Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informace které jste možná neměli vědět
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 11/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 11/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2.6.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluveni: Mgr. Olga Svatoňová, p. Vít Stryhal
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 19.5.2008
2. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3. Zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 12.5.2008
4. Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
5. Zápis č. 1/2008 z bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 26.5.2008
6. Zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 13.5.2008 a 28.5.2008
7. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Sokolovská 1548
8. Žádost pana Luboše Pršaly, Bydlinského 17, 391 01 o přidělení příspěvku na opravu jeho ohradní stěny
9. Změna společných částí budovy čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí
10. Výroční zpráva PO Městské středisko kultury a sportu za rok 2007
11. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
12. Rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 12 a 14 na rok 2008
13. Pronájem výkladních skříní
14. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17 vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II
15. Výběrové řízení na zpracovatele žádosti pro získání dotace na opravu ulic Táborská, Hromádkova, Prokopa Holého a Klášterní

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 19.5.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky. Usnesení č. 142/2008 bod II. bude projednáno na RM dne 9.6.2008
Hlasování: 5A

2. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 157/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování 5A

3. Zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 12.5.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 12.5.2008.

Usnesení č. 158/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 12.5.2008, kde v bodě 5 – parkoviště Spektrum zůstává ve stejném režimu jako dosud a ul. Nerudova bude řešena tak, že od křižovatky s ul. Rudé armády po křižovatku s ul. Lipová bude parkování povoleno na 2 hod. , PO – PÁ od 7 do 17 hod. Dále bude zrušen jednosměrný provoz v části od křižovatky s Rudou armádou po křižovatku s ul. Sokolovská a bude zde zaveden obousměrný provoz.
Hlasování 5A

4. Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Usnesení č. 159/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kterou se na území města Sezimovo Ústí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o daních z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.
Hlasování 5A

5. Zápis č. 1/2008 z bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 26.5.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 1/2008 z bytové komise RM Sezimovo Ústí, konané dne 26.5.2008.

Usnesení č. 160/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt s předplaceným nájemným č. 621/29, o velikosti 3+0, I. kategorie, s podlahovou plochou 107,61 m2 (vč. balkonu o výměře 8,90 m2 a sklepu o výměře 3,86 m2), v Dukelské ul.,Sezimovo Ústí II, s paní Helenou Kučerovou, trv. bytem Tábor, Michalovicova 2292, která nabídla předplacené nájemné ve výši 651.000,- Kč.
Hlasování 5A

6. Zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 13.5.2008 a 28.5.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 13.5.2008 a 28.5.2008.

Usnesení č. 161/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
předložený zápis komise pro tělovýchovu a sport RM Sezimovo Ústí ze dne 13.5.2008 a 28.5.2008 a přidělení těchto dotací:
- TJ Sokol Sezimovo Ústí 10.000,- Kč ( „O pohár starosty Města Sezimovo Ústí“ )
- TJ Spartak MAS 5.000,- Kč ( 8. ročník utkání házenkářských generací )
II. Předkládá
ZM ke schválení rozdělení finančních dotací města jednotlivým subjektům dle předloženého návrhu.
Hlasování 5A

7. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Sokolovská 1548
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Sokolovská 1548.

Usnesení č. 162/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Sokolovská 1548, za cenu 1.900,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2360 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, panu Janu Kybovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Sokolovská 1548, za cenu 1.900,- Kč.
Hlasování 5A

8. Žádost pana Luboše Pršaly, Bydlinského 17, 391 01 o přidělení příspěvku na opravu jeho ohradní stěny
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost pana Luboše Pršaly, Bydlinského 17, 391 01 o přidělení příspěvku na opravu jeho ohradní stěny z důvodu jejího vyklonění směrem do chodníku ve vlastnictví města.

Usnesení č. 163/2008
RM po diskusi
I. Nesouhlasí
s přidělení příspěvku pro pana Luboše Pršalu, Bydlinského 17, 391 01, na opravu jeho ohradní stěny z důvodu jejího vyklonění směrem do chodníku ve vlastnictví města, jelikož pokládání inženýrských sítí bylo prováděno před 15 lety firmou Telecom, Jihočeskou energetikou a Jihočeskou plynárenskou společností a doporučuje obrátit se na tyto společnosti.
Hlasování 5A

9. Změna společných částí budovy čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání změnu společných částí budovy čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 164/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr změny Prohlášení vlastníka domu čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí, spočívající v rozšíření bytu č. 422/5 o zádveří o výměře 10,90 m2, na úkor společné chodby v 1.NP uvedeného bytového domu a k tomu odpovídající změně spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech uvedené budovy a pozemku p.č. 351 – zast. pl. o výměře 443 m2 v k.ú. Sezimovo Ústí.
II. Předkládá
ZM ke schválení změnu Prohlášení vlastníka domu čp. 422, 9. května, Sezimovo Ústí, spočívající v rozšíření bytu č. 422/5 o zádveří o výměře 10,90 m2, na úkor společné chodby v 1.NP uvedeného bytového domu a k tomu odpovídající změně spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech uvedené budovy a pozemku p.č. 351 – zast. pl. o výměře 443 m2 v k.ú. Sezimovo Ústí.
Hlasování 5A

10. Výroční zpráva PO Městské středisko kultury a sportu za rok 2007
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání Výroční zprávu PO Městské středisko kultury a sportu za rok 2007.

Usnesení č. 165/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
Výroční zprávu PO Městské středisko kultury a sportu za rok 2007.
II. Předkládá
ZM k projednání Výroční zprávu PO Městského střediska kultury a sportu za rok 2007.
Hlasování 5A

11. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání informace o stavu dotačních titulů z fondů EU.

Usnesení č. 166/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU.
Hlasování 5A

12. Rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 12 a 14 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 12 a 14 na rok 2008.

Usnesení č. 167/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 12 a 14 na rok 2008.

a) č.12
Název: Pasportizace místních komunikací
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
650 2212 5169 Nákup ostatních služeb +190
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -190
Výdaje celkem 0

b) č.14
Název: Reklamace hřiště Hilton
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
600 6171 5171 Oprava a udržování +98
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -98
Výdaje celkem 0
Hlasování 5A

13. Pronájem výkladních skříní
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem výkladních skříní.

Usnesení č. 168/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem těchto výkladních skříní Města Sezimovo Ústí dále uvedeným nájemcům na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
a) Malé výkladní skříně umístěné na domě 664, nám. T. Bati, Sezimovo Ustí 2, za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč:
č. 4 – Český svaz zahrádkářů
č. 5 – Česká strana sociálně demokratická
č. 6 – 1/2 - Město pro všechny – Petr Podolský, 1/2 - EXERT Kamil Žárský
č. 7 – PO MSKS
č. 8 – Občanská demokratická strana
č. 9 – PO MSKS
č. 10 – PO MSKS
Výkladní skříně č. 1, 2 užívá Město Sezimovo Ústí a na místě č. 3 je umístěn bankomat.

b) Výkladní skříně na domě čp. 75, Husovo nám., Sezimovo Ústí I, za roční nájemné ve výši 500,- Kč ( nyní 150,- Kč ):
č. 1 - VZO OS KOVO a.s. Kovosvit
č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
č. 3 - Občanská demokratická strana
č. 4 - TJ Sokol Sezimovo Ústí

c) Výkladní skříně – 3 ks, které budou umístěné na budově obchodního domu ASTRA, nám.T.Bati, Sezimovo Ústí 2, za roční nájemné ve výši 500,- Kč:
č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy
č. 2 – Spartak MAS Sezimovo Ústí
č. 3 – Nezávislí – Nové tváře
Hlasování 5A

14. Bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17 vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, 661/15, 661/16 a 661/17 vlastníkům bytových jednotek v domě čp. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 169/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr bezúplatného převodu nebytových prostor č. jed. 661/14, o výměře 1,3 m², manželům Bořivojovi a Zdeňce Kašpárkovým, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/15, o výměře 1,3 m², paní Petře Čápové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/16, o výměře 1,3 m², paní Evě Kubínové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000 a č. jed. 661/17, o výměře 1,3 m², panu Ladislavu Pečenkovi, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000.
II. Předkládá
ZM ke schválení bezúplatný převod nebytových prostor č. jed. 661/14, o výměře 1,3 m², manželům Bořivojovi a Zdeňce Kašpárkovým, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/15, o výměře 1,3 m², paní Petře Čápové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000, č. jed. 661/16, o výměře 1,3 m², paní Evě Kubínové, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000 a č. jed. 661/17, o výměře 1,3 m², panu Ladislavu Pečenkovi, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 661, ul. K Hájence, Sezimovo Ústí II a stavební parcele č. parcelní st. 926 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, ve výši 18/10000.
Hlasování 5A

15. Výběrové řízení na zpracovatele žádosti pro získání dotace na opravu ulic Táborská, Hromádkova, Prokopa Holého a Klášterní
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na výběrové řízení na zpracovatele žádosti pro získání dotace na opravu ulic Táborská, Hromádkova, Prokopa Holého a Klášterní.

Usnesení č. 170/2008
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města vypsat výběrové řízení na zpracovatele žádosti pro získání dotace na opravu ulic Táborská, Hromádkova, Prokopa Holého a Klášterní.
Hlasování 4A/1N

Schůze skončila ve 21.30 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 9.6.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 20.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama