Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ze ZM 6.11.2007

Usnesení z mimořádného zasedání ZM

Usnesení z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 06.11.2007 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ-SŠ-COP v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 59/2007
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 3. veřejného zasedání ZM Sezimova Ústí bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 60/2007
I. Bere na vědomí
podklady k rozhodnutí ZM o další existenci dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů ve vybraných jednosměrných ulicích.

ZM po projednání
Usnesením č. 61/2007
I. Schvaluje
rozpočtová opatření bez připomínek.
(tabulky rozpočtových opatření jsou v příloze)

ZM po projednání
Usnesením č. 62/2007
I. Schvaluje
rozpočtový výhled Města Sezimovo Ústí na rok 2008 - 2012 bez připomínek

ZM po projednání
Usnesením č. 63/2007
I. Bere na vědomí
rozpočet p.o. Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007 v členění položek odpovídajícím ostatním příspěvkovým organizacím města.

ZM po projednání
Usnesením č. 64/2007
I. Odkládá
projednání Jednacího řádu ZM Sezimova Ústí.
II. Pověřuje
RM svoláním pracovní skupiny složené ze zástupců všech politických subjektů za účelem vypracování znění Jednacího řádu ZM do konce roku 2007.

ZM po projednání
Usnesením č. 65/2007
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích.

ZM po projednání
Usnesením č. 66/2007
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZM po projednání
Usnesením č. 67/2007
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení města a vyhláška č. 2/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení.

ZM po projednání
Usnesením č. 68/2007
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 69/2007
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů s těmito připomínkami: Čl. 2 – Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

ZM po projednání
Usnesením č. 70/2007
I. Odkládá
projednání obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných diskoték k zajištění veřejného pořádku.

ZM po projednání
Usnesením č. 71/2007
I. Schvaluje
směnu pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. st. 3159/2 – zastavěná plocha o výměře 2m2 za pozemek Stanislava Havrlanta, Nerudova 633, Sezimovo Ústí p.č. 215/9 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí, s doplatkem Stanislava Havrlanta ve výši 100,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 72/2007
I. Schvaluje
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 219/13 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 163 m2, 219/4 – trvalý travní porost o výměře 1021 m2 (oba pozemky koupaliště) a 964/118 – orná půda o výměře 3356 m2 (Nechyba), vše katastrální území a obec Sezimovo Ústí, Městem Sezimovo Ústí od ČR – Pozemkového fondu ČR.

ZM po projednání
Usnesením č. 73/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/23 v domě čp. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 31,50 m2 (z toho sklep o výměře 3,20 m2) slečně Kamile Vokalové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 137.810,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 74/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 605/6 v domě čp. 605, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 60,70 m2 (z toho sklep o výměře 6,00 m2) manželům Miroslavu a Ladislavě Pucovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí, za cenu 266.090,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 75/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/14 v domě čp. 603, Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 43,30 m2 (z toho sklep o výměře 8,40 m2) paní Marii Marešové, Držkrajov 16, Milevsko, za cenu 460.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 76/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 422/5 v domě čp. 422, ulice 9. května, Sezimovo Ústí II, o výměře 32,70 m2 (z toho sklepní kóje o výměře 2,20 m2) paní Marii Marešové, Držkrajov 16, Milevsko, za cenu 410.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 77/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/66 v domě čp. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 36,70 m2 (z toho sklep o výměře 4,90 m2) paní Dobroslavě Štachové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 156.810,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 78/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 630/35 v domě čp. 630, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 51,55 m2 (z toho sklep o výměře 1,40 m2) manželům Františku a Marii Doudovým, Dukelská 630, Sezimovo Ústí, za cenu 237.805,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 79/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 622/1 v domě čp. 622, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 64,10 m2 (z toho sklep o výměře 6,80 m2) paní Marii Seidlové, Dukelská 621, Sezimovo Ústí, za cenu 279.510,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 80/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 622/3 v domě čp. 622, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 63,11 m2 (z toho sklep o výměře 5,81 m2) panu Miloslavu Máchovi, Dukelská 621, Sezimovo Ústí, za cenu 278.025,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 81/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 601/7 v domě čp. 601, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 61,15 m2 (z toho dva sklepy o celkové výměře 7,30 m2) paní Libuši Kordové, Táboritů 601, Sezimovo Ústí, za cenu 264.045,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 82/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 493/24 v domě čp. 493, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II., o výměře 30,70 m2 (z toho sklep o výměře 2,70 m2) paní Sylvě Gapkové, trv. bytem Krnovská 85, 746 01 Opava, za cenu 135.650,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 83/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 623/12 v domě čp. 623, ulice Nerudova, Sezimovo Ústí II, o výměře 70,52 m2 (z toho dva sklepy o celkové výměře 11,22 m2) paní Marii Seberové, Nerudova 623, Sezimovo Ústí, za cenu 295.540,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 84/2007
I. Schvaluje
prodej bytu č. 601/11 v domě čp. 601, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 61,45 m2 (z toho dva sklepy o celkové výměře 6,10 m2 a balkon o výměře 1,50 m2) manželům Františku a Haně Kroutilovým, oba bytem Klapálkova 2247/19, Praha 4 – Chodov, za cenu 262.245,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 85/2007
I. Schvaluje
tyto změny ve Zřizovací listině Správy Města Sezimovo Ústí, p.o.:
1. V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se navyšuje částka pořizovací hodnoty majetku dle jeho účetní evidence o 2.380,- Kč.
2. Příloha č. 1 Zřizovací listiny – přehled majetku předávaného do správy Správě Města Sezimovo Ústí se doplňuje o položky:
- MAGMA Alficar 4x4 – sklápěč v hodnotě 1.190,- Kč
- RENAULT Trafic Furgon L1 v hodnotě 1.190,- Kč

ZM po projednání
Usnesením č. 86/2007
I. Schvaluje
koupi pozemku parc. číslo 196/124 – orná půda o výměře 48m2, vyděleného geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. plánu 2057-1302/2007 z pozemku 196/12 – orná půda a pozemku parc. čís. 196/82 – orná půda o výměře 4m2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, od pana Františka Kašpara, Okružní 410, 391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 1000 Kč/m2.
II. Schvaluje
koupi pozemku parc. číslo 964/123 – orná půda o výměře 12m2 a 964/120 – orná půda o výměře 42 m2, oba k.ú. a Města Sezimovo Ústí, od Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí, za cenu 1000 Kč/m2.
III. Schvaluje
koupi pozemku parc. číslo 964/121 – orná půda o výměře 1m2, k.ú. a Města Sezimovo Ústí, od Marie Doležalové, Mostecká 1693, Tábor a Jarmily Vojíkové, Boženy Němcové 2168, Tábor, za cenu 1000 Kč/m2.
IV. Schvaluje
směnu pozemků manželů Ing. Jiřího Szafranka a Lenky Szafrankové, oba bytem Bělehradská 2758, 390 05 Tábor parc. číslo 196/122 - zahrada o výměře 24 m2 a parc. čís. 964/119 – orná půda o výměře 20 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí za pozemky Města Sezimovo Ústí parc. číslo 196/120 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 m2 a parc. číslo 196/121 – zahrada o výměře 28 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí a za pozemek parc. číslo 964/123 – orná půda o výměře 12 m2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, který Město Sezimovo Ústí před tím (viz bod II. usnesení) koupí od Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí, a za doplatek manželů Szafrankových Městu Sezimovo Ústí ve výši 1.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 87/2007
I. Schvaluje
koupi místní komunikace s příslušenstvím (páteřní komunikace, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 6m, budoucího chodníku o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o minimální šíři 2m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení a komunikace mezi jednotlivými rodinnými domy o šíři 8m, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 5,5m, budoucího chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o šíři 1m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení) – Nechyba – II. etapa v provedení dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Sezimově Ústí, odborem stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy č.j. SÚ-4188/5-stav.pov/2006-No ze dne 4.5.2006, na pozemcích parc. číslo 199/113, 199/114, 199/115, 196/1, 196/4, 196/37, 196/57, 196/91, 202/42, 202/35, 964/117, 195/10 a 387/2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, od Ing. Františka Hnojny, bytem Planá nad Lužnicí, ČSLA 73, PSČ 391 11 a Ing. Marie Hnojnové, bytem Tábor, Havanská 2826, PSČ 390 05, a koupi částí pozemků parc. číslo 199/113, 199/114, 199/115, 196/1, 196/4, 196/5, 196/37, 196/57, 196/91, 202/42, 202/35, 964/117, 195/10 a 387/2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, pod uvedenou místní komunikací o výměře cca 17.000m2 v rozsahu dle zpracovávaného geometrického plánu, od Ing. Františka Hnojny, bytem Planá nad Lužnicí, ČSLA 73, PSČ 391 11 a Ing. Marie Hnojnové, bytem Tábor,
Havanská 2826, PSČ 390 05, Jaroslava Dvořáka, ČSLA 80, 391 11 Planá nad Lužnicí, Petra Koláře, bytem V Cihelnách 102, 390 03 Tábor – Náchod, manželů Františka a Gabriely Bartoňových, bytem Údolní 425, 391 56 Tábor, Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí a od Danušky Rodové, bytem Smetanova 379, 385 01 Vimperk a Marie Doudové, bytem ČSLA 21, 391 11 Planá nad Lužnicí, vše za kupní cenu ve výši 1000,- Kč za každý rodinný dům, s jehož stavbou bude na základě pravomocného stavebního povolení v době podpisu kupní smlouvy započato na pozemcích lemujících převáděnou komunikaci (v současné době za 18.000,- Kč), s tím, že Ing. František Hnojna a Ing. Marie Hnojnová vystaví v každé příslušné ulici chodník a zelený pás nejpozději do tří měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání posledního z rodinných domů na pozemku sousedícího s příslušným úsekem komunikace (ulicí), nejpozději však do 26.5.2009 (do 3 let od podpisu smlouvy o výstavbě komunikace).

ZM po projednání
Usnesením č. 88/2007
I. Bere na vědomí
informaci o záměru využití areálu bývalé požární nádrže případně areálu „skautského tábora“ .

ZM po projednání
Usnesením č. 89/2007
I. Bere na vědomí
informaci o jednáních vztahujících se k areálu Fierlingerovy vily obsaženou v odůvodnění tohoto materiálu.

ZM po projednání
Usnesením č. 90/2007
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 3 Finančního výboru ZM ze dne 05.09.2007.

ZM po projednání
Usnesením č. 91/2007
I. Rozhodlo,
že nebude schvalovat hlasováním text návrhů na usnesení.Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města


Ověřovatelé:

Ing. Beneš František

Martin Klíma


Sezimovo Ústí 06.11.2007

Redakce - 20.11.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama