Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Stránky kde máte své místo
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 15/2008 ze schůze Rady města

Zápis č. 15/2008 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 21.7.2008

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, Mgr. Olga Svatoňová, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, JUDr. ing. Miroslav Nosek – tajemník MěÚ
Omluven: p. Ladislav Dostál
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 7.7.2008
2. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. pololetí 2008
3. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 17
4. Prodej části pozemku č. parcelní 210/5 panu Tomáši Suchánkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Pod Vrbou 1296
5. Pronájem domu čp. 652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí
6. Výše nájemného v městských bytech od 1.1.2009
7. Prodej bytu č. 603/4 paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí
8. Prodej bytu č. 620/4 manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem Průmyslová 1060, Sezimovo Ústí
9. Prodej bytu č. 621/15 paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou
10. Prodej bytu č. 622/4 paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí
11. Pronájem využívaných zahrádek v ul. Rudé armády
12. Žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí
13. Prodej pozemku č. parcelní 217/335 manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 725
14. Zápis č. 2/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí, konané dne 16.7.2008
15. Plán oprav bytového fondu v roce 2008 – II. část
16. Dohoda o splácení příspěvku mezi Městem Sezimovo Ústí a JUDr. Blaženou Hnojnovou
17. Smlouva o partnerství mezi firmou STAVINVEST Tábor, s.r.o., Budějovická 255, 397 01 Písek a Městem Sezimovo Ústí.

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 7.7.2008
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky. Usnesení č. 142/2008 bod II. – neprojednáno, usnesení č. 190/2008 – zatím neprojednáno.

2. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. pololetí 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. pololetí 2008.

Usnesení č. 202/2008
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I. pololetí 2008.
Hlasování 6A

3. Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 17
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 17.

Usnesení č. 203/2008
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtové opatření Zastupitelstva města Sezimovo Ústí na rok 2008 č. 17.
Název: Přijetí neinvestiční dotace v rámci Grantového programu na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje s nutností dofinancování z vlastních zdrojů
ORJ O§ POL UZ Text Kč
300 4122 344 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +128.160
510 5512 5137 344 Drobný hmotný dlouhodobý majetek +128.160
Saldo 0
Hlasování 6A

4. Prodej části pozemku č. parcelní 210/5 panu Tomáši Suchánkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Pod Vrbou 1296
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej části pozemku č. parcelní 210/5 panu Tomáši Suchánkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II. Pod Vrbou 1296.

Usnesení č. 204/2008
RM po diskusi
I. Neschvaluje
záměr prodeje části pozemku č. parcelní 210/5 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 570 m2, panu Tomáši Suchánkovi, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Pod Vrbou 1296.
Hlasování 6A

5. Pronájem domu čp. 652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem domu čp. 652 a pozemku p. č. 576 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 205/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
prodloužení nájmu domu čp. 652 a pozemku p. č. 576 – zastavěná plocha manželům Juračkovým, bytem Samota čp. 652, 391 02 Sezimovo Ústí do 28.2.2009 za stávajících podmínek, tj. mj. za nájemné ve výši 1.200,- Kč/měsíc.
Hlasování 6A

6. Výše nájemného v městských bytech od 1.1.2009
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na výši nájemného v městských bytech od 1.1.2009.

Usnesení č. 206/2008
RM po diskusi
I. Stanoví
nájemné v městských bytech od 1.1.2009 takto:
1. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2008 ve výši 20,02 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 25,67 Kč / m2.
2. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2008 ve výši 20,75 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 26,12 Kč / m2.
3. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2008 ve výši 25,- Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 28,68 Kč / m2.
4. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2008 ve výši 25,48 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 28,95 Kč / m2.
5. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech II. kategorie pro rok 2008 ve výši 16,46 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 22,07 Kč / m2.
6. Zvýšení nájemného se nevztahuje na nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla městu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace, tj. zejm. pro byty v půdních vestavbách a v domech čp. 1111, 1112 a 1113.
Hlasování 6A

7. Prodej bytu č. 603/4 paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 603/4 paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 207/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 603/4 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 31.65 m2
(z toho sklep o výměře 3,75 m2) paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 154.245,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 603/4 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 31.65 m2 (z toho sklep o výměře 3,75 m2) paní Luběně Kubecové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 154.245,- Kč.
Hlasování 6A

8. Prodej bytu č. 620/4 manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem Průmyslová 1060, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 620/4 manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem Průmyslová 1060, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 208/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 620/4 v domě čp. 620, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 78,18 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,58 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem Průmyslová 1060, Sezimovo Ústí, za cenu 372.226,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 620/4 v domě čp. 620, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 78,18 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,58 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) manželům Markovi a Lucii Krákorovým, trv. bytem průmyslová 1060, Sezimovo Ústí, za cenu 372.226,- Kč.
Hlasování 6A

9. Prodej bytu č. 621/15 paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 621/15 paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou.

Usnesení č. 209/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 621/15 v domě čp. 621, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 68,42 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,72 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou za cenu 319.994,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 621/15 v domě čp. 621, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 68,42 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 7,72 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Petře Koutské, trv. bytem Kramolínská 56, 621 04 Lipno nad Vltavou za cenu 319.994,- Kč.
Hlasování 6A

10. Prodej bytu č. 622/4 paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 622/4 paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí.

Usnesení č. 210/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje bytu č. 622/4 v domě čp. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 71,00 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 10,44 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí za cenu 324.020,- Kč.
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej bytu č. 622/4 v domě čp. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 71,00 m2 (z toho podlahová plocha 2 sklepů 10,44 m2 a podlahová plocha balkonu, která se do ceny nezapočítává 2,80 m2) paní Janě Sedlákové, trv. bytem Na Pískách 643, Planá nad Lužnicí za cenu 324.020,- Kč.
Hlasování 6A

11. Pronájem využívaných zahrádek v ul. Rudé armády
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem využívaných zahrádek v ul. Rudé armády.

Usnesení č. 211/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr pronájmu těchto pozemků Města Sezimovo Ústí dále uvedeným nájemcům na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 1,- Kč/m2 a rok:
a) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Novotným, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1520
b) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Musilovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 427
c) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 240 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Malinovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1519
d) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 210 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Kolářovým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1518
e) část pozemku parc. č. 830/3 zahrada o výměře 240 m2 v kat. území Sezimovo Ústí manželům Meleckým, bytem Sezimovo Ústí, Rudé armády 1517
Hlasování 6A

12. Žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost paní Štěpánky Fořterové, Havanská 2817, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 v kat. území Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 212/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr pronájmu pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 830/14 – zahrada o výměře248 m2 v kat. území Sezimovo Ústí Štěpánce Fořterové, Havanská 2817, Tábor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování 6A

13. Prodej pozemku č. parcelní 217/335 manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 725
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej pozemku č. parcelní 217/335 manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 725.

Usnesení č. 213/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
záměr prodeje pozemku č. parcelní 217/335 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 49 m2, manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 725, za cenu 250,- Kč/m².
II. Předkládá
ZM ke schválení prodej pozemku č. parcelní 217/335 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 49 m2, manželům Ing. Eduardu Sýkorovi a Ing. Janě Sýkorové, trv. bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 725, za cenu 250,- Kč/m².
Hlasování 6A

14. Zápis č. 2/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí, konané dne 16.7.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 2/2008 z bytové komise Města Sezimovo Ústí, konané dne 16.7.2008.
Usnesení č. 214/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k obytné buňce (souboru obytných místností) č. 638/13, o velikosti
1 + 1, 1. kategorie, s podlahovou plochou 35,90 m², umístěné v 5. nadzemním podlaží domu č.p. 638 v Dukelské ulici v Sezimově Ústí II, s panem Jaroslavem Polákem, trv. bytem Sezimovo Ústí I, Jungmannova 535, za měsíční nájemné ve výši 70,- Kč/m² podlahové plochy bytu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2009.
Hlasování 6A

15. Plán oprav bytového fondu v roce 2008 – II. část
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání plán oprav bytového fondu v roce 2008 – II. část.

Usnesení č. 215/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
plán oprav bytového fondu v roce 2008 – II. část bez připomínek.
II. Ukládá
řediteli PO Správa Města Sezimovo Ústí p. Jaroslavu Kupsovi zajistit jeho realizaci do konce roku 2008.
Hlasování 6A

16. Dohoda o splácení příspěvku mezi Městem Sezimovo Ústí a JUDr. Blaženou Hnojnovou
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání dohodu o splácení příspěvku mezi Městem Sezimovo Ústí a JUDr. Blaženou Hnojnovou.
Usnesení č. 216/2008
RM po diskusi
I. Schvaluje
dohodu o splácení příspěvku na vodovodní a kanalizační řád mezi Městem Sezimovo Ústí a JUDr. Blaženou Hnojnovou, který Vodárenská společnost Táborsko na pozemcích komunikace vybudovala. JUDr. Blažena Hnojnová uhradí částku 2.770.496,- Kč Městu Sezimovo Ústí v pravidelných měsíčních splátkách takto:
 částku ve výši 200.000,- Kč uhradí do 30. srpna 2008
 částku ve výši 700.000,- Kč uhradí do 30. září 2008
 částku ve výši 700.000,- Kč uhradí do 30. října 2008
 částku ve výši 800.000,- Kč uhradí do 30. listopadu 2008
 částku ve výši 370.496,- Kč uhradí do 30. prosince 2008.
Hlasování 6A

17. Smlouva o partnerství mezi firmou STAVINVEST Tábor, s.r.o., Budějovická 255, 397 01 Písek a Městem Sezimovo Ústí.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh smlouvy o partnerství mezi firmou STAVINVEST Tábor, s.r.o., Budějovická 255, 397 01 Písek a Městem Sezimovo Ústí, kde předmětem smlouvy je partnerství, spolupráce a vzájemná podpora při realizaci projektu „Rekonstrukce hotelu MAS“.
Usnesení č. 217/2008
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství mezi firmou STAVINVEST Tábor, s.r.o., Budějovická 255, 39701 Písek a Městem Sezimovo Ústí, kde předmětem smlouvy je partnerství, spolupráce a vzájemná podpora při realizaci projektu „Rekonstrukce hotelu MAS“. Hlavní náplní partnerství bude vzájemná podpora a propagace akcí pořádaných jak Městem Sezimovo Ústí, tak i Hotelem MAS.
Hlasování 6A

Schůze skončila ve 20.30 hodin
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 11.8.2008 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 25.08.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama