Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Svobodné informační médium
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Co nového na zastupitelstvu 17.3.2009

V úterý 17. března se konalo první letošní zasedání zastupitelstva. Výtah z vybraných částí přináší tento článek. Podrobnější informace lze získat z nahrávky na oficiálních stránkách města (v současné době ještě není k dispozici).

Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM


Na základě vládního usnesení o valorizaci odměn neuvolněných členů zastupitelstva rada města navrhla zvýšit odměny o cca 5 %. Mezi neuvolněné členy zastupitelstva patří v Sezimově Ústí i starosta města. Tomu byla navýšena odměna v předchozím roce z 10 tisíc na 28 tisíc, proto zazněl z řad opozice návrh na další nezvyšování této odměny. „Jestliže se odměny valorizují ročně přibližně o 5 %, byla odměna pana starosty v loňském roce valorizována přibližně na 20 let dopředu, proto navrhuji odměnu starosty dále nezvyšovat“, zazněl návrh Martina Klímy. Jeho kolega Martin Doležal dokonce navrhoval nezvyšovat žádné odměny, protože poslední úpravy proběhly před několika měsíci a není třeba dalších. Žádný z těchto návrhů nebyl přijat a koalice odhlasovala zvýšení odměn svými jedenácti hlasy.

Návrh dotační smlouvy na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD pro r. 2009


Zastupitelstvo po dlouhé diskusi uložilo starostovi města iniciovat na výboru SMOOTu a komisi MHD jednání s cílem snížení příspěvku měst na dofinancování prokazatelné ztráty MHD za rok 2009. V diskusi zazněla ze strany opozice obava, aby násilné snižování dotací obcí do MHD nemělo za následek neúnosné zvyšování ceny jízdného a menší dostupnost služeb. „Cílem jednání by mělo být snížení nákladů, aby ke zvyšování ceny jízdného nedocházelo“, odpovídal starosta města Bedřich Beneš, který je zároveň jednatelem SMOOTu (Sdružení města a obcí okresu Tábor). V rozpočtu na rok 2009 nacházeli zastupitelé různé nejasnosti a možnosti úspor. Vojtěch Kadlčík po spočítání údajů z rozpočtu upozornil na vysokou cenu za kilometr. Zdeněk Kupsa (ČSSD) se například pozastavoval nad částkou k valorizaci mezd v době, kdy z důvodů hospodářské situace mnoho jiných podniků mzdy nezvyšuje. To vyvolalo krátkou výměnu názorů. „Bráníte řidičům autobusů v navýšení mzdy pár minut poté, co jste hlasoval o navýšení mzdy pro sebe, pana starostu a nás všechny“, upozornil Martin Klíma, za což byl Zdeňkem Kupsou označen za demagoga.

Řešení půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí


Jednání o prominutí pohledávky města Sezimovo Ústí za TJ Spartak MAS ve výši téměř 2 miliony Kč opět vyvolala dlouhou debatu. Rada města navrhla prominout tuto částku za bezúplatný převod veškerého nemovitého majetku Spartaku.
TJ Spartak MAS je v prodlení se splacením první splátky svého dluhu, z jejíž celkové výše 600.000,- Kč uhradil částku 300.000,- Kč. Dále je v prodlení s další splátkou ve výši 300.000,- Kč. Město Sezimovo Ústí má tedy právo uplatnit uvedené sankce a požadovat neprodlené uhrazení pohledávky města Sezimovo Ústí představující jistinu dluhu ze Smlouvy o půjčce a zástavní smlouvy uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí jako věřitelem a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí jako dlužníkem dne 16. 8. 2006 v aktuální výši 1.900.000,- Kč a úroky z prodlení se splácením dlužné částky v zákonné výši.

Připomeňme v souvislostech, že zastupitelstvo těsně před volbami v roce 2008 schválilo Spartaku více než dvoumilionovou půjčku na stavbu sportovní haly, aniž by bylo přesvědčivě vysvětleno financování splátek. Do voleb pak sportovci přišli s účelově vytvořenou kandidátkou a jejich jediný získaný mandát dnes plní funkci rozhodujícího hlasu pro stávající koalici, ve které jsou všichni iniciátoři této půjčky.

Diskusi vyvolal fakt, že zastupitelé mají rozhodovat o získání majetku, o němž nemají žádné ekonomické informace. Neznají jeho skutečnou hodnotu, finanční náročnost dalších nutných investic na zkolaudování a neznají ani náklady potřebné na provozování haly. Převzetí haly by se tak mohlo podobat Danajskému daru, který bude nečekaně zatěžovat městský rozpočet a jeho provozování bude přesahovat možnosti Sezimova Ústí.

Upřesnění zásad pro prodej bytů v roce 2009


Upřesnění zásad se týká bytů v půdních vestavbách, ve kterých město provedlo výměnu střešních oken a kde se kupní cena navýší o cenu rekonstrukce. Jelikož většina bytů v předmětných domech je již v osobním vlastnictví, způsobuje držení několika obecních bytů v těchto domech městu finanční a organizační komplikace. Rozsáhlou diskusi k tomuto bodu způsobil fakt, že tyto byty byly postavené s přispěním dotací a jsou před prodejem po určitou dobu chráněny. Vlastní kupní smlouvu je možno uzavřít dle podmínek poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů po uplynutí 20 let od kolaudace stavby, což bude až kolem roku 2015. Město navrhlo řešit tyto prodeje smlouvou o budoucím prodeji.

Tato smlouva ovšem ve svých důsledcích vytváří mnoho komplikovaných situací, které nejsou smlouvou řešeny a i způsob projednávání zastupitelstvem nezajišťuje dostatečnou právní jistotu pro kupujícího i prodávajícího. Předložená smlouva měla být navíc dle předchozích dohod posouzena nezávislou advokátní kanceláří a zastupitelé neměli toto vyjádření k dispozici. Dalším rizikem je i to, že zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje a následně i prodej, ovšem smlouva ani její zásadní náležitosti nejsou součástí usnesení. To umožňuje situaci, kdy městský úřad může vypracovat jakoukoliv smlouvu, aniž by nad tím zastupitelé měli nějakou kontrolu. Z tohoto důvodu odůvodnili a navrhli zastupitelé Martin Doležal a Martin Klíma vypracování a schválení vzorové smlouvy s tím, že následné prodeje by zastupitelstvo schvalovalo i s nezpochybnitelnou návazností na tuto smlouvu. Tento návrh podpořil tajemník městského úřadu Miroslav Nosek, který je za prodeje bytů zodpovědný a následně tento koncept získal všeobecnou shodu mezi všemi zastupiteli. Naplánované budoucí prodeje bytů byly odloženy na další zasedání zastupitelstva.

I přes rozdílné názory se toto jednání zastupitelstva neslo více než obvykle v duchu spolupráce a hledání kompromisů a zodpovědných řešení.

Redakce - 23.03.2009
1. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 25.03.2009 ve 08:03:44 hod.

Takže jak to tak vypadá, je ten 11 hlas v zastupitelstvu docela slušně zaplacený z peněz nás všech. A co na to pes pana Vlčka? Tentokrát nic?

2. Karel zapsáno: 26.03.2009 ve 12:52:40 hod.

Tfuj tajbl, na co tam jsou?Nic kloudného neumějí ani vyjednat, jen by si zvyšovali platy.Naházet je do Kozského potoka oknem, je málo.

3. Pavel zapsáno: 27.03.2009 ve 10:05:19 hod.

Při volbě starosty se Ing. Bedřich Beneš dušoval, že je funkce druhého místostarosty z důvodu jeho nepřítomnosti nutná, a že finančně to bude skoro stejné, jako když tam bude starosta na celý úvazak a jeden místostarosta.Je to skvělý počtář. Samozřejmě opět podvedl občany Sezimova Ústí, jak je to od tohoto lídra ODS běžné.Nedivím se, že má ODS takové problémy, když pravicovou politiku představují takoví lidé, jako náš pan starosta Beneš.

4. František zapsáno: 27.03.2009 ve 14:34:12 hod.

Vždy jsem si myslel, že při hlasování je nejtěžší zvednout ruku, když se jedná o můj prospěch, tedy sám pro sebe!! Tuším, že tato zrůdnost - zvyšování si odměn a platů sami sobě pomocí hlasování sebe samých existuje pouze v politice! Všude jinde záleží na výsledcích a rozhodnutí těch, kdo hodnotí míru účasti a zásluh na výsledku.
To, že si Zastupitelé zvýšili odměny mě vůbec nevzrušuje, jenom nepochopím, že v době kdy se hromadně propouští, krachují excelentní podniky a změstnanci spíše očekávají snižování příjmů, že jim těch pár desetikorun (kromě odměny starostovi) stojí za to!
Ještě si dovolím poznamenat k diskusi o valorizaci platů řidičů MHD, že poukázání na rozdílný názor jednoho člověka během několika minut na prakticky stejnou podstatu věci rozhodně není demagogie!! Spíše bych očekával vysvětlení, proč tady ano a tam ne! Přitom pochybnost nad valorizací v současné době je úplně logická.

5. Paroubek zapsáno: 30.03.2009 ve 12:15:22 hod.

Univerzální lék existuje : SOCIALISMUS !:

Socialismus nejenže řeší všechny ekonomické problémy státu i jednotlivých občanů, socialismus uzdravuje.

Ptáte se jak, přátelé a soudruzi ? Není to žádný zázrak : socialismus prostě působí blahodárně na lidskou psychiku, což samozřejmě zlepšuje celkový zdravotní stav jedince. Socialismus dává každému jistotu, že nemusí ani pracovat ani žebrat, aby se udržel naživu. Stačí se narodit, a už občánek socialistického státu dostává dávky. Přesněji řečeno, dostávají je jeho rodiče. Později dostane malý občánek pastelkovné a bačkůrkovné. Školství a zdravotnictví je samozřejmě zdarma.

Stane-li se o pár let později z občánka svobodná matka, stačí zajít na úřad, a celý cyklus se opakuje. Stane-li se ovšem z občánka flákač, bulač, příživník a narušitel pětiletého plánu, putuje delikvent do NVÚ (Nápravně výchovného ústavu, lidově kriminálu), kde je postaráno o jeho převýchovu v řádného občana soc.státu.

A především : socialismus dává každému možnost účastnit se velkolepého, jedinečného díla. Naproti tomu kapitalismus nabízí jen málo : jen individuální svobodu a možnost získat majetek. Ale nikomu neumožňuje participovat na tak úžasném díla, jako je znárodnění bank a těžkého průmyslu, rozkulačení, rozorávání všech mezí, konečné řešení židovské otázky atd.

Proto existují v kapitalismu neurózy, deprese a spleen, násilí a šílenství. V socialismu je radost a štěstí, zdraví a mladost, dětský smích a klid stáří v Domovech důchodců. Proto náš lid si opět zvolí socialismus se všemi jeho výdobytky. Již letos na podzim. Volte ČSSD a KSČM !

6. pro františka zapsáno: 30.03.2009 ve 12:16:46 hod.

Jaké excelentní krachující podniky myslíte ?? Kovosvit ?

7. František zapsáno: 30.03.2009 ve 17:57:37 hod.

Kovosvit doufám ještě nekrachuje, docela by mě to mrzelo, i když jakékoliv vztahy s bývalými zaměstnanci jsou již ukončeny! Kovosvit patřil mezi špičkové podniky!
Já měl ale na mysli některé naše sklárny, jejichž výrobky považuji za světovou špičku
a některé výrobky lze řadit spíš do kategorie umění. To platí i o některých porcelánkách.
Toto je můj názor, který nikomu nevnucuji, takže není nutné ho sdílet a ani to nebyla
podstata toho příspěvku, kde jsem se pouze divil nad touhou zisku pár desetikorun
zrovna v dost nelehké době! A Vám, „nepodepsanému“ rozumím asi také, že mezi těmi
krachujícími je asi většina méně excelentních:))

8. František zapsáno: 30.03.2009 ve 18:03:16 hod.

Ještě jednou pro "nepodepsaného": po přečtení svojí reakce se musím opravit v tom, že Vám asi rozumím také. Nerozuměl jsem, teprve po druhém přečtení jsem pochopil, že jste to myslel asi ironicky, že jste si asi chtěl do Kovosvitu prostě rejpnout, nebo ne??

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama