Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Rada města

Zápis č. 19/2007 ze schůze Rady města

Zápis č. 19/2007 ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 20.8.2007

Rada města je sedmičlenná.
Přítomni: Ing. Bedřich Beneš, p. Miroslav Vocílka, p. Ladislav Dostál, Ing. Jiří Vavruška, Mgr. Olga Svatoňová, p. Vít Stryhal, Ing. Josef Čáp – tajemník MěÚ
Omluveni : p. Pavel Samec
Začátek schůze v 18.00 hod. v kanceláři starosty města.

Program:
1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 6.8.2007
2. Žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcel č. 219/3
a 576 k.ú. Sezimovo Ústí
3. Zrušení členství v komisích RM Sezimovo Ústí
4. Jmenování členů komisí RM Sezimovo Ústí
5. Žádost ředitele p.o. Správa Města Sezimovo Ústí o rozpočtové opatření v souvislosti s opravou bytů v domě č.p.75
6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.11/2003
o místních poplatcích
7. Rozdělení dotací pro FK Sokol Sezimovo Ústí a TJ Spartak Sezimovo Ústí z  rozpočtu Města Sezimovo Ústí
8. Zpráva dendrologa ke kácení stromů v parku ulice B. Němcové
9. Presentace webových stránek města
10. Platový výměr ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí

1. Kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 9.7.2007
Kontrolu provedl starosta města Ing. Bedřich Beneš. Členové RM neměli připomínky.

2. Žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcel č. 219/3 a 576 k.ú. Sezimovo Ústí
Starosta města Ing. Bedřich Beneš předložil RM opětovně žádost oddílu softbalu při TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí o pronájem části parcel č.219/3 a 576 k.ú.Sezimovo Ústí s tím, že přijaté usnesení z minulé RM nerespektuje plně potřebnou proceduru ke schválení pronájmu dotčených pozemků.

Usnesení č. 234/2007
RM po diskusi
I. Revokuje
usnesení RM č. 226/2007 ze dne 6.8.2007.
II. Schvaluje
záměr pronájmu části parcely č.219/3 a 576 k.ú.Sezimovo Ústí o ploše o výměře cca 8.500 m2 TJ Spartaku MAS Sezimovo Ústí pro potřeby oddílu softbalu za nájemné ve výši 1.000 Kč/rok na dobu 16 let s tím, že pokud stavba softbalového hřiště nebude dokončena do konce roku 2009, pronájem ploch může být jednostranně pronajímatelem zrušen.
Hlasování 6A

3. Zrušení členství v komisích RM Sezimovo Ústí
Starosta města Ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na ukončení členství v komisích RM, o které zažádali p. Miroslav Smetana a Ing. Ivan Dvořák.

Usnesení č. 235/2007
RM po diskusi
I. Odvolává
pana Miroslava Smetanu z členství v  povodňové komisi, krizovém štábu a komisi MH a dopravy RM k 20.8.2007.
II. Odvolává
Ing. Ivana Dvořáka z členství v komisi životního prostředí RM k 20.8.2007.
Hlasování 6A

4. Jmenování členů komisí RM Sezimovo Ústí
Starosta města Ing. Bedřich Beneš předložil RM návrh na jmenování nových členů komisí RM.

Usnesení č. 236/2007
RM po diskusi
I. Jmenuje
pana Jaroslava Kupsu členem povodňové komise, členem krizového štábu a členem komise MH
a dopravy RM od 21.8.2007.
II. Jmenuje
pana Karla Homolku členem komise životního prostředí RM od 21.8.2007.
III. Jmenuje
paní Vladimíru Čančurovou členkou subkomise pro odpadové hospodářství komise MH a dopravy RM od 21.8.2007.
Hlasování 6A

5. Žádost ředitele p.o. Správa Města Sezimovo Ústí o rozpočtové opatření v souvislosti s opravou bytů v domě č.p.75
Ředitel p.o. Správa Města Sezimovo Ústí předložil RM žádost o rozpočtové opatření ZM, které je vyvoláno záměrem opravy bytů v domě č.p.75, Husovo náměstí, Sezimovo Ústí I. Výše této opravy je kalkulována na 833.302 Kč.

Usnesení č. 237/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města připravit na zářijové zasedání ZM rozpočtové opatření respektující žádost p.o. Správa Města Sezimovo Ústí na navýšení rozpočtu na opravy bytového fondu v částce 833.302 Kč.
Hlasování 6A

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.11/2003
o místních poplatcích
Starosta města Ing. Bedřich Beneš předložil RM návrh obecně závazné vyhlášky č.4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.11/2003 o místních poplatcích.

Usnesení č. 238/2007
RM po diskusi
I. Předkládá
ZM návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2003
o místních poplatcích.
Hlasování 6A

7. Rozdělení dotací pro FK Sokol Sezimovo Ústí a TJ Spartak Sezimovo Ústí z rozpočtu Města Sezimovo Ústí
Starosta města Ing.Bedřich Beneš předložil RM návrh na rozdělení dotací pro FK Sokol Sezimovo Ústí a TJ Spartak Sezimovo Ústí z rozpočtu Města Sezimovo Ústí.

Usnesení č. 239/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
dotaci pro FK Sokol Sezimovo Ústí ve výši 2.520 Kč.
Hlasování 5A,1N
II. Schvaluje
dotaci pro TJ Spartak Sezimovo Ústí ve výši 3.660 Kč.
Hlasování 6A
III. Ukládá
vedení města projednat s vedením FK Sokol Sezimovo Ústí způsob předkládání žádostí o dotaci.
Hlasování 6A

8. Zpráva dendrologa ke kácení stromů v parku ulice B. Němcové
Člen rady města p.Vít Stryhal předložil RM návrh na předložení zprávy dendrologa ke kácení stromů v parku v ulici B. Němcové.

Usnesení č. 240/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města předložit na příští RM stanovisko dendrologa ke kácení stromů v parku v ulici B. Němcové.
Hlasování 6A

9. Presentace webových stránek města
Starosta města Ing.Bedřich Beneš přeložil RM návrh na presentaci nových webových stránek města na příští RM.

Usnesení č. 241/2007
RM po diskusi
I. Ukládá
vedení města zajistit na příští RM presentaci nových webových stránek města.
II. Ukládá
tajemníkovi MěÚ provést na stránkách města kontrolu umístění povinných údajů.
III. Ukládá
tajemníkovi MěÚ zadat audit nových webových stránek města.
Hlasování 6A

10. Platový výměr ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí
Starosta města Ing. Bedřich Beneš předložil RM návrh platového výměru ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí pana Jaroslava Kupsy.

Usnesení č. 242/2007
RM po diskusi
I. Schvaluje
platový výměr ředitele PO Správa Města Sezimovo Ústí pana Jaroslava Kupsy s platností od 01.08.2007.
Hlasování 4A, 2N

Schůze skončila ve 21.00 hodin.
Zapsal: Miroslav Vocílka

Příští schůze rady města se koná dne 3.9.2007 v 18.00 hodin v kanceláři starosty města.

Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Miroslav Vocílka
místostarosta města

Redakce - 12.09.2007

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama