Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 12/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 12/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 9.6.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, ing. Jiří Vavruška, Mgr. Olga Svatoňová, p. Vít Stryhal, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2008
2. Výroční zpráva PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2007
3. Prodej části pozemku č. parcelní 211/119 panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466
4. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
5. Výměna bytu č. 15 v domě č. p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II, nájemce paní Ludmily Jelínkové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, ul. Táboritů 607 a bytu č. 24 v domě č. p. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, nájemců manželů Jaroslava a Hany Dolejších, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Dukelská 622
6. Rozdělení dotací na rok 2008 z rozpočtu Města Sezimovo Ústí
7. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 13 a č.15
8. Účetní uzávěrka společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., rozdělení zisku společnosti, návrh na navýšení kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem
9. Smlouva o zřízení stavby „Rekonstrukce úseku sběrače A před shybkou u AČOV“ na pozemku Města Sezimovo Ústí, parc. č. 5976/2, k. ú. Tábor
10.Žádost Jihočeského klubu sběratelů v Táboře o poskytnutí finanční dotace na uspořádání dvou výstav v Sezimově Ústí
11.Směna pozemků ve vlastnictví Města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor
12. Příprava 8. veřejného zasedání ZM

1. Čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2008
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2008.

Usnesení č. 171/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
nákup investičního majetku z investičního fondu PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2008 takto:
- příkopový stroj Agrimaster Green Shark 320 (předpokládaná cena 188.252,- Kč) – přídavné zařízení na traktůrek Vivid 400
Hlasování 7A

2. Výroční zpráva PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2007
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání Výroční zprávu PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2007.

Usnesení č. 172/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
Výroční zprávu PO Správa Města Sezimovo Ústí za rok 2007.
Hlasování 7A

3. Prodej části pozemku č. parcelní 211/119 panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej části pozemku č. parcelní 211/119 panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466.

Usnesení č. 173/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje části pozemku č. parcelní 211/119 – ostatní plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 7 m2, panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466 za cenu 450,- Kč/ m2
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej části pozemku č. parcelní 211/119 – ostatní plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 7 m2, panu Pavlu Čadkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Komenského 1466 za cenu 450,- Kč/ m2.
Hlasování 7A

4. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 174/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu s tím, že v případě souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Hlasování 7A

5. Výměna bytu č. 15 v domě č. p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II.,nájemce paní Ludmily Jelínkové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., ul. Táboritů 607 a bytu č. 24 v domě č. p. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., nájemců manželů Jaroslava a Hany Dolejších, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Dukelská 622
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání výměnu bytu č. 15 v domě č. p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II.,nájemce paní Ludmily Jelínkové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., ul. Táboritů 607 a bytu č. 24 v domě č. p. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., nájemců manželů Jaroslava a Hany Dolejších, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Dukelská 622.

Usnesení č. 175/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vzájemnou výměnu bytů č. 15 v domě č. p. 607, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II.,nájemce paní Ludmily Jelínkové, trv. bytem Sezimovo Ústí II., ul. Táboritů 607 a bytu č. 24 v domě č. p. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., nájemců manželů Jaroslava a Hany Dolejších, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Dukelská 622.
Hlasování 7A

6. Rozdělení dotací na rok 2008 z rozpočtu Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh rozdělení dotací na rok 2008 z rozpočtu Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 176/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh rozdělení dotací na rok 2008 z rozpočtu Města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

7. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č.13 a č.15
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č.13 a č.15.

Usnesení č. 177/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č.13 a č.15.
a) č.13
Název: Parkoviště Nerudova ulice
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
650 6171 6121 Budovy, haly a stavby +355
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -355
Kapitálové výdaje 0

b) č.15
Název: Přesun prostředků z položky „Rezervy na investiční akce financované z prostředků EU“ do položky „ Podíl města na akcích financovaných z neevropských zdrojů“

ORJ O§ POL ORG Text tis.Kč
600 6171 6121 21 Budovy,haly a stavby +1000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -1000
Kapitálové výdaje 0

Hlasování 7A

8. Účetní uzávěrka společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., rozdělení zisku společnosti, návrh na navýšení kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání účetní uzávěrku společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., rozdělení zisku společnosti, návrh na navýšení kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem.

Usnesení č. 178/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
zástupci Města Sezimovo Ústí na valné hromadě Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. odsouhlasit usnesení z valné hromady ve znění návrhu na usnesení uvedeném v příloze materiálu pro radu města.
Hlasování 7A

9. Smlouva o zřízení stavby „Rekonstrukce úseku sběrače A před shybkou u AČOV“ na pozemku města Sezimovo Ústí, parc. č. 5976/2, k. ú. Tábor
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání smlouvu o zřízení stavby „Rekonstrukce úseku sběrače A před shybkou u AČOV“ na pozemku města Sezimovo Ústí, parc. č. 5976/2, k. ú. Tábor.

Usnesení č. 179/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
se zřízením stavby „Rekonstrukce úseku sběrače A před shybkou u AČOV“ na pozemku města Sezimovo Ústí, parc. č. 5976/2, k. ú. Tábor. Stavebníkem rekonstrukce je Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Hlasování 7A

10. Žádost Jihočeského klubu sběratelů v Táboře o poskytnutí finanční dotace na uspořádání dvou výstav v Sezimově Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Jihočeského klubu sběratelů v Táboře o poskytnutí finanční dotace na uspořádání dvou výstav v Sezimově Ústí.

Usnesení č. 180/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
finanční dotaci ve výši 1.000,- Kč na uspořádání výstavy u příležitosti 593. výročí upálení Mistra Jana Husa na Kozím hrádku ve dnech 5. a 6. července 2008. Finanční náklady na výstavu k 60. výročí úmrtí Dr. E. Beneše bude hradit Město Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

11. Směna pozemků ve vlastnictví Města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání směnu pozemků ve vlastnictví města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor.

Usnesení č. 181/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr směny pozemků ve vlastnictví Města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor (louka v blízkosti řeky Lužnice sousedící s cyklistickou stezkou), s doplatkem Města Tábora Městu Sezimovo Ústí ve výši rozdílu odhadních cen v částce 588.340,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení směnu pozemků ve vlastnictví Města Tábora, a to pozemku parc. č. 651/31 – lesní pozemek o výměře 1449 m2 (hřiště Soukeník), vyděleného geometrickým plánem č. 2037-1620/2007 z pozemku p. č. 651/15, pozemků parc. č. 651/30 – lesní pozemek o výměře 173 m2 (cesta kolem veřejných záchodků u občerstvení Koliandr) a parc. č. st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9m2 (pozemek pod částí stavby veřejných záchodků), vydělených geometrickým plánem č. 2092-56/2008 z pozemku p. č. 651/15 a pozemku parc. č. 303/20 – lesní pozemek o výměře 182 m2 (mohyla u Kozího hrádku), vyděleného geometrickým plánem č. 2093-1334/2007 z pozemku p. č. 303/6, vše k.ú. Sezimovo Ústí, za pozemek ve vlastnictví města Sezimovo Ústí parc. č. 5976/2 o výměře 4637m2 – trvalý travní porost, k.ú. Tábor (louka v blízkosti řeky Lužnice sousedící s cyklistickou stezkou), s doplatkem Města Tábora Městu Sezimovo Ústí ve výši rozdílu odhadních cen v částce 588.340,- Kč.
Hlasování 7A

12. Příprava 8. veřejného zasedání ZM Sezimova Ústí
Na základě §103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb. svolává starosta města na den 24.6.2008 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ a SŠ – COP v Sezimově Ústí II 8. veřejné zasedání ZM.

Usnesení č. 182/2008
RM po diskusi
I. Doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení ze 7. veřejného zasedání ZM
3. Závěrečný účet Města Sezimovo Ústí za rok 2007
4. Návrh na rozdělení dotací na rok 2008
5. Rozpočtová opatření ZM č. 7-15
6. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZM
7. Informace o stavu dotačních titulů
8. Návrh OZV č. 3/08 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
9. Návrh OZV č. 4/08, kterou se mění OZV č. 5/07 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Dotazy občanů
11. Prodej pozemku č. parc. 196/102
12. Prodej nebytových prostor č. 630/64 a 630/65 vlastníkům byt. jednotek v čp. 630
13. Prodej pozemku č. parc. 210/30
14. Směna části pozemku č. parc. 74/184 za část pozemku č. parc. 74/154
15. Prodej pozemku č. parc. 196/114
16. Prodej pozemku pod garáží č.e. 1290 na st. parc. č. parc. st. 2358
17. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na st. parc. č. parc. st. 2360
18. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14,661/15,661/16 a 661/17 vlastníkům byt. jednotek v čp. 661
19. Prodej části pozemku č. parc. 211/119
20. Směna pozemků mezi Městy Tábor a Sezimovo Ústí
21. Změna společných částí budovy čp. 422
22. Výroční zpráva MSKS za rok 2007
23. Zpráva FV
24. Závěr
II. Navrhuje
návrhovou komisi v tomto složení: Ing. František Beneš, Ladislav Dostál, Jiří Ryzka.
Hlasování 7A

Schůze skončila ve 20.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 23.6.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 21.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama