Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 23/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 23/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 3.11.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: p. Ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková, p.Vít Stryhal, Ing. Jiří Vavruška
Omluven: p.Pavel Samec, JUDr.Ing.Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 20.10.2008
2. Návrh zásad pro stanovení výše odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ
3. Žádost Denního a týdenního stacionáře KLÍČEK, Tábor – Záluží 17 o poskytnutí dotace
4. Prodej části pozemku č. parcelní 171/16 panu Aleši Daňhelovi, trv. bytem Tábor, Bukurešťská 2795
5. Žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí
6. Pronájem výkladní skříně
7. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008
8. Vyhodnocení hospodaření PO Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008
9. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 33 – 37 na rok 2008
10. Zrušení rozpočtového opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 a 31
11. Úprava ukazatelů rozpočtu na rok 2008 pro MŠ Zahrádka a MŠ Lipová
12. Zřízení termínového vkladu volných finančních prostředků
13. Zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2008
14. Přehled dlužníků v městských bytech v roce 2008
15. Zimní údržba města Sezimovo Ústí – 2008/2009
16. Obnova živých plotů ve městě

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 20.10.2008
Kontrolu provedl starosta města Ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č. 274/2008, bod III. - zatím nesplněno (rozpracováno), usnesení č. 294/2008, bod II. – jednání zatím neproběhlo, usnesení č. 295/2008 – vyjádření zatím nepředloženo, usnesení č. 297/2008, bod II. – proběhla částečná platba.

2. Návrh zásad pro stanovení výše odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ
Radní Mgr. Olga Matějková předložila RM k projednání návrh zásad pro stanovení výše odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ.

Usnesení č. 298/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
návrh zásad pro stanovení výše odměn ředitelům a ředitelkám ZŠ a MŠ.
Hlasování 6A

3. Žádost Denního a týdenního stacionáře KLÍČEK, Tábor – Záluží 17 o poskytnutí dotace
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání žádost Denního a týdenního stacionáře KLÍČEK, Tábor – Záluží 17 o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 299/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
Dennímu a týdennímu stacionáři KLÍČEK, Tábor – Záluží 17 dotaci ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování 4A (jednání opustil Ing. Beneš a Mgr. Matějková).

4. Prodej části pozemku č. parcelní 171/16 panu Aleši Daňhelovi, trv. bytem Tábor, Bukurešťská 2795
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání prodej části pozemku č. parcelní 171/16 panu Aleši Daňhelovi, trv. bytem Tábor, Bukurešťská 2795.

Usnesení č. 300/2008
RM po diskusi
I. Neschvaluje
záměr prodeje části pozemku č. parcelní 171/16 – ostatní plocha, neplodná půda, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 80 m2, panu Aleši Daňhelovi, trv. bytem Tábor, Bukurešťská 2795 do vyřešení infrastruktury celého území. Potom bude celá lokalita řešena jako celek.
Hlasování 4A

5. Žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 301/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 – zahrada o výměře 248 m2 v kat. území Sezimovo Ústí Ing. Evě Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování 4A

6. Pronájem výkladní skříně
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání pronájem výkladní skříně č. 4 Města Sezimovo Ústí, která je umístěna na budově obchodního domu ASTRA, nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II., a to jednu polovinu VZO OS důchodci a.s. Kovosvit a jednu polovinu VZO OS důchodci s.r.o. Silon.

Usnesení č. 302/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem výkladní skříně č. 4 Města Sezimovo Ústí, která je umístěna na budově obchodního domu ASTRA, nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II., a to jednu polovinu VZO OS důchodci a.s. Kovosvit a jednu polovinu VZO OS důchodci s.r.o. Silon za celkové roční nájemné ve výši 500,- Kč (každý 250,- Kč/rok) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování 4A

7. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008.

Usnesení č. 303/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008.
Hlasování 4A

8. Vyhodnocení hospodaření PO Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání vyhodnocení hospodaření PO Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008.

Usnesení č. 304/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření PO Města Sezimovo Ústí za I. – III. čtvrtletí 2008.
Hlasování 4A

9. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 33 – 37 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 33 – 37 na rok 2008.

Usnesení č. 305/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 33 – 37 na rok 2008 bez připomínek.
a) č.33
Název: Sociální dávky, dávky pomoci v hmotné nouzi
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 4116 Ost.neinvest.přij. transf. UZ 13306 -800
150 4171 5410 Sociální dávky UZ 13306 -800
Saldo 0

b) č. 34
Název: Pasport: ÚDRŽBA ZELENĚ
V tis. Kč
ORJ O§ POL Text
670 3745 5169 Nákup ostatních služeb +27
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -27
Běžné výdaje 0

c) č.35
Název: Pasportizace vodorovného dopravního značení
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
650 2212 5169 Nákup ostatních služeb +52
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -52
Běžné výdaje 0

d) č.36
Název: Navýšení rozpočtu odd.ŽP-posunutí stanoviště kontejnerů
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
670 3745 5169 Nákup ostatních služeb +19
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -19
Běžné výdaje 0

e) č. 37
Název: Dotace ze státního rozpočtu pro MSKS na realizaci projektu „ Festival loutek“
v tis. Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 00748 Neinv.transfery přijaté od krajů +20
450 3319 5331 00748 Neinv.příspěvek příspěvkovým org. +20
Saldo 0

Hlasování 4A

10. Zrušení rozpočtového opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 a 31
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání zrušení rozpočtového opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 a 31.

Usnesení č. 306/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zrušení rozpočtového opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 a 31.
Hlasování 5A (dostavil se Ing. Bedřich Beneš).

11. Úprava ukazatelů rozpočtu na rok 2008 pro MŠ Zahrádka a MŠ Lipová
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání úpravu ukazatelů rozpočtu na rok 2008 pro MŠ Zahrádka a MŠ Lipová.

Usnesení č. 307/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
úpravu ukazatelů rozpočtu na rok 2008 pro MŠ Zahrádka a MŠ Lipová.

a) Navýšení prostředků pro MŠ Zahrádka (prostředky státního rozpočtu)
v tis. Kč
RS RU
mzdové náklady 2247 2326
zákonné pojištění 786 814
FKSP 44 47
Jiné ostatní náklady 40 50
Spotřeba materiálu 180,7 184,7
Ostatní služby 144 152

b) Přesun rozpočtových prostředků - MŠ Lipová
v tis. Kč
RS RU
oprava a údržba 120 40
ostatní služby 36 116

Hlasování 5A

12. Zřízení termínového vkladu volných finančních prostředků
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh na zřízení termínového vkladu volných finančních prostředků.

Usnesení č. 308/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se založením tříměsíčního termínového vkladového účtu ve výši 5 mil. Kč.
Hlasování 5A

13. Zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2008.

Usnesení č. 309/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimovo Ústí, konané dne 13.10.2008 kromě bodu 10, kdy v této chvíli RM nesouhlasí s regulací rezervovaných parkovacích míst ve městě.
Hlasování 5A

14. Přehled dlužníků v městských bytech v roce 2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání přehled dlužníků v městských bytech v roce 2008.

Usnesení č. 310/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
předložený přehled dlužníků v městských bytech v roce 2008.
Hlasování 5A

15. Zimní údržba města Sezimovo Ústí – 2008/2009
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh plánu na zimní údržbu města Sezimovo Ústí – 2008/2009.

Usnesení č. 311/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
plán zimní údržby 2008/2009 PO Správa Města Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu.
Hlasování 5A

16. Obnova živých plotů ve městě
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání obnovu živých plotů ve městě, která v současné době probíhá.

Usnesení č. 312/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
řediteli PO Správa Města Sezimovo Ústí okamžitě ukončit obnovu živých plotů ve městě.
II. Ukládá
řediteli PO Správa Města Sezimovo Ústí předložit RM detailní návrh postupu prací při obnově živých plotů.
Hlasování 5A

Schůze skončila ve 20.00 hodin.
Zapsal: Miroslav Vocílka

Příští schůze rady města se koná dne 24.11.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 30.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama