Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Názory

Reakce na Čápův článek o kostlivcích v Novinkách

Otevřený dopis Josefu Čápovi

Že jsem gauner lze sdělit i bez poukazování na slaboduchost ostatních

Otevřený dopis Ing. Josefu Čápovi na jeho článek "Doplněk k informaci o KOSTLIVCÍCH" v Novinkách ze Sezimova Ústí č.1/05

Vážený pane inženýre Josefe Čápe,

tajemníku úřadu města, jak se sám velmi rád titulujete, jímž nejste, a jímž jste nikdy nebyl. Tuto poznámku jsem si dovolil jenom jako malou reakci na to, jak rád poukazujete na nedostatky jiných, zde ve zvýrazněném textu "Zápis č.14 ze schůze Rady MěÚ (správně města)...". Škoda jenom, že jste si té maličkosti nevšimnul již v roce 1995, kdy jste Vy a úřad, jehož jste byl přednostou, vykonával dozor nad činností obecních úřadů. Titul, který používáte patří v této republice jenom několika tajemníkům magistrátních měst. Možná, že ho používáte jenom z neznalosti, já osobně si ale myslím, že je to ze zcela jiných, lidsky možná pochopitelných důvodů. A nyní k Vašemu článku.

Kontrola, kterou tak bravurně popisujete, ač o ní moc nevíte, protože jste v té době působil ve funkci přednosty Okresního úřadu v Táboře, se netýkala roku 1994, nýbrž roku 1993. Ten rok byl pro úřad dost složitý, stali jsme se plátci DPH, začal pracovat odbor správy města a bylo v té době nutné vyřešit mnoho nejasných věcí a záležitostí. My jsme v roce 1991 nepřišli k hotovému jako vy v roce 2002. Přesto, že si dnes již všechny podrobnosti nepamatuji, tak Vám ale s jistotou řeknu: Nebyli jsme se starostou v této záležitosti na Finančním ředitelství v Českých Budějovicích, ale nároku na písemné vyhotovení rozhodnutí jsme se vzdali ihned po skončení kontroly v budově Městského úřadu Sezimovo Ústí.

Co mě vedlo k tomu, že jsem zodpovědnost převzal na sebe, Vám nechci vysvětlovat, stejně by to bylo zbytečné. Je to jenom moje soukromá věc a moje vlastní, nikým nemanipulované rozhodnutí. Ubezpečuji Vás, že Ti, kteří měli o věci být informováni, o ní informováni byli, pravdivě a včas. Poněkud nepravdivá informace, která vyšla z Vašeho pera, je o tom, že některý z odběratelů tepla odebíraného z rozvodné sítě města, byl touto cestou přímo poškozen. Nebyl. Jistou újmu utrpěl tehdy stát a já velmi dobře chápu, že je Vám těch peněz líto, protože by se z nich dalo něco pořídit, ale tento názor jaksi nekoresponduje s tím, co jste za více jak dva roky na radnici předvedli vy, kolik chodníků jste opravili, kolik nových jste vybudovali a kolik jste postavili nových bytů, nebo jiných, pro občany tohoto města potřebných staveb. Dosud jste nepřinesli ani žádnou dotaci, kterých za starostování Jaroslava Schneidera byly desítky milionů, a které byly všechny investovány ve prospěch občanů a několikrát zvětšily majetek Sezimova Ústí. To jsou fakta, o kterých se nemluví, protože se to nehodí do vaší současné ideologie a strategie.

Nesprávné údaje s jasným cílem obrátit pozornost jiným směrem než k Vaší osobě a osobě ředitele Příspěvkové organizace Správa města Miroslava Smetany, uvádíte i ve výkladu Zákona 367/1990 Sb. Zastupitelstvo samozřejmě rozhodovalo o odpisu pohledávky vyšší než 5000,- Kč, ale protože tento případ byl řešen podle Zákoníku práce a ne podle Zákona o obcích, tak takové rozhodnutí zastupitelstvu nepříslušelo. Tak, jak byla tato záležitost řešena podle Zákoníku práce, bylo vše v naprostém pořádku, včetně prominutí zbytku trestu.

Zde je ovšem možné, a snad i správné položit si otázku jinou, a to zda bylo správné řešit tento případ podle Zákoníku práce. Přesto, že se sám v článku chováte jako soudce a arbitr, nejste kompetentní osobou k vynesení rozsudku nad osobami, které byli v dané záležitosti zapojeny. Máte nejenom právo ale i povinnost sdělit takové podezření orgánům činným v trestním řízení. S takovou činností máte velmi bohaté zkušenosti, a jenom na tomto principu lze hledat pravdu a spravedlnost.

A na závěr mého otevřeného dopisu mi dovolte několik poznámek ke slušnosti. Jak píšete, tak se všichni, co jste je opakovaně ve svém příspěvku jmenoval, dopustili "skoro klukovské snahy o utajení škody", což jste na samém závěru pojmenoval příměrem "kulháním v silně pokročilém stadiu". Zápis z jednání rady města je ve své podstatě veřejnou listinou a utajovat cokoliv tímto způsobem by bylo opravdu "klukovské". Je samozřejmě pochopitelné a snadno prohlédnutelné, že je třeba co nejvíce zpochybnit kompetentnost RNDr. Kadlčíka a Mgr. Hojsákové, protože se blíží rok komunálních voleb, a tito lidé by mohli být nebezpečnými protikandidáty. Smutné a podlé ale je, jmenovat pana Kotašku a  Ing. Oplatka, protože Ti již nemohou do případu vnést žádné nové světlo a nemohou se především bránit. Slušní lidé nechávají ty, co nás opustili, většinou na pokoji. Navíc to byli lidé, kteří měli, a dodnes mají, u mnoha spoluobčanů vysoký kredit a úctu. Já osobně si jich nesmírně vážím pro jejich vysoké morální hodnoty, pracovitost a přátelství. Samostatnou kapitolou je očerňování starosty Schneidera, který oba svoje následovníky značně převyšuje, a kteří, řečeno obecně, mu nedosahují ani ke kotníkům.

To, že jsem gauner, bylo již mnohokrát vysloveno, a protože je to potřeba stále znovu a znovu lidem sdělovat, tak to bylo přesto snadno možné udělat i bez poukazování na slaboduchost těch ostatních. Neuškodí ani trochu trpělivosti, počkat na konec soudního řízení ve věci druhé pokuty za teplo z roku 2000, nicméně je potřeba říct, a to bez ohledu na to, kdo bude nakonec uznán vinným, že největší příspěvek na výši pokuty nese Vlček a jeho přátelé, kteří neslibují, ale pracují.

Já si Vás pane inženýre ani moc nevážím, ale přesto si myslím, že člověk ve Vašem věku a Vaší inteligence, by byl schopen, pokud by to patřilo k jeho lepším vlastnostem, podávat informace a činit veřejné soudy, poněkud objektivnějším způsobem. Současně Vás vážený pane tajemníku žádám, jako šéfredaktora Novinek ze Sezimova Ústí, o vytisknutí mého otevřeného dopisu v příštím čísle.

S úctou
Petr Podolský

V Sezimově Ústí dne 7.3.2005

Redakce - 10.03.2005
1. Ing.Josef Čáp zapsáno: 17.03.2005 ve 08:21:05 hod.

Vážení čtenáři, výše uvedený dopis jsem od p.Podolského dostal poštou a stejnou cestou jsem odpověděl. Teprve dnes jsem byl upozorněn na jehp zveřejnění a tedy nezbývá, než vás informovat o mém a za vedení města našem názoru na věc.
Sezimovo Ústí, 14.03.05.

Vážený pane Podolský,
ve všech funkcích, v nichž jsem pracoval jsem u sebe i spolupracovníků prosazoval za všech okolností konání jen a pouze v duchu platných zákonů, nařízení a předpisů. Totéž platí i v současné funkci z hlediska jejího, mnou občas používaného názvu, který Vás tak popudil. Proto v dalším pokračuji větou z prvního odstavce Vašeho dopisu ze dne 7.3.2005 konstatováním, že patrně: „…jenom z neznalosti… ze zcela jiných, lidsky pochopitelných důvodů“ jste si nepřečetl, nebo spíše účelově zapomněl znění odst. (2), par. 140 Zákona 128/2000 Sb.,
o obcích, v němž je ustanoveno,že „ve statutárním městě se zřizuje funkce „tajemníka magistrátu“, nikoliv tajemníka města, jak mi jako můj, snad chlubivý? nedostatek v dopise předhazujete. Používám tohoto zkráceného výrazu pouze při neoficiální příležitosti místo oficielního označení: tajemník městského úřadu Sezimovo Ústí.
Nikdy však z tohoto přehození slov nevznikla městu, ani jeho občanům jakákoliv škoda, takže bez ohledu na Váš chybný názor bude mnou používáno i nadále.
Máte pravdu, že jsme v roce 2002 přišli k hotovému. Zapomněl jste však dodat, že k hotovému brajglu ve financování, k nezaplaceným fakturám, některým i z roku 2000 v celkové výši přes 20 mil. Kč, k dluhu na výstavbě a rekonstrukci budovy úřadu, kdy ke dni 20.11.2002 bylo fakturováno 15,711 mil.Kč hotového díla a z nich zaplaceno 3,9 mil.Kč, s připravovanou nesmyslnou další stavbou „rondelu“ vstupu do objektů v rozpočtové výši přes 6 mil.Kč, k brajglu smluvním vztahu města k výrobci tepla, od něhož jste kupovali a se ztrátou na směnkových platbách / ztráta kolem 1,5 mil.Kč/ tranzitně prodávali teplo dodavateli tepla, aniž byste prosadili zákonnou povinnost uzavření smlouvy mezi těmito partnery; pravda, zvětšili jste majetek města za cenu jeho zadlužení k 1.1.2003 ve výši kolem 55 mil.Kč a zdárně jste město připravili o majetek v tepelném hospodářství ve výši kolem 60 mil. Kč prapodivnou smlouvou o nájmu věcí movitých a nemovitých, kde jste připustili nájemci získávat majetek, aniž by do něj vložil korunu ze svého naopak, připustili jste aby k jeho realizaci sloužili finanční prostředky občanů a institucí zakalkulované do ceny tepla. K tomu všemu a dalšímu jsme museli za vás zaplatit pokutu cca 1 mil.Kč za předražení tepla v 1/IV 2000.
Mohl bych pokračovat dále, ale bylo by to stejně házení hrachu na stěnu; kdo nechce, neslyší.
Soudný člověk i bez ekonomického vzdělání uzná, že za těchto podmínek bylo za dva roky možno dost těžko něco nového budovat, nebylo za co.
Je mi zcela lhostejné, za jakých podmínek jste přiznal v roce 1995 svojí vinu za předražení tepla s následnou pokutou Městu rovněž kolem
1 mil.Kč a souhlasil se zaplacením náhrady v duchu Zákoníku práce. Faktem je, že jste se tím stal dlužníkem Města, kterým jste, podle mého názoru, dodnes pro neoprávněnost starosty a RM k odpuštění Vašeho dluhu. Pro osvěžení paměti cituji ustanovení par. 38 odst. (7) Zákona o obcích, „obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.“
Pokud jste Vy, jako bývalý nejvyšší úředník Městského úřadu Sezimovo Ústí nakloněn k tak nehorázné, v dopise předváděné ekvilibristice mezi zákonem o obcích, jehož ustanovení k příslušné věci jsou starosta, tajemník a oba zastupitelské orgány povinni v respektovat a mezi zákoníkem práce, jak to předvádíte ve čtvrtém odstavci, degradujete svoje právní vnímání na minimum.
I v další věci jsem zřejmě přecenil Vaší bystrost; běžný čtenář Novinek určitě z článku pochopil, kdy se jedná o úplný opis dokumentů s uvedením účastníků jednání a z nich vyplývajících usnesení a kdy o můj komentář. V komentáři, jako slušný člověk, jsem se ani o panu Kotaškovi, ani o Ing. Oplatkovi nezmínil, v opisu ze zápisů z jednání se jejich jména objevila z titulu tehdy zastávaných funkcí; neuvést je tam, jen proto, že jsou dnes na pravdě boží, ztratily by dokumenty vypovídací hodnotu.
Takže, Vaše úvahy o nich a panu Schneiderovi, vkládané do mých úst, považuji za účelové a hloupé.
Váš dopis a ani tento jako reakce na něj nebudou v Novinkách zveřejněny; nestanou se bulvárem, ani místem logiku postrádajících diskusí, Novinky nadále zůstanou informačním mediem.
V závěru dopisu sdělujete, že si mne nevážíte. Inu což, řečeno s básníkem, nerozpláču se kvůli tomu jak kouzelník a sám si hlavu nesrazím; pouze na základě toho mi bude potěšením přejít při eventuelním vzájemném setkání na vztah dvou dospělých, naprosto cizích občanů tohoto města.
Ing. Josef Čáp


Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama