Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Komentujeme události
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 16/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 16/2007
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 9.7.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, ing. Jiří Vavruška, ing. Josef Čáp - tajemník MěÚ
Omluveni : Mgr. Olga Svatoňová
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
2. Účetní uzávěrka společnosti VTS s.r.o. za rok 2006
3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené mezi Městem Sezimovo Ústí a Obcí Košice u Soběslavi
4. Žádost o vydání souhlasu stavebního úřadu s návrhem na rozdělení pozemků v lokalitě "Nechyba" - nová výstavba rodinných domů v k.ú. Sezimovo Ústí
5. Zápis likvidační komise ze dne 20.6 a 4.7.2007
6. Rozpočtové opatření č. 38 RM Sezimovo Ústí na rok 2007
7. Výše nájemného v městských bytech od 1.1.2008
8. Pronájem domu čp. 652 a pozemku p.č. 576 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí
9. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205, České Budějovice, o možnost úpravy kabelu NN na pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 3273/1, k.ú.Planá nad Lužnicí
10. Jmenování člena do Kulturně historické komise RM
11. Žádost o přidělení bytu

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 25.6.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Účetní uzávěrka společnosti VST s.r.o. za rok 2006
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání účetní uzávěrku společnosti VST s.r.o., rozdělení zisku společnosti VST s.r.o., výroční zpráva společnosti VST s.r.o., vše za rok 2006, převod částky 1.419.714,- Kč z účtu 428 - nerozdělený zisk z minulých let na účet 421 - zákonný rezervní fond.

Usnesení č. 205/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
zástupci města na valné hromadě VST s.r.o. hlasovat podle přiloženého návrhu na usnesení takto:
1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2006 a rozdělení zisku společnosti ve výši 16.024.035,- Kč tak, že 801.202,- Kč bude převedeno na účet 421 - zákonný rezervní fond a 15.222.833,- Kč bude převedeno na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let
2. Valná hromada schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2006
3. Valná hromada schvaluje převod částky 1.419.714,- Kč z účtu 428 - nerozdělený zisk minulých let na účet 421 - zákonný rezervní fond
Hlasování 5A/1Z

3. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené mezi Městem Sezimovo Ústí a Obcí Košice u Soběslavi
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání "Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků" uzavřené mezi Městem Sezimovo Ústí a Obcí Košice u Soběslavi.

Usnesení č. 206/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
"Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků" uzavřené mezi Městem Sezimovo Ústí a Obcí Košice u Soběslavi dne 23.3.2004.
Hlasování 6A

4.Žádost o vydání souhlasu stavebního úřadu s návrhem na rozdělení pozemků v lokalitě "Nechyba" - nová výstavba rodinných domů v k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o vydání souhlasu stavebního úřadu s návrhem na rozdělení pozemků v lokalitě "Nechyba" - nová výstavba rodinných domů v k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 207/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s rozdělením pozemků dle GP č. 2026 - 160/2007 v lokalitě "Nechyba" - nová výstavba rodinných domů v k.ú. Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

5. Zápis likvidační komise ze dne 20.6. a 4.7.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis likvidační komise ze dne 20.6. a 4.7.2007.

Usnesení č. 208/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
na základě doporučení likvidační komise s likvidací jednotlivých věcí dle likvidačních protokolů navrženým způsobem.
Hlasování 6A

6. Rozpočtové opatření č. 38 RM Sezimovo Ústí na rok 2007
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtové opatření č. 38 RM Sezimovo Ústí na rok 2007.

Usnesení č. 209/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
rozpočtové opatření č. 38 RM Sezimovo Ústí na rok 2007 bez připomínek.
Rozpočtové opatření RM č.38
Název:Oprava veřejného osvětlení
Datum 9.7.2007
ORJ O§ POL Text Kč
650 3613 5171 Opravy a udržování +275
700 6409 5901 Běžná rezerva -275
Běžné výdaje 0
Hlasování 6A

7. Výše nájemného v městských bytech od 1.1.2008
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání výši nájemného v městských bytech od 1.1.2008.

Usnesení č. 210/2007
RM po diskusi
I. Stanoví
nájemné v městských bytech od 1.1.2008 takto:
1. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2007 ve výši 17,41 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 20,02 Kč / m2.
2. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2007 ve výši 18,38 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 20,75 Kč / m2.
3. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech I. kategorie pro rok 2007 ve výši 25,- Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 25,48 Kč / m2.
4. Nájemné stanovené v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v bytě v bytech II. kategorie pro rok 2007 ve výši 13,67 Kč / m2 se zvyšuje v souladu uvedeným zákonem na částku 16,46 Kč / m2.
4. Zvýšení nájemného se nevztahuje na nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla městu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace, tj. zejm. pro byty v půdních vestavbách a v domech čp. 1111, 1112 a 1113.
Hlasování 6A

8. Pronájem domu čp. 652 a pozemku p.č. 576 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání pronájem domu čp. 652 a pozemku p.č. 576 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 211/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s prodloužením nájmu domu čp. 652 a pozemku p.č. 576 - zastavěná plocha manželům Juračkovým, bytem Samota čp. 652 391 02 Sezimovo Ústí do 31.8.2008 za stávajících podmínek, tj. mj. nájemné ve výši 1.200,- Kč/měsíc.
Hlasování 6A

9. Žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205, České Budějovice, o možnost úpravy kabelu NN na pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 3273/1, k.ú.Planá nad Lužnicí.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205, České Budějovice, o možnost úpravy kabelu NN na pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 3273/1, k.ú.Planá nad Lužnicí.

Usnesení č. 212/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
možnost úpravy kabelu NN na pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 3273/1, k.ú.Planá nad Lužnicí, společnosti E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205, České Budějovice.
Hlasování 6A

10. Jmenování člena do Kulturně historické komise RM
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání jmenování člena do Kulturně historické komise RM.

Usnesení č. 213/2007
RM po diskusi
I. Jmenuje
paní Annu Slunéčkovou členkou Kulturně historické komise RM
Hlasování 6A

11. Žádost o přidělení bytu
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost o přidělení bytu manželům Miloslavu a Marii Šimonovým, bytem Samota 119, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 214/2007
RM po diskusi
I. Konstatuje,
že v současné době nemá volný vhodný byt pro manžele Miloslava a Marii Šimonovi, bytem Samota 119, Sezimovo Ústí II, kde paní M. Šimonová není schopna pohybu bez invalidního vozíku a pomoci manžela.
Hlasování 6A

Schůze skončila v 21.00 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 23.7.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města

Redakce - 18.07.2007
1. Bohouš zapsáno: 02.09.2007 ve 08:33:50 hod.

Nevíte někdo, proč se v rozpočtovém opatření mluví o zvýšení nákladů na opravy veřejného osvětlení, když má veřejné osvětlení naše město za hříšné peníze spravovat firma Eltodo?

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama