Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 24/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 24/2007 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22.10.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, p. Pavel Samec, ing. Jiří Vavruška, p.Vít Stryhal, Mgr. Olga Svatoňová, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Omluveni: p. Ladislav Dostál
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 8.10.2007
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných diskoték k zajištění veřejného pořádku
3. Zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 17.9.2007
4. Zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 15.10.2007 a zápis ze schůze pracovní skupiny komise MHD, ŽP a SM zabývající se problematikou odpadového hospodářství konané dne 12.9.2007
5. Parkoviště před provozovnou „JAMA“ – Svépomoc č.p. 682, Sezimovo Ústí II
6. Žádost Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemku č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí
7. Prodloužení nájemních smluv obytných buněk Dukelská 638, Sezimovo Ústí a bytu 9. května 422, Sezimovo Ústí
8. Změna čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007
9. Nákup víceúčelové komunální techniky pro PO Správa Města Sezimovo Ústí
10. Odprodej majetku PO Správa Města Sezimovo Ústí
11. Návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
12. Žádost o povolení úpravy provozovny Občerstvení U zastávky v Sezimově Ústí II, nám. T. Bati
13. Darovací smlouva – bezplatné převedení movitého majetku – mobiliáře cyklostezek mezi Městem Sezimovo Ústí a Sdružením měst a obcí okresu Tábor
14. Informace o záměru využití areálu bývalé požární nádrže případně areálu „skautského tábora“
15. Informace o jednáních vztahujících se k areálu Fierlingerovy vily
16. Koupě komunikace a pozemků pod ní v lokalitě Nechyba
17. Zápis ze 4. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 26.9.2007

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 1.10.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných diskoték k zajištění veřejného pořádku.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných diskoték k zajištění veřejného pořádku.

Usnesení č. 286/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných diskoték k zajištění veřejného pořádku.
Hlasování 4A/1Z/1N

3. Zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 17.9.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 17.9.2007.

Usnesení č. 287/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis č. 8 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 17.9.2007 bez připomínek.
Hlasování 6A

4. Zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 15.10.2007 a zápis ze schůze pracovní skupiny komise MHD, ŽP a SM zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konané dne 12.9.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 15.10.2007 a zápis ze schůze pracovní skupiny komise MHD, ŽP a SM zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konané dne 12.9.2007.

Usnesení č. 288/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s umístěním 2 ks svislých dopravních značek A14 – Pozor zvěř, na komunikaci Ke Stadionu.
II. Bere na vědomí
ostatní body zápisu č. 9 ze schůze komise MHD RM v Sezimově Ústí, konané dne 15.10.2007 bez připomínek.
III. Bere na vědomí
zápis ze schůze pracovní skupiny komise MHD, ŽP a SM zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konané dne 12.9.2007 bez připomínek.
Hlasování 6A

5. Parkoviště před provozovnou „JAMA“ – Svépomoc č.p. 682, Sezimovo Ústí II
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání parkoviště před provozovnou „JAMA“ – Svépomoc č.p. 682, Sezimovo Ústí II..

Usnesení č. 289/2007
RM po diskusi
I. Doporučuje
provozovně „JAMA“ – Svépomoc č.p. 682, Sezimovo Ústí II následující řešení využití plochy před provozovnou:
a) veřejná parkovací plocha
b) možnost pronájmu části plochy provozovně „JAMA“ – Svépomoc č.p. 682, Sezimovo Ústí II za podmínek ve městě obvyklých.
Hlasování 5A/1Z

6. Žádost Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemku č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, o souhlas s umístěním poštovní schránky na pozemku č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 290/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s umístěním poštovní schránky pana Jiřího Nováka, Pod Vrbou 295, Sezimovo Ústí, na pozemku č. parc. 210/50, k.ú. Sezimovo Ústí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné ve výši 50,- Kč/rok.
Hlasování 6A

7. Prodloužení nájemních smluv obytných buněk Dukelská 638, Sezimovo Ústí a bytu 9. května 422, Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání prodloužení nájemních smluv obytných buněk Dukelská 638, Sezimovo Ústí a bytu 9. května 422, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 291/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
prodloužení nájemních smluv obytných buněk Dukelská 638, Sezimovo Ústí a bytu 9. května 422, Sezimovo Ústí na dobu určitou do 31.12.2008 takto:
Dukelská čp. 638 – jedná se o obytné buňky (1+1)
byt č. 2 Daňa Karel
byt č. 4 Chytrová Marie
byt č. 5 Nehonská Marie
byt č. 6 Dinič Juraj
byt č. 8 Capouch František
byt č. 9 Zabloudil František
byt č. 13 Hofbauerová Marcela
byt č. 14 Vocílková Michaela
byt č. 15 Dušková Jaroslava
byt č. 16 Zelenka Vladimír
byt č. 17 Faltus Radek
byt č. 18 Dubay Pavel
byt č. 19 Nemocnice Tábor (pronájem)
byt č. 20 Lapáček Milan
byt č. 21 Kolářová Ludmila
byt č. 22 Dobiášová Naděžda
byt č. 23 Nosková Jana
byt č. 24 Liška Josef
byt č. 25 Parma Josef
byt č. 26 Králík Josef
byt č. 27 Svobodová Věra
byt č. 28 Štachová Karla
byt č. 29 Matúšů Eduard
byt č. 30 Hejlová Marie
byt č. 31 Hubingerová Květa

9. května čp. 422 - Haplová Pavlína
Do nájmu nutno započítat inflaci.
Hlasování 6A

8. Změna čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání změnu čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007.

Usnesení č. 292/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
změnu čerpání investičních prostředků PO Správa Města Sezimovo Ústí na rok 2007 takto:
- vyřazení akce vybudování místa pro očistu mechanizace se záchytnou jímkou na mechanické nečistoty
- zařazení nákupu užitkového vozu pro BH ( předpokládané náklady cca 240.000,- Kč + DPH )
Hlasování 5A/1N

9. Nákup víceúčelové komunální techniky pro PO Správa Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání nákup víceúčelové komunální techniky pro PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 293/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
nákup víceúčelové komunální techniky pro PO Správa Města Sezimovo Ústí formou leasingu od firmy SOME s.r.o. Jindřichův Hradec
II. Ukládá
ředitelovi PO Správa Města Sezimovo Ústí zajistit prezentaci prodejce komunální techniky Haiteco cz s.r.o. Ústí nad Orlicí v měsíci 11/2007.
Hlasování 6A

10. Odprodej majetku PO Správa Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Pavel Samec předložil RM k projednání odprodej majetku PO Správa Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 294/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s prodejem tohoto majetku PO Správa Města Sezimovo Ústí za nejvyšší možnou cenu:
- osobní automobil Škoda Š 120 ( rok výroby 1988 )
- traktorový sklápěcí valník ( rok výroby 1984 )
- nákladní vozidlo do 3,5 t Multicar 25 ( rok výroby 1986 )
Hlasování 6A

11. Návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 295/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení Jednací řád Zastupitelstva města Sezimovo Ústí.
Hlasování 6A

12. Žádost o povolení úpravy provozovny Občerstvení U zastávky v Sezimově Ústí II, nám. T. Bati
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání žádost Evy Vondrákové, Ústrašice čp. 5, o povolení úpravy provozovny Občerstvení U zastávky v Sezimově Ústí II, nám. T. Bati.

Usnesení č. 296/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
úpravy provozovny Občerstvení U zastávky v Sezimově Ústí II, nám. T. Bati dle návrhu majitelky Evy Vondrákové, Ústrašice čp. 5, tj. prodloužení stávajícího podia o cca 1,5 m směrem k vozovce a zastřešení tohoto prostoru o rozměru cca 8,5 x 3,5 x 2,7 m.
II. Ukládá
vedení města připravit novou nájemní smlouvu s navýšením ceny dle skutečných m2.
Hlasování 6A

13. Darovací smlouva – bezplatné převedení movitého majetku – mobiliáře cyklostezek mezi Městem Sezimovo Ústí a Sdružením měst a obcí okresu Tábor
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání darovací smlouvu – bezplatné převedení movitého majetku – mobiliáře cyklostezek mezi Městem Sezimovo Ústí a Sdružením měst a obcí okresu Tábor.

Usnesení č. 297/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
s bezplatným převedením movitého majetku – mobiliáře cyklostezek mezi Městem Sezimovo Ústí a Sdružením měst a obcí okresu Tábor.
Hlasování 6A

14. Informace o záměru využití areálu bývalé požární nádrže, případně areálu „skautského tábora“
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání informace o záměru využití areálu bývalé požární nádrže, případně areálu „skautského tábora“.

Usnesení č. 298/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM informaci o záměru využití areálu bývalé požární nádrže, případně areálu „skautského tábora“.
Hlasování 6A

15. Informace o jednáních vztahujících se k areálu Fierlingerovy vily
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání informace o jednáních vztahujících se k areálu Fierlingerovy vily.

Usnesení č. 299/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání informaci o jednáních vztahujících se k areálu Fierlingerovy vily obsaženou v odůvodnění tohoto materiálu.
Hlasování 6A

16. Koupě komunikace a pozemků pod ní v lokalitě Nechyba
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání koupi komunikace a pozemků pod ní v lokalitě Nechyba.

Usnesení č. 300/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM koupi místní komunikace s příslušenstvím (páteřní komunikace, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 6m, budoucího chodníku o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o minimální šíři 2m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení a komunikace mezi jednotlivými rodinnými domy o šíři 8m, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 5,5m, budoucího chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o šíři 1m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení) – Nechyba – II. etapa v provedení dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Sezimově Ústí, odborem stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy č.j. SÚ-4188/5-stav.pov/2006-No ze dne 4.5.2006, na pozemcích parc. číslo 199/113, 199/114, 199/115, 196/1, 196/4, 196/37, 196/57, 196/91, 202/42, 202/35, 964/117, 195/10 a 387/2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, od Ing. Františka Hnojny, bytem Planá nad Lužnicí, ČSLA 73, PSČ 391 11 a Ing. Marie Hnojnové, bytem Tábor, Havanská 2826, PSČ 390 05, a koupi částí pozemků parc. číslo 199/113, 199/114, 199/115, 196/1, 196/4, 196/5, 196/37, 196/57, 196/91, 202/42, 202/35, 964/117, 195/10 a 387/2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, pod uvedenou místní komunikací o výměře cca 17.000m2 v rozsahu dle zpracovávaného geometrického plánu, od Ing. Františka Hnojny, bytem Planá nad Lužnicí, ČSLA 73, PSČ 391 11 a Ing. Marie Hnojnové, bytem Tábor, Havanská 2826, PSČ 390 05, Jaroslava Dvořáka, ČSLA 80, 391 11 Planá nad Lužnicí, Petra Koláře, bytem V Cihelnách 102, 390 03 Tábor – Náchod, manželů Františka a Gabriely Bartoňových, bytem Údolní 425, 391 56 Tábor, Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí a od Danušky Rodové, bytem Smetanova 379, 385 01 Vimperk a Marie Doudové, bytem ČSLA 21, 391 11 Planá nad Lužnicí, vše za kupní cenu ve výši 1000,- Kč za každý rodinný dům, s jehož stavbou bude na základě pravomocného stavebního povolení v  době podpisu kupní smlouvy započato na pozemcích lemujících převáděnou komunikaci (v současné době za 18.000,- Kč), s tím, že Ing. František Hnojna a Ing. Marie Hnojnová vystaví v každé příslušné ulici chodník a zelený pás nejpozději do tří měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání posledního z rodinných domů na pozemku sousedícího s příslušným úsekem komunikace (ulicí), nejpozději však do 26.5.2009 (do 3 let od podpisu smlouvy o výstavbě komunikace).
Hlasování 6A

17. Zápis ze 4. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 26.9.2007
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání zápis ze 4. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 26.9.2007.

Usnesení č. 301/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
zápis ze 4. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 26.9.2007 kromě bodu 2, týkajícího se kácení stromů a keřů v prostoru koupaliště.
II. Ukládá
komisi ŽP opět projednat kácení stromů a keřů v prostoru koupaliště v návaznosti na studii sportovně rekreačního areálu.
T: 11/2007
Hlasování 6A

Schůze skončila ve 22.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec
Příští schůze rady města se koná dne 24.10.2007 ve 12.30 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 01.12.2007
1. Petr Chochole zapsáno: 22.01.2008 ve 10:57:15 hod.

Dobrý den,
zajímalo by mě jestli máte již něco v plánu s areálem bývalého koupaliště.

Řada lidí ze Sezimova Ústí a okolí se věnuje sportovní cyklistice (někdo to nazývá i extrémní cyklistika) a bohužel zde není žádné legální místo k provozování tohoto sportu.

Jde nám o to, že bychom chtěli od města získat nějaké místo, kde by šlo provozovat tento sport. Ideální by bylo místo bývalého koupaliště.
Zařídili bychom tyto věci: 1. veškeré práce 2. informace o dodržování pořádku a bezpečnosti v areálu

Myslíme si, že by to bylo velice zajímavé pro mladé lidi; a plac u Kozského potoka by byl konečně využit

2. Martin Klíma zapsáno: 25.01.2008 ve 18:00:29 hod.

Podle našich informací s areálem radnice něco plánuje. To "něco" ovšem není moc transparentní, radnice maximum informací tají. Zatím vyšla najevo jedna podivná smlouva o pronájmu areálu, pro město riskantní. Pokud chcete autentické informace, najděte si zvukový záznam zasedání zastupitelstva, kde kolega Martin Doležal donutil starostu nějaké informace říci veřejně a zároveň poukazuje na rizika spojená s již uzavřenou smlouvou o nájmu pozemku. Bylo to 6.11.2007, usnesení č. 88/2007. Přímý odkaz na zvukový záznam je: http://www.sezimovo-usti.cz/_zastupitelstvo/mp3/2007/m01/32.mp3

3. Martin Doležal zapsáno: 09.02.2008 ve 19:20:53 hod.

Rada města odsouhlasila pronájem pozemků bývalého koupaliště nájemci TJ Spartak, jehož oddíl softbalu by zde měl zajistit vlastním nákladem za přispění blíže nespecifikovaných dotací provedení terénních úprav a výstavbu softballového hřiště se souvisejícím zázemím. Jestli je součástí investičního záměru i likvidace stávajícího koupaliště a rodinného domu, provedení protipovodňových poldrů, rozvody sítí a výstavba nové příjezdové cesty zatím není zcela jasné, protože celkové náklady deklarované nájemcem-investorem prý nepřesáhnou 5,0 mil. Kč.
Kromě výše uvedeného prý studie daného území (zpracovala ing.arch. Kalinová - mj. i trenérka oddílu softbalu) uvažuje i s výstavbou koupalistě, parkoviště a volejbalových kurtů.

4. Petr zapsáno: 19.02.2008 ve 19:51:22 hod.

Nic proti Vám pánové Klímo a Doležale, ale po vyslechnutí zvukového záznamu se nemůžu ubránit dojmu, že ačkoli město nezaplatilo ani korunu a softbalový oddíl je schopen přinést peníze a zkultivovat pozemek který 20 let leží ladem, stejně budete šťourat aby jste vyšťourali nějaký velký objev.Pokud dotace neprojde, nic se stavět nebude ani bourat.

5. Martin Klíma zapsáno: 26.02.2008 ve 22:47:41 hod.

Nic proti vašemu názoru, ale pokud jste poslouchal pozorně, jistě jste zaznamenal závažné argumenty mého kolegy zastupitele Martina Doležala, který popisuje rizika, jenž z takto špatně sestavené smlouvy vyplývají. Jako právník, který smlouvy denně řeší v rámci své profese, má moji plnou důvěru. Já se pak zabývám otázkou principu, proč město s kvalifikovaným aparátem v tajnosti uzavírá odbyté a špatně vypracované smlouvy, představující pro město riziko. Pod pojmem "město" si nepředstavuji starostu nebo úředníky, ale právě občany, kteří za případné chyby zaplatí možná v době, kdy už na radnici nikdo z dotyčných nebude.
Opozice dle mého názoru plní svědomitě svoji funkci. Hlídá, kontroluje, upozorňuje na rizika. Je na zodpovědnosti vládnoucí koalice, jak se k tomu postaví.

6. Martin Doležal zapsáno: 29.02.2008 ve 13:28:10 hod.

Pro Petra: Myslím, že nejenom jako právníka, ale i jako zastupitele a člena finančního výboru a koneckonců i jako běžného občana našeho města by mě mělo zajímat, jak se nakládá s nemovitým majetkem města, zda jsou jednotlivé dispozice s majetkem v souladu s nějakou dlouhodobou koncepcí a jaký je jejich potenciální dopad do hospodaření města. Pokud tomu říkáte šťourání, je na vás.
V případě výstavby softbalového hřiště jsem jistá konkrétní rizika a nesrovnalosti nemohl přejít bez povšimnutí a ostatní zastupitele s nimi seznámil.
Je zřejmé, že pokud by stávající koalice tuto a podobné akce normálně se zastupiteli projednávala či konzultovala, řada sporných otázek by se mohla vyřešit předem.

7. ÄŤlovÄ›k zapsáno: 01.06.2008 ve 21:23:44 hod.

vy snad nejste normální kdyby se tam znova zprovoznilo koupaliště videlali byste si sem na sezimak se neda nikam jit koupat

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama