Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 26/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 26/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 15.12.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. Ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 1.12.2008
2. Výroční zpráva o řešení stížností a peticí v roce 2008
3. Zápis č. 11 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 1.12.2008
4. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
5. Program Valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. – 22.12.2008
6. Návrh odměn pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2008
7. Žádost o schválení finančního příspěvku pro organizaci ROSKA
8. Návrh na poskytnutí finančního daru pro členy JSDH Města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s. za činnost v roce 2008
9. Zápis likvidační komise, konané dne 10.12.2008
10. Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 40 - 52 na rok 2008
11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 494/6, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.
12. Darovací smlouva Městu Sezimovo Ústí od společnosti FI Konsult s.r.o. Praha
13. Podnájem bytu č. 602/19, ul. Lipová, Sezimovo Ústí
14. Vyslovení souhlasu s výpovědí z nájmu bytu č. 1111/34, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II
15. Fotovoltaický systém na střeše ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 1.12.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.274/2008 - splněno, usnesení č. 294/2008, bod II. – jednání zatím neproběhlo, usnesení č. 295/2008 – vyjádření zatím nepředloženo, usnesení č. 297/2008, bod II. – proběhla částečná platba, usnesení č. 312/2008, bod II. – návrh se zpracovává, usnesení č. 335/2008, bod II. a III. – trvá, usnesení č. 345/2008 – řeší se.

2. Výroční zpráva o řešení stížností a peticí v roce 2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání Výroční zprávu o řešení stížností a peticí občanů města Sezimovo Ústí v roce 2008.

Usnesení č. 348/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zprávu o řešení stížností a peticí občanů města Sezimovo Ústí v roce 2008.
Hlasování 7A

3. Zápis č. 11 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 1.12.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 11 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 1.12.2008.

Usnesení č. 349/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis č. 11 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 1.12.2008 bez připomínek.
Hlasování 7A

4. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh na uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 350/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 a:
- Olympií Měšice, Smyslovská 445
- panem Janem Žáčkem, Průmyslová 1112, Sezimovo Ústí
Hlasování 7A

5. Program Valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. – 22.12.2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání program Valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. – 22.12.2008.

Usnesení č. 351/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
zástupci Města Sezimovo Ústí na Valné hromadě Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o., konané dne 22.12.2008 odsouhlasit usnesení z valné hromady ve znění návrhu na usnesení uvedeném v příloze materiálu pro RM.
Hlasování 7A

6. Návrh odměn pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh odměn pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2008.

Usnesení č. 352/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
odměny pro ředitele PO MSKS Sezimovo Ústí a PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2008 v předložené výši.
Hlasování 7A

7. Žádost o schválení finančního příspěvku pro organizaci ROSKA
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o schválení finančního příspěvku pro organizaci ROSKA.

Usnesení č. 353/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s poskytnutím finančního daru pro organizaci ROSKA ve výši 10.000,- Kč s tím, že příspěvek bude použit pro postižené s roztroušenou sklerózou ze Sezimova Ústí.
Hlasování 7A

8. Návrh na poskytnutí finančního daru pro členy JSDH Města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s. za činnost v roce 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh na poskytnutí finančního daru pro členy JSDH Města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s. za činnost v roce 2008.

Usnesení č. 354/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
finanční dar pro členy JSDH Města Sezimovo Ústí a Kovosvit MAS a.s. za činnost v roce 2008 v předložené výši.
Hlasování 7A

9. Zápis likvidační komise konané dne 10.12.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis likvidační komise, konané dne 10.12.2008.

Usnesení č. 355/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s likvidací jednotlivých věcí navrženým způsobem.
Hlasování 7A

10. Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 40 - 52 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 40 - 52 na rok 2008.

Usnesení č. 356/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí č. 40 - 52 na rok 2008.
a) č.40
Název: Úprava rozpočtu dle skutečného vývoje střediska ORJ 100
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
100 3113 5171 Opravy a udržování +11,5
100 6171 5171 Opravy a udržování -11,5
100 3113 5194 Věcné dary +3,5
110 6171 5139 Nákup materiálu j.n. -3,5
100 3612 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu +40
100 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -40
100 4319 5139 Nákup materiálu j.n. +2
100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -2
100 4319 5154 Elektrická energie +7
100 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací -7
100 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru +11
700 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -11
100 4351 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. +3,5
700 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. -3,5
100 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. +1
700 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. -1
100 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva +3
100 4319 5169 Nákup ostatních služeb -3
100 4351 5169 Nákup ostatních služeb +0,5
100 4319 5171 Opravy a udržování -0,5
100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru +591
600 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -549
700 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -42
100 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. +154
600 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. -143
700 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. -11
100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. +53
600 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. -49
700 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. -4
100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru,UZ 98116 +87,131
670 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru,UZ 98116 -87,131
100 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp,UZ98116 +22,65406
670 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp,UZ98116 -22,65406
100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť,UZ98116 +7,84179
670 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť,UZ98116 -7,84179
100 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál +0,5
100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -0,5
100 6171 5137 DDHM +10
100 6171 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk -10
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb +80
100 6171 5172 Programové vybavení -80
100 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady +7
100 6171 5173 Cestovné -7
100 6171 5361 Nákup kolků +1,5
100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -1,5
Běžné výdaje 0

b) č.41
Název: Úprava rozpočtu střediska 110 a 130,160 a 170
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
110 6171 5131 Potraviny +1
110 6171 5139 Nákup materiálu j.n. -1
130 6171 5169 Nákup ostatních služeb +1
130 6171 5164 Nájemné -1
160 6171 5173 Cestovné +0,5
170 6171 5173 Cestovné +0,5
200 4351 5171 Opravy a udržování -1
Běžné výdaje 0

c) č.42
Název: Úprava sociálních dávek UZ 13306
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
150 4172 5410 Sociální dávky +175
150 4182 5410 Sociální dávky +3
160 4171 5410 Sociální dávky +170
160 4172 5410 Sociální dávky +164
160 4183 5410 Sociální dávky +1,5
160 4182 5410 Sociální dávky +0,1
170 4173 5410 Sociální dávky +88
150 4171 5410 Sociální dávky -602,05
260 4182 5410 Sociální dávky +0,05
260 4183 5410 Sociální dávky +0,4
Běžné výdaje

d) č.43
Úprava rozpočtu- dotace občanským sdružením dle skutečnosti
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +20
300 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +15
300 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením +5
300 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -66
300 6171 5221 Neinvestiční transfery obecně prosp.org. +26
Běžné výdaje 0

e) č.44
Úprava rozpočtu dle skutečného vývoje střediska ORJ 300 a 330
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru +53,5
700 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru -53,5
300 6171 5131 Povinné pojistné na soc.zabezp +14
700 6171 5131 Povinné pojistné na soc.zabezp -14
300 6409 5222 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. +5
300 6171 5222 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojišť. -5
300 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění +8
300 6171 5137 DDHM -8
300 6171 5139 Nákup materiálu j.n. +6
300 6171 5167 Služby školení a vzdělávání +20
300 6171 5169 Nákup ostatních služeb +80
300 6171 5169 Nákup ostatních služeb, ORG 107 -137
300 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu,ORG 107 +137
300 6171 5171 Opravy a udržování +4
300 6171 5173 Cestovné +2
300 6171 5191 Zaplacené sankce +0,5
300 6171 5194 Věcné dary +20
300 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům +0,5
300 6171 5163 Služby peněžních ústavů -30
300 6320 5163 Služby peněžních ústavů -103
330 3399 5131 Potraviny +1
330 3399 5139 Nákup materiálu j.n. +42
330 3399 5169 Nákup ostatních služeb +9
330 3399 5194 Věcné dary -52
Běžné výdaje 0

f) č.45
Úprava rozpočtu- bytové hospodářství- energie
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
470 6171 5151 Studená voda +1
470 6171 5152 Teplo +27
470 6171 5154 Elektrická energie +6
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -34
Běžné výdaje 0

g) č.46
Úprava rozpočtu- ORG 480- veřejné osvětlení
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
480 3631 5169 Nákup ostatních služeb +328
480 3631 5137 DDHM -50
480 3631 5171 Opravy a udržování -60
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -218
Běžné výdaje 0

h) č.47
Úprava rozpočtu- ORG 510- SDH
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
510 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv UZ 344 +11,771
510 5512 5139 Nákup materiálu j.n.,UZ 344 +53,903
510 5512 5137 DDHM,UZ 344 -65,674
510 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva +21
510 5512 5162 Služby tel.a radiokomunikací +1
510 5512 5132 Ochranné pomůcky -60
510 5512 5139 Nákup materiálu j.n. +4
510 5512 5137 DDHM +59
510 5512 5169 Nákup ostatních služeb -25
Běžné výdaje 0

i) č.48
Úprava rozpočtu- ORG 600
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
600 6171 5021 Ostatní osobní výdaje +20
600 6171 5137 DDHM +80
600 6171 5139 Nákup materiálu j.n. +31
600 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -32
600 6171 5149 Ostat.úroky a ostat.fin.výdaje +1
600 6171 5169 Nákup ostatních služeb +160
600 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokom. -9
600 6171 5171 Opravy a udržování +3
600 6171 5172 Programové vybavení -50
600 6171 5173 Cestovné +3
600 3635 5169 Nákup ostatních služeb -207
Běžné výdaje 0

j) č.49
Úprava rozpočtu- ORG 650
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
650 2212 5171 Opravy a udržování +140
650 2221 6121 Budovy,haly a stavby +212
650 6171 6121 Budovy,haly a stavby, ORG 21 -212
650 3421 5154 Elektrická energie +11
650 6171 5164 Nájemné -11
650 3421 5169 Nákup ostatních služeb +5
650 6171 5139 Nákup materiálu j.n. -5
650 6171 5137 DDHM +20
650 6171 5151 Studená voda +30
650 6171 5153 Plyn -30
650 6171 5154 Elektrická energie +90
650 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva +6
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -256
Saldo 0

k) č.50
Název: Dotace pro MSKS na realizaci projektu „ Dobové slavnosti na NKP Kozí hrádek
- X.ročník“
v tis. Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 00748 Neinv.transfery přijaté od krajů +40
450 3319 5331 00748 Neinv.příspěvek příspěvkovým org. +40
Saldo 0

l) č.51
Název: Oprava stropu tělocvičny ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
100 3113 5171 Opravy a udržování +30
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -30
Saldo 0


m) č.52
Název: Vánoční výzdoba města
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
650 6171 5169 Nákup ostatních služeb +150
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -150
Saldo 0

Hlasování 7A

11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 494/6, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 494/6, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 357/2008
RM po diskusi
I. Revokuje
usnesení č. 313/2008, bod VI.
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 494/6, ul. Lipová, Sezimovo Ústí I. s p. Zbignevem Jakuboviczem, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Průmyslová 651, který nabídl měsíční nájemné ve výši 70,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. Tento byt byl usnesením č. 313/2008 přidělen paní Jarmile Hodasové, která se 1.12.2008 nájmu na vlastní žádost vzdala.
Hlasování 7A

12. Darovací smlouva Městu Sezimovo Ústí od společnosti FI Konsult s.r.o. Praha
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání darovací smlouvu Městu Sezimovo Ústí od společnosti FI Konsult s.r.o. Praha o poskytnutí daru – finanční částky 10.000,- Kč za umístění v krajské soutěži ve třídění odpadu v roce 2008 (2. místo mezi obcemi nad 7000 obyvatel).

Usnesení č. 358/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
předloženou darovací smlouvu Městu Sezimovo Ústí od společnosti FI Konsult s.r.o. Praha 6, Soborská 8, o poskytnutí daru – finanční částky 10.000,- Kč za umístění v krajské soutěži ve třídění odpadu v roce 2008 (2. místo mezi obcemi nad 7000 obyvatel) ze dne 10.12.2008.
Hlasování 7A

13. Podnájem bytu č. 602/19, ul. Lipová, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost slečny Pavlíny Tillové o povolení podnájmu bytu č. 602/19, ul. Lipová, Sezimovo Ústí, třetí osobě na dobu určitou, z důvodu jejího studia a pobytu mimo město.

Usnesení č. 359/2008
RM po diskusi
I. Povoluje
slečně Pavlíně Tillové podnájem bytu č. 602/19, ul. Lipová, Sezimovo Ústí, třetí osobě na dobu jednoho roku, z důvodu jejího studia a pobytu mimo město.
Hlasování 7A

14. Vyslovení souhlasu s výpovědí z nájmu bytu č. 1111/34, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost manželů Leony a Romana Lososových o výpověď z nájmu bytu č. 1111/34, s předplaceným nájemným, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 360/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s výpovědí z nájmu bytu č. 1111/34, s předplaceným nájemným, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí II, manželů Leony a Romana Lososových, dohodou k 31.12.2008.
Hlasování 7A

15. Fotovoltaický systém na střeše ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání informaci o možnosti umístění fotovoltaického systému na střeše ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 od firmy ERIMPEX s.r.o. Praha 9.

Usnesení č. 361/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s tím, aby vedení ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489 dále jednalo o možnosti umístění fotovoltaického systému na střeše ZŠ s firmou ERIMPEX s.r.o. Praha 9.
Hlasování 7A


Schůze skončila ve 21.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 12.1.2009 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 18.01.2009

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama