Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Ptáme se za vás
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 17/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 17/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25.8.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni:ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška,
Omluven: Mgr. Olga Matějková, p. Miroslav Vocílka, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 11.8.2008
2. Investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení
3. Rozpočtová opatření č. 26 – 29 RM Sezimovo Ústí na rok 2008
4. PO MSKS Sezimovo Ústí – komentář k rozvaze a výsledovce za I. pololetí 2008
5. Návrh na revokaci usnesení č. 105/2008 – opuštění psi
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
7. Žádost o vydání souhlasu k uzavření nájemní smlouvy pro sociální byt v Sezimově Ústí I., Husovo nám. čp. 75
8. Žádost SVJ čp. 646, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o poskytnutí 40 m2 dlaždic 50 x 50 cm nebo zámkové dlažby
9. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17 SVJ 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.
10. Návrh zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009
11. Návrh splátek dluhu Stanislava Rolínka – ROLLYS
12. Pravidla pro tvorbu rozpočtů pro PO Správa Města Sezimovo Ústí a PO MSKS

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 11.8.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č. 222/2008 splněno.

2. Investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení.

Usnesení č. 231/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení od výše 10 mil. Kč.
Hlasování 5A

3. Rozpočtová opatření č. 26 – 29 RM Sezimovo Ústí na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření č. 26 – 29 RM Sezimovo Ústí na rok 2008 .

Usnesení č. 232/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření č. 26 – 29 RM Sezimovo Ústí na rok 2008:

a) č.26
Název: Úprava rozpočtu dle skutečného vývoje střediska ORJ 100
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
100 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk +80
100 3349 5169 Nákup ostatních služeb -80
100 4351 5169 Nákup ostatních služeb +5
200 6171 5169 Nákup ostatních služeb -5
100 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek +20
100 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk -20
100 6171 5164 Nájemné +100
100 6171 5139 Nákup materiálu -50
100 6171 5161 Služby pošt -50
100 6171 5362 Platby daní a poplatků SR +7,5
200 6171 5139 Nákup materiálu -7,5
Běžné výdaje 0

b) č.27
Název: Úprava rozpočtu- nový organizační řád od 1.2.2008
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
100 4319 5021 Ostatní osobní výdaje +6
200 4319 5021 Ostatní osobní výdaje -6
100 4319 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení +2
200 4319 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení -2
100 4351 5011 Platy zaměstnanců +48
200 4351 5011 Platy zaměstnanců -48
100 4351 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení +6,5
200 4351 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení -6,5
100 6171 5011 Platy zaměstnanců +111,5
200 6171 5011 Platy zaměstnanců -111,5
100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje +26,5
200 6171 5021 Ostatní osobní výdaje -26,5
100 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení +35,5
200 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení -35,5
100 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění +12,5
200 6171 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění -12,5
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb +94
200 6171 5169 Nákup ostatních služeb -95
200 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva +0,5
200 6171 5173 Cestovné +0,5
100 4351 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění +4,5
200 4351 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění -4,5
100 6171 5164 Nájemné +1,5
200 6171 5164 Nájemné -1,5
Běžné výdaje 0

c) č.28
Název: Úprava rozpočtu - sociální dávky UZ 13306
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
150 4172 5410 Sociální dávky +110
150 4182 5410 Sociální dávky +3
160 4171 5410 Sociální dávky +105
160 4172 5410 Sociální dávky +125
160 4183 5410 Sociální dávky +2,5
170 4173 5410 Sociální dávky +50
150 4171 5410 Sociální dávky -395,5
Běžné výdaje 0

d) č.29
Název: Úprava rozpočtu- dotace občanským sdružením dle skutečnosti
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 3119 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +5
300 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +4
300 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +35
300 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +3
300 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +10
300 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -34
300 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -5
300 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -18
Běžné výdaje 0

Hlasování 6A

4. PO MSKS Sezimovo Ústí – komentář k rozvaze a výsledovce za I. pololetí 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání komentář k rozvaze a výsledovce za I. pololetí 2008 PO MSKS Sezimovo Ústí .

Usnesení č. 233/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
komentář k rozvaze a výsledovce za I. pololetí 2008 PO MSKS Sezimovo Ústí .
Hlasování 5A

5. Návrh na revokaci usnesení č. 105/2008 – opuštění psi
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh na revokaci usnesení č. 105/2008 – opuštění psi.

Usnesení č. 234/2008
RM po diskusi
I. Revokuje
usnesení č. 105/2008 – opuštění psi.

II. Schvaluje
osvobození od poplatku ze psa pro občany Sezimova Ústí na dobu 2 roků, kteří si vezmou psa odchyceného na území města Sezimovo Ústí umístěného v zařízení Technických služeb Tábor, s.r.o., kpt. Jaroše 2418 – útulek pro psy.
III. Ukládá
vedení města zpracovat změnu do OZV o místních poplatcích.
Hlasování 5A

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Usnesení č. 235/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Hlasování 5A

7. Žádost o vydání souhlasu k uzavření nájemní smlouvy pro sociální byt v Sezimově Ústí I., Husovo nám. čp. 75
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o vydání souhlasu k uzavření nájemní smlouvy pro sociální byt v Sezimově Ústí I., Husovo nám. čp. 75.

Usnesení č. 236/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s přidělením sociálního bytu pro paní Marii Fürbachovou (nar. 28.11.1928) v Sezimově Ústí I., Husovo nám. čp. 75.
Hlasování 5A

8. Žádost SVJ čp. 646, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o poskytnutí 40 m2 dlaždic 50 x 50 cm nebo zámkové dlažby.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost SVJ čp. 646, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o poskytnutí 40 m2 dlaždic 50 x 50 cm nebo zámkové dlažby.

Usnesení č. 237/2008
RM po diskusi
I. Nesouhlasí
s poskytnutím 40 m2 dlaždic 50 x 50 cm nebo zámkové dlažby pro SVJ čp. 646, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II.
Hlasování 5A

9. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17 SVJ 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17, o celkové výměře 5,2 m2 (jedna jednotka o výměře 1,3 m2) SVJ 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 238/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr bezúplatného převodu nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17, o celkové výměře 5,2 m2 (jedna jednotka o výměře 1,3 m2 ) SVJ 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.
II. Předkládá
ZM ke schválení bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17, o celkové výměře 5,2 m2 (jedna jednotka o výměře 1,3 m2) SVJ 661 B, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.
Hlasování 5A

10. Návrh zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009.

Usnesení č. 239/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009 bez připomínek.
Hlasování 5A

11. Návrh splátek dluhu Stanislava Rolínka - ROLLYS
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh splátek dluhu Stanislava Rolínka – ROLLYS.

Usnesení č. 240/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dohodu o splátkách dluhu Stanislava Rolínka – ROLLYS, U Dubu 255, 391 11 Planá nad Lužnicí jako Dlužníka vůči městu Sezimovo Ústí jako Věřitel, ve výši 197.557,- Kč s příslušenstvím, o těchto podstatných náležitostech:
Dlužník svůj dluh popsaný v čl. I ve výši 213.715,- Kč platné k 16.7.2008 s úrokem z prodlení z částky 197.557,- Kč ve výši reposazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 7 procentních bodů, stanovené vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení Dlužníka, od 17.7.2008 až do zaplacení, uhradí Věřiteli na účet Věřitele uvedený shora nebo v hotovosti v pravidelných měsíčních splátkách po 20.000,- Kč splatných vždy posledního kalendářního dne v měsíci počínaje měsícem srpen 2008 do zaplacení celé výše dluhu.
Dlužník může Věřiteli platit i mimořádné splátky. Dlužník se kromě toho zavazuje platit Věřiteli řádně a včas běžné nájemné a zálohy na služby poskytované s nájmem. Neuhradí-li Dlužník příslušnou splátku do dne její splatnosti, ztrácí výhodu splátek a dluh se stává okamžitě splatným. Rovněž tak, nezaplatí-li Dlužník řádně a včas běžné nájemné nebo zálohy na služby poskytované s nájmem, je Věřitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Hlasování 5A

12. Pravidla pro tvorbu rozpočtů pro PO Správa Města Sezimovo Ústí a PO MSKS
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na zpracování pravidel pro tvorbu rozpočtů pro PO Správa Města Sezimovo Ústí a PO MSKS.

Usnesení č. 241/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
zpracovat pravidla pro tvorbu rozpočtů pro PO Správa Města Sezimovo Ústí a PO MSKS s cílem identifikovat náklady na jednotlivé činnosti, případně programy.
Z: Ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka
T: do 31.10.2008
Hlasování 5A

Schůze skončila ve 21.30 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 29.8.2008 ve 13.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 17.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama