Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZM

Usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 24.6.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ a SŠ – Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 23/2008/8
I. Schvaluje
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 24/2008/8
I. Schvaluje
Závěrečný účet Města Sezimovo Ústí za rok 2007 bez výhrad.

ZM po projednání
Usnesením č. 25/2008/8
I. Schvaluje
rozdělení dotací na rok 2008 a jednotlivé smlouvy bez připomínek.

TJ Sokol Sezimovo Ústí 98.800,--
TJ Spartak MAS 276.400,--
TJ Silon Sezimovo Ústí 13.500,--
SK Spartak MAS 106.300,--
Modeláři 5.000,--
Celkem k rozdělení 500.000,--

ZM po projednání
Usnesením č. 26/2008/8
I. Schvaluje
rozpočtová opatření bez připomínek.

a) Rozpočtové opatření ZM č.7
Název: Neinvestiční účelová dotace na výkon státní správy na obci
ORJ O§ POL Text Kč
300 4111 Neinvest.přij. transféry UZ 98116 +381.232
670 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru +282.000
670 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení +74.000
670 6171 5032 Pov.pojistné na zdr.zabezpečení +25.232
Saldo 0

b) Rozpočtové opatření ZM č.8
Název: Příspěvek ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
422 3113 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO +65
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -65
Běžné výdaje 0

c) Rozpočtové opatření ZM č.9
Název: Příspěvek MSKS na pořádání Plesu Města Sezimovo Ústí
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
450 3319 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO +129
8115 Změna stavu krát.prostř.na b.ú. +62
450 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb +67
Saldo 0

d) Rozpočtové opatření ZM č.10
Název: Navýšení dotace PO SM odpisy, usnesení RM č.118/2008
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
460 3612 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO +43
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -43
Běžné výdaje 0

e) Rozpočtové opatření ZM č.11
Název: Snížení dotace PO SM z důvodu pronájmu dětského areálu
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
460 3412 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO -50
650 3412 5021 Ostatní osobní výdaje +5
650 3421 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení +1,5
650 3421 5032 Pov.poj.na zdr.zabezpečení +0,5
650 3421 5151 Studená voda +1,5
650 3421 5154 Elekt.energie +1
650 3421 5169 Nákup ostatních služeb +6
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy +34,5
Běžné výdaje 0

f) Rozpočtové opatření ZM č.12
Název: Pasportizace místních komunikací
ORJ .O§ POL Text Tis.Kč
650 2212 5169 Nákup ostatních služeb +190
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -190
Výdaje celkem 0

g) Rozpočtové opatření ZM č.13
Název: Parkoviště Nerudova ulice
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
650 6171 6121 Budovy, haly a stavby +355
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -355
Kapitálové výdaje 0

h) Rozpočtové opatření ZM č.14
Název: Reklamace hřiště Hilton
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
600 6171 5171 Oprava a udržování +98
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -98
Výdaje celkem 0

ch) Rozpočtové opatření ZM č.15
Název: Přesun prostředků z položky „Rezervy na investiční akce financované z prostředků EU“ do položky „ Podíl města na akcích financovaných z neevropských zdrojů“
ORJ O§ POL ORG Text tis.Kč
600 6171 6121 21 Budovy,haly a stavby +1000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -1000
Kapitálové výdaje 0

ZM po projednání
Usnesením č. 27/2008/8
I. Neschvaluje
s platností od 1. 7. 2008 v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tyto měsíční odměny, vč. příplatku podle počtu obyvatel, neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí:
starosta města Sezimovo Ústí 28.060,- Kč
člen Rady města Sezimovo Ústí 1.830,- Kč
předseda výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.500,- Kč
člen výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.320,- Kč
člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 630,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

ZM po projednání
Usnesením č. 28/2008/8
I. Bere na vědomí
Informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU a národních fondů

ZM po projednání
Usnesením č. 29/2008/8
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

ZM po projednání
Usnesením č. 30/2008/8
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM po projednání
Usnesením č. 31/2008/8
I. Deleguje
pana Miroslava Vocílku, místostarostu města, jako osobu, která bude jednat za Město Sezimovo Ústí na valných hromadách Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o.

ZM po projednání
Usnesením č. 32/2008/8
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 196/102 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 6 m2, paní Ing. Štěpánce Zachové, trv. bytem Praha 5, Moulíkova 2239/3, za cenu 6.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 33/2008/8
I. Schvaluje
prodej nebytových prostor č. 630/64 a 630/65 vlastníkům jednotek v domě č.p. 630, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., za cenu 1.000,- Kč za každý nebytový prostor.

ZM po projednání
Usnesením č. 34/2008/8
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 210/30 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 366 m2, panu Petru Punčochářovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Pod Vrbou 286/11, za cenu 73.200,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 35/2008/8
I. Schvaluje
směnu části pozemku č. parcelní 74/184 - ostatní plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 3,20 m2, ve vlastnictví manželů pana Milana Lhotáka, trv. bytem Tábor, Budějovická 2215 a paní Aleny Lhotákové, trv. bytem Sezimovo Ústí I., Hálkova 945 za část pozemku č. parcelní 74/154 – ostatní plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 3,20 m² s tím, že náklady spojené se směnou pozemků ponesou žadatelé, tj. manželé Lhotákovi.

ZM po projednání
Usnesením č. 36/2008/8
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 196/114 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 492 m2, panu Petru Reitingerovi, trv. bytem Tábor, Brigádníků 2557, za cenu 492.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 37/2008/8
I. Schvaluje
prodej pozemku pod garáží č.e. 1290 na stavební parcele č. parcelní st. 2358 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 18 m2, manželům Jiřímu a Janě Kolářovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Školní nám. 689, za cenu 1.800,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 38/2008/8
I. Schvaluje
prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Sokolovská 1548, za cenu 1.900,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 39/2008/8
I. Schvaluje
bezúplatný převod nebytových prostor č. jednotky 661/14, o výměře 1,3 m², manželům Bořivojovi a Zdeňce Kašpárkovým, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájemce, Sezimovo Ústí II. a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/15, o výměře 1,3 m², paní Petře Čápové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájemce, Sezimovo Ústí II. a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/16, o výměře 1,3 m², paní Evě Kubínové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájemce, Sezimovo Ústí II. a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000 a č. jed. 661/17, o výměře 1,3 m², panu Ladislavu Pečenkovi, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájemce, Sezimovo Ústí II. a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000.

ZM po projednání
Usnesením č. 40/2008/8
I. Stahuje
z programu prodej části pozemku č. parcelní 211/119 – ostatní plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 7 m2, panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466 za cenu 450,- Kč/m².

ZM po projednání
Usnesením č. 41/2008/8
I. Schvaluje
směnu pozemků ve vlastnictví Města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor (louka v blízkosti řeky Lužnice sousedící s cyklistickou stezkou), s doplatkem Města Tábora Městu Sezimovo Ústí ve výši rozdílu odhadních cen v částce 588.340,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 42/2008/8
I. Schvaluje
změnu Prohlášení vlastníka domu čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí, spočívající v rozšíření bytu č. 422/5 o zádveří o výměře 10,90 m2, na úkor společné chodby v 1. NP uvedeného bytového domu a v tomu odpovídající změně spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech uvedené budovy a pozemku p.č. 351 - zast. pl. o výměře 443 m2 v k. ú. Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 43/2008/8
I. Bere na vědomí
Výroční zprávu Městského střediska kultury a sportu za rok 2007.

ZM po projednání
Usnesením č. 44/2008/8
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 6 Finančního výboru ZM ze dne 4.6.2008.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města


Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Beneš
Jiří Ryzka

Sezimovo Ústí 24.6.2008

Redakce - 12.07.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama