Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Chcete něco říct? Napište nám to!
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 16/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 16/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11.8.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p.Miroslav Vocílka, Mgr. Olga Matějková, ing.Jiří Vavruška, p.Ladislav Dostál, JUDr.ing.Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluven: p.Vít Stryhal, p.Pavel Samec
Začátek schůze v 18.00 v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení z RM ze dne 21.7.2008
2. Žádost ZO Českého svazu včelařů, o.s. Planá nad Lužnicí o poskytnutí dotace
3. Koupě pozemku st.497/3 o výměře 28 m2 a budovy č.p.1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st.497/1 a st.497/3, k.ú.Sezimovo Ústí
4. Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2008
5. Rozpočtová opatření č. 24-25 Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008
6. Návrh na zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009
7. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 15 v domě č.p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II
8. Prodej bytu č. 624/18 manželům Jiřímu a Lence Doležalovým, trvale bytem Okružní 1260, Sezimovo Ústí
9. Pronájem výkladní skříně č. 4 na budově obchodního domu ASTRA
10. Pronájem využívaných zahrádek na pozemku p.č. 830/3
11. Žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. 830/14 k.ú.Sezimovo Ústí
12. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě č.p.1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II
13. Žádost o vydání stanoviska k realizaci stavby „Parkoviště Nerudova ulice“
14. Zadání zpracování studie na budoucí využití prostoru podél železničního koridoru ohraničeného házenkářskou halou na straně jedné a koncem „požární nádrže“ na straně druhé

1. Kontrola zápisu a usnesení z minulé RM
Kontrolu provedl starosta města ing.Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Žádost ZO Českého svazu včelařů, o.s. Planá nad Lužnicí o poskytnutí dotace
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost ZO Českého svazu včelařů, o.s. Planá nad Lužnicí o poskytnutí dotace. V případě poskytnutí dotace by byl finanční příspěvek použit na ošetření, nákup léčiv a obnovu včelstev pro včelaře trvale žijící v Sezimově Ústí.

Usnesení č. 218/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s poskytnutím dotace ZO Českého svazu včelařů, o.s. Planá nad Lužnicí ve výši 5.000 Kč na ošetření, nákup léčiv a obnovu včelstev pro včelaře trvale žijící v Sezimově Ústí.
Hlasování 5A

3. Koupě pozemku st.497/3 o výměře 28 m2 a budovy č.p.1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st.497/1 a st.497/3, k.ú.Sezimovo Ústí
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na koupi pozemku st.497/3 o výměře 28 m2 a budovy č.p.1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st.497/1 a st.497/3, k.ú.Sezimovo Ústí. Jedná se o budovu funkčně související s budovou Základní školy a Mateřské školy Sezimovo Ústí, 9. května 489, Sezimovo Ústí, kterou současný vlastník získal v dražbě provedené v rámci exekuce. Kupní cena činí 850.000 Kč.

Usnesení č. 219/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM Sezimovo Ústí ke schválení návrh na koupi pozemku st.497/3 o výměře 28 m2 a budovy č.p.1075 – občanská vybavenost postavené na pozemcích st.497/1 a st.497/3, k.ú.Sezimovo Ústí, od a.s. A-Trading, Písecká 9/1968, 130 00 Praha 3 za cenu 850.000 Kč.
Hlasování 5A

4. Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2008
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM k projednání vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2008.

Usnesení č. 220/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I. pololetí roku 2008.
II. Ukládá
ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací předložit na následující RM krátký komentář k vývoji hospodaření jimi řízených organizací za první pololetí roku 2008 a vždy výsledovky opatřit komentářem.
Hlasování 5A

5. Rozpočtová opatření č.24-25 Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření č.24-25 Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008.

Usnesení č. 221/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření č. 24-25 Rady města Sezimovo Ústí na rok 2008.

a) č. 24
Název: Dotace ze státního rozpočtu pro MSKS na realizaci projektu „ Postupová přehlídka 51. Wolkrova Prostějova“
v tis. Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4116 34 070 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR +9
450 3319 5331 34 070 Neinv.příspěvek příspěvkovým org. +9
Saldo 0

b) č. 25
Název: Navýšení kapitálového výdaje digitální mapa (zaměření veřejného osvětlení Sezimovo Ústí I a Sezimovo Ústí II)
v tis.Kč
ORJ O§ POL ORG Text
600 6171 6111 - Programové vybavení +109
600 6171 6121 21 Budovy, haly a stavby -109
Kapitálové výdaje 0
Hlasování 5A

6. Návrh na zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM návrh na zřízení Návrh na zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009

Usnesení č. 222/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
místostarostovi města p.Miroslavu Vocílkovi předložit návrh na zřízení Kulturního fondu, Fondu sportu a TV, Sociálního fondu a Fondu ŽP s účinností od 1.1.2009 na příští jednání RM. Do návrhu budou zapracovány připomínky členů RM.
Hlasování 5A

7.Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 15 v domě č.p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 15 v domě č.p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 223/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 15 v domě č.p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II, který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 90.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 42,89 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

8. Prodej bytu č. 624/18 manželům Jiřímu a Lence Doležalovým, trvale bytem Okružní 1260, Sezimovo Ústí
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na prodej bytu č. 624/18 manželům Jiřímu a Lence Doležalovým, trvale bytem Okružní 1260, Sezimovo Ústí. Pan Jiří Doležal je syn paní Marie Doležalové, která je nájemkyní bytu č. 624/18, ul.Nerudova, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 224/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 624/18 v domě č.p.624, ulice Nerudova, Sezimovo Ústí II, o výměře 66,80 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 9 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) manželům Jiřímu a Lence Doležalovým, trvale bytem Okružní 1260, Sezimovo Ústí, za cenu 306.800 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje.
Hlasování 5A

9. Pronájem výkladní skříně č. 4 na budově obchodního domu ASTRA
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na pronájem výkladní skříně č. 4 na budově obchodního domu ASTRA, a to jednu polovinu VZO OS důchodci a.s. Kovosvit MAS a jednu polovinu VZO OS důchodci s.r.o. Silon.
Usnesení č. 225/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr pronájmu výkladní skříně č.4 Města Sezimovo Ústí, která je umístěna na budově obchodního domu ASTRA, nám.T.Bati, Sezimovo Ústí II, a to jednu polovinu VZO OS důchodci a.s.Kovosvit MAS a jednu polovinu VZO OS důchodci s.r.o. Silon za celkové roční nájemné ve výši 500 Kč (každý 250 Kč/rok) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Hlasování 5A

10. Pronájem využívaných zahrádek na pozemku p.č. 830/3
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na pronájem využívaných zahrádek na pozemku p.č. 830/3. Jedná se o legalizaci současného stavu, kdy jmenovaní hospodaří bezesmluvně na pozemku města.

Usnesení č. 226/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem těchto pozemků Města Sezimovo Ústí dále uvedeným nájemcům na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,--Kč/m2/rok:
a) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Novotným, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1520
b) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Musilovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 427
c) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 240 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Malinovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1519
d) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Kolářovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1518
e) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 240 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Meleckým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1517
Hlasování 5A

11. Žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí p.č.830/14 k.ú.Sezimovo Ústí
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí p.č.830/14 k.ú.Sezimovo Ústí. Jedná se o uvolněnou zahrádku v lokalitě před Zdravexem.

Usnesení č. 227/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 – zahrada o výměře 248 m2 v kat. území Sezimovo Ústí, paní Štěpánce Fořterové, Havanská 2817, Tábor, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,--Kč/m2/rok.
Hlasování 5A

12.Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č.9 v domě č.p.1112, ul.Průmyslová, Sezimovo Ústí II.
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě č.p. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 228/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 9 v domě č.p. 1112, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II, který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 290.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 83,75 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

13. Žádost o vydání stanoviska k realizaci stavby „Parkoviště Nerudova ulice“
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM žádost stavebního odboru o vydání stanoviska k realizaci stavby „Parkoviště Nerudova ulice“. Investiční akce již prošla schvalovacím procesem (ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel stavby, zastupitelstvo města schválilo rozpočtovým opatřením finanční krytí investiční akce). V uplynulém týdnu došlo k jednání s dodavatelskou firmou, výsledkem jednání je snížení nabídkové ceny, přičemž nižší cena nebude mít vliv na snížení kvality díla ani záruku dodavatele.

Usnesení č. 229/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se zahájením investiční akce „Parkoviště Nerudova ulice“, kterou bude realizovat společnost která zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci akce, přičemž rada města souhlasí s opatřeními, která vedla ke snížení nabídkové ceny za realizaci akce.
Hlasování 5A

14. Zadání zpracování studie na budoucí využití prostoru podél železničního koridoru ohraničeného házenkářskou halou na straně jedné a koncem „požární nádrže“ na straně druhé
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM návrh na zadání zpracování studie na budoucí využití prostoru podél železničního koridoru ohraničeného házenkářskou halou na straně jedné a koncem „požární nádrže“ na straně druhé. Studie by měla komplexně řešit výše uvedený prostor, přičemž návrh by měl po zpracování vyvolat změny v územním plánu města a následně po dalším rozpracování do projektů být podkladem pro zvažované žádosti na financování vyvolaných investičních nákladů ze strukturálních fondů EU.

Usnesení č. 230/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se zadáním zpracování studie na budoucí využití prostoru podél železničního koridoru ohraničeného házenkářskou halou na straně jedné a koncem „požární nádrže“ na straně druhé. Studie by měla komplexně řešit výše uvedený prostor, přičemž návrh by měl po zpracování vyvolat změny v územním plánu města a následně po dalším rozpracování do projektů být podkladem pro zvažované žádosti na financování vyvolaných investičních nákladů ze strukturálních fondů EU.
Hlasování 5A

Schůze skončila ve 21.00 hodin.
Zapsal : Miroslav Vocílka
Příští schůze rady města se koná dne 25.8.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing.Bedřich Beneš
starosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 26.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama