Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Píšeme o čem se mluví
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 20/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 20/2007
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 3.9.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, Mgr. Olga Svatoňová, ing. Jiří Vavruška, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Omluveni:
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
2. Webové stránky města
3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení města a vyhláška č. 2/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení
4. Žádost o snížení předplacené zálohy na nájemné
5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů
7. Navýšení dotace na zabezpečení provozní činnosti PO Správa Města Sezimovo Ústí
8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 11 – 20
9. Záznam z jednání o přípravě rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes Kozský potok v Sezimově Ústí I
10. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 600 a Kaplického 1037
11. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
12. Pronájem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v budově čp. 610, ul. Dukelská v Sezimově Ústí II
13. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 319/13 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 163 m2, 219/4 – trvalý travní porost o výměře 1021 m2 (oba pozemky koupaliště) a 964/118 – orná půda o výměře 3356 m2 (Nechyba), vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, Městem Sezimovo Ústí od ČR – Pozemkového fondu ČR
14. Prodej bytu č. 603/23 slečně Kamile Vokalové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí II
15. Prodej bytu č. 605/6 manželům Miroslavu a Ladislavě Pucovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí II
16. Změna zřizovací listiny PO Správy Města Sezimovo Ústí
17. Směna pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. st. 3159/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 za pozemek Stanislava Havrlanta, Nerudova 633, Sezimovo Ústí p.č. 215/9 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí
18. Podklady k rozhodnutí ZM o další existenci dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů ve vybraných jednosměrných ulicích
19. Rozpočet PO Správa Města Sezimovo Ústí
20. Návrh novelizace Jednacího řádu zastupitelstva Města Sezimovo Ústí
21. Prodej pozemků města v lokalitě Nechyba, směna pozemků s ing. Szafrankem a koupě pozemku od pana Kašpara
22. Příprava 4. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Webové stránky města.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM presentaci webových stránek města.

Usnesení č. 243/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
navržený a realizovaný rozvrh webových stránek města.
Hlasování 7A

3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení města a vyhláška č. 2/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení města a vyhláška č. 2/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení.

Usnesení č. 244/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení města a vyhláška č. 2/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/95 o fondu rozvoje bydlení.
Hlasování 7A

4. Žádost o snížení předplacené zálohy na nájemné
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost pana Pavla Fischera, Dukelská 621/4, Sezimovo Ústí II, o snížení předplacené zálohy na nájemné.

Usnesení č. 245/2007
RM po diskusi
I. Neschvaluje
žádost pana Pavla Fischera, Dukelská 621/4, Sezimovo Ústí I, o snížení předplacené zálohy na nájemné. Jedná se o byt s předplaceným nájemným.
Hlasování 7A

5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí.


Usnesení č. 246/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 5/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o osvobození daně z nemovitosti na území města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

Usnesení č. 247/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.
Hlasování 7A

7. Navýšení dotace na zabezpečení provozní činnosti PO Správa Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání žádost ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí, p.Jaroslava Kupsy, o navýšení dotace na zabezpečení provozní činnosti PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 248/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání žádost ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí, p. Jaroslava Kupsy, o navýšení dotace na zabezpečení provozní činnosti PO Správa Města Sezimovo Ústí. RM doporučuje navýšit dotaci v první fázi o 800.000,- Kč.
Hlasování 7A

8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 11 – 20
Místostarosta města p Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 11 – 20.

Usnesení č. 249/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí č. 11 – 20.
Č.11
Název:Navýšení dotace ZŠ Školní nám.
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
422 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřiz.PO +45
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -45
Běžné výdaje 0

č.12
Název:Navýšení dotace SM Sezimovo Ústí
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřiz.PO +834
700 6171 6121 Budovy, haly a stavby -834
Výdaje celkem 0

č.13
Název:digitální technická mapa
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
600 6171 6111 Programové vybavení +350
600 6171 5172 Programové vybavení -350
Výdaje celkem 0
č.14
Název:Navýšení dotace ZŠ a MŠ 9.května 489
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
421 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřiz.PO +84
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -84
Běžné výdaje 0

č.15
Název:Navýšení dotace MSKS SezimovoÚstí

ORJ O§ POL Text Tis.Kč
450 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřiz.PO +90
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -90
Běžné výdaje 0

č.16
Název:Rekonstrukce náměstí T.Bati – kapitálový výdaj
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby +93
700 6171 6121 Budovy, haly a stavby -93
Běžné výdaje 0

č.17
Název:Navýšení kapitálové rezervy
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
200 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí +1300
700 6171 6121 Budovy, haly a stavby +1300
Saldo 0

č.18
Název: Zrušení kapitálového výdaje – parkovací automat
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
650 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení -248
700 6171 6121 Budovy, haly a stavby +248
Kapitálové výdaje 0
č.19
Název: Posílení běžné rezervy
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
700 6171 6121 Budovy, haly a stavby -1850
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy +1850
Výdaje celkem 0

Rozpočtové opatření ZM č.20
Název: Navýšení dotace SM Sezimovo Ústí
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
460 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřiz.PO +800
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -800
Běžné výdaje 0

Hlasování 7A

9. Záznam z jednání o přípravě rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes Kozský potok v Sezimově Ústí I
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání záznam z jednání o přípravě rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes Kozský potok v Sezimově Ústí I.

Usnesení č. 250/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
záznam z jednání o přípravě rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes Kozský potok v Sezimově Ústí I.
II. Ukládá
vedení města připravit variantu opravy stávající lávky a variantu nové dřevěné lávky.
T: 1. 10.2007
Hlasování 7A

10. Žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 600 a
Kaplického 1037
Místostarosta města p Miroslav Vocílka předložil RM k projednání žádost o udělení výjimky v počtu dětí ve třídách MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 600 a Kaplického 1037 v souladu s § 23, odst. 3) zákona č. 561/2004 (školský zákon).

Usnesení č. 251/2007
RM po diskusi
I. Uděluje
výjimku v počtu dětí ve třídách MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 600 a Kaplického 1037 v souladu s § 23, odst. 3) zákona č. 561/2004 (školský zákon) pro školní rok 2007/2008 takto:
- MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 600
1. třída 28 dětí
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
- MŠ Sezimovo Ústí, Kaplického 1037
1. třída 28 dětí
2. třída 28 dětí
3. třída 28 dětí
4. třída 28 dětí
Hlasování 7A

11. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání smlouvu o pronájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 252/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 498 a
- společností Aisha s.r.o. Hostivice, zastoupenou p. Petrem Procházkou.
Hlasování 7A

12. Pronájem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v budově čp. 610, ul. Dukelská v Sezimově Ústí II.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v budově čp. 610, ul. Dukelská v Sezimově Ústí II., Jiřímu Slunečkovi a spol. – stavební práce s.r.o., Průmyslová ul., Sezimovo Ústí II., na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 55.200,- Kč ročně, s čtvrtletní platbou dopředu.

Usnesení č. 253/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s pronájmem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v budově čp. 610, ul. Dukelská v Sezimově Ústí II., Jiřímu Slunečkovi a spol. – stavební práce s.r.o., Průmyslová ul., Sezimovo Ústí II, na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 55.200,- Kč ročně, s čtvrtletní platbou dopředu.
Hlasování 7A

13. Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 319/13 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 163 m2, 219/4 – trvalý travní porost o výměře 1021 m2 (oba pozemky koupaliště)
a 964/118 – orná půda o výměře 3356 m2 (Nechyba), vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, Městem Sezimovo Ústí od ČR – Pozemkového fondu ČR
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání bezúplatné nabytí pozemků p.č. 319/13 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 163 m2, 219/4 – trvalý travní porost o výměře 1021 m2 (oba pozemky koupaliště) a 964/118 – orná půda o výměře 3356 m2
(Nechyba), vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, Městem Sezimovo Ústí od ČR – Pozemkového fondu ČR.

Usnesení č. 254/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.č. 319/13 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 163 m2, 219/4 – trvalý travní porost o výměře 1021 m2 (oba pozemky koupaliště) a 964/118 – orná půda o výměře 3356 m2 (Nechyba), vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, Městem Sezimovo Ústí od ČR – Pozemkového fondu ČR.
Hlasování 7A

14. Prodej bytu č. 603/23 slečně Kamile Vokalové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 603/23 slečně Kamile Vokalové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 255/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 603/23 v domě čp. 603, Lipová ulice, Sezimovo Ústí II, o výměře 31,50 m2 (z toho sklep o výměře 3,20 m2) slečně Kamile Vokalové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí II za cenu 137.810,- Kč.
Hlasování 7A

15. Prodej bytu č. 605/6 manželům Miroslavu a Ladislavě Pucovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí II.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 605/6 manželům Miroslavu a Ladislavě Pucovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 256/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 605/6 v domě čp. 605, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II, o výměře 60,70 m2 (z toho sklep o výměře 6,00 m2) manželům Miroslavu a Ladislavě Pucovým, trv. bytem Táboritů 605, Sezimovo Ústí II za cenu 266.090,- Kč.
Hlasování 7A

16. Změna zřizovací listiny PO Správy Města Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání změnu zřizovací listiny PO Správy Města Sezimovo Ústí – předání automobilů MAGMA Alficar 4x4 – sklápěč a RENAULT Trafic Furgon L1 do správy PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 257/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení tyto změny ve Zřizovací listině PO Správa Města Sezimovo Ústí:
1. V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se zvyšuje částka pořizovací hodnoty majetku dle jeho účetní evidence o 2.380,- Kč
2. Příloha č. 1 Zřizovací listiny – přehled majetku předávaného do správy PO Správa Města Sezimovo Ústí se doplňuje o položky:
- MAGMA Alficar 4x4 – sklápěč v hodnotě 1.190,- Kč
- RENAULT Trafic Furgon L1 v hodnotě 1.190,- Kč
Hlasování 7A

17. Směna pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. st. 3159/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 za pozemek Stanislava Havrlanta, Nerudova 633, Sezimovo Ústí p.č. 215/9 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání směnu pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. st. 3159/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 za pozemek Stanislava Havrlanta, Nerudova 633, Sezimovo Ústí p.č. 215/9 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 258/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení směnu pozemku Města Sezimovo Ústí p.č. st. 3159/2 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 za pozemek Stanislava Havrlanta, Nerudova 633, Sezimovo Ústí p.č. 215/9 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí, s doplatkem Stanislava Havrlanta ve výši 100,- Kč.
Hlasování 7A

18. Podklady k rozhodnutí ZM o další existenci dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů ve vybraných jednosměrných ulicích
Místostarosta p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání podklady k rozhodnutí ZM o další existenci dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů ve vybraných jednosměrných ulicích.

Usnesení č. 259/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM podklady k rozhodnutí o další existenci dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů ve vybraných jednosměrných ulicích.
Hlasování 7A

19. Rozpočet PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007
Místostarosta p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočet PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007 v členění položek odpovídajícím ostatním příspěvkovým organizacím města.

Usnesení č. 260/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM rozpočet PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007 v členění položek odpovídajícím ostatním příspěvkovým organizacím města.
Hlasování 7A

20. Návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 261/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení Jednací řád Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

21. Prodej pozemků města v lokalitě Nechyba, směna pozemků s ing. Szafrankem a koupě pozemku od pana Kašpara
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej pozemků města v lokalitě Nechyba, směna pozemků s ing. Szafrankem a koupě pozemku od pana Kašpara.

Usnesení č. 262/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej pozemků v majetku města Sezimovo Ústí následujících parcelních čísel a plošné výměry:

196/102 - 6 m2
196/104 – 126 m2
196/106 – 212 m2
196/108 – 254 m2
196/110 – 271 m2
196/112 – 343 m2
196/114 – 493 m2
a dalších dvou pozemků, o které se zvětší rozloha území pro budoucí rodinné domky označené čísly 6 a 7
196/118 – 107 m2
196/119 - 97 m2
předem určeným zájemcům o pozemky pro výstavbu rodinných domků souhrnně tvořených z následujících parcelních čísel a o následující dílčí a celkové výměře:
1. 196/101 + 196/102 ; 894 + 6 = 900 m2;
2. 196/103 + 196/104 ; 710 + 126 = 836 m2;
3. 196/105 + 196/106 ; 1106 + 212 = 1318 m2;
4. 196/107 + 196/108 ; 904 + 254 = 1158 m2;
5. 196/109 + 196/110 ; 713 + 271 = 984 m2;
6. 196/111 + 196/112 + 196/118; 503 + 343 + 107 = 953 m2
7. 196/113 + 196/114 + 196/119; 263 + 493 + 97 = 853 m2

II. Předkládá
ZM k projednání směny pozemku parc. číslo 196/122 o výměře 24 m2 a parc. čís. 964/119 o výměře 20 m2 vyčleněné novým zaměřením z území pro stavbu rodinného domku z majetku pana ing. Szafranka a jeho manželky za parc. číslo 196/120 o výměře 5 m2, parc.číslo 196/121 o výměře 27 m2, obě v majetku města a parc. číslo 964/ 123 o výměře 11 m2 v majetku manželů Podlipných.
ZM souhlasí s odkoupením pozemku par.čís.964/123 o výměře 11 m2 od paní a pana ing. Podlipných k doplnění rozdílu směny pozemků za cenu 1000 Kč/m2.
ZM souhlasí se zakoupením pozemku parc.čís. 964/120 o výměře 42 m2 + 1 m2 navíc na dorovnání rozdílu výše uvedené směny od paní a pana ing. Podlipných za cenu 1000 Kč/m2.
Celkem zaplatí město manželům Podlipným částku 54 tis. Kč.
III. Předkládá
ZM návrh na zakoupení pozemku parc.číslo 196/117 o plošné výměře 95 m2 a parc.čís. 196/82 o plošné výměře 4 m2 od pana Kašpara za cenu 1000 Kč/m2.
Celkový náklad na zakoupení předmětných pozemků činí 99 tis. Kč.
Hlasování 7A

23. Příprava 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Na základě § 103, odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb. svolává starosta města na den 18. září 2007 od 18.00 hodin do zasedací místnosti VOŠ-SŠ-COP v Sezimově Ústí II 4. veřejné zasedání ZM Sezimova Ústí.

Usnesení č. 263/2007
RM po diskusi
I. Doporučuje tento program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 3. veřejného zasedání ZM
3. Dopravní výjimky obousměrné jízdy cyklistů
4. Rozpočtová opatření ZM č. 11 – 20
5. Rozpočet PO Správa Města Sezimovo Ústí na r. 2007
6. Návrh novelizace Jednacího řádu ZM
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007
8. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2007
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2007
11. Směna pozemků p.č. st. 3159/2 a 215/9
12. Přijetí pozemků p.č. 219/13 a 219/4 a p.č. 964/77 od Pozemkového fondu
13. Prodej bytu č. 603/23
14. Prodej bytu č. 605/6
15. Prodej volného bytu č. 603/14
16. Prodej volného bytu č. 422/5
17. Změna Zřizovací listiny PO Správy Města Sezimovo Ústí
18. Prodej pozemků v lokalitě Nechyba
19. Zpráva Finančního výboru ZM
20. Usnesení a závěr
II. Navrhuje
toto složení návrhové komise: Ing. Beneš František, Dostál Ladislav, Klíma Martin.
Hlasování 7A


Schůze skončila v 21.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec


Příští schůze rady města se koná dne 17.9.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 08.10.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama