Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 17/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 17/2007 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23.7.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, ing. Jiří Vavruška, Mgr. Olga Svatoňová
Omluveni : p. Pavel Samec, p. Vít Stryhal, ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 9.7.2007
2. Odvolání ředitele Správy města p.o.
3. Žádost Jihočeského klubu sběratelů v Táboře o dotaci na výstavy
4. Návrh na legalizaci pronájmu zahrádek na pozemcích Města Sezimovo Ústí
5. Zápis ze 3. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 20.6.2007
6. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I.pololetí roku 2007
7. Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I.pololetí roku 2007
8. Návrh na schválení druhého partnerského města – Litschau v Rakousku
9. Zápis č.6 ze schůze komise MH a dopravy RM a zápis č.1 ze schůze pracovní skupiny komise MH a dopravy zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konaných dne 18.6.2007
10. Pronájem nebytového prostoru v budově čp.610, Dukelská Sezimovo Ústí II.
11. Podnájem bytu č.33, Průmyslová 1113 Sezimovo Ústí II.

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 9.7.2007
Kontrolu provedl starosta města ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Odvolání ředitele Správy města p.o.
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na odvolání p.Miroslava Smetany z funkce ředitele p.o.Správa Města k 31.7.2007 z důvodu odchodu jmenovaného do starobního důchodu.

Usnesení č. 215/2007
RM po diskusi
I.Odvolává
p.Miroslava Smetanu z funkce ředitele p.o.Správa Města k 31.7.2007 z důvodu odchodu jmenovaného do starobního důchodu.
Hlasování 5A

3. Žádost Jihočeského klubu sběratelů v Táboře o dotaci na výstavy
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na poskytnutí dotace Jihočeskému klubu sběratelů v Táboře na zajištění výstavních panelů, nákup kartonů, aranžovacího materiálu a další náklady spojené s pořádáním výstav na Kozím Hrádku při příležitosti oslav na Kozím Hrádku.

Usnesení č.216/2007
RM po diskusi
I.Souhlasí
S poskytnutím dotace Jihočeskému klubu sběratelů v Táboře na zajištění výstavních panelů, nákup kartonů, aranžovacího materiálu a další náklady spojené s pořádáním výstav na Kozím Hrádku při příležitosti oslav na Kozím Hrádku ve výši 1.500 Kč.
Hlasování 5A

4. Návrh na legalizaci pronájmu zahrádek na pozemcích Města Sezimovo Ústí
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM návrh na legalizaci pronájmu zahrádek na pozemcích Města Sezimovo Ústí

Usnesení č.217/2007
RM po diskusi
I. Souhlasí
S legalizací pronájmu zahrádek na pozemcích města podle navržených zásad
II. Ukládá
Vedení města seznámit dotčené subjekty s návrhem zásad pronájmu a připravit návrhy nájemních smluv s platností od 1.1.2008
III. Ukládá
Vedení města připravit nabídku prodeje vybraných zahrádek dotčeným majitelům

5. Zápis ze 3. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 20.6.2007
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM Zápis ze 3. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 20.6.2007.

Usnesení č.218/2007
RM po diskusi
I.Schvaluje
Předložený zápis ze 3. schůze komise na ochranu životního prostředí ze dne 20.6.2007 s touto změnou :
- nesouhlasí v tuto chvíli s doporučením uvedeným pod bodem 6 zápisu a doporučuje vyčkat, jaký efekt bude mít na stav lípy provedený zmlazovací řez. V případě pozdější náhrady doporučuje RM náhradu za jiný typ dřeviny vhodný do současné plochy prostoru současně se stejným přístupem k sousední lípě.
II.Ukládá
Vedoucí OEP zahrnout do rozpočtu na rok 2008 rezervu na případnou kastraci koček ve městě, ke které by bylo přistoupeno v případě radikálního zvýšení stavu volně žijících koček.
Hlasování 5A

6. Vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I.pololetí roku 2007
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I.pololetí roku 2007.

Usnesení č.219/2007
RM po diskusi
I.Bere na vědomí
vyhodnocení hospodaření Města Sezimovo Ústí za I.pololetí roku 2007.
II.Ukládá
Tajemníkovi úřadu ing.Josefu Čápovi stabilizovat vývoj čerpání mzdových prostředků; nevyplácet do konce roku odměny s výjimkou odměn spojených s životním výročím. V případě pozitivního vývoje v mzdové oblasti je možné v měsíci prosinci podle návrhu tajemníka úřadu odměny vyplatit.
III.Ukládá
Tajemníkovi úřadu ing.Josefu Čápovi zpracovat rozbor čerpání provozních a mzdových nákladů úřadu s návrhem úspor pro rok 2008.
Hlasování 5A

7. Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I.pololetí roku 2007
Místostarosta města p.Miroslav Vocílka předložil RM Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I.pololetí roku 2007.

Usnesení č.220/2007
RM po diskusi
I.Bere na vědomí
Vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací města za I.pololetí roku 2007.
II.Ukládá
Vedoucí OEP ing.Evě Šiškové připravit pro RM rozpočtové opatření obsahující navýšení rozpočtu ZŠ Školní nám.628 o 45 tis.Kč (platba za studii umístění MŠ do objektu ZŠ)
III.Ukládá
Vedoucí OEP ing.Evě Šiškové připravit pro RM rozpočtové opatření obsahující navýšení rozpočtu p.o.Správa Města o částku potřebnou na opravy bytů v domě čp.75 Husovo náměstí
IV.Ukládá
Vedoucí OEP ing.Evě Šiškové připravit na říjnové jednání rady města vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací za období 1 – 9/2007.
Hlasování 5A

8. Návrh na schválení druhého partnerského města – Litschau v Rakousku
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM Návrh na schválení druhého partnerského města – Litschau v Rakousku.

Usnesení č.221/2007
RM po diskusi
I.Souhlasí
Se zahájením vstupních jednání s představiteli města Litschau v Rakousku o možném uzavření partnerství s naším městem.
Hlasování 5A

9. Zápis č.6 ze schůze komise MH a dopravy RM a zápis č.1 ze schůze pracovní skupiny komise MH a dopravy zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konaných dne 18.6.2007
Předseda komise MH a dopravy předložil RM Zápis č.6 ze schůze komise MH a dopravy RM a zápis č.1 ze schůze pracovní skupiny komise MH a dopravy zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konaných dne 18.6.2007.

Usnesení č.222/2007
RM po diskusi
I.Schvaluje
Zápis č.6 ze schůze komise MH a dopravy RM a zápis č.1 ze schůze pracovní skupiny komise MH a dopravy zabývající se problematikou odpadového hospodářství, konaných dne 18.6.2007 s touto připomínkou :
- před rozhodnutím doporučeným v bodě 6 zápisu požaduje RM jasné definování vlastnických vztahů a znovupředložení k projednání na RM
II.Ukládá
Vedení města projednat s majitelkou společnosti zajišťující svoz a likvidaci tříděného odpadu možnost umístění tabulek na kontejnery na tříděný odpad s vyznačením čísla stanoviště, svozových dní a telefonického kontaktu na svozovou společnost.
Hlasování 5A

10. Pronájem nebytového prostoru v budově čp.610, Dukelská Sezimovo Ústí II.
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na pronájem nebytového prostoru v čp.610, Dukelská ulice Sezimovo Ústí II. Tento nebytový prostor byl nabídnut k pronájmu, ovšem žádný ze zájemců nebyl ochoten akceptovat podmínky vyhlášené ve výběrovém řízení

Usnesení č.223/2007
RM po diskusi
I.Souhlasí
S pronájmem nebytového prostoru o výměře 69 m2 v budově čp.610 ulice Dukelská v Sezimově Ústí II., nájemci vzešlému ze soutěže pořádané formou obálkové metody o nejvyšší nabídnuté nájemné, přičemž minimální výše nájemného činí 800 Kč/m2/rok (55.200,- Kč ročně). Nabídka bude v tomto případě kromě úřední desky a vývěsek ve městě zveřejněna ještě v regionálním tisku.
Hlasování 5A

11. Podnájem bytu č.33, Průmyslová 1113 Sezimovo Ústí II
Starosta města ing.Bedřich Beneš předložil RM žádost pí.Marie Kalafutové, bytem Žižkova 220 Sezimovo Ústí I. o podnájem bytu č.33 v domě Průmyslová 1113, Sezimovo Ústí II. Žádost byla doložena potvrzením o studiu a návrhem podnájemní smlouvy.

Usnesení č.224/2007
RM po diskusi
I.Nesouhlasí
S podnájmem bytu č.33, Průmyslová 1113 Sezimovo Ústí II
Hlasování 4A,1Z

Schůze skončila v 21.00 hodin.
Zapsal: Miroslav Vocílka

Příští schůze rady města se koná dne 6.8.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 10.09.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama