Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Stránky kde máte své místo
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 24/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 24/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 24.11.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. Ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 3.11.2008
2. Zápis č. 4/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí, konané dne 10.11.2008
3. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 805 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí
4. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 218/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí
5. Žádost Města Tábor o poskytnutí finančních prostředků na „ Talent roku 2008“
6. Žádost o poskytnutí dotace o.s. Centrum Kaňka, Helsinská 2731, Tábor
7. Žádost „Klubu absolventů Baťovy školy práce“ Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
8. Žádost „Divadélka Múzika“ při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
9. Žádost PO MSKS Sezimovo Ústí o navýšení provozní dotace
10. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
11. Návrh na poskytnutí finančního daru členkám Sboru pro občanské záležitosti
12. Prodej bytu č. 422/7 manželům Milanovi Krejčímu, trv. bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trv. bytem Družstevníků 136, Tábor – Horky
13. Prodej bytu č.675/18 manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí
14. Prodej bytu č. 661/7 manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí
15. Zápis č. 10 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 10.11.2008
16. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
17. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 28 – 33 na rok 2008
18. Rozpočtové opatření Rady města Sezimovo Ústí č. 38 na rok 2008
19. Rozpočet sociálního fondu na rok 2009
20. Návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009
21. Návrh nového územního plánu Sezimovo Ústí
22. Zásady pro prodej bytů v roce 2009
23. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2008


1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 3.11.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.274/2008, bod III - splněno, usnesení č. 294/2008, bod II – jednání zatím neproběhlo, usnesení č. 295/2008 – vyjádření zatím nepředloženo, usnesení č. 297/2008, bod II – proběhla částečná platba, usnesení č. 312/2008, bod II – návrh se zpracovává.

2. Zápis č. 4/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí, konané dne 10.11.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 4/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí konané dne 10.11.2008.

Usnesení č. 313/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Jaroslavou Duškovou, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 618 na byt s předplaceným nájemným č. 1112/9, o velikosti 1 + 1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 46,14 m², umístěný ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 1112 v ulici Průmyslová v Sezimově Ústí II, která nabídla předplacené nájemné ve výši 405.000,- Kč. Měsíční nájemné činí 83,75 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
II. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Libuší Gränzmannovou, trv. bytem Tábor 5, Varšavská 2746 na byt s předplaceným nájemným č. 603/77, o velikosti 1 + kk, 1. kategorie, s podlahovou plochou 46,79 m², umístěný ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 603 ulici Lipová v Sezimově Ústí II., která nabídla předplacené nájemné ve výši 355.010,- Kč. Měsíční nájemné činí 50,08 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
III. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Ing. Lukášem Čechem, trv. bytem Tábor 5, Minská 2782 na byt s předplaceným nájemným č. 603/48, o velikosti 1 + 1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 56,36 m², umístěný ve 4. nadzemním podlaží domu č.p. 603 v ulici Lipová v Sezimově Ústí II., který nabídl předplacené nájemné ve výši 301.000,- Kč. Měsíční nájemné činí 50,08 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
IV. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Lucií Vrtiškovou, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Táboritů 607 na byt s předplaceným nájemným č. 535/12, o velikosti 2 + kk, 1. kategorie, s podlahovou plochou 58,33 m², umístěný ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 535 v ulici Jungmannova v Sezimově Ústí I., která nabídla předplacené nájemné ve výši 326.000 Kč. Měsíční nájemné činí 68,27 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
V. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ivetou Dedkovou, trv. bytem Tábor 5, Berlínská 2752 na byt č. 602/4, o velikosti 1 + 1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 30,30 m², umístěný v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 602 v ulici Lipová v Sezimově Ústí II., která nabídla měsíční nájemné ve výši 95,- Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
VI. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Jarmilou Hodasovou, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Lipová 494 na byt č. 494/6, o velikosti 1 + 1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 30,80 m², umístěný v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 494 v ulici Lipová v Sezimově Ústí II., která nabídla měsíční nájemné ve výši 80,- Kč/m² započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 7A

3. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 805 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 805 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 314/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 805 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 500,- Kč.
Hlasování 7A

4. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 218/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, o zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 218/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 315/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zřízení věcného břemene umístěním nového kabelového vedení NN na pozemku č. parc. 218/2 – ostatní plocha, manipulační plocha, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 5000,- Kč.
Hlasování 7A

5. Žádost Města Tábor o poskytnutí dotace na „Talent roku 2008“
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Města Tábor o poskytnutí dotace na „Talent roku 2008“.

Usnesení č. 316/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
poskytnutí dotace na „Talent roku 2008“, který organizuje Město Tábor, ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování 7A

6. Žádost o poskytnutí dotace o.s. Centrum Kaňka, Helsinská 2731, Tábor
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o poskytnutí dotace o.s. Centrum Kaňka, Helsinská 2731, Tábor.

Usnesení č. 317/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
občanskému sdružení Centrum Kaňka, se sídlem Helsinská 2731, Tábor dotaci ve výši 27.000,- Kč.
Hlasování 7A

7. Žádost „Klubu absolventů Baťovy školy práce“ Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost „Klubu absolventů Baťovy školy práce“ Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace na oslavu 70. výročí od založení závodu MAS v roce 2009.

Usnesení č. 318/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dotaci „Klubu absolventů Baťovy školy práce“ Sezimovo Ústí na oslavu 70. výročí od založení závodu MAS v roce 2009 ve výši 4.000,- Kč.
Hlasování 7A

8. Žádost „Divadélka Múzika“ při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost „Divadélka Múzika“ při PO MSKS Sezimovo Ústí o poskytnutí dotace na materiálové zajištění chodu souboru.

Usnesení č. 319/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dotaci „Divadélku Múzika“ při PO MSKS Sezimovo Ústí na materiálové zajištění chodu souboru ve výši 10.000,- Kč.

9. Žádost PO MSKS Sezimovo Ústí o navýšení provozní dotace
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost PO MSKS Sezimovo Ústí o navýšení provozní dotace.

Usnesení č. 320/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s navýšením provozní dotace PO MSKS Sezimovo Ústí v částce 112.000,- Kč.
Hlasování 6A/1N

10. Informace o stavu dotačních titulů z fondů EU
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání informace o stavu dotačních titulů z fondů EU.

Usnesení č. 321/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání informace o stavu dotačních titulů z fondů EU.
Hlasování 7A

11. Návrh na poskytnutí finančního daru členkám Sboru pro občanské záležitosti
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh na poskytnutí finančního daru členkám Sboru pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 322/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s poskytnutím finančního daru členkám Sboru pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu.
Hlasování 7A

12. Prodej bytu č. 422/7 manželům Milanovi Krejčímu, trv. bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trv. bytem Družstevníků 136, Tábor - Horky
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 422/7 manželům Milanovi Krejčímu, trv. bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trv. bytem Družstevníků 136, Tábor – Horky.

Usnesení č. 323/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 422/7 v domě čp. 422, ulice 9. května, Sezimovo Ústí II, o výměře 64,80 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 2,20 m2) manželům Milanovi Krejčímu, trvale bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trvale bytem Družstevníků 136, Tábor – Horky, za cenu 335.520,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 422/7 v domě čp. 422, ulice 9. května, Sezimovo Ústí II, o výměře 64,80 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 2,20 m2) manželům Milanovi Krejčímu, trvale bytem 9. května 422, Sezimovo Ústí a Petře Krejčové, trvale bytem Družstevníků 136, Tábor – Horky, za cenu 335.520,- Kč.
Hlasování 7A

13. Prodej bytu č.675/18 manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č.675/18 manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 324/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 675/18 v domě čp. 675, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 65,85 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30 m2) manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí, za cenu 344.325,- Kč.
Hlasování 7A
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 675/18 v domě čp. 675, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 65,85 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30 m2) manželům Janovi a Jaroslavě Škardovým, trv. bytem K Hájence 675, Sezimovo Ústí, za cenu 344.325,- Kč.
Hlasování 7A

14. Prodej bytu č. 661/7 manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 661/7 manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 325/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 661/7 v domě čp. 661, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 62,00 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30) manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí, za cenu 323.920,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 661/7 v domě čp. 661, ulice K Hájence, Sezimovo Ústí II, o výměře 62,00 m2 (z toho podlahová plocha sklepa 1,30) manželům Františkovi a Zlatě Sobotkovým, trv. bytem K Hájence 661, Sezimovo Ústí, za cenu 323.920,- Kč.
Hlasování 7A

15. Zápis č. 10 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 10.11.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 10 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 10.11.2008.

Usnesení č. 326/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis č. 10 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 10.11.2008 s těmito připomínkami:
- Kontrola zápisu – bod 9 – změny v dopravním značení ul. Švermova – RM odkládá rozhodnutí na dobu ukončení celkové rekonstrukce spojené s obnovou vodovodní a kanalizační sítě v ul. Švermova s tím, že provoz cyklistů musí být oddělen od ostatního provozu tak, aby jízda cyklistů byla bezpečná
- Bod 2 – žádost p. Solaře J., bytem Kotnovská 167, Tábor – RM souhlasí s umístěním svislé dopravní značky dle žádosti s tím, že náklady na značení si hradí žadatel.
Hlasování 7A

16. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 327/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
a) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou a Mateřskou školou Sezimovo Ústí, 9. května 489 a:
- TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
- Aisha s.r.o., zast. Petrem Procházkou

b) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Základní školou Sezimovo Ústí, Švehlova 111 a:
- panem Radkem Honomichlem
- Volejbalem Tábor
- panem Pavlem Juračkou
- TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí 2x
- paní Věrou Sedlákovou
- panem Václavem Trajerem
- paní Markétou Sedliakovou
- panem Jiřím Sokolem
- panem Mgr. Pavlem Jahnem
- panem Karlem Kuželem
- SK Ramada
Hlasování 7A

17. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 28 – 33 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 28 – 33 na rok 2008.

Usnesení č. 328/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí č. 28 – 33 na rok 2008:

a) rozpočtové opatření ZM č. 28
Název:
Navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +87000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -87000
Běžné výdaje 0

b) rozpočtové opatření ZM č. 29
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu „Kulturní program k 60.výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše“
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +30.000
520 3319 5169 748 Nákup ostatních služeb, ORG 19 +23.895
520 3319 5139 748 Nákup materiálu jinde nezařazený +5.000
520 3319 5021 748 Ostatní osobní výdaje +1.105
Saldo 0

c) rozpočtové opatření ZM č. 30
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem Sezimovo Ústí v novodobých dějinách“
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +40.000
300 3316 5136 748 Knihy,učební pomůcky a tisk +40.000
Saldo 0

d) rozpočtové opatření ZM č. 31
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem „ Pamětní síň I.,II. a III.odboje“ v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 766 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +84.000
300 3319 5169 766 Nákup ostatních služeb +84.000
Saldo 0

e) rozpočtové opatření ZM č. 32
Název:
Přijetí dotace na realizaci projektu s názvem „7.ročník jarního festivalu pěveckých sborů “
v Kč
ORJ O§ POL UZ Text
300 4122 748 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +20.000
300 3312 5169 748 Nákup ostatních služeb +20.000
Saldo 0

f) rozpočtové opatření ZM č. 33
Název:
Navýšení provozní dotace ZŠ Školní náměstí 628
v Kč
ORJ O§ POL ORG Text
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. +50.000
600 6171 6121 17 Budovy, haly a stavby -50.000
Saldo 0
Hlasování 7A

18. Rozpočtové opatření Rady města Sezimovo Ústí č. 38 na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření Rady města Sezimovo Ústí č. 38 na rok 2008.

Usnesení č. 329/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtové opatření Rady města Sezimovo Ústí č. 38 na rok 2008:
a) č.38
Název: Oprava komunikace „U letního kina“ v Sezimově Ústí
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
650 2212 5172 Opravy a udržování +52
520 6171 5169 Nákup ostatních služeb -52
Saldo 0
Hlasování 7A

19. Rozpočet sociálního fondu na rok 2009
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009.

Usnesení č. 330/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 takto:
Tvorba
Předpokládaný stav k 1.1.2009 130.000,-Kč
Tvorba 179.000,-Kč
Splátky půjček 20.300,-Kč
Úroky BÚ 1.000,-Kč
Celkem tvorba 330.300,-Kč
Použití
Půjčky 25.000,-Kč
Stravné 131.000,-Kč
Sportovní, kulturní a 
rekreační aktivity 140.000,-Kč
Odměny a dary 20.000,-Kč
Poplatky za vedení účtu 9.000,-Kč
Rezerva 5.300,-Kč
Celkem použití 330.300,-Kč

Hlasování 7A

20. Návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009.

Usnesení č. 331/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh rozpočtu Města Sezimovo Ústí na rok 2009.
a) Závazné ukazatele :

Rozpočet ( v tis. Kč)
Celk.příjmy po konsolidaci 92.238,50
z toho příjmy daňové 69.554,00
nedaňové 11.649,00
kapitálové 2.300,00
dotace 8.735,50
Celk.výdaje po konsolidaci 110.533,30
z toho běžné 83.576,30
kapitálové 26.957,00
Výsledek salda hospodaření -18,294,80
Financování 18.294,80
splátky úvěrů a půjček -2.227,00
změna st.pros. na účtech 20.521,80

b) Zásady pro úpravy rozpočtu

I. Provádění rozpočtových opatření
1.Zastupitelstvo města si vyhrazuje schvalovat následující rozpočtová opatření.
1.1. navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
1.2. snížení celkového objemu rozpočtu
1.3. změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
1.4. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 500tis Kč
1.5. jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku

2.Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
2.1. navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
2.2. přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka,paragraf, ORJ) je nad 20tis Kč včetně oproti upravenému rozpočtu
2.3. změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce v rozsahu do 500 tis.Kč včetně
10

II. Čerpání rozpočtu
Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

c) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

Příspěvek na činnost:
v tis.Kč
ZŠ a MŠ 9.května 3680
ZŠ Školní náměstí 3550
ZŠ Švehlova 1452
MŠ Zahrádka 755
MŠ Lipová 900
MSKS 4590
Správa Města 17682


d) Závazné ukazatele- seznam investičních akcí
v tis.Kč
Revitalizace Klubu důchodců 100
Elektronický úřad 250
Nové kamerové body 200
Osobní automobil 200
Nivelační přístroj s příslušenstvím 65
Účelová komunikace kolem trati ČD a zahrádek 150
Generální oprava lávky přes Kozský potok 2900
Oprava ul.9.května( frézování, nový povrch, rozšíření zatáčky) 1600
Soukeník-cesta 250
Dětská hřiště(park.úpravy+oplocení) 95
Okružní ul.(směnky) 1899
Zateplení ( dofinanc.) 10403
Školy( rezerva) 8000
Výpočetní technika 110
Pozemky 100
Finanční spoluúčast na akcích financovaných z dotačních prostředků 250

e) Další závazné ukazatele rozpočtu
- položka 5011 platy zaměstnanců- 9.041 tis. Kč
- položka 5222 a 5223 ( neinvestiční dotace neziskovým organizacím)- 907,50 tis Kč
Hlasování 6A/1Z

21. Návrh nového územního plánu Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh nového územního plánu Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 332/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh nového územního plánu Sezimovo Ústí v souladu s § 6 odst. 5c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a §54 stavebního zákona.
Hlasování 7A

22. Zásady pro prodej bytů v roce 2009
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh zásad prodeje bytů v roce 2009.

Usnesení č. 333/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení ke schválení tyto zásady pro prodej bytů v domech čp. 422, 492, 493, 497, 498, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 661, 675 a 678, vše obec Sezimovo Ústí:

1) cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí v roce 2009 součet částek 5.900,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 1.900,- Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje
2) cena bytu při úhradě 50% kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny do 5 let činí v roce 2009 součet částek 6.500,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 2.000,- Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna zástavním právem města k převáděnému bytu
3) kupujícím bytu může být nájemce bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec, společně s nimi i manžel kupujícího
4) pro určení, zda se koupě bytu uskutečňuje v roce 2009 či v jiném roce, je určující datum schválení koupě zastupitelstvem města
5) tyto zásady se uplatní i pro budoucí koupě bytů v půdních vestavbách výše uvedených bytových domů s tím, že oprávněné osoby mají právo uzavřít po dobu platnosti těchto zásad smlouvu o budoucí kupní smlouvě, na základě které jim vznikne povinnost zaplatit kupní cenu odvozenou od započitatelné plochy bytu s možností zápočtu předplaceného nájemného na úhradu kupní ceny a právo uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po uplynutí lhůty, po kterou nesmí město dle podmínek o přijetí dotace na výstavbu těchto bytů převést předmětný byt
6) tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2009 a pozbývají účinnosti dne 31. 12. 2009
Hlasování 5A/1Z/1N

23. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2008, kterou se zrušují vyhláška č. 3/94 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, vyhláška č. 5/97 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ a obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ pro správní území města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 334/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2008, kterou se zrušují vyhláška č. 3/94 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, vyhláška č. 5/97 o územním plánu aglomerace Sezimovo Ústí-Tábor-Planá nad Lužnicí, obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ a obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o vymezení závazné části „změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor-Sezimovo Ústí-Planá nad Lužnicí“ pro správní území města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

Schůze skončila ve 22.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 1.12.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Samec Pavel
místostarosta města

Redakce - 01.12.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama