Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 25/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 25/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1.12.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 24.11.2008
2. Stanovisko k jednostranné změně přepravní politiky v MHD na rok 2009
3. Průběžná zpráva z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady
4. Návrh výše darů za činnost člena komise rady města, vedení svatebních obřadů, vedení kroniky města a činnost ve prospěch města
5. Úprava závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí
6. Návrh na poskytnutí finančního daru pro paní Miluši Duškovou, bytem Průmyslová 465, Planá nad Lužnicí, za péči o opuštěná zvířata na území města Sezimovo Ústí
7. Návrh odměn pro ředitele ZŠ a MŠ v souladu s § 134 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dle „Zásad“ pro stanovení výše odměn ředitelům ZŠ a MŠ schválených RM dne 3.11.2008
8. Dodatek č. 1 k usnesení RM č. 273/2008 ze dne 22.9.2008
9. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 39 na rok 2008
10. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 34-35 na rok 2008
11. Posouzení nájemních smluv na byty, u kterých končí nájemní smlouva na dobu neurčitou 31.12.2008
12. Řešení dopravní situace v ul. Táborská
13. Parkovací politika v Sezimově Ústí I. a II.
14. Příprava 10. veřejného zasedání ZM

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 24.11.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.274/2008, bod III - splněno, usnesení č.294/2008, bod II – jednání zatím neproběhlo, usnesení č.295/2008 - vyjádření zatím nepředloženo, usnesení č. 297/2008, bod II – proběhla částečná platba, usnesení č. 312/2008, bod II – návrh se zpracovává.

2. Stanovisko k jednostranné změně přepravní politiky v MHD na rok 2009
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání stanovisko k jednostranné změně přepravní politiky v MHD na rok 2009.

Usnesení č. 335/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se změnou tarifu tak, jak ji odsouhlasila Rada města Tábor s podmínkou, že úhrada prokazatelné ztráty veřejné služby MHD za rok 2009 nepřesáhne částku 4,7 mil. Kč.
II. Ukládá
starostovi města Sezimovo Ústí ing. Bedřichu Benešovi připravit změnu klíče úhrady prokazatelné ztráty veřejné služby MHD.
III. Ukládá
starostovi města Sezimovo Ústí ing. Bedřichu Benešovi intenzivně spolupracovat na zavedení elektronického jízdného do konce volebního období.
Hlasování 7A

3. Průběžná zpráva z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání průběžnou zprávu z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady.

Usnesení č. 336/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
průběžnou zprávu z kontroly podnikatelů v souvislosti s nakládáním s odpady s tím, že příští zpráva bude předložena RM do 30.1.2009.
Hlasování 7A

4. Návrh výše darů za činnost člena komise rady města, vedení svatebních obřadů, vedení kroniky města a činnost ve prospěch města
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh výše darů za činnost člena komise rady města, vedení svatebních obřadů, vedení kroniky města a činnost ve prospěch města.

Usnesení č. 337/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
výši darů za činnost člena komise rady města, vedení svatebních obřadů, vedení kroniky města a činnost ve prospěch města podle předloženého návrhu.
Hlasování 7A

5. Úprava závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí 9. května 489, Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh na úpravu závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 338/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh na úpravu závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, Sezimovo Ústí na 300.000,- Kč.
Hlasování 6A/1Z

6. Návrh na poskytnutí finančního daru pro paní Miluši Duškovou, bytem Průmyslová 465, Planá nad Lužnicí, za péči o opuštěná zvířata na území města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh na poskytnutí finančního daru pro paní Miluši Duškovou, bytem Průmyslová 465, Planá nad Lužnicí, za péči o opuštěná zvířata na území města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 339/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
poskytnutí finančního daru pro paní Miluši Duškovou, bytem Průmyslová 465, Planá nad Lužnicí, za péči o opuštěná zvířata na území města Sezimovo Ústí ve výši 8.500,- Kč.
Hlasování 7A

7. Návrh odměn pro ředitele ZŠ a MŠ v souladu s § 134 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dle „Zásad“ pro stanovení výše odměn ředitelům ZŠ a MŠ schválených RM dne 3.11.2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh odměn pro ředitele ZŠ a MŠ v souladu s § 134 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dle „Zásad“ pro stanovení výše odměn ředitelům ZŠ a MŠ schválených RM dne 3.11.2008.

Usnesení č. 340/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
přiznání odměn pro ředitele ZŠ a MŠ za II. pololetí letošního roku, v souladu s § 134 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dle „Zásad“ pro stanovení výše odměn ředitelům ZŠ a MŠ schválených RM dne 3.11.2008, dle předloženého návrhu.
Hlasování 7A

8. Dodatek č. 1 k usnesení RM č. 273/2008 ze dne 22.9.2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání dodatek č. 1 k usnesení RM č. 273/2008 ze dne 22.9.2008.

Usnesení č. 341/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dodatek č. 1 k usnesení RM č. 273/2008 ze dne 22.9.2008, kterým se rozšiřuje účel použití finanční dotace určené pro loutkářský soubor při PO MSKS Sezimovo Ústí o nákup světel pro osvětlení divadélka.
Hlasování 7A

9. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 39 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 39 na rok 2008.

Usnesení č. 342/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí č. 39 na rok 2008 bez připomínek.

a) č. 39
Název: Přesun prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2008 na kastraci koček z položky služby na položku dary obyvatelstvu

v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
500 5311 5169 Nákup ostatních služeb -8,5
300 6171 5492 Dary obyvatelstvu +8,5
Saldo 0
Hlasování 7A

10. Rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 34-35 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 34-35 na rok 2008.

Usnesení č. 343/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 34-35 na rok 2008.

a) rozpočtové opatření ZM č. 34
Název:
Nákup záznamového zařízení pro městskou policii
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení +48.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -48.000
Kapitálové výdaje 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 35
Navýšení příjmů dle skutečného vývoje
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
100 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků +800.000
300 1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa +500
650 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství +200.000
330 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií +200.000
300 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a dlouhod.dr.majetku +500
100 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady +37.000
700 6409 5901 Nespecifikované rezervy +1.238.000
Saldo 0
Hlasování 7A

11. Posouzení nájemních smluv na byty, u kterých končí nájemní smlouva na dobu neurčitou 31.12.2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání nájemní smlouvy na byty, u kterých končí nájemní smlouva na dobu neurčitou 31.12.2008.

Usnesení č. 344/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
nájemní smlouvy bytů na dobu určitou do 31.12.2009 za nájemné ve výši 40,- Kč/m2 takto:
Dukelská čp. 638 – jedná se o obytné buňky (1+1):
byt č. 2 Daňa Karel
byt č. 4 Chytrová Marie
byt č. 5 Nehonská Marie
byt č. 6 Dinič Juraj
byt č. 8 Capouch František
byt č. 9 Zabloudil František
byt č. 13 Hofbauerová Marcela
byt č. 14 Vocílková Michaela
byt č. 15 Dušková Jaroslava
byt č. 16 Zelenka Vladimír
byt č. 17 Faltus Radek
byt č. 18 Dubay Pavel
byt č. 19 Nemocnice Tábor (pronájem)
byt č. 20 Lapáček Milan
byt č. 21 Kolářová Ludmila
byt č. 22 Dobiášová Naděžda
byt č. 23 Nosková Jana
byt č. 24 Liška Josef
byt č. 25 Parma Josef
byt č. 26 Králík Josef
byt č. 27 Hofbauerová Marcela
byt č. 28 Štachová Karla
byt č. 29 Matúšů Eduard
byt č. 30 Hejlová Marie
byt č. 31 Hubingerová Květa

9. května čp. 422 - jedná se o neprodaný byt v SVJ čp.422 - Haplová Pavlína
Hlasování 6A/1Z

12. Řešení dopravní situace v ul. Táborská
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh řešení dopravní situace v ul. Táborská snížením povolené rychlosti.

Usnesení č. 345/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
p. Josefu Beránkovi okamžitě řešit dopravní situaci v ul. Táborská snížením povolené rychlosti na 30 km/hod.
Hlasování 7A

13. Parkovací politika v Sezimově Ústí I a II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh řešit parkovací politiku v Sezimově Ústí I. a II.

Usnesení č. 346/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
komisi MHD předložit RM návrh na řešení parkovací politiky v Sezimově Ústí I a II (jednosměrné ulice).
T: do konce února 2009
Hlasování 7A

14. Příprava 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí
Na základě § 103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb. svolává starosta města na den 16. prosince 2008 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ-SŠ-COP v Sezimově Ústí II 10. veřejné zasedání ZM.

Usnesení č. 347/2008
RM po diskusi
I. Doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 9. veřejného zasedání ZM
3. I. Schválení a vydání nového územního plánu Sezimovo Ústí II. Návrh OZV č. 9/2008, kterou se zrušují vyhláška č. 3/1994, vyhláška č. 5/1997, OZV č. 5/2001 a OZV č. 7/2005 o vymezení závazné části změny č. 2 ÚP sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí pro správní území města Sezimovo Ústí
4. Rozpočtová opatření ZM
5. Úprava závazného ukazatele – opravy v rozpočtu r. 2008 ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489
6. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009
7. Návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009
8. Návrh OZV č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
10. Dotazy občanů
11. Návrh výše daru za činnost člena výboru ZM
12. Prodej bytu č. 675/18
13. Prodej bytu č. 661/7
14. Prodej bytu č. 422/7
15. Návrh Zásad pro prodej bytů v roce 2009
16. Prodej pozemku pod garáží č.parc.st.2004
17. Řešení splátek dluhu TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
18. Zpráva Finančního výboru ZM
19. Závěr
II. Navrhuje
toto složení návrhové komise: Ing. Beneš František, Dostál Ladislav, Ryzka Jiří.
Hlasování 7A


Schůze skončila ve 21.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 15.12.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Samec Pavel
místostarosta města

Redakce - 15.12.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama