Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 23/2007 ze schůze Rady města

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, p. Pavel Samec, ing. Jiří Vavruška, p. Vít Stryhal, p. Ladislav Dostál, Mgr. Olga Svatoňová, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 17.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 1.10.2007
2. Příjmy návrhu rozpočtu Města Sezimovo Ústí
3. Rozpočtový výhled 2008 – 2012
4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Směny a koupě pozemků v lokalitě Nechyba
6. Prodej bytu č. 603/66 paní Dobroslavě Štachové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí
7. Prodej bytu č. 630/35 manželům Františku a Marii Doudovým, Dukelská 630, Sezimovo Ústí
8. Prodej bytu č. 622/1 paní Marii Seidlové, Dukelská 622, Sezimovo Ústí
9. Prodej bytu č. 622/3 panu Miloslavu Máchovi, Dukelská 622, Sezimovo Ústí
10. Prodej bytu č. 601/7 paní Libuši Kordové, Táboritů 601, Sezimovo Ústí
11. Návrh splátek dluhu Věry Svobodové, Dukelská 638, Sezimovo Ústí
12. Stanovení výše předplaceného nájemného uvolněného bytu č. 26, Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí II
13. Změna osoby nájemce v nájemní smlouvě k bytu
14. Návrh odložení splátky dluhu z půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 1.10.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Na usnesení č 271/2007 se pracuje. Členové RM neměli připomínky.

2. Příjmy návrhu rozpočtu Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání příjmy návrhu rozpočtu Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 273/2007
RM po diskusi
I. Bere na vědomí
předložený materiál příjmy návrhu rozpočtu Města Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

3. Rozpočtový výhled 2008 - 2012
Místostarosta města p. Miroslav Vocílka předložil RM k projednání rozpočtový výhled 2008 – 2012.

Usnesení č. 274/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení rozpočtový výhled 2008 – 2012.
Hlasování 7A

4.Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 275/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování 7A

5. Směny a koupě pozemků v lokalitě Nechyba.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání směny a koupě pozemků v lokalitě Nechyba.

Usnesení č. 276/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM ke schválení koupi pozemku parc. číslo 196/124 – orná půda o výměře 48m2, vyděleného geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. plánu 2057-1302/2007 z pozemku 196/12 – orná půda a pozemku parc. čís. 196/82 – orná půda o výměře 4m2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, od pana Františka Kašpara, Okružní 410, 391 02 Sezimovo Ústí, za cenu 1000 Kč/m2.
II.Předkládá ZM ke schválení koupi pozemku parc. číslo 964/123 – orná půda o výměře 12m2 a 964/120 – orná půda o výměře 42 m2, oba k.ú. a města Sezimovo Ústí, od Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí, za cenu 1000 Kč/m2.
III. Předkládá ZM ke schválení koupi pozemku parc. číslo 964/121 – orná půda o výměře 1m2, k.ú. a města Sezimovo Ústí, od Marie Doležalové, Mostecká 1693, Tábor a Jarmily Vojíkové, Boženy Němcové 2168, Tábor, za cenu 1000 Kč/m2.
IV.Předkládá ZM ke schválení směnu pozemků manželů Ing. Jiřího Szafranka a Lenky Szafrankové, oba bytem Bělehradská 2758, 390 05 Tábor parc. číslo 196/122 - zahrada o výměře 24 m2 a parc. čís. 964/119 – orná půda o výměře 20 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí za pozemky města Sezimovo Ústí parc. číslo 196/120 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5 m2 a parc. číslo 196/121 – zahrada o výměře 28 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí a za pozemek parc. číslo 964/123 – orná půda o výměře 12 m2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, který město Sezimovo Ústí před tím (viz bod II. usnesení) koupí od Ing. Zdenky Podlipné, Nad Mýtem 1081, Sezimovo Ústí, a za doplatek manželů Szafrankových městu Sezimovo Ústí ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování 7A

6. Prodej bytu č. 603/66 paní Dobroslavě Štachové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 603/66 paní Dobroslavě Štachové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 277/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 603/66 v domě čp. 603, ul. Lipová, Sezimovo Ústí II., o výměře 36,70 m2 ( z toho sklep o výměře 4,90 m2 ) paní Dobroslavě Štachové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí za cenu 156.810,- Kč.
Hlasování 7A

7. Prodej bytu č. 630/35 manželům Františku a Marii Doudovým, Dukelská 630, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 630/35 manželům Františku a Marii Doudovým, Dukelská 630, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 278/02007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 630/35 v domě čp.630, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o výměře 51,55 m2 ( z toho sklep o výměře 1,40 m2 ) manželům Františku a Marii Doudovým, Dukelská 630, Sezimovo Ústí, za cenu 237.805,- Kč.
Hlasování 7A

8. Prodej bytu č. 622/1 paní Marii Seidlové, Dukelská 622, Sezimovo Ústí.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 622/1 paní Marii Seidlové, Dukelská 622, Sezimovo Ústí .

Usnesení č. 279/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 622/1 v domě čp. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o výměře 64,10 m2 ( z toho sklep o výměře 6,80 m2 ) paní Marii Seidlové, Dukelská 622, Sezimovo Ústí za cenu 279.510,- Kč.
Hlasování 7A

9. Prodej bytu č. 622/3 panu Miloslavu Máchovi, Dukelská 622, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 622/3 panu Miloslavu Máchovi, Dukelská 622, Sezimovo Ústí .

Usnesení č. 280/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 622/3 v domě čp. 622, ul. Dukelská, Sezimovo Ústí II., o výměře 63,11 m2 ( z toho sklep o výměře 5,81 m2 ) panu Miloslavu Máchovi, Dukelská 622, Sezimovo Ústí za cenu 278.025,- Kč.
Hlasování 7A

10. Prodej bytu č. 601/7 paní Libuši Kordové, Táboritů 601, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání prodej bytu č. 601/7 paní Libuši Kordové, Táboritů 601, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 281/2007
RM po diskusi
Předkládá
ZM k projednání prodej bytu č. 601/7 v domě čp. 601, ul. Táboritů, Sezimovo Ústí II., o výměře 61,15 m2 ( z toho dva sklepy o celkové výměře 7,30 m2 ) paní Libuši Kordové, Táboritů 601, Sezimovo Ústí za cenu 264.045,- Kč.
Hlasování 7A

11. Návrh splátek dluhu Věry Svobodové, Dukelská 638, Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh splátek dluhu Věry Svobodové, Dukelská 638, Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 282/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
umoření dluhu Věry Svobodové, Dukelská 638, Sezimovo Ústí vůči Městu Sezimovo Ústí ve výši 10.725,- Kč pravidelnými měsíčními splátkami po 3.575,- Kč do zaplacení celé výše dluhu pod sankcí ztráty výhody splátek.
Hlasování 7A

12. Stanovení výše předplaceného nájemného uvolněného bytu č. 26, Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí II.
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání stanovení výše předplaceného nájemného uvolněného bytu č. 26, Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí II.

Usnesení č. 283/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
předplacené nájemné pro uvolněný byt č. 26, I. kategorie, 1+0 o celkové ploše 37,7 m2 ve 4. podlaží, Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí II v minimální výši180.000,- Kč, formou obálkové metody.
Hlasování 7A

13. Změna osoby nájemce v nájemní smlouvě k bytu
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání změnu osoby nájemce v nájemní smlouvě k bytu Lipová 490.

Usnesení č. 284/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
změnu osoby nájemce v nájemní smlouvě k městskému bytu Lipová 490, Sezimovo Ústí z Ladislava Vacha, Lipová 490, Sezimovo Ústí na Ladislava Vacha a Olgu Grioletovou, oba bytem Lipová 490, Sezimovo Ústí.
Hlasování 7A

14. Návrh odložení splátky dluhu z půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Starosta města ing. Bedřich Beneš předložil RM k projednání návrh odložení splátky dluhu z půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 285/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
odložení splátky dluhu ve výši 300.000,- Kč, původně splatné dne 31.10.2007, z půjčky poskytnuté TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, na 31.10.2008.
Hlasování 7A


Schůze skončila v 19.45 hodin.
Zapsal: Pavel Samec

Příští schůze rady města se koná dne 22.10.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Redakce - 31.10.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama