Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 22/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 22/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20.10.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková,
p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška
Omluveni: ing. Bedřich Beneš, JUDr.ing.Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 6.10.2008
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
4. Záměr využití objektu bývalé prádelny
5. Převod nebytového prostoru č. 422/20 Společenství vlastníků jednotek 422, ul. 9. května, Sezimovo Ústí II
6. Informace o dotačním titulu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
7. Žádost o úpravu splátkového kalendáře dlužné částky – hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 6.10.2008
Kontrolu provedl místostarosta města Pavel Samec. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.274/2008 , bod III- zatím nesplněno (rozpracováno).

2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 292/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování 6A

3. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání smlouvu o pronájmu nebytových prostor ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628.

Usnesení č. 293/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi:
- Základní školou Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 a Dynamem Tábor
- Základní školou Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628 a TJ Spartak MAS
Hlasování 6A

4. Záměr využití objektu bývalé prádelny
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání záměr využití objektu čp. 1075 - bývalé prádelny za ZŠ 9. května 489, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 294/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
záměr využití objektu čp. 1075 - bývalé prádelny za ZŠ 9. května 489, Sezimovo Ústí TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí (oddíl sportovní gymnastiky).
II. Ukládá
vedení TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí předložit RM návrh dispozičního řešení interiéru a vyvolat společné jednání nad tímto návrhem s vedením města, ředitelkou ZŠ a MŠ 9. května 489, Sezimovo Ústí a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

5. Převod nebytového prostoru č. 422/20 Společenství vlastníků jednotek 422, ul. 9. května, Sezimovo Ústí II
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání záměr převodu nebytového prostoru č. 422/20 Společenství vlastníků jednotek 422, ul. 9. května, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 295/2008
RM po diskusi
I. Požaduje
od předsedy Společenství vlastníků jednotek 422, ul. 9. května, Sezimovo Ústí II vyjádření ENERGOINVESTU s.r.o. k záměru převodu nebytového prostoru č. 422/20, které je ve vlastnictví Města Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

6. Informace o dotačním titulu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání informaci o dotačním titulu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Usnesení č. 296/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
informaci o dotačním titulu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlasování 6A

7. Žádost o úpravu splátkového kalendáře dlužné částky – hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání žádost o úpravu splátkového kalendáře dlužné částky – hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 297/2008
RM po diskusi
I. Neschvaluje
žádost o úpravu splátkového kalendáře dlužné částky – hala TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.
II. Požaduje
platby dle uzavřené smlouvy.
Hlasování 5A/1Z


Schůze skončila ve 20.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 3.11.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Pavel Samec
místostarosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 25.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama