Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Tip: Hledáte něco? Napište to do okénka vlevo.
reklama
reklama
Věci veřejné

Práce optimalizační komise pokračuje

4. zápis ze schůze optimalizační komise

Zápis č.4

ze schůze komise pro optimalizaci školství při MěÚ v Sezimově Ústí, konané dne 24.1.2005 od 15.00 hodin

Přítomni:
Ing. Jiří Vosátka, Ing. Bedřich Beneš, Mgr. Miloš Blecha, Mgr. Radim Jindra, Mgr. Josef Janda, Mgr. Petr Peroutka, Rudolf Kukačka, Mgr. Jana Pětivlasová, Olga Šebková, Ing. Eva Šišková

Omluveni:
Mgr. Zuzana Pečmanová, Ing. Luboš Chytráček, Mgr. Petr Švejda, Jaroslava Sládková, Zdeňka Pekárková


Program:
1) Kontrola zápisu z poslední schůze komise
2) Prohlídka stavu školských zařízení
3) Projednání dalších podkladů pro rozhodování optimalizační komise

1) Kontrola zápisu z poslední schůze komise
Při kontrole zápisu byl projednáván materiál č. 4/1 - vyjádření KÚ, oddělení školství k dotazům, týkajících se snížení kapacity škol. Problematika snižování kapacity škol byla řešena na minulé schůzi komise.

2) Prohlídka stavu školských zařízení
Prohlídka školských zařízení byla ukončena, k jejich stavu bude přihlédnuto při rozhodování o jednotlivých variantách.
- Ing. Vosátka v souvislosti s nutností navýšení kapacity MŠ o jednu třídu uvedl, že realizace by byla možná drobnou přestavbou ve II. MŠ. Návrh bude předán k posouzení projektantovi.
- Mgr. Peroutka navrhl v rámci optimalizace školství uvažovat o možnosti přesunutí MŠ Silon do II. poschodí II. ZŠ. Toto by bylo proveditelné za předpokladu přemístění ZUŠ. Do jejích prostor by mohla přejít školní družina.

Projednání dalších podkladů pro rozhodování optimalizační komise
Materiál č. 4/2
Vyhodnocení hygienických kapacit škol. Materiál byl zpracován na základě předaných podkladů ředitelů škol. Pro stanovení kapacity škol je závazná vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Např. u II. ZŠ není podle zjištěných údajů splněna ve dvou kritériích hygienická kapacita ani na současný počet žáků.
Limitujícím dokumentem bude i rámcově vzdělávací program, který podle nového školského zákona musí každá škola zpracovat. Rámcově vzdělávací program určuje školám materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky. Stanoví povinné vybavení škol a kromě toho ukládá mít funkčně vybavené kmenové učebny, speciální učebny, prostory pro družiny, kluby apod.

Materiál č. 4/3, 4/4
Využití učeben a tělocvičen ZŠ. Materiál za II. ZŠ dodatečně předá Mgr. Švejda.
- Ing. Beneš v souvislosti s pronájmem tělocvičen doporučil instalaci zařízení pro měření spotřeby tepla, vody a el. energie.

Materiál č. 4/5 a 4/6
Vývoj počtu žáků v ZUŠ Sez. Ústí, reakce ředitele ZUŠ Tábor na dopis "Argumentace pro zachování ZŠ Švehlova 111"
Mgr. Pětivlasová odsoudila jednání ředitele ZUŠ Mgr. Jandy, který s jejím dopisem seznámil ředitele ZUŠ Tábor a požadovala, aby se tato situace více neopakovala.

Materiál 4/7
Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV


Další schůze komise pro optimalizaci školství se bude konat 21.2.2005 v 15.00 hodin v budově Městského úřadu.
Pozvánka již nebude zasílána.

Program:
1) Ukončení shromažďování podkladů pro optimalizaci školství
2) Tvorba metody pro rozhodování o jednotlivých variantách

Zapsala: Šimandlová Věra

Redakce - 03.02.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama