Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 21/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 21/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 6.10.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Matějková, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluveni: p. Miroslav Vocílka, p.Vít Stryhal
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 22.9.2008
2. Žádost Českého červeného kříže – Oblastní spolek Tábor o finanční podporu
3. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 32
4. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 12 v domě čp. 535, ul. Jungmannova, Sezimovo Ústí I
5. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 77 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
6. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
7. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 6 v domě čp. 494, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
8. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692
9. Zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 8.9.2008
10. Návrh ocenění vítězných prací 13. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše
11. Návrh na opravu balkonů bytového domu čp. 1111 v Průmyslové ul. Sezimovo Ústí II
12. Zápis č. 3 z komise výstavby, konané dne 10.9.2008
13. Náhradní výsadby zeleně na pozemcích města Sezimovo Ústí
14. Rekonstrukce výsadby 2 kusů lip srdčitých na nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II
15. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 48 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 22.9.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.
Usnesení č.274/2008 , bod II a III- zatím nesplněno (rozpracováno).

2. Žádost Českého červeného kříže – Oblastní spolek Tábor o finanční podporu
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Českého červeného kříže – Oblastní spolek Tábor o finanční podporu na jeho činnost.

Usnesení č. 278/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dotaci pro Český červený kříž – Oblastní spolek Tábor ve výši 1.000,- Kč na jeho činnost.
Hlasování 5A

3. Rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 32
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 32.

Usnesení č. 279/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtové opatření RM Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 32.
Název: Přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb, UZ 98 193
v tis. Kč
ORJ O§ POL Text
300 4111 Neinvestiční přijaté dotace ze SR +175
300 6115 5139 Nákup materiálu +100
300 6115 5169 Nákup ostatních služeb +75
Saldo 0
Hlasování 5A

4. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 12 v domě čp. 535, ul. Jungmannova, Sezimovo Ústí I
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 12 v domě čp. 535, ul. Jungmannova, Sezimovo Ústí I.

Usnesení č. 280/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 12 v domě čp. 535, ul. Jungmannova, Sezimovo Ústí I., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 325.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 68,27 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

5. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 77 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 77 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 281/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 77 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 110.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 50,08 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

6. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 282/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 4 v domě čp. 602, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku nájemného, kdy minimální výše měsíčního nájemného bude činit 60,- Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

7. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 6 v domě čp. 494, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 6 v domě čp. 494, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 283/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu č. 6 v domě čp. 494, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku nájemného, kdy minimální výše měsíčního nájemného bude činit 60,- Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A

8. Prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692.

Usnesení č. 284/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692, za cenu 1.900,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej pozemku pod garáží bez č.e. na stavební parcele č. parcelní st. 2004 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, manželům Ing. Vladimíru a Libuši Hložkovým, trv. bytem Sezimovo Ústí II., Svépomoc 692, za cenu 1.900,- Kč.
Hlasování 5A

9. Zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 8.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 8.9.2008.

Usnesení č. 285/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 8.9.2008 bez připomínek.
Hlasování 5A

10. Návrh ocenění vítězných prací 13. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh ocenění vítězných prací 13. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše.

Usnesení č. 286/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s předloženým návrhem odměn pro soutěžící 13. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše v celkové výši 26.000,- Kč.
Hlasování 5A

11. Návrh na opravu balkonů bytového domu čp. 1111 v Průmyslové ul. Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na opravu balkonů bytového domu čp. 1111 v Průmyslové ul. Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 287/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
návrh na opravu balkonů bytového domu čp. 1111 v Průmyslové ul. Sezimovo Ústí II.
Hlasování 5A

12. Zápis č. 3 z komise výstavby, konané dne 10.9.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 3 z komise výstavby, konané dne 10.9.2008.

Usnesení č. 288/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
zápis č. 3 z komise výstavby, konané dne 10.9.2008 bez připomínek.
Hlasování 5A

13. Náhradní výsadby zeleně na pozemcích města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh náhradní výsadby zeleně na pozemcích města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 289/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
náhradní výsadby zeleně na pozemcích města Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu.
Hlasování 5A

14. Rekonstrukce výsadby 2 kusů lip srdčitých na nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání návrh rekonstrukce výsadby 2 kusů lip srdčitých na nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II..

Usnesení č. 290/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
výsadbu 2 ks Platanus acerifolia – platan javorolistý na nám. T. Bati, Sezimovo Ústí II., místo 2 ks lip srdčitých.
Hlasování 5A

15. Schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 48 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na schválení podmínek výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 48 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 291/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
vyhlášení výběrového řízení pro vyhledání nejvhodnějšího nájemce bytu s předplaceným nájemným č. 48 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., který bude pronajat zájemci, jenž formou obálkové metody podá nejvyšší nabídku výše předplaceného nájemného, kdy minimální výše předplaceného nájemného bude činit 265.000,- Kč a měsíční nájemné bude stanoveno ve výši 50,08 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu.
Hlasování 5A


Schůze skončila v 19.15 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 20.10.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Samec Pavel
místostarosta města

Redakce - 22.11.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama