Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 20/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 20/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22.9.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluvena: Mgr. Olga Matějková
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 8.9.2008
2. Strategie v péči o stromy a realizace 1. fáze zásahů v Sezimově Ústí
3. Průběžná zpráva z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady
4. Zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008
5. Zápis likvidační komise, konané dne 17.9.2008
6. Žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí
7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
8. Zápis č. 3/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008
9. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě čp. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II
10. Žádost loutkářského souboru při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
11. Zápis č. 8 školské komise, konané dne 17.9.2008
12. Návrh na udělení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol za jejich podíl při tvorbě, inovaci nebo evaluaci školních vzdělávacích programů nebo koordinaci těchto činností v souladu s dopisem KÚ JK, odboru školství, mládeže a tělovýchovy
13. Zřízení věcného břemene práva Města Sezimovo Ústí umístit a udržovat na pozemku č. parcelní 708/9 – trvalý travní porost o výměře 4746 m2, k.ú. Sezimovo Ústí, sloup s kamerou a vedení elektrické energie k tomuto sloupu
14. Žádost střediska JUNÁK Černá růže Sezimovo Ústí na poskytnutí dotace na podporu jeho činnosti

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 8.9.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.264/2008 - splněno.

2. Strategie v péči o stromy a realizace 1. fáze zásahů v Sezimově Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání Strategii v péči o stromy a realizaci
1. fáze zásahů v Sezimově Ústí.

Usnesení č. 265/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
„Strategii v péči o stromy a realizaci 1. fáze zásahů v Sezimově Ústí“.
Hlasování 6A

3. Průběžná zpráva z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání průběžnou zprávu z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady.

Usnesení č. 266/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
průběžnou zprávu z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady.
Hlasování 6A

4. Zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008.

Usnesení č. 267/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008 bez připomínek.
Hlasování 6A

5. Zápis likvidační komise, konané dne 17.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis likvidační komise, konané dne 17.9.2008.

Usnesení č. 268/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s likvidací jednotlivých věcí navrženým způsobem.
Hlasování 6A

6. Žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 269/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se stavbou „Sezimovo Ústí – kabel NN, ul. Pionýrů, čp. 499“, která má být provedena na pozemcích parc. č. 966, 195/77, 195/67, 195/76, 969, 990, zapsané na LV č. 100001 v k.ú. Sezimovo Ústí pro Město Sezimovo Ústí. Stavbu provádí firma Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice a investorem stavby je E.ON Distribuce a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Hlasování 6A

7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí zastoupenou Ing. Arch. Alenou Kalinovou a Mgr. Petrem Havlem, týkající se pronájmu pozemku č. parc. 219/3 – vodní plocha o výměře 6281 m2 a pozemku st. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2219 m2 (koupaliště).

Usnesení č. 270/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2024, pro TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí zastoupenou Ing. Arch. Alenou Kalinovou a Mgr. Petrem Havlem, týkající se pronájmu pozemku č. parc. 219/3 – vodní plocha o výměře 6281 m2 a pozemku st. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2219 m2 (koupaliště). Nájemní smlouva byla schválena usnesením RM č. 268/2007 ze dne 17.9.2007.
Hlasování 6A

8. Zápis č. 3/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 3/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí ze dne 10.9.2008.

Usnesení č. 271/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na byt s předplaceným nájemným č. 607/15, o velikosti 2+1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 52,53 m2 (včetně lodžie o výměře 2,77 m2 a sklepu o výměře 4,63 m2), ul. Táboritů čp. 607, Sezimovo Ústí II., s panem Janem Budínem, trv. bytem Sezimovo Ústí II., K Hájence 674, který nabídl předplacené nájemné ve výši 468.500,- Kč, přičemž měsíční nájemné činí 42,89 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
II. Schvaluje
výměnu bytů s předplaceným nájemným v majetku Města Sezimovo Ústí č. 603/48 - nájemce Vrtišková Lucie, o velikosti 1+1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 56,36 m2 (včetně lodžie o výměře 3,54 m2, komory mimo byt o výměře 10,03 m2 a sklepu o výměře 3,84 m2), ul. Lipová 603, Sezimovo Ústí a č. 607/16 – nájemce Trešlová Gabriela, o velikosti 2+1 , 1. kategorie, s podlahovou plochou 52,73 m2 (včetně lodžie o výměře 2,82 m2 a sklepu o výměře 4,01 m2), ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II.
Hlasování 6A

9. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě čp. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě čp. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 272/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě čp. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 290.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 83,75 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu (výše věcně usměrňovaného nájemného pro tento byt činí 83,75 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu).
Hlasování 6A

10. Žádost loutkářského souboru při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost loutkářského souboru při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 273/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na nákup loutek pro loutkářský soubor při PO MSKS Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

11. Zápis č. 8 školské komise, konané dne 17.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 8 školské komise, konané dne 17.9.2008.

Usnesení č. 274/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 8 školské komise, konané dne 17.9.2008.
II. Ukládá
vedoucí OEP, ing. Miroslavě Svitákové, provedení mzdové inventury zájmových kroužků na ZŠ v Sezimově Ústí.
III. Ukládá
vedoucí OEP, ing. Miroslavě Svitákové, provedení kontroly oprávněné výše nákladů v návaznosti na platbu za žáky z obcí, které nemají vlastní ZŠ a navštěvují ZŠ v Sezimově Ústí.
Hlasování 5A/1Z

12. Návrh na udělení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol za jejich podíl při tvorbě, inovaci nebo evaluaci školních vzdělávacích programů nebo koordinaci těchto činností v souladu s dopisem KÚ JK, odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh na udělení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol za jejich podíl při tvorbě, inovaci nebo evaluaci školních vzdělávacích programů nebo koordinaci těchto činností v souladu s dopisem KÚ JK, odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Usnesení č. 275/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
přiznání mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol za jejich podíl při tvorbě, inovaci nebo evaluaci školních vzdělávacích programů dle předloženého návrhu.
Hlasování 6A

13. Zřízení věcného břemene práva Města Sezimovo Ústí umístit a udržovat na pozemku č. parcelní 708/9 – trvalý travní porost o výměře 4746 m2, k.ú. Sezimovo Ústí, sloup s kamerou a vedení elektrické energie k tomuto sloupu
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zřízení věcného břemene práva Města Sezimovo Ústí umístit a udržovat na pozemku č. parcelní 708/9 – trvalý travní porost o výměře 4746 m2, k.ú. Sezimovo Ústí, sloup s kamerou a vedení elektrické energie k tomuto sloupu

Usnesení č. 276/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zřízení věcného břemene práva Města Sezimovo Ústí jako oprávněného umístit a udržovat na pozemku č. parcelní 708/9 – trvalý travní porost o výměře 4746 m2, k.ú. Sezimovo Ústí, ve spoluvlastnictví povinných Marie Dostálové, bytem Boženy Němcové 106/3, Sezimovo Ústí, PSČ 391 01, Hany Uchytilové, bytem Na Libuši 662, Bechyně, PSČ 391 65 a Jaroslava Tůmy, bytem Boženy Němcové 555/1, Sezimovo Ústí, PSČ 391 01, sloup s kamerou a vedení elektrické energie k tomuto sloupu, za jednorázové plnění města Sezimovo Ústí ve výši 10.000,- Kč, které si povinní rozdělí podle výše svých spoluvlastnických podílů.
Hlasování 6A

14. Žádost střediska JUNÁK Černá růže Sezimovo Ústí na poskytnutí dotace na podporu jeho činnosti
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost střediska JUNÁK Černá růže Sezimovo Ústí na poskytnutí dotace na podporu jeho činnosti.

Usnesení č. 277/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dotaci pro středisko JUNÁK Černá růže Sezimovo Ústí na podporu jeho činnosti ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování 5A/1Z


Schůze skončila ve 21.30 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 6.10.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Samec Pavel
místostarosta města

Redakce - 20.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama