Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení z ustavujícího zasedání ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6.11.2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti SŠ - COP v Sezimově Ústí II

Usnesení č. 1/2006/ustav.:
ZM schvaluje navržený program ustavujícího zasedání ZM s tím, že vypouští bod 12) programu - Volba členů a předsedů výborů ZM.

Usnesení č. 2/2006/ustav.:
ZM bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích.

Usnesení č. 3/2006/ustav.:
ZM schvaluje tento způsob voleb platný pro toto ustavující zasedání zastupitelstva:
Volba mandátové, volební a návrhové komise a předsedů a členů výborů ZM je veřejná a volba starosty, místostarosty/ů a ostatních členů rady města je tajná.
Návrhy kandidátů podávají členové zastupitelstva. Návrhy kandidátů na volbu starosty, místostarosty, resp. místostarostů a ostatních členů rady města podávají zastupitelé - zástupci volebních stran na výzvu předsedajícího v pořadí podle úspěšnosti volebních stran v proběhlých komunálních volbách. Návrhy kandidátů do ostatních volených funkcí podává jako první předsedající.
Nejprve se hlasuje o kandidátovi navrženém jako prvním, po té o kandidátovi navrženém po něm atd. až do vyčerpání návrhů. Zvolením plného počtu členů každého orgánu se další návrhy kandidátů považují za nepřijaté a již se o nich nehlasuje. V případě voleb kandidátů do rady města a výborů zastupitelstva města se hlasuje postupně o jednotlivých členech těchto orgánů. V případě voleb do mandátové, volební a návrhové komise se volí obsazení těchto orgánů najednou (celá sestava kandidátů).
Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo zdržením se hlasování.
Tajné hlasování se provádí vložením hlasovacího lístku označeného jménem kandidáta, o jehož zvolení se hlasuje, a textem ano - ne do hlasovací urny, se kterou jednotlivé členy zastupitelstva obchází a kterou následně vyhodnocuje volební komise. Volba z možností ano - ne se provádí zakroužkováním příslušné možnosti. Nezakroužkování ani jedné z těchto možností znamená zdržení se hlasování.

Usnesení č. 4/2006/ustav.:
I. ZM rozhodlo, že mandátová, návrhová a volební komise budou trojčlenné.
II. ZM volí tyto členy mandátové komise:
pí Svatková Ludmila, p. Ing. Beneš František, p. Vlček Milan
III. ZM volí tyto členy volební komise:
p. MUDr. Wofek Ivo, p. Dostál Ladislav, p. Voráček Tomáš
IV. ZM volí tyto členy návrhové komise:
p. Králík Josef, p. Ing. Kupsa Zdeněk, p. Stryhal Vít

Usnesení č. 5/2006/ustav.:
ZM bere na vědomí, že mandáty všech přítomných zastupitelů jsou platné.

Usnesení č. 6/2006/ustav.:
ZM volí jako starostu města: p. Ing. Bedřicha Beneše

Usnesení č. 7/2006/ustav.:
ZM zřizuje funkce prvního a druhého místostarosty města s tím, že první místostarosta dle ust. § 104 zák. o obcích zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Usnesení č. 8/2006/ustav.:
I. ZM volí jako prvního místostarostu města: p. Pavla Samce
II. ZM volí jako druhého místostarostu města: p. Miroslava Vocílku

Usnesení č. 9/2006/ustav.:
ZM rozhoduje, že 2 zastupitelé budou pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni, a to první a druhý místostarosta, a že starosta není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 10/2006/ustav.:
I. ZM stanoví, že rada města je sedmičlenná.
II. ZM volí tyto členy ZM jako členy rady města:
p. Víta Stryhala
pí Mgr. Olgu Svatoňovou
p. Ing. Jiřího Vavrušku
p. Ladislava DostálaIng. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta


V Sezimově Ústí dne 6.11.2006

Redakce - 14.11.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama