Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Chcete něco říct? Napište nám to!
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva

Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 17. března 2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ-SŠ-Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí II.

V příloze je k dispozici zápis z jednání (pdf).
Zvukové záznamy z jednání lze stáhnou z adresy http://www.sezimovo-usti.cz/_zastupitelstvo/us_11_09.php


ZM po projednání
Usnesením č. 1/2009/11
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. veřejného zasedání ZM Sezimova Ústí bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 2/2009/11
I. Schvaluje
rozpočtová opatření ZM č. 1-5 bez připomínek:

a) rozpočtové opatření ZM č. 1
Název: Přijetí finančního daru na nákup nádob na třídění komunálního odpadu v Kč
ORJ O§ POL Text
490 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary +10 000
670 3722 5139 Nákup materiálu j.n. +10 000
Saldo 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 2
Název: Podíl obce na odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu
v Kč
ORJ O§ POL Text
670 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF +1 000
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy +1 000
Saldo 0

c) rozpočtové opatření ZM č. 3
Název: Finanční vypořádání účelových dotací se státním rozpočtem
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 6402 5366 13306 Výdaje z fin. vypořádání min.let +58 349
300 6402 2223 98193 Příjmy z fin. vypořádání min.let +88 338
8115 Změna stavu krát.prostř. na b.ú. -29 989

d) rozpočtové opatření ZM č.4
Název: Koupě pozemku st. parc.č.497/3 a budovy č.p. 1075, vše k.ú. Sezimovo Ústí.
v Kč
ORJ O§ POL Text
650 6171 6121 Budovy, haly a stavby +822 000
100 6171 6130 Pozemky +28 000
700 6409 5901 Budovy, haly a stavby -850 000
Výdaje celkem 0

e) rozpočtové opatření ZM č. 5
Název: Přijetí neinvestiční účelové dotace na dofinancování příspěvku na výkon státní správy
pro obce
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4111 98116 Neinvest.přij. transfery +773 901
100 6171 5011 98116 Platy zaměst. v pr.poměru +270 000
100 6171 5031 98116 Pov.pojistné na soc.zabezpečení +67 500
100 6171 5032 98116 Pov.pojistné na zdr.zabezpečení +24 300
670 6171 5011 98116 Platy zaměst. v pr.poměru +230 000
670 6171 5031 98116 Pov.pojistné na soc.zabezpečení +57 500
670 6171 5032 98116 Pov.pojistné na zdr.zabezpečení +20 700
100 6171 5137 98116 Drobný hmotný dlouhod.majetek +103 901
Saldo 0

ZM po projednání
Usnesením č. 3/2009/11
I. Schvaluje
s platností od 1. 4. 2009 v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tyto měsíční odměny, vč. příplatku podle počtu obyvatel, neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí:
starosta města Sezimovo Ústí 29.190,- Kč
člen Rady města Sezimovo Ústí 1.910,- Kč
předseda výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.560,- Kč
člen výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.380,- Kč
člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 660,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

ZM po projednání
Usnesením č. 4/2009/11
I. Schvaluje
dotační smlouvu na spolufinancování prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy pro rok 2009 v předloženém znění.
II. Ukládá
starostovi města a druhému místostarostovi města iniciovat na výboru SMOOTu a komisi MHD jednání s cílem dosažení snížení příspěvku měst na dofinancování prokazatelné ztráty MHD na rok 2009 minimálně v intencích korekce provedené v Sezimově Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 5/2009/11
I. Bere na vědomí
možnost prominutí pohledávky města Sezimovo Ústí za TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí představující jistinu dluhu ze Smlouvy o půjčce a zástavní smlouvy uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí jako věřitelem a  TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí jako dlužníkem dne 16. 8. 2006 v aktuální výši 1.900.000,- Kč a úroky z prodlení se splácením dlužné částky v zákonné výši, za podmínky bezúplatného převodu veškerého nemovitého majetku TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, který tvoří jeho sportoviště, na město Sezimovo Ústí.
Prominutí dluhu nabude účinnosti splněním dvou podmínek:
1. Provedením vkladu vlastnického práva k výše uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí ve prospěch města Sezimovo Ústí, u kterých není překážka převodu vlastnického práva plynoucí ze smluv o převodu bývalého státního majetku či o poskytnutí dotace
2. Podpisem smluv o budoucích smlouvách darovacích ohledně výše uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí ve prospěch města Sezimovo Ústí, u nichž existuje překážka převodu vlastnického práva plynoucí ze smluv o převodu bývalého státního majetku či o poskytnutí dotace, s povinností uzavřít darovací smlouvu do 3 měsíců po uplynutí lhůt, ve kterých je převod těchto nemovitých věcí na základě uvedených smluv zapovězen nebo sankcionován.

ZM po projednání
Usnesením č. 6/2009/11
I. Upřesňuje
zásady pro prodej bytů v domech čp. 422, 492, 493, 497, 498, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 661, 675 a 678, vše obec Sezimovo Ústí, schválené usnesením č. 79/2008/10 ze dne 16. 12. 2008 (dále jen „Zásady“), spočívající v nahrazení poslední věty bodu 5) Zásad tímto textem:
„Pro koupě bytů, ve kterých město provedlo výměnu střešních oken, se kupní cena navyšuje o paušální částku nákladů této výměny ve výši 7.500,- Kč za každé vyměněné velké střešní okno a 5.000,- Kč za každé vyměněné malé střešní okno (koupelna, WC).“

ZM po projednání
Usnesením č. 7/2009/11
I. Odkládá
projednání budoucího prodeje bytu č. 601/14 na příští zasedání ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 8/2009/11
I. Odkládá
projednání budoucího prodeje bytu č. 624/21 na příští zasedání ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 9/2009/11
I. Odkládá
projednání budoucího prodeje bytu č. 624/20 na příští zasedání ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 10/2009/11
I. Odkládá
projednání budoucího prodeje bytu č. 422/18 na příští zasedání ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 11/2009/11
I. Revokuje
usnesení ZM č. 33/2008/8.
II. Schvaluje
prodej nebytových prostor č. jed. 630/64 a 630/65 Společenství vlastníků jednotek č.p. 630, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., za cenu 1.000,- Kč za každý nebytový prostor.

ZM po projednání
Usnesením č. 12/2009/11
I. Schvaluje
bezúplatné přijetí daru nově vzniklé pozemkové parcely p. č. 387/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 vydělené z pozemkové parcely p. č. 196/36 – orná půda, obec a katastrální území Sezimovo Ústí, lokalita Nechyba, od Jaroslavy Rypáčkové, Dukelská 642, 391 02 Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 13/2009/11
I. Schvaluje
prodej nově vzniklých stavebních parcel parc. č. 943/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 a 943/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, vydělených geometrickým plánem č. pl. 2154-1271/2008 z pozemkové parcely parc. č. 199/6, k. ú. Sezimovo Ústí, Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice – do správy Základní umělecké škole Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628/12, Sezimovo Ústí, za cenu určenou znaleckým posudkem dle platných předpisů o oceňování nemovitostí.

ZM po projednání
Usnesením č. 14/2009/11
I. Bere na vědomí
Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 1.1.2008 do 31.12.2008.

ZM po projednání
Usnesením č. 15/2009/11
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 9 Finančního výboru ZM ze dne 25.2.2009.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města


Ověřovatelé zápisu:

Ing. František Beneš
Jiří Ryzka

Sezimovo Ústí 17.3.2009


Článek obsahuje přílohu zap1109.pdf
Redakce - 30.03.2009
1. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 01.04.2009 ve 06:49:42 hod.

Tak koukám, že se panu Vlčkovi (a domu 630) prodávají za 2000Kč ty dvě velké místnosti v č.p. 630, které až doteď vlastnilo město.
My když jsme si chtěli koupit místo na parkování, chtělo město 1000Kč/m2. Trošku nepoměr, ne?
No a pan neuvolněný starosta už bude brát 29190,-Kč. Pěkné. Moc pěkné. Téměř 3x víc, než za kolik sliboval pracovat po volbách. Škoda že se také neumím prolhat na tak dobře placené místo.

2. rodačka zapsáno: 01.04.2009 ve 08:16:30 hod.

Pro Jana: těch 29000 není plat starosty, ale navíc odměna k platu.

3. rodačka zapsáno: 01.04.2009 ve 13:55:06 hod.

Takže 50 000 kč plat ak tomu jěště 29 000 kč taková odměna , to chci taky .

4. František zapsáno: 01.04.2009 ve 17:21:16 hod.

Tuším, že starosta plat nemá, pouze odměnu, která je ale vzhledem k tomu, že pracuje polovinu měsíce docela božská!!

5. Timur zapsáno: 01.04.2009 ve 22:27:21 hod.

Neuvolněný starosta má plat ze své hlavní činnosti, což je buďto zaměstnání nebo v jeho případě asi podnikání. Kolik bere my nevíme a může nám to být vcelku jedno, ať má, co si zaslouží. Starostování má jako brigádu ve volném čase a z ní mu jde odměna 29 tisíc, což je jediný údaj, který je veřejně známý. Mimoto je náš starosta je za nás členem nevím kolika dozorčích rad (někde jsem zachytil, že v Energoinvestu a v Comettu, nebo VST), kde jistě také nepracuje zadarmo. Takže je tu ještě odhadem dalších min. 20 tisíc. A uznejte, že za to už se vyplatí trochu podvádět občany, na oko se přestěhovat, udělat ze sebe patriota a lhát při volbách.

6. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 02.04.2009 ve 07:08:12 hod.

Doufám, že pana neuvolněného starostu semelou boží mlýny. Brzo a najemno.

7. Ach ta česká závist ... zapsáno: 06.04.2009 ve 10:43:37 hod.

Ach ta česká závist, je nám samozřejmně jasné , že vy všichni výše diskutující, děláte veškeré funkce do kterách jste zvoleni , zcela zdarma, případně převádíte svoje odměny na charitu. Bůh vám za to žehnej.

8. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 06.04.2009 ve 11:07:04 hod.

Ne, já nic takového nedělám.
Ale když někomu slíbím, že něco budu dělat za 10 000,- měsíčně a pak to dělám za skoro trojnásobek, který si ještě sám odhlasuji... uznejte, že tohle smrdí.

9. Pavel zapsáno: 07.04.2009 ve 10:50:05 hod.

Myslím, že kritika platu pana starosty není o závisti, ale o tom, jak politik tak nízkého kalibru, snažící se o vstup do vyšší politiky je schopen pod vidinou lepšího postupu nahoru mezi naše vyvolené zahodit slušnost, poctivost a morálku. Jako pravicový politik (ODS) přece musí vědět, že stvoření místa pro druhého místostarostu je velmi neekonomické.To jistě pan starosta, který je schopen rozkopat fungující úřad ví. Pamatuji si, jak se po revoluci, hovořilo o tom, že největší tragédií pro tento národ je morální devastace, kterou tady zanechal ten komunistický dobytek. Každý to vidí na vlastní oči. V parlamentu dělají všechno pro to, aby nebyla kontrola politiků. Co to za generaci v parlamentu sedí bez ohledu na politické strany. Komunisté, káží o demokracii, vstupují do všech politických stran a tak se máme na co těšit. Zaplať Bůh, že jsme členy EU a NATO. To je jediná záruka, že si nemohou dělat to co chtějí bez ohledu na občany. Náš pan starosta je jenom ukázkou nové generace politika ( s vědomím vedoucích z ODS v našem kraji). A tak víme co nás čeká.

10. Ivan zapsáno: 07.05.2009 ve 12:58:16 hod.

Všem závistivcům, kteří zde píší své názory, doporučuji místo těchto hospodských keců, kadidovat v komunálních volbách, vyhrát je a stát se starostou. Pak nebudou muset závidět, ale budou moci veřejně prezentovat své "vynikající" charakterové vlastnosti, které nyní tak postrádají u starosty a zastupitelů. Zde uvedeným způsobem prezentují spíše známou věc, že český národ je zbabělý a nezodpovědný!

11. Eurosong jinak .. zapsáno: 13.05.2009 ve 07:49:19 hod.

Gipsy.cz udělejte si raději turné po českých kriminálech , které jsou plné těch "vašich" , tam budete mít úspěch zaručený ...:-))) a nebo ještě lépe a to myslím vážně , zpívejte v romštině o tom , že zákony jsou pro všechny , že na práci se neumírá a že je dobré místo fetu a zlodějen dodělat školu a mít aspon nějaké vzdělání pro uplatnění se v dalším životě.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama