Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení z 10. veřejného zasedání ZM

Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 16.12.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ a SŠ – Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 66/2008/10
I. Schvaluje
zprávu o kontrole plnění usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 67/2008/10
I. Schvaluje a vydává
v samostatné působnosti v souladu s § 6 odst.5c zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, územní plán Sezimovo Ústí. Územní plán Sezimovo Ústí je vydán opatřením obecné povahy podle ustanovení. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
II. Nerozhodovalo
o námitkách podaných v rámci řízení o územním plánu (§ 52 až 54 stavebního zákona), neboť nebyly žádné uplatněny.
III. Vzalo na vědomí
vypořádání uplatněných připomínek k projednávanému návrhu územního plánu.

ZM po projednání
Usnesením č. 68/2008/10
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2008, kterou se zrušují vyhláška č. 3/94 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, vyhláška č. 5/97 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ a obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ pro správní území města Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 69/2008/10
I. Schvaluje
rozpočtová opatření bez připomínek.
a) rozpočtové opatření ZM č. 28
Název:
Navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +87000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -87000
Saldo 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 29
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu „ Kulturní program k 60.výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +30.000
520 3319 5169 748 Nákup ostatních služeb, ORG 19 +23.895
520 3319 5139 748 Nákup materiálu jinde nezařazený +5.000
520 3319 5021 748 Ostatní osobní výdaje +1.105
Saldo 0

c) rozpočtové opatření ZM č. 30
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem Sezimovo Ústí v novodobých dějinách“
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +40.000
300 3316 5136 748 Knihy,učební pomůcky a tisk +40.000
Saldo 0

d) rozpočtové opatření ZM č. 31
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem „ Pamětní síň I.,II. a III.odboje“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 766 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +84.000
300 3319 5169 766 Nákup ostatních služeb +84.000
Saldo 0

e) rozpočtové opatření ZM č. 32
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem „7.ročník jarního festivalu pěveckých sborů “

v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +20.000
300 3312 5169 748 Nákup ostatních služeb +20.000
Saldo 0

f) rozpočtové opatření ZM č. 33
Název:
Navýšení provozní dotace ZŠ Školní náměstí 628
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +50.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -50.000
Saldo 0

g) rozpočtové opatření ZM č. 34
Název:
Nákup záznamového zařízení pro městskou policii
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení +48.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -48.000
Kapitálové výdaje 0

h) rozpočtové opatření ZM č. 35
Navýšení příjmů dle skutečného vývoje
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
100 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků +800.000
300 1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa +500
650 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství +200.000
330 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií +200.000
300 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a dlouhod.dr.majetku +500
100 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady +37.000
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy +1.238.000
Saldo 0

i) rozpočtové opatření ZM č. 36
Název:
Navýšení provozní dotace MSKS
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
450 3119 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +112.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -112.000
Saldo 0


ZM po projednání
Usnesením č. 70/2008/10
I. Schvaluje
úpravu závazného ukazatele ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 – opravy na 300 tis. Kč.


ZM po projednání
Usnesením č. 71/2008/10
I. Schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2009.


ZM po projednání
Usnesením č. 72/2008/10
I. Schvaluje
rozpočet města na rok 2009 bez připomínek v tomto znění:

a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je rozpočet Města Sezimovo Ústí na rok 2009 navrhován takto:


Rozpočet ( v tis. Kč)
Celk.příjmy po konsolidaci 92.238,50
z toho příjmy daňové 69.554,00
nedaňové 11.649,00
kapitálové 2.300,00
dotace 8.735,50
Celk.výdaje po konsolidaci 110.533,30
z toho běžné 83.576,30
kapitálové 26.957,00
Výsledek salda hospodaření -18.294,80
Financování 18.294,80
splátky úvěrů a půjček -2.227,00
změna st.pros. na účtech 20.521,80


b) Zásady pro úpravy rozpočtu

I. Provádění rozpočtových opatření
1.Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření:
1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
1.4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 500tis Kč
1.5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku

2.Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
2.1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
2.2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka,paragraf, ORJ) je nad 20tis Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
2.3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce v rozsahu do 500 tis.Kč včetně
5

II. Čerpání rozpočtu
Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

c) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příspěvek na činnost:
v tis.Kč
ZŠ a MŠ 9.května 3680
ZŠ Školní náměstí 3550
ZŠ Švehlova 1452
MŠ Zahrádka 755
MŠ Lipová 900
MSKS 4590
Správa Města 17682

d) Závazné ukazatele- seznam investičních akcí
v tis.Kč
Revitalizace Klubu důchodců 100
Elektronický úřad 250
Nové kamerové body 200
Osobní automobil 200
Nivelační přístroj s příslušenstvím 65
Účelová komunikace kolem trati ČD a zahrádek 150
Generální oprava lávky přes Kozský potok 2900
Oprava ul.9.května( frézování, nový povrch, rozšíření zatáčky) 1600
Soukeník-cesta 250
Dětská hřiště(park.úpravy+oplocení) 95
Okružní ul.(směnky) 1899
Zateplení ( dofinanc.)-ZŠ Školní náměstí 4706
Zateplení ( dofinanc.)-ZŠ Švehlova 2441
Zateplení ( dofinanc.)-ZŠ 9.května 2345
Zateplení ( dofinanc.)-MŠ 9.května 911
Školy( rezerva)-technické zhodnocení budov školských zařízení 8000
Výpočetní technika 110
Pozemky 100
Finanční spoluúčast na akcích financovaných z dotačních prostředků 250

e) Další závazné ukazatele rozpočtu
• položka 5011 platy zaměstnanců- 9.041 tis. Kč
• položka 5222 a 5223 ( neinvestiční dotace neziskovým organizacím)- 907,50 tis.

ZM po projednání
Usnesením č. 73/2008/10
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM po projednání
Usnesením č. 74/2008/10
I. Bere na vědomí
informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU.

ZM po projednání
Usnesením č. 75/2008/10
I. Schvaluje
výši darů jednotlivým členům výborů ZM podle předloženého návrhu.

ZM po projednání
Usnesením č. 76/2008/10
I. Schvaluje
prodej bytu č. 675/18 v domě čp. 675, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 65,85 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30 m2) manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí, za cenu 344.325,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 77/2008/10
I. Schvaluje
prodej bytu č. 661/7 v domě čp. 661, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 62,00 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30) manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí, za cenu 323.920,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 78/2008/10
I. Schvaluje
prodej bytu č. 422/7 v domě čp. 422, ulice 9. května, Sezimovo Ústí II, o výměře 64,80 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 2,20 m2) manželům Milanovi Krejčímu, trvale bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trvale bytem Družstevníků 136, Tábor – Horky, za cenu 335.520,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 79/2008/10
I. Schvaluje
tyto zásady pro prodej bytů v domech čp. 422, 492, 493, 497, 498, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 661, 675 a 678, vše obec Sezimovo Ústí:

1) cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2009 součet částek 5.900,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 1.900,- Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje.
2) cena bytu při úhradě 50% kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny do 5 let činí v roce 2009 součet částek 6.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 2.000,- Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna zástavním právem města k převáděnému bytu.
3) kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, společně s nimi i manžel kupujícího.
4) pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2009 či v jiném roce, je určující datum schválení koupě zastupitelstvem města.
5) tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný byt. U bytů, kde město provedlo výměnu oken, se kupní cena navyšuje o náklady této rekonstrukce.
6) tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2009 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2009.


ZM po projednání
Usnesením č. 80/2008/10
I. Schvaluje
prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692, za cenu 1.900,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 81/2008/10
I. Doporučuje
při řešení splátek půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí:
1. Odložení data splatnosti neuhrazené části splátky dluhu ve výši 300.000,- Kč původně splatné 31.10.2008.
2. Neuplatnění práva na úrok z prodlení z pohledávky dle bodu 1.
3. Neuplatnění sankce ztráty výhody splátek z důvodu prodlení s úhradou pohledávky dle bodu 1.
II. Ukládá
starostovi města předložit na příštím zasedání ZM ke schválení řešení splátek uvedené půjčky.


ZM po projednání
Usnesením č. 82/2008/10
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 8 Finančního výboru ZM ze dne 20.11.2008.

II. Pověřuje
starostu města:
a) provést kontrolu veškerých smluv, týkajících se převodu nemovitého majetku města do vlastnictví třetích osob, za období od 1.1.2006, a to zejména s ohledem na splnění veškerých povinností obce dle zákona č. 128/2000 Sb.;
b) učinit nápravná opatření v případě zjištění nedostatků při kontrole ad a);
c) předložit do 31.5.2009 ZM zprávu o provedení kontroly a provedení nápravných opatření.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Beneš
Jiří Ryzka

Sezimovo Ústí 16.12.2008


Článek obsahuje přílohu uz1008.pdf
Redakce - 10.01.2009
1. Beneš Jiří 1977000187 zapsáno: 22.06.2009 ve 21:08:34 hod.

kde najdu Vaší OZV č.8/2008 s povinnostmi města,tj závazné termíny odvozu odpadu,přistavení kontejnérů apod.když platí od 1.1.2009 a avizace až v dubnu a l.přistavení po urgenci 7.5.2009 viz. přípis JUDr.Noska z 6.5.2009 děkuji,čekám na možnost seznámení řídím se Vaší výzvou - vyhlášky a nařízení tam není nic Beneš

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama