podrobně zdůvodnit celý průběh zadávacího řízení, popsat zpracování nabídek, postup při výběru vítězné nabídky a vysvětlit všechny kontrolou nalezené chyby.

 
Za Kontrolní výbor Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Martin Klíma
RNDr. Vojtěch Kadlčík
Josef Králík
(Ing. Jan Mrzena byl z jednání KV řádně omluven)

Skupina opozičních zastupitelů navrhovala usnesení, v němž požadovali, aby starosta města svolal mimořádné zasedání zastupitelstva města, na němž vysvětlí průběh výběrového řízení a objasní všechny nalezené nesrovnalosti. Toto usnesení však nebylo koaliční skupinou přijato. Opozice tedy využila zákonné možnosti a předala starostovi petici více než třetiny zastupitelů, v němž svolání mimořádného zastupitelstva s vysvětlením starosty požaduje. Starosta jim podle zákona musí vyhovět do 21 dní.

Je pravděpodobné, že podezřelým výběrovým řízením se bude mimo zastupitelů zabývat i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a orgány činné v trestním řízení, neboť je podezření, že mohlo dojít k trestnému činu.

Originál zápisu kontrolního výboru naleznete v příloze


Článek obsahuje přílohu zapis_kvzm.pdf
Redakce - 21.09.2009
1. ABA zapsáno: 25.09.2009 ve 11:31:48 hod.

Ale, ale, česká spořitelna kde šéfuje paní Svatková, nedostala zakázku a je zle. Zelený se znemožnili v Táboře s Lidlem, tak hledají další kauzu , kde se zvydeitelnit.

2. Pro ABA zapsáno: 25.09.2009 ve 12:03:55 hod.

Když už, tak to první ale bez čárky, Česká spořitelna (pak čárka), zviditelnit zásadně s i a Zelení se znemožnili. Kvalita pravopisu stejná, jako kvalita příspěvku - pod vší úroveň.
Osobně jsem ale zvědavý, jaké vysvětlení bude mít pan starosta na sporné body.
Jan - pravidelný čtenář

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama