Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 21/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 21/2007
ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 17.9.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Pavel Samec, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, p. Vít Stryhal, Mgr. Olga Svatoňová, Ing. Jiří Vavruška
Omluveni : Ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 17.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 20.8.2007 a 3.9.2007
2. Zápis č. 7 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 6.8.2007
3. Návrh na ocenění vítězných prací 12. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše
4. Zápis č. 7 z jednání bytové komise ze dne 12.9.2007
5. Změna nájemce místnosti archivu ( skladu ) o výměře 7,16 m2, v budově čp. 664, ul. Nerudova Sezimovo Ústí II, z České pošty, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 na Policii ČR, Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
6. Nájemní smlouva na části parcel č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí mezi Městem Sezimovo Ústí a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 20.8.2007 a 3.9.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Zápis č. 7 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 6.8.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 7 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 6.8.2007.

Usnesení č. 264/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 7 – kromě bodu č. 5) ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 6.8.2007
Hlasování 7A

3. Návrh na ocenění vítězných prací 12. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh na ocenění vítězných prací 12. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše.

Usnesení č. 265/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s předloženým návrhem odměn pro účastníky 12. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše v celkové výši 20.000,- Kč.
Hlasování 7A

4. Zápis č. 7 z jednání bytové komise ze dne 12.9.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č.7 z jednání bytové komise ze dne 12.9.2007. Byl projednáván pronájem bytu s předplaceným nájemným č. 638/34 I. kategorie, Dukelská 638, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 266/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy s Jitkou Zahradníkovou, bytem Sokolovská 437, Sezimovo Ústí II na byt s předplaceným nájemným č. 638/34 I. kategorie, s podlahovou plochou 35,75 m2, Dukelská 638, Sezimovo Ústí za předplacené nájemné ve výši 450.000,- Kč.
Hlasování 7A

5. Změna nájemce místnosti archivu (skladu) o výměře 7,16 m2, v budově čp. 664, ul. Nerudova Sezimovo Ústí II, z České pošty, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 na Policii ČR, Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání změnu nájemce místnosti archivu (skladu) o výměře 7,16 m2, v budově čp. 664, ul. Nerudova Sezimovo Ústí II, z České pošty, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 na Policii ČR, Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Usnesení č. 267/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
se změnou nájemce místnosti archivu ( skladu ) o výměře 7,16 m2, v budově čp. 664, ul. Nerudova Sezimovo Ústí II, z České pošty, s.p., Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3 na Policii ČR, Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a k tomu odpovídajícím snížením nájemného pro Českou poštu, s.p. a zvýšením nájemného pro Policii ČR, Českou republiku – Ministerstvo vnitra.
Hlasování 7A

6. Nájemní smlouva na části parcel č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí mezi Městem Sezimovo Ústí a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání nájemní smlouvu na části parcel č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí mezi Městem Sezimovo Ústí a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 268/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
nájemní smlouvu mezi Městem Sezimovo Ústí a TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, která se týká
pronájmu části parcely č. 219/3 – vodní plocha a pozemku st. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře cca 8.500 m2 v k.ú. a obci Sezimovo Ústí, aby na nich nájemce vybudoval a užíval softbalové hřiště s příslušenstvím – budovou pro zázemí hráčů a údržby za nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok se splatností do 30.6. každého roku trvání nájmu. Nájem části pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. 219/3 – vodní plocha o výměře 6.281 m2 se uzavírá na dobu určitou od 1.10.2007 do 30.9.2023. Nájem pozemku Města Sezimovo Ústí č. parc. st. 219/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.219 m2 se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2008 do 30.9.2023. Pokud stavba softbalového hřiště nebude dokončena do konce roku 2009, může Město Sezimovo Ústí jako pronajímatel od nájemní smlouvy odstoupit.
Hlasování 7A

Schůze skončila v 18.15 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 1.10.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 09.10.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama