Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 14/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 14/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 7.7.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluvena: Mgr. Olga Svatoňová
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 23.6.2008
2. Projekt dětského hřiště ZUŠ
3. Návrh finanční odměny pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí
4. Zápis č. 6 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 9.6.2008
5. Návrh platového výměru pro ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí
6. Zápis č. 2 z komise výstavby, konané dne 18.6.2008
7. Smlouvy o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti
8. Výroční zpráva divize MHD COMETTu plus s.r.o. za rok 2007
9. Rozpočtová opatření Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 22 – 23
10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva Města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 16
11. Přihláška města Sezimovo Ústí do soutěže Obec přátelská rodině
12. Podpora rozvoje mládeže

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 23.6.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky. Usnesení č. 142/2008 bod II. – neprojednáno, usnesení č. 170/2008 – výběrové řízení bylo vypsáno, usnesení č. 178/2008 – splněno, usnesení č. 190/2008 – zatím neprojednáno.

2. Projekt dětského hřiště ZUŠ
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání projekt dětského hřiště ZUŠ.

Usnesení č. 191/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
projekt dětského hřiště a sadové úpravy v areálu ZUŠ v Sezimově Ústí II.
Hlasování 6A

3. Návrh finanční odměny pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh finanční odměny pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí Mgr. Vladimíra Doležala a ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí p. Jaroslava Kupsu.

Usnesení č. 192/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s finanční odměnou pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí Mgr. Vladimíra Doležala a ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí p. Jaroslava Kupsu za dobrý hospodářský výsledek v roce 2007 v předložené výši.
Hlasování 6A

4. Zápis č. 6 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 9.6.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 6 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 9.6.2008.

Usnesení č. 193/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 6 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 9.6.2008 bez připomínek.
Hlasování 6A

5. Návrh platového výměru pro ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh platového výměru pro ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 194/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
platový výměr pro ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí v předložené výši od 1.7.2008.
Hlasování 6A

6. Zápis č. 2 z komise výstavby, konané dne 18.6.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 2 z komise výstavby, konané dne 18.6.2008.

Usnesení č. 195/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 2 z komise výstavby, konané dne 18.6.2008 bez připomínek.
Hlasování 6A

7. Smlouvy o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání smlouvy o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti na akci „Vypracování žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ulice Hromádkova, Sezimovo Ústí“ a „Vypracování žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ulic Táborská, Prokopa Holého a Klášterní – Sezimovo Ústí“ se společností PPCentrum s.r.o., Pod pekárnami 7, 190 00 Praha 9.

Usnesení č. 196/2008
RM po diskusi
I. Doporučuje
z důvodu časové tísně uzavření smluv o dílo na zpracování projektu a o poradenské činnosti na akci „Vypracování žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ulice Hromádkova, Sezimovo Ústí“ a „Vypracování žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ulic Táborská, Prokopa Holého a Klášterní – Sezimovo Ústí“ se společností PPCentrum s.r.o., Pod pekárnami 7, 190 00 Praha 9.
II. Ukládá
místostarostovi města p. Miroslavu Vocílkovi dojednat s vybranou společností v čl. III., odst. 3 maximální výši plnění ze strany města v případě využití možnosti řízení projektu dle čl. V, odst. 7 smlouvy a dojednat doplnění slov „na požádání objednatele“ do článku V. odst. 7 smlouvy. Hlasování 5A/1Z

8. Výroční zpráva divize MHD COMETTu plus s.r.o. za rok 2007
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání Výroční zprávu divize MHD COMETTu plus s.r.o. za rok 2007.

Usnesení č. 197/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
Výroční zprávu divize MHD COMETTu plus s.r.o. za rok 2007.
Hlasování 6A

9. Rozpočtová opatření Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 22 - 23
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 22 – 23.

Usnesení č. 198/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 22 – 23.

a) č.22
Název: Navýšení položky nákup ostatních služeb v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb +100
100 6171 5172 Programové vybavení -100
Běžné výdaje 0

b) č.23
Název: Mikroregion Táborsko- příspěvek členů Svazku obcí mikroregionu Táborsko
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 6171 5329 Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně +26
300 6171 5194 Věcné dary -26
Běžné výdaje 0

Hlasování 6A

10. Rozpočtové opatření Zastupitelstva Města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 16
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření Zastupitelstva Města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 16.

Usnesení č. 199/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtové opatření Zastupitelstva Města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 16.

Název: Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
UZ 13229
v Kč
ORJ O§ POL Text
300 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +243.000
150 6171 5011 Platy zaměst. v pracovním poměru +180.000
150 6171 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení +46.800
150 6171 5032 Povinné pojistné na zdr. pojištění +16.200
Saldo 0
Hlasování 6A

11. Přihláška města Sezimovo Ústí do soutěže Obec přátelská rodině
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na přihlášení města Sezimovo Ústí do soutěže Obec přátelská rodině.

Usnesení č. 200/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s přihlášením města Sezimovo Ústí do soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu poslanecké Sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.
Hlasování 6A

12. Podpora rozvoje mládeže
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na podporu rozvoje mládeže.

Usnesení č. 201/2008
RM po diskusi
I. Podporuje
snahu FK Spartak MAS Sezimovo Ústí o přidělení Sportovního centra mládeže.
Hlasování 6A

Schůze skončila ve 21.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 21.7.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 24.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama