Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Komentujeme události
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 18/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 18/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 29.8.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluven: ing. Bedřich Beneš, Mgr. Olga Matějková, p. Ladislav Dostál
Začátek schůze ve 13.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
3. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí
5. Odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích
7. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 18 až 26 na rok 2008
8. Rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 27 na rok 2008
9. Příprava 9. veřejného zasedání ZM

1. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnanci Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 242/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení smlouvu o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnanci Města Sezimovo Ústí.
Hlasování 4A

2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Usnesení č. 243/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, která zruší od 1.1.2009 platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2006.
Hlasování 4A

3. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání informace o stavu dotačních titulů z fondů EU.

Usnesení č. 244/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU.
Hlasování 4A

4. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí
JUDr. Ing. Miroslav Nosek, tajemník MěÚ, předložil RM k projednání návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Sezimovo Ústí a Městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí.

Usnesení č. 245/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Sezimovo Ústí a Městem Planá nad Lužnicí o výkonu působnosti Městské policie Sezimovo Ústí na území města Planá nad Lužnicí v přiloženém znění.
Hlasování 4A

5. Odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 246/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM tento návrh měsíčních odměn, vč. příplatku podle počtu obyvatel, neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí od 1. 10. 2008:
starosta města Sezimovo Ústí 28.060,- Kč
člen Rady města Sezimovo Ústí 1.830,- Kč
předseda výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.500,- Kč
člen výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.320,- Kč
člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 630,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Hlasování 4A

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích.

Usnesení č. 247/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2003 o místních poplatcích.
Hlasování 4A

7. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 18 až 26 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 18 až 26 na rok 2008.

Usnesení č. 248/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 18 až 26 na rok 2008 takto:
a) rozpočtové opatření ZM č. 18
Název: Dofinancování projektu „Materiální vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Sezimovo Ústí“
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
510 5512 5132 Ochranné pomůcky +60.000
600 6171 6121 21 Budovy, haly a stavby -60.000
Saldo 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 19
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „ Zastávka MHD Sezimovo Ústí II Průmyslová“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

c) rozpočtové opatření ZM č. 20
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „ Zastávka MHD Sezimovo Ústí II 9.května MŠ“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

d) rozpočtové opatření ZM č. 21
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „ Zastávka MHD Sezimovo Ústí II Svépomoc“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4222 324 Investiční přijaté transfery od krajů +40.000
650 2221 6121 324 Budovy, haly a stavby +40.000
Saldo 0

e) rozpočtové opatření ZM č. 22
Název: Přijetí dotace na realizaci projektu „ Komplexní rekonstrukce historického parku u Fierlingerovy vily v Sezimově Ústí- prováděcí projekt“ a jeho dofinancování z vlastních zdrojů.
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 304 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +237.524
100 6171 5169 304 Nákup ostatních služeb +237.524
100 6171 5169 Nákup ostatních služeb +60.000
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 21 -60.000
Saldo 0

f) rozpočtové opatření ZM č. 23
Název: Koupě pozemku st. parc.č.497/3 a budovy č.p. 1075, vše k.ú. Sezimovo Ústí.
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
650 6171 6121 Budovy, haly a stavby +822.000
100 6171 6130 Pozemky +28.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -850.000
Kapitálové výdaje 0

g) rozpočtové opatření ZM č. 24
Název: Přesun prostředků z položky 5222 ( závazný ukazatel rozpočtu) na položku 5223
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
300 3539 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem +36.000
300 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -36.000
Běžné výdaje 0

h) rozpočtové opatření ZM č. 25
Název: Navýšení provozní dotace ZŠ Školní náměstí 628
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +75.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -75.000
Saldo 0

i) rozpočtové opatření ZM č. 26
Název: Navýšení příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4116 13229 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +56.041
150 6171 5011 13229 Platy zaměst. v pracovním poměru +41.512
150 6171 5031 13229 Povinné pojistné na soc. zabezpečení +10.793
150 6171 5032 13229 Povinné pojistné na zdr. pojištění +3.736
Saldo 0

Hlasování 4A

8. Rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 27 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 27 na rok 2008.

Usnesení č. 249/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání rozpočtové opatření ZM Sezimovo Ústí č. 27 na rok 2008 takto:

a) rozpočtové opatření ZM č. 27
Název: Navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +391.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -391.000
Saldo 0
Hlasování 4A

9. Příprava 9. veřejného zasedání ZM Sezimova Ústí
Na základě § 103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb. svolává starosta města na den 18. září 2008 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ-SŠ-COP v Sezimově Ústí II 9. veřejné zasedání ZM.

Usnesení č. 250/2008
RM po diskusi
I. Doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM
3. Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury spol. VST, s.r.o.
4. Rozpočtová opatření ZM č. 16-27
5. Poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnanci Města Sezimovo Ústí
6. Návrh OZV č. 5/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
7. Návrh OZV č. 6/2008, kterou se mění a doplňuje OZV č. 11/2003 o místních poplatcích
8. Návrh OZV č. 7/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
9. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU a národních fondů
10. Zpráva Finančního výboru ZM
11. Dotazy občanů
12. Prodej pozemku parc.č. 211/119
13. Prodej pozemku parc.č. 196/104
14. Prodej pozemku parc.č. 217/335
15. Bezúplatný převod nebytových prostor SVJ čp. 661B
16. Koupě stavby čp. 1075 a poz. st. 497/3
17. Veřejnoprávní smlouva s Městem Planá nad Lužnicí o městské policii
18. Odměny neuvolněným členům ZM
19. Prodej bytu čp. 624/18
20. Prodej bytu čp. 622/4
21. Prodej bytu čp. 620/4
22. Prodej bytu čp. 621/15
23. Prodej bytu čp. 603/4
24. Závěr
II. Navrhuje
toto složení návrhové komise: Ing. František Beneš, p. Ladislav Dostál, p. Jiří Ryzka.
Hlasování 4 A

Schůze skončila ve 14.15 hodin.
Zapsal: Pavel Samec
Příští schůze rady města se koná dne 8.9.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Pavel Samec
místostarosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 18.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama