Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 19/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 19/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8.9.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, Mgr. Olga Matějková,
p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.8.2008 a 29.8.2008
2. Zápis ze 7. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 27.8.2008
3. Změny členství v komisích RM
4. PO Správa Města Sezimovo Ústí – čerpání investičních prostředků na rok 2008
5. PO Správa Města Sezimovo Ústí – komentář k hospodaření za I. pololetí 2008
6. Zřízení věcného břemene ve věci strpení výpusti rybníka Plocek
7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – ZŠ Švehlova 111,
391 01 Sezimovo Ústí
8. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí
9. Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 – 31 na rok 2008
10. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí
11. Zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 11.8.2008
12. Žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky
13. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím úvěru PO Správa Města Sezimovo Ústí od České spořitelny, a.s. na nákup víceúčelového komunálního stroje Egholm 2200
14. Investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení
15. Rozbor nákladů ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 a ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.8.2008 a 29.8.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č. 234/2008, bod III. – splněno.

2. Zápis ze 7. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 27.8.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis ze 7. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 27.8.2008.

Usnesení č. 251/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis ze 7. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 27.8.2008 s připomínkou k bodu 3 – žádost o likvidaci douglasky u čp. 452 v Okružní ulici, kde pověřuje p. Klímu Petra prověřit tuto žádost na ŽP v Táboře.
Hlasování 7A

3. Změny členství v komisích RM
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání změny členství v komisích RM.

Usnesení č. 252/2008
RM po diskusi
I. Odvolává
- z komise místního hospodářství a dopravy předsedu p. Štence Martina a člena p. Jaroslava Kupsu
- z komise na ochranu životního prostředí tajemníka p. Petra Klímu a člena p. Karla Homolku.
II. Jmenuje
- do komise místního hospodářství a dopravy předsedu p. Karla Haisla, člena p. Martina Štence a člena p. Karla Homolku
- do komise na ochranu životního prostředí tajemníka ing. Karla Tůmu, člena p. Jaroslava Kupsu a člena p. Petra Klíma.
Hlasování 7A

4. PO Správa Města Sezimovo Ústí – čerpání investičních prostředků na rok 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání čerpání investičních prostředků na rok 2008 pro PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 253/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s čerpáním investičních prostředků z investičního fondu PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2008 takto:
? vybudování místa pro očistu mechanizace se záchytnou vanou – náklady cca 330.000,- Kč bez DPH
? výroba a montáž ocelové konstrukce rampy – náklady cca 100.000,- Kč bez DPH
? nákup nůžek na živé ploty Bomford ( přídavné zařízení na traktůrek Vivid 400 ) –náklady cca 150.000,- Kč
Hlasování 7A

5. PO Správa Města Sezimovo Ústí – komentář k hospodaření za I. pololetí 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání komentář k hospodaření za I. pololetí 2008 PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 254/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
komentář k hospodaření za I. pololetí 2008 PO Správa Města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

6. Zřízení věcného břemene ve věci strpení výpusti rybníka Plocek
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zřízení věcného břemene ve věci strpení výpusti rybníka Plocek.

Usnesení č. 255/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci strpení výpusti rybníka Plocek na pozemku parc. č. 387/2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí a práva přístupu a příjezdu s vlastníkem pozemku parc. č. 387/2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí pro pozemek parc.č. 287, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – ZŠ Švehlova 111,
391 01 Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – ZŠ Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 256/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – ZŠ Švehlova 111, 391 01 Sezimovo Ústí, ve výši 250.000,- Kč.
Hlasování 7A

8. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 257/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
čerpání finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Lipová 649, 391 02 Sezimovo Ústí, ve výši 120.000,- Kč.
Hlasování 7A

9. Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 – 31 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 – 31 na rok 2008.

Usnesení č. 258/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 30 – 31 na rok 2008 takto:
a) č.30
Název: Navýšení prostředků pro MŠ Zahrádka (prostředky státního rozpočtu)
v tis. Kč
RS RU
mzdové náklady 2247 2326
zákonné pojištění 786 814
FKSP 44 47
Jiné ostatní náklady 242 252
Spotřeba materiálu 285 289
Ostatní služby 38 46
b) č.31
Název: Přesun rozpočtových prostředků - MŠ Lipová
v tis. Kč
RS RU
oprava a údržba 120 40
ostatní služby 36 116
Hlasování 7A

10. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 259/2008
RM po diskusi
I. Uděluje
a) výjimku v počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol pro školní rok 2008/2009 takto:
- Mateřská škola Sezimovo Ústí, odloučené pracoviště, 9. května 600
1. třída 28 dětí
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
- Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649
1. třída 27 dětí
2. třída 27 dětí
3. třída 28 dětí
4. třída 28 dětí
- Mateřská škola Sezimovo Ústí, Kaplického 1037
1. třída 26 dětí
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
4. třída 28 dětí
b) výjimku v počtu dětí ve třídě základní školy pro školní rok 2008/2009 takto:
- Základní škola Sezimovo Ústí, 9. května 489
3. A 31 žáků
Hlasování 6A/1Z

11. Zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 11.8.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 11.8.2008.

Usnesení č. 260/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 11.8.2008 bez připomínek.
Hlasování 7A

12. Žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost paní Ing. Evy Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, o nájem zahrádky.

Usnesení č. 261/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr pronájmu pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 – zahrada o výměře 248 m2 v kat. území Sezimovo Ústí Ing. Evě Dvořákové, bytem Planá nad Lužnicí, Průmyslová 551/A, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování 7A

13. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím úvěru PO Správa Města Sezimovo Ústí od České spořitelny, a.s. na nákup víceúčelového komunálního stroje Egholm 2200
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání žádost o souhlas zřizovatele s přijetím úvěru PO Správa Města Sezimovo Ústí od České spořitelny, a.s. na nákup víceúčelového komunálního stroje Egholm 2200.

Usnesení č. 262/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s přijetím úvěru PO Správa Města Sezimovo Ústí od České spořitelny, a.s. na nákup víceúčelového komunálního stroje Egholm 2200.
Hlasování 7A

14. Investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání investování volných finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení.

Usnesení č. 263/2008
RM po diskusi
I. Posoudila
možnosti zhodnocení volných finančních prostředků ve výši od 10 mil. Kč za účelem jejich zhodnocení.

II. Schvaluje
uzavření smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a zároveň schvaluje zřízení běžného AM účtu a vkladového AM účtu u ČSOB, a.s.
Hlasování 7A

15. Rozbor nákladů ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 a ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na rozbor nákladů ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 a ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 pro rok 2008.

Usnesení č. 264/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
místostarostovi p. Miroslavu Vocílkovi zpracovat rozbor nákladů ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 a ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 pro rok 2008 na ZM, které se koná dne 18.9.2008.
Hlasování 7A

Schůze skončila ve 21.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 22.9.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 19.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama