Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 15/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 15/2007 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25.6.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, Mgr. Olga Svatoňová, p. Ladislav Dostál p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška
Omluveni : p. Pavel Samec, ing. Josef Čáp - tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 4.6.2007 a 8.6.2007
2. Harmonogram tvorby rozpočtu města na rok 2008
3. Zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 13.6.2007
4. Navýšení poplatku WIP Reklamě spol. s.r.o.
5. Revokace usnesení RM č. 74/2007 ze dne 12.3.2007 - cena za ubytování v dětském areálu
6. Rozpočtová opatření č. 30 - 37 RM Sezimovo Ústí
7. Žádost paní Marie Kalafutové, Žižkova 220, Sezimovo Ústí, o schválení prodloužení podnájmu bytu č. 33 v domě čp. 1113, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí
8. Pronájem části pozemku č. 215/3, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o ploše cca 1 m2
9. Zvýšení nájemného u nebytových prostor v majetku města
10. Žádost Ing. Josefa Vojty, A. Kančeva 2541, Tábor, o souhlas s umístěním výpusti kanalizace z RD na pozemku č. parc. 171/7, k.ú. Sezimovo Ústí
11. Žádost "p. Michala Mikuláštíka a partnerů" o stavební úpravy v areálu restaurace Luna - Zastřešení pravé části venkovního posezení
12. Návrh na přeložení části trasy kabelu PVKS ( optická síť ) společnosti Telefónica 02, a.s. v lokalitě Nechyba v k.ú. Sezimovo Ústí
13. Žádost o koupi objektu Fierlingerovy vily a přilehlých pozemků
14. Studie a rozpočet na stavební úpravy místnosti pro konání ZM na MěÚ v Sezimově Ústí


1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 4.6.2007 a 8.6.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Harmonogram tvorby rozpočtu města na rok 2008
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání harmonogram tvorby rozpočtu města na rok 2008.

Usnesení č. 192/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
harmonogram tvorby rozpočtu města na rok 2008 bez připomínek.
Hlasování 6A

3. Zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 13.6.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 13.6.2007.

Usnesení č. 193/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 649/1, I. kategorie, o velikosti 2 + 1, o celkové ploše 53,7 m2, v ulici Lipová čp. 649, s Lenkou Vocílkovou, bytem Zahradní 718, Sezimovo Ústí II na dobu určitou do 31.8.2009 (školka Silon).
II. Souhlasí
s dohodou o výměně bytů mezi Jiřím Dvořákem, Sezimovo Ústí II, Táboritů 608, bytu č. 10/608 v majetku Města Sezimovo Ústí a Marií Hrochovou, Sezimovo Ústí I, Hromádkova 932, bytu v rodinném domku čp. 932, v osobním vlastnictví.
III. Souhlasí
s dohodou o výměně bytů mezi Václavem Šimečkem, Sezimovo Ústí II, Lipová 603, bytu č.79/603 v majetku Města Sezimovo Ústí a Pavlem Fišerem, Sezimovo Ústí II, Dukelská 621, bytu č. 25/621 v majetku Města Sezimovo Ústí.
IV. Souhlasí
s dohodou o výměně bytů mezi Ing. Markétou Průšovou, Sezimovo Ústí II, Průmyslová 1113, bytu č. 26/1113 v majetku Města Sezimovo Ústí a Mgr. Hanou Hojsákovou, Sezimovo Ústí II, Komenského 468, bytu v rodinném domku čp. 468, v osobním vlastnictví.
Hlasování 6A

4. Navýšení poplatku WIP Reklamě spol. s.r.o.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání navýšení poplatku WIP Reklamě spol. s.r.o..

Usnesení č. 194/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
navýšení poplatku WIP Reklamě spol. s.r.o. o 10% s platností od 1.1.2008 se zachováním ostatních podmínek smlouvy.
Hlasování 6A

5. Revokace usnesení RM č. 74/2007 ze dne 12.3.2007 - cena za ubytování v dětském areálu
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání revokaci usnesení RM č. 74/2007 ze dne 12.3.2007 - cena za ubytování v dětském areálu.

Usnesení č. 195/2007
RM po diskusi
I. Revokuje
usnesení RM č. 74/2007 ze dne 12.3.2007 - cena za ubytování v dětském areálu.
II. Schvaluje
s účinností od 1.9.2007 základní ceny za ubytování v dětském areálu v Sezimově Ústí takto:
- ve výši 25,- Kč včetně DPH za lůžko a noc v období, kdy není součástí poskytování služeb dodávka vody
- ve výši 35,- Kč včetně DPH za lůžko a noc v období, kdy je součástí poskytování služeb dodávka vody.
Tyto sazby se budou týkat pouze zájemců o ubytování mimo kolektivy dětí a mládeže z organizací sdružených v České radě dětí a mládeže.
Hlasování 6A

6. Rozpočtová opatření č. 30 - 37 RM Sezimovo Ústí.
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření č. 30 - 37 RM Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 196/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtová opatření č. 30 - 37 RM Sezimovo Ústí.

č.30 - Oprava §, plnění ČP - obrubník u MěÚ
ORJ O§ POL Text Kč
100 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady +41
100 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady -41
650 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady +2
650 2212 5171 Opravy a udržování +2
Saldo 0

č.31 - Navýšení rozpočtu DHDM
ORJ O§ POL Text Kč
100 6171 5137 DHDM +50
100 6171 5139 Nákup materiálu -20
100 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -30
Běžné výdaje 0

č.32 - Příjmy - předplacené nájemné, prodeje bytů
ORJ O§ POL Text Kč
470 3612 2329 Ostat.nedaňové příjmy +520
700 6409 5901 Běžná rezerva +520
200 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí +850
700 6171 6121 Kapitálová rezerva +850
Saldo 0
č.33 - Navýšení příjmů dle skutečnosti, pronájem pozemků pod zahrádkami, plnění ČP za rozbitá skla na autobus.zastávce
ORJ O§ POL Text Kč
200 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků +2
200 6171 2324 Přijaté nekap.příspěvky +1
670 1342 Poplatek za lázeňský pobyt +3
650 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků +5
700 6409 5901 Běžná rezerva +11
Saldo 0

č.34 - Dotace dle skutečnosti, nadace pro jihočeské cyklostezky, propagace husitských tradic
ORJ O§ POL Text Kč
300 2219 5222 Neinvest.transféry +7,5
300 3319 5222 Neinvest.transféry +43
300 3319 5511 Neinv.transféry mezinár.organ. +7,5
300 3741 5222 Neinvest.transféry +1
300 6171 5222 Neinvest.transféry -44
300 6171 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozpočtům -10
700 6409 5901 Běžná rezerva -5
Saldo 0

č.35 - Vodorovné značení silnic ve městě
ORJ O§ POL Text Kč
650 2212 5169 Nákup ostat.služeb +50
700 6409 5901 Běžná rezerva -50
Běžné výdaje 0

č.36 - Oprava dle zaúčtované skutečnosti
25.6.2007
ORJ O§ POL Text Kč
650 6171 5139 Nákup j.materiálu +30
650 6171 5152 Teplo -30
650 6171 5169 Nákup ostat.služeb +50
650 6171 5171 Opravy a udržování -50
Běžné výdaje 0

č.37 - Dotace MSKS od Jihočeského kraje na Wolkerův Prostějov
ORJ O§ POL Text Kč
300 4122 Neinv.transféry od krajů UZ 00750 +10
450 3319 5331 Neinv.příspěvky PO UZ 00750 +10
Saldo 0
Hlasování 6A

7. Žádost paní Marie Kalafutové, Žižkova 220, Sezimovo Ústí, o schválení prodloužení podnájmu bytu č. 33 v domě čp. 1113, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost paní Marie Kalafutové, Žižkova 220, Sezimovo Ústí, o schválení prodloužení podnájmu bytu č. 33 v domě čp. 1113, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí z důvodu studia syna Tomáše Kalafuta na VŠZ v Praze do VII/2009.

Usnesení č. 197/2007
RM po diskusi
I. Odkládá
rozhodnutí o podnájmu bytu č. 33 v domě čp. 1113, ul. Průmyslová, Sezimovo Ústí z důvodu studia syna Tomáše Kalafuta na VŠZ v Praze do VII/2009, o jehož prodloužení požádala paní Marie Kalafutová, Žižkova 220, Sezimovo Ústí.
II. Ukládá
vedení města vyžádat si potvrzení o studiu Tomáše Kalafuta nar. 31.12.1982 a návrh podnájemní smlouvy.
Hlasování 6A

8. Pronájem části pozemku č. 215/3, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o ploše cca 1 m2
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na pronájem části pozemku č. 215/3, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o ploše cca 1 m2.

Usnesení č. 198/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s pronájmem části pozemku č. 215/3, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o ploše cca 1 m2, k umístění betonové skruže, ve které se nachází odběrné místo pro odběr povrchové vody pro potřeby nájemce, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Sezimově Ústí II., 6. kolonii, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok, za nájemné ve výši 100,- Kč/rok.
Hlasování 6A

9. Zvýšení nájemného u nebytových prostor v majetku města.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na zvýšení nájemného u nebytových prostor v majetku města.

Usnesení č. 199/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
se zvýšením nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města od nejbližší možné doby o míru inflace vyjádřenou mírou růstu indexu spotřebitelských cen za rok 2006, tj. o 2,5%, využitím inflační doložky v nájemních smlouvách u všech nájemníků, kteří mají tuto inflační doložku ve smlouvě.
Hlasování 6A

10. Žádost Ing. Josefa Vojty, A. Kančeva 2541, Tábor, o souhlas s umístěním výpusti kanalizace z RD na pozemku č. parc. 171/7, k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Ing. Josefa Vojty, A. Kančeva 2541, Tábor, o souhlas s umístěním výpusti kanalizace z RD na pozemku č. parc. 171/7, k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 200/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s umístěním výpusti kanalizace z ČOV rodinného domu stojícího na pozemku č. parc. 167/9, na pozemek města Sezimovo Ústí č. parc. 171/7, k.ú. Sezimovo Ústí za předpokladu, že bude vydán souhlas OŽP k vypouštění odpadních vod do Kozského potoka.
Hlasování 5A/1Z

11. Žádost "p. Michala Mikuláštíka a partnerů" o stavební ůpravy v areálu restaurace Luna - zastřešení pravé části venkovního posezení
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost "p. Michala Mikuláštíka a partnerů" o stavební ůpravy v areálu restaurace Luna - zastřešení pravé části venkovního posezení.

Usnesení č. 201/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
žádost "p. Michala Mikuláštíka a partnerů" o stavební úpravy v areálu restaurace Luna - zastřešení pravé části venkovního posezení s tím, že úprava bude provedena na vlastní náklady a bude zachovaná současná smlouva.
Hlasování 6A

12. Návrh na přeložení části trasy kabelu PVKS ( optická síť ) společnosti Telefónica 02, a.s. v lokalitě Nechyba v k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na přeložení části trasy kabelu PVKS ( optická síť ) společnosti Telefónica 02, a.s. v lokalitě Nechyba v k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 202/2007
RM po diskusi
I . Schvaluje
přeložení části trasy kabelu PVKS ( optická síť ) společnosti Telefónica 02, a.s. v lokalitě Nechyba v k.ú. Sezimovo Ústí na pozemku 196/12, jehož vlastníkem je pan František Kašpar, bytem Okružní 410, Sezimovo Ústí, který část tohoto pozemku převede bez nároků na úhradu Městu Sezimovo Ústí, v šířce 1,5 - 2 m a délce 21,61 m.
II. Ukládá
vedení města připravit rozpočtové opatření na cca 80.000,- Kč - přeložení části trasy kabelu PVKS
(optická síť) společnosti Telefónica 02, a.s. v lokalitě Nechyba v k.ú. Sezimovo Ústí.

III. Ukládá
vedení města připravit smlouvu o bezúplatném převodu části pozemku 196/12 od pana Františka Kašpara, bytem Okružní 410, Sezimovo Ústí na Město Sezimovo Ústí, v šířce 1,5 - 2 m a délce 21,61 m.
Hlasování 6A

13. Žádost o koupi objektu Fierlingerovy vily a přilehlých pozemků
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Bytového družstva Tábor
o koupi objektu Fierlingerovy vily a přilehlých pozemků.

Usnesení č. 203/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
žádost Bytového družstva Tábor o koupi objektu Fierlingerovy vily a přilehlých pozemků.
I. Ukládá
vedení města připravit možné varianty vývoje vlastnictví areálu Fierlingerovy vily včetně možností pronájmů.
Hlasování 6A

14. Studie a rozpočet na stavební úpravy místnosti pro konání ZM na MěÚ v Sezimově Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na zpracování studie a rozpočtu na stavební úpravy místnosti pro konání ZM na MěÚ v Sezimově Ústí včetně hlasovacího zařízení, záznamového zařízení a mikrofonů.

Usnesení č. 204/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města zadat zpracování studie a rozpočtu na stavební úpravy místnosti pro konání ZM na MěÚ v Sezimově Ústí včetně hlasovacího zařízení, záznamového zařízení a mikrofonů.
Termín zpracování: do 30.8.2007
Investiční akci promítnout do rozpočtu na rok 2008.
Hlasování 6A

Schůze skončila v 20.30 hodin.
Zapsal: Miroslav Vocílka


Příští schůze rady města se koná dne 9.7.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 17.07.2007
1. Bohouš zapsáno: 02.09.2007 ve 08:41:09 hod.

Vysvětlí mi nějaký ekonom,proč se v usnesení 195 uvádí cena za pobyt v dětském areálu "včetně DPH", když město není plátce DPH?

2. Jan - pravidelný čtenář zapsáno: 04.09.2007 ve 07:22:36 hod.

Ten, kdo pobyt platí, musí zaplatit patřičnou DPH. To, že město není plátce s tím nemá nic společného. DPH musí být zaplacena vždy (5 nebo 19%), liší se pouze nakládání s DPH při účtování.

To, že někdo není plátce DPH neznamená, že DPH vůbec platit nebude. :-)

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama