Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Stránky kde máte své místo
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZM

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 18.9.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ a SŠ – Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 45/2008/9
I. Schvaluje
zprávu o kontrole plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 46/2008/9
I. Schvaluje
koncesní projekt s názvem „Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.“ závěrečná verze ze dne 31.7.2008 zpracovaná společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. (autor Mgr. Petr Dovolil, kontrolor Ing. Jaroslav Glogar a schvalovatel RNDr. Miroslav Vykydal) pro účely zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 260 69 539.
II. Bere na vědomí
předložený materiál „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. pro roky 2009 – 2018“ včetně komentáře.

ZM po projednání
Usnesením č. 47/2008/9
I. Schvaluje
rozpočtová opatření bez připomínek:
a) rozpočtové opatření ZM č.16
Název: Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4116 13229 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +243.000
150 6171 5011 13229 Platy zaměst. v pracovním poměru +180.000
150 6171 5031 13229 Povinné pojistné na soc. zabezpečení +46.800
150 6171 5032 13229 Povinné pojistné na zdr. pojištění +16.200
Saldo 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 17
Název: Přijetí neinvestiční dotace v rámci Grantového programu na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje s nutností dofinancování z vlastních zdrojů v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 344 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +128.160
510 5512 5137 344 Drobný hmotný dlouhodobý majetek +128.160
Saldo 0

c) rozpočtové opatření ZM č. 18
Název: Dofinancování projektu „Materiální vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Sezimovo Ústí“
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
510 5512 5132 Ochranné pomůcky +60.000
600 6171 6121 21 Budovy, haly a stavby -60.000
Saldo 0

d) rozpočtové opatření ZM č. 19
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „Zastávka MHD Sezimovo Ústí II Průmyslová v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

e) rozpočtové opatření ZM č. 20
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „Zastávka MHD Sezimovo Ústí II 9.května MŠ“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

f) rozpočtové opatření ZM č. 21
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „Zastávka MHD Sezimovo Ústí II Svépomoc“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

g) rozpočtové opatření ZM č. 22
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „Komplexní rekonstrukce historického parku u Fierlingerovy vily v Sezimově Ústí - prováděcí projekt“ a jeho dofinancování z vlastních zdrojů
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 304 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +237.524
100 6171 5169 304 Nákup ostatních služeb +237.524
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb +60.000
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 21 -60.000
Saldo 0

h) rozpočtové opatření ZM č. 23
Název: Koupě pozemku st. parc.č.497/3 a budovy č.p. 1075, vše k.ú. Sezimovo Ústí
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
650 6171 6121 Budovy, haly a stavby +822.000
100 6171 6130 Pozemky +28.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -850.000
Kapitálové výdaje 0

i) rozpočtové opatření ZM č. 24
Název: Přesun prostředků z položky 5222 (závazný ukazatel rozpočtu) na položku 5223
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
300 3539 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem +36.000
300 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -36.000
Běžné výdaje 0

j) rozpočtové opatření ZM č. 25
Název: Navýšení provozní dotace ZŠ Školní náměstí 628
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +75.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -75.000
Saldo 0

k) rozpočtové opatření ZM č. 26
Název: Navýšení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4116 13229 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +56.041
150 6171 5011 13229 Platy zaměst. v pracovním poměru +41.512
150 6171 5031 13229 Povinné pojistné na soc. zabezpečení +10.793
150 6171 5032 13229 Povinné pojistné na zdr. pojištění +3.736
Saldo 0

l) rozpočtové opatření ZM č. 27
Název: Navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +391.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -391.000
Saldo 0

ZM po projednání
Usnesením č. 48/2008/9
I. Schvaluje
smlouvu o poskytnutí půjčky ze SF zaměstnanci Města Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 49/2008/9
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s tím, že článek 2, odst. 2 bude ve znění: „Každý je povinen zdržet se na území města o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do 10.00 hod. a po 18.00 hod. veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk“.

ZM po projednání
Usnesením č. 50/2008/9
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích.

ZM po projednání
Usnesením č. 51/2008/9
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s touto připomínkou - článek 5, bod 1, písm. b) bude ve znění: „Před uložením odpadu do přepravníku na bioodpad jej prostorově upravit tak, aby zabíral co nejmenší objem a to tak, aby žádný z jeho rozměrů nepřesahoval 1 m“.

ZM po projednání
Usnesením č. 52/2008/9
I. Bere na vědomí
informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU a národních fondů.

ZM po projednání
Usnesením č. 53/2008/9
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 7 Finančního výboru ZM ze dne 3.9.2008.
II. Pověřuje
vedení města, aby zjistilo právní názor u ministerstva vnitra, jako předkladatele zákona o obcích na pravomoc výborů ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 54/2008/9
I. Schvaluje
prodej části pozemku č. parcelní 211/119 – ostatní plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 7 m2, panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466 za cenu 450,- Kč/m².

ZM po projednání
Usnesením č. 55/2008/9
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 196/104 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 126 m2, manželům Ing. Petru a Jitce Procházkovým, trv. bytem Tábor, Havanská 2839, za cenu 126.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 56/2008/9
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 217/335 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 49 m2, manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Zahradní 725, za cenu 250,- Kč/m².

ZM po projednání
Usnesením č. 57/2008/9
I. Schvaluje
bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17, o celkové výměře 5,2 m² (jedna jednotka o výměře 1,3 m²) Společenství vlastníků jednotek 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.
II. Revokuje
usnesení č. 39/2008/8.

ZM po projednání
Usnesením č. 58/2008/9
I. Schvaluje
koupi pozemku st. 497/3 o výměře 28 m2 a budovy č.p. 1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st. 497/1 a st. 497/3, k. ú. Sezimovo Ústí, od a.s. A-Trading, Písecká 9/1968, 130 00 Praha 3 za cenu 850.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 59/2008/9
I. Schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Sezimovo Ústí a Městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí v přiloženém znění.

ZM po projednání
Usnesením č. 60/2008/9
I. Schvaluje
s platností od 1. 10. 2008 v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tyto měsíční odměny, vč. příplatku podle počtu obyvatel, neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí:
starosta města Sezimovo Ústí 28.060,- Kč
člen Rady města Sezimovo Ústí 1.830,- Kč
předseda výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.500,- Kč
člen výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.320,- Kč
člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 630,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

ZM po projednání
Usnesením č. 61/2008/9
I. Schvaluje
prodej bytu č. 624/18 v domě čp. 624, ulice Nerudova, Sezimovo Ústí II, o výměře 66,80 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 9 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) manželům Jiřímu a Lence Doležalovým, trv. bytem Okružní 1260, Sezimovo Ústí, za cenu 306.800,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 62/2008/9
I. Schvaluje
prodej bytu č. 622/4 v domě čp. 622, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 71,00 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 10,40 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí, za cenu 324.020,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 63/2008/9
I. Schvaluje
prodej bytu č. 620/4 v domě čp. 620, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 78,18 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,58 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem Průmyslová 1060, Sezimovo Ústí, za cenu 372.226,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 64/2008/09
I. Schvaluje
prodej bytu č. 621/15 v domě čp. 621, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 68,42 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,72 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou, za cenu 319.994,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 65/2008/9
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/4 v domě čp. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 31,65 m2 (z toho sklep o výměře 3,75 m2) paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 154.245,- Kč.Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města


Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Beneš

Jiří Ryzka

Sezimovo Ústí 18.9.2008

Redakce - 07.10.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama