Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Věci veřejné

Přečtěte si, co starosta a jeho lidé nenechali občany slyšet

Josef Králík: Nehazardujme s majetkem!

Proslov Josefa Králíka pro zastupitele a občany k jednání o Fierlingrově vile

Vážení občané, vážené kolegyně, kolegové,

zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí bylo svoláno na popud části členů ZM, kterým není lhostejný osud majetku města a jeho využití ve prospěch občanů. Jak všichni víte, předmětem dlouhodobého jednání je areál Fierlingerovy vily a rozsáhlých pozemků k ní přináležejících. Vraťme se na počátek celého jednání.

Město Sezimovo Ústí se stalo dne 16.4.2001, na základě smlouvy o bezúplatném převodu mezi státem a městem, výlučným vlastníkem celého areálu Fierlingerovy vily. Jedná se o původní vilu Zdeňka Fierlingera s příslušnými hospodářskými budovami o výměře 276 m2, nádvořím 1659 m2, parkovou zelení o výměře 10536 m2 a zalesněnou plochu o velikosti 16406 m2. Dle vyjádření ředitele Památkového úřadu se jedná o ucelený soubor, prezentující životní styl a architektury moderního pojetí 30. let minulého století. Parková část je hodnocena jako krajinářsky hodnotná lokalita, která působí jako harmonický, homogenní celek.

Tak jako je rozdílně hodnocena a posuzována osobnost Zdeňka Fierlingera, tak také jeho dědictví, které nám spadlo zadarmo do klína, je místními politiky rozdílně hodnoceno a posuzováno.

Jak jsem již uvedl, rozhodnutím ministra kultury ze dne 13.11.2000 byl celý areál prohlášen za památkově chráněný a vzhledem k ustanovení při převodu do majetku města, že při prodeji celého areálu třetí osobě ve lhůtě deseti let od podpisu o převodu, je město Sezimovo Ústí povinno převést do státního rozpočtu částku 2,416.273,- Kč, tzn. že v případě prodeje areálu do dubna r.2011 se musí z prodejní ceny odečíst již zmíněná částka cca 2,5 mil. Kč.

Nicméně nové vedení města již 3 měsíce po svém nástupu do funkcí ve vedení samosprávy rozhodlo o prodeji celého areálu veřejnou dražbou. Toto rozhodnutí bylo posvěceno usnesením zastupitelstva dne 25.3.2003. Ale již na tomto zasedání zazněly hlasy, které nedoporučovaly prodej z mnoha důvodů.

V roce 2004 byl uskutečněn první pokus o prodej formou dražby s nejnižším podáním 12 mil. Kč. Dražba byla neúspěšná. Dne 28.12.2004 předložil tajemník MěÚ ing. Josef Čáp zastupitelstvu města na jeho zasedání materiál, týkající se opakované dražby výše uvedené nemovitosti. Zde byla stanovena nejvyšší vyvolávací cena na 11 mil. Kč se snižováním základu vyvolávací kupní ceny o 0,5 mil. Kč až na určitou minimální hodnotu. Podle návrhu na usnesení, měl výši minimální hodnoty kupní ceny znát pouze starosta, jednatel realitní kanceláře a licitátor. Do dnešního dne není známa oficiální výše hodnoty této minimální ceny, kterou měl určit pouze starosta města.

S tímto navrhovaným postupem byl vysloven zásadní nesouhlas a bylo přijato usnesení č. 109/2004, které odložilo rozhodnutí o prodeji areálu Fierlingorovy vily na zasedání ZM v letních měsících r. 2005, do té doby měla být prověřena možnost jeho využití pro potřeby města.

Na základě tohoto usnesení byla ustanovena komise pro návrh na využití areálu Fierlingorovy vily. Jak pravil však starosta města v materiálech na jednání zastupitelstva dne 12.12.2005, práce komise nepřinesla žádné významné ovoce.

Z tohoto místa mohu zodpovědně prohlásit, že práce ustanovené komise byla již od počátku postavena na vedlejší kolej, neboť vedení města i přes přijaté usnesení ZM se v regionálním i celostátním tisku prezentovalo výroky, že Fierlingerva vila bude prodána a získané prostředky budou využity pro výstavbu domova důchodců. Tato vyjádření byla otištěna minimálně v šesti případech. Zde bych chtěl upozornit, že vedení města nerespektovalo přijaté usnesení ZM a tím došlo k zpochybnění samotné funkce zastupitelstva města a k znevážení jejich práce.

Na posledním jednání v únoru letošního roku zastupitelstvo schvalovalo rozpočet města a v kapitálových příjmech byla opět uvedena finanční částka, získaná z prodeje vily. Na můj dotaz, jak je možno počítat s těmito penězi, pokud nebyl schválen prodej Fierlingerovy vily, odkázala mě vedoucí finančního odboru ing. Šišková na rozhodnutí vedení města.

Pro opětovný nesouhlas s tímto značně podivným postupem, se rozhodla část zastupitelů využít svého práva, daného zákonem o obcích, a svolat neplánované jednání zastupitelstva, týkajícího se osudu areálu Fierlingerovy vily, s tím, že pokud nedojde k rozumnému řešení, požádá již zmíněná část zastupitelů o krajní řešení - konání místního referenda.

Vzhledem k tomu, že referendum je poměrně složitá a finančně náročná záležitost, a že ani uvedená skupina zastupitelů nechce hnát celou věc až do těchto krajních situací, požádali jsme starostu o možnost jednání, kde bychom došli k oboustrannému rozumnému řešení. Uskutečnila se dvě jednání za účasti paní Svatkové, Krákorové, pánů Fr. Beneše, Gauseho, V. Vlčka, starosty, místostarosty a mne. Nedošlo zde k žádné shodě a z úst pana starosty zaznělo, že vzhledem k plánované výstavbě domova důchodců je jeho prioritou prodej Fierlingerovy vily.

Vážené kolegyně a kolegové, otázka Fierlingerovy vily je ze strany vedení města a okruhu příznivců prodeje neodlučně spojena s výstavbou domova důchodců. Chci ujistit občany města i kolegy a kolegyně zastupitele, že také my plně podporujeme výstavbu domova a uvědomujeme si potřebnost tohoto zařízení pro naše spoluobčany. Je však třeba zvážit, zda prodej tak jedinečného majetku, jakým je celý areál Fierlingerovy vily, je tou jedinou možností získat finanční prostředky k výstavbě domova důchodců. Není ještě známo, zda dotace na tuto výstavbu bude poskytnuta a v jaké rozsahu. A je naprosto nutné zvážit, zda eventuelní prodej je výhodný pro město.

Při prodeji celého areálu za částku 10 mil. Kč bychom museli odvést státu 2,5 mil. Kč, odměnu pro realitní kancelář, licitátora a určitě daň z prodeje. Při střízlivém odhadu by nám zůstalo cca 6 mil. Kč. Podle posudku soudního znalce mají nemovitosti hodnotu 3,836.740,- Kč, takže na pozemky by zbyla cena 2,163.260,- Kč. Z jednoduchých výpočtů pak vyplývá, že prodejní cena za 1 metr čtvereční ostatních ploch by vyšla na 80,12 Kč. Domníváme se, že takovéto hazardování s obecním majetkem hraničí s trestným činem.

Vážení přátelé, jak jsem již zmínil, část zastupitelů nesouhlasících s prodejem Fierlingerovy vily je ochotna se podílet na hledání možností získání peněz pro výstavbu domova důchodců. Bylo to již naznačeno na jednáních, které proběhly minulý týden a se kterými Vás může seznámit, pokud bude zájem a vůle, paní kolegyně Svatková.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nemáme morální právo takto nakládat s majetkem všech, podotýkám všech občanů města, aniž bychom znali jejich názor. Prodej by byl nevratným krokem a v případě neuskutečnění výstavby domova důchodců by se získané peníze rozplynuly v podružných akcích.

Zanechme budoucím generacím a našim následníkům kus krásné přírody a majetek, který mohou třeba podstatně lépe využít, než plánujeme my. Věřím, že zvážíte celu záležitost a ve vašem rozhodování bude převažovat rozum a zodpovědnost, než touha za každou cenu se zviditelnit a postavit si pomník za každou cenu.

Josef Králík, zastupitel KSČM

Redakce - 21.04.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama