Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 18/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 18/2007 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 6.8.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, Mgr. Olga Svatoňová, ing. Jiří Vavruška, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Omluveni : p. Miroslav Vocílka
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
2. Projednání petice za zachování výjimek pro cyklisty v jednosměrných ulicích Sezimova Ústí
3. Žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcely č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí
4. Zápis č. 6 z jednání bytové komise ze dne 1.8.2007
5. Žádost pana Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemku města č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí
6. Žádost paní Hany Slavatové, Moskevská 2724, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku města Sezimovo Ústí č. parc. 830/21 v k.ú. Sezimovo Ústí
7. Žádost o souhlas s pronajmutím bytu třetí osobě
8. Žádost o vydání souhlasu k uzavření 2 nájemních smluv pro 2 sociální byty , Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I.
9. Ukončení pronájmu dvou velkých výkladních skříní v domě čp. 663 na nám. T. Bati obchodní společnosti Vl. Prošek a.s., Průmyslová 637, Sezimovo Ústí II. a pronájem jedné výkladní skříně Straně zelených
10. „Strategie rozvoje veřejné dopravy 2007 – 2010“

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Projednání petice za zachování výjimek pro cyklisty v jednosměrných ulicích Sezimova Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání petici za zachování výjimek pro cyklisty v jednosměrných ulicích Sezimova Ústí.

Usnesení č. 225/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města, po projednání petice za zachování výjimek pro cyklisty v jednosměrných ulicích Sezimova Ústí za přítomnosti pana Doležala a paní Tiché, objednat zpracování studie optimalizace cyklistického provozu ve městě a jeho okolí.
T: do ZM v září 2007
Hlasování 6A

3. Žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcely č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcely č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí na dobu 16 let. Jedná se o stavbu softbalového hřiště , na kterou je možnost získat finanční pomoc od České softbalové asociace.

Usnesení č. 226/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem části parcely č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí, oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, za nájemné ve výši 1.000,- Kč / rok, na dobu 16 let s tím, že stavba softbalového hřiště bude zahájena v roce 2008 a dokončena bude v roce 2009.
Hlasování 6A

4. Zápis č. 6 z jednání bytové komise ze dne 1.8.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 6 z jednání bytové komise ze dne 1.8.2007.

Usnesení č. 227/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt 1. kategorie s předplaceným nájemným, č. 1111/42 s podlahovou plochou 37,70 m2, v domě čp. 1111 v ul. Průmyslové, Sezimovo Ústí II., s paní Věrou Neufusovou, bytem Sídl. U Nádraží 761/II, Jindřichův Hradec, za předplacené nájemné ve výši 269.000,- Kč.
II. Souhlasí
s pronájmem bytu s předplaceným nájemným č. 638/34 1. kategorie, s podlahovou plochou 35,75 m2, v domě čp. 638, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II na dobu neurčitou, zájemci vybraného formou obálkové metody s minimální výší předplaceného nájemného v částce 170.000,- Kč.
III. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s paní Marií Marešovou, bytem Držkrajov 16, Milevsko nabyt č. 603/14, ul. Lipová 603, Sezimovo Ústí II. o výměře 43,20 m2 ( z toho sklep 8,40 m2 ) za cenu 460.000,- Kč.
IV. Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s paní Marií Marešovou, bytem Držkrajov 16, Milevsko nabyt č. 422/5, ul. 9. května, Sezimovo Ústí II. o výměře 32,70 m2 ( z toho sklepní kóje 2,20 m2 ) za cenu 410.000,- Kč.
Hlasování 6A

5. Žádost pana Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemek města, č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost pana Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemek města, č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 228/2007
RM po diskusi
I. Nesouhlasí
s umístěním poštovní schránky pana Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, na pozemek města Sezimovo Ústí č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

6. Žádost paní Hany Slavatové, Moskevská 2724, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku města Sezimovo Ústí č. parc. 830/21 v k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost paní Hany Slavatové, Moskevská 2724, Tábor, o nájem zahrádky – pozemku města Sezimovo Ústí č. parc. 830/21 v k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 229/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s nájem pozemku města Sezimovo Ústí č. parc. 830/21 – zahrada o výměře 202 m2v k.ú. Sezimovo Ústí ( část pozemku č. parc. 830/5 ) Haně Slavatové, Moskevská 2724, Tábor, na dobu určitou do 31.12.2008, za nájemné ve výši 101,- Kč ročně do 31.12.2007 a od 1.1.2008 za nájemné ve výši 202,- Kč ročně.
Hlasování 6A

7. Žádost o souhlas s pronajmutím bytu třetí osobě
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost pana Ondřeje Lešetického, Průmyslová 1112, Sezimovo Ústí II., o souhlas s pronajmutím bytu č.6 v ul. Průmyslová 1112/II, třetí osobě.

Usnesení č. 230/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
pronájem bytu č.6 v ul. Průmyslová 1112/II, třetí osobě, jehož současným nájemníkem je pan Ondřej Lešetický, na dobu jeden rok, po doložení podnájemní smlouvy mezi p. O. Lešetickým a novým podnájemníkem.
Hlasování 6A

8. Žádost o vydání souhlasu k uzavření 2 nájemních smluv pro 2 sociální byty , Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o vydání souhlasu k uzavření 2 nájemních smluv pro 2 sociální byty , Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I..

Usnesení č. 231/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s přidělením sociálního bytu, Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I., pro pana Zdeňka Niederleho , trvale bytem Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I..
II. Souhlasí
s přidělením sociálního bytu, Husovo nám. čp. 75, Sezimovo Ústí I., pro paní Zdeňku Chodorovou, trvale bytem Nerudova 629, Sezimovo Ústí II..
Hlasování 6A

9. Ukončení pronájmu dvou velkých výkladních skříní v domě čp. 663 na nám. T. Bati obchodní společnosti Vl. Prošek a.s., Průmyslová 637, Sezimovo Ústí II. a pronájem jedné výkladní skříně Straně zelených
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání ukončení pronájmu dvou velkých výkladních skříní v domě čp. 663 na nám. T. Bati obchodní společnosti Vl. Prošek a.s., Průmyslová 637, Sezimovo Ústí II. a pronájem jedné výkladní skříně Straně zelených.

Usnesení č. 232/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s ukončením pronájmu obou velkých výkladních skříní v domě čp. 663 na nám. T. Bati obchodní společnosti Vl. Prošek a.s., Průmyslová 637, Sezimovo Ústí II. k 31.8.2007.
II. Souhlasí
s pronájmem pravé velké výkladní skříně v domě čp. 663 na nám. T. Bati, situované vpravo od vstupu do domu čp. 663, Straně zelených., resp. Martinu Klímovi, Průmyslová 1113, Sezimovo Ústí II., od 1.9.2007.
Hlasování 6A

10. „Strategie rozvoje veřejné dopravy 2007 – 2010“
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání materiál „Strategie rozvoje veřejné dopravy 2007 – 2010“.

Usnesení č. 233/2007
RM po diskusi
I. Požaduje
od zpracovatelů materiálu „Strategie rozvoje veřejné dopravy 2007 – 2010“, před dalším projednáním, vyčíslení všech dopadů vyplývajících z navržených kroků, zejména ze zavedení taktové dopravy, pro Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

Schůze skončila v 21.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec


Příští schůze rady města se koná dne 20.8.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 11.09.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama