Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Názory

Miroslav Vocílka se vyjadřuje k prodeji Fierlingerovy vily

Starosta reaguje na útoky opozice

Vážení spoluobčané,

po posledním zastupitelstvu města došlo k velice nevybíravému útoku na mojí osobu a koaliční většinu v zastupitelstvu města. Zasedání zastupitelstva bylo vyvoláno 7 zastupiteli (1xKSČM, 6x Město pro všechny – SNK a KDU-ČSL) s tím, že stěžejním bodem jednání mělo být projednávání vypsání referenda o prodeji areálu Fierlingerovy vily. Program zastupitelstva nebyl většinou zastupitelů schválen (pro pouze 4 zastupitelé – 3x KSČM, 1x Město pro všechny – SNK a KDU-ČSL) a tak vzhledem k zákonu o obcích muselo být zasedání ukončeno.

Na dalších řádcích bych se pokusil podívat se na prodej areálu Fierlingerovy vily ze širších souvislostí.

Současné zastupitelstvo převzalo řízení města v listopadu 2002. Ekonomická situace města byla popsána již dříve, přesto si dovolím nastínit míru zadlužení města spolu s jejím dalším vývojem v nadcházejících letech.


Vývoj zadluženosti města v mil.Kč
graf zadluženosti


Město se v roce 2002 nacházelo ve velice těžké finanční situaci, dlouhodobě mělo pověst notorického neplatiče, penále za pozdní platby faktur byly běžnou výdajovou položkou, přestavba budovy městského úřadu byla dodavatelskou společností zastavena pro neexistenci finančních prostředků na tuto investici. Vedle tohoto zadlužení zde vznikal ještě další – vnitřní dluh v podobě zanedbání oprav původního bytového fondu, nedostatečných investic do školských zařízení, spotřebováním předplaceného nájemného u půdních nástaveb a nových bytů.

S nástupem nového vedení došlo ke změně přístupu k ekonomice města. První dva roky byly ve znamení maximálního omezení jak investičních, tak provozních výdajů, aby se tak město dostalo do černých čísel. Výjimku tvořila dostavba budovy městského úřadu, která byla z větší části již stavebně dokončena. Došlo k rozhodnutí o  dostavbě ale v menším rozsahu.

Ekonomická situace města je dnes stabilizovaná. Na poměrně výrazný rozpor mezi potřebami a zdroji v budoucích letech je ovšem nutné reagovat. Jednak je to další tlak na snižování provozních výdajů, jednak určení si priorit.

Rozpočet města disponuje při současné míře zadlužení potenciálem na opravy a investice (v případě že nebude docházet k prodeji majetku) na úrovni maximálně 10 mil.Kč ročně. Zkusme nastínit potřeby města v příštích čtyřech letech.

Prioritou současné koalice je výstavba domova seniorů. Toto zařízení, vzhledem ke stáří populace ve městě (30% podíl obyvatel nad 60 let proti republikovému průměru 18,5%) zde již mělo být postaveno dávno. Současná koalice činí pro realizaci tohoto projektu maximum. Na Ministerstvo práce a sociálních věcí byl doručen projekt pro stavební povolení, bylo doloženo územní rozhodnutí o stavbě a garantována připravenost spoluúčasti na výstavbě na úrovni cca 45 mil.Kč. Projekt byl realizován z financí utržených z prodeje rekreačního střediska na Šumavě, pro financování výstavby je počítáno i s prostředky z prodeje areálu Fierlingerovy vily. Na výstavbu domovů seniorů budou s největší pravděpodobností vyčleněny 2 mld. Kč z rušeného Fondu národního majetku. Šanci na finanční spoluúčast státu na stavbě domova budou mít pouze ti, kteří kromě potřeby prokáží svoji připravenost. Prostředky z tohoto zdroje budou pravděpodobně určeny pro 14 projektů v republice. I v případě, že by se naše město do této skupiny v letošním roce nedostalo, je projekt připraven a každé vedení města musí vyvíjet v dalších letech maximální úsilí, aby se tak stalo. Vzhledem k prodlužujícímu se věku populace bude stát nucen vyčlenit v nadcházejících letech další významné prostředky na stavby nových moderních domovů pro seniory.

Přes vysokou investiční náročnost této prioritní investice bude nutné v dalších čtyřech letech vynakládat další výrazné finanční prostředky do těchto oblastí :

1. bytový fond
a) starý bytový fond
Město obecně není sice dobrým podnikatelem, ovšem správu domů je schopno slušně ekonomicky zvládnout. Z dlouhodobého hlediska, při očekávaném uvolnění regulace nájemného a průběžných opravách, může město disponovat dodatečnými zdroji pro profinancování svých potřeb. Proto další výrazné rozšíření privatizovaných domů by bylo krátkozraké. V bytech, které městu zůstanou v majetku je ovšem nejvyšší čas zahájit opravy, na které ani současnému vedení nezbývaly finanční prostředky. Stávající stav již nelze dále přehlížet. V bytech bude nutné zrekonstruovat elektroinstalaci, vyměnit okna, kuchyňské linky, rekonstruovat koupelny a sociální zařízení.
b) nový bytový fond
Největší investice v novém bytovém fondu v nejbližších letech budou plynout do střešních nástaveb. Prostředky z předplaceného nájemného byly utraceny na jejich výstavbu, takže bude muset být použito jiných zdrojů. V minulém roce byla zahájena plánovitá oprava střešních nástaveb spočívající ve výměně střešních oken (okna použitá při výstavbě byla naprosto nevhodná a je nutná jejich výměna). Riziko dalších výraznějších nákladů skrývá možný tlak na přezkoumání dostatečnosti zateplení střešních bytů.

2. komunikace
Původní chodníky a silnice již nelze dlouho udržovat pouze lokálními opravami. Město by mělo vypracovat plán postupných rekonstrukcí s horizontem dokončení do 20 let. Tato obnova musí být v souladu s rekonstrukcí sítí, zejména rozvodů vody a kanalizace.

3. školská zařízení
V roce 2007 končí nájemní smlouva na pronájem areálu školky Lipová. Je nanejvýš pravděpodobné, že další prodloužení nájmu nebude již možné a město bude nuceno objekt koupit. Kupní cena se pravděpodobně nebude pohybovat pod 5 mil.Kč. Do ostatních školských zařízení bude potřebné investovat ročně min 4mil.Kč, aby se postupnými kroky dostaly na úroveň odpovídající dnešní době.

4. správa města
Pro zachování provozuschopnosti Správy města je nutné investovat do techniky minimálně 1 mil.Kč/rok.

5. ostatní investice
Další investice si vyžádají rozvojové záměry města, které jsou z větší části zahrnuty do Strategického plánu mikroregionu Táborsko. Jde především o přírodní koupaliště se sportovišti pro menšinové sporty v areálu požární nádrže, atletická dráha s fotbalovým hřištěm u 2.ZŠ, podpora investic gymnastů, fotbalistů, házenkářů. Spolu s vyvolanými nepředpokládanými investicemi, které se každý rok objeví, na úrovni 1 mil.Kč/rok se budou ostatní investice v příštích 4 letech pohybovat na úrovni min.20 mil.Kč.

V příštích 4 letech by mělo město počítat s výdaji nad úrovní běžných výdajů ve výši až 200 mil.Kč. Při možnostech rozpočtu na úrovni cca 40 mil.Kč bude nutné část potřeb pokrýt v rozumné míře úvěry od bank, využít strukturálních fondů EU (v případě, že jejich programy budou korespondovat s prioritami města), využít národních dotačních programů, prodat zbytný majetek města. Je pravděpodobné, že i ve výše nastíněných oblastech bude muset dojít, vzhledem k míře disproporce, k další selekci výdajů. S podobně výraznými rozpory v potřebách města a jejich nedostatečného krytí se bude nutné vypořádávat i v středně a dlouhodobém horizontu. Proto je neustále nutné rozlišovat, co je a co není prioritní pro kvalitní život ve městě, pro jeho obyvatele. Opakování scénáře, kdy město investuje bez ohledu na finanční krytí by bylo mírně řečeno značně nezodpovědné.

Pro nesouhlas s referendem o prodeji areálu Fierlingerovy vily možná nebyl použit ten nejoptimálnější postup. Občanům, kteří přišli na zastupitelstvo se za to, jakým způsobem proběhlo touto cestou omlouvám. Přesto mi dovolte vyjádřit názor, že o Fierlingerovu vilu v této chvíli nešlo. Myslím, že jsme byli svědky zintenzivnění předvolebního boje a Fierlingerova vila je pouze jeho prostředkem. Jak jinak mám rozumět tomu, když k vyhlášení referenda mě vyzývají lidé, kteří před lety nechtěli přijmout areál ani zadarmo, jak mám rozumět vyjádření, že někteří z těchto lidí nejsou plně proti prodeji vily, jak mám rozumět tomu, že zde rok „pracovala“ komise složená z převážně opozičních zastupitelů, měla dát návrh na využití areálu Fierlingerovy vily a za rok své činnosti proběhly pouze dvě jednání z nichž existuje pouze jeden zápis s v podstatě nulovým efektem (urnový háj a park snad nelze považovat za výstup), jak mám rozumět tomu, že referendum je iniciováno v době, kdy vila není v prodeji, její prodej byl odložen a nyní probíhá šetření ministerstva kultury o vyjmutí areálu z památkové péče.

Nemůžu a nechci tvrdit, že všechno, co současné vedení města, současná rada města a zastupitelstvo, udělali bylo uděláno bez chyb. Ovšem za rozhodujícími kroky směřujícími ke stabilizaci ekonomiky, prodeji zbytného majetku a soustředění se na priority v dalším směřování města si stojím.

Miroslav Vocílka
starosta města

Redakce - 24.05.2006
1. David Jaroš zapsáno: 24.05.2006 ve 16:16:10 hod.

Ať koukám do zákona o obcích jak chci, nic o tom, že po neodhlasování programu je zasedání zastupitelstva nutno ukončít, jsem nenašel. Viz moje reakce na předchozí článek, věnovaný tématu posledního zastupitelstva s nástinem řešení.

2. Martin Klíma zapsáno: 24.05.2006 ve 17:18:15 hod.

Ano, souhlasím. Zákon o obcích ani jednací řád zastupitelstva tuto situaci neřeší a tudíž není možné tvrdit, že jednání muselo být ukončeno. Ale je možné, že panu starostovi někdo namluvil, že to tak je. Nemyslím si totiž, že by pan Vocílka napsal podobné prohlášení, aniž by mu věřil. Na radnici si někteří funkcionáři vykládají zákony velmi, opravdu velmi volně, až alegoricky. Ať už se jedná o petiční zákon, zákoník práce nebo třeba zákon o obcích. Volnost výkladu se v těchto případech rovná sousloví "jak se mi to hodí".

Co se týká nástinu řešení v předchozím příspěvku, dodatečně děkuji, shoduje se s právním názorem, který mám k dispozici a hodlám ho použít u případu prodeje Nového Světa, kde je porušení zákona a usnesení zastupitelstva zcela patrné. Zde, u případu zrušeného zastupitelstva, nemá uvedený postup bohužel žádný praktický přínos.

3. k věci zapsáno: 24.05.2006 ve 19:24:38 hod.

Koukám, že pan starosta už taky vyrukoval s předvolební demagogií. Po přečtení jeho příspěvku mi skoro slzí oko. Ale ono nebude všechno asi tak pěkné a zákonné. Radní si vykládají zákony podle svého. Když se to hodí, tak se zákon nedodržuje. Úvěrům se říká dluhy, ... Připadám si jako v Kocourkově nebo spíše v hnízdě velkého černobílého ptáka s dlouhým zobákem, který s oblibou staví hnízda na komínech a na zimu odlétá do teplých krajin. Přeju Sezimovu Ústí, aby tento pták, který na MěÚ hnízdí nepřetržitě již 4 roky, na podzim odletěl a už se nevrátil.

4. Občan SÚ zapsáno: 25.05.2006 ve 12:30:30 hod.

Najednou je pro město priorita stavba pro seniory? A to Vocílka zapomněl, že bylo požádáno o dotaci na tuto akci dávno předtím, než se podvodným způsobem dostal na radnici? A kdo se postaral o to, aby se žádost o dotaci stáhla?
To ať laskavě vysvětlí a nedělá ramena pár měsíců před volbama. Domov pro seniory
se mohl již dávno stavět. Že teď nemá stát peníze a potřebuje vysokou spoluúčast obce, to je důsledek vlády ČSSD. A co se týká článku Vocílky - kdo si nevezme v dnešní době úvěr, nikdy ničeho nedosáhne. To se týká jak občanů, tak organizací. Bez zadlužení se nic nepostaví, nezmodernizuje atd. Kdyby se mělo čekat až se našetří na výstavbu bytů, tak dodneška nic nestálo, nebyli by ve městě mladí lidé, školky a školy by byly prázdné, možná prodané... Je nutné si věci dávat do souvislosti. To asi každý neumí.

5. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 25.05.2006 ve 13:22:11 hod.

Možná by panu Vocílkovi měl někdo připomenout jeho památný výrok o vymírání důchodců.

6. Josef zapsáno: 25.05.2006 ve 19:06:08 hod.

...zahrádkářů.

7. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 26.05.2006 ve 08:03:49 hod.

Pravda. Omlouvám se.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama