Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Věci veřejné

Městská policie slavila několik triumfů

Přehled činnosti Městské policie

ilustr. foto: vozidlo MP

Přehled činnosti Městské policie
za období od 01.01.2004-31.12.2004

Činnost MP se řídila hlavním úkolem její činnosti dané zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obecní policii"), a to zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:

- dohlíželi na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
- přispívali k ochraně a bezpečnosti osob i majetku
- dohlíželi na dodržování občanského soužití
- přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii a dalšími zákony
- odhalovali přestupky a jiné správní delikty
- upozorňovali fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činili opatření k jejich nápravě
- zabezpečovali akce pořádané městem:
- otevření muzea Dr. E. Beneše (12 akcí)
- oslavy 120. výročí narození Dr. E. Beneše
- májové oslavy
- dobývání Kozího Hrádku
- pouť v měsíci září
- kontrolovali dodržování zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti nad 6 tun při objížďce, která vedla přes Sezimovo Ústí I.

I v roce 2004 strážníci MP vykonávali svoji činnost na základě pravomocí svěřených jim zákonem o obecní policii. Oproti roku 2003 došlo k poklesu přestupků v dopravě o 50 % - stání před přechodem, stání v křižovatce Nedošlo však k poklesu počtu přestupků stání na vyhrazených parkovištích pro invalidy, což svědčí o bezohlednosti některých řidičů vůči našim postiženým spoluobčanům. Z toho vyplývá nutnost zvýšené kontroly ze strany MP.

Dařilo se řešit celou řadu problémů města a občanů. Svoji činností MP ovlivňovala záležitosti veřejného pořádku ve spolupráci s obvodním oddělením PČR. Součinnost MP a PČR byla upřesňována na poradách se zástupcem vedení města, MP a PČR. Další úkol, který tato porada řešila, byla prevence kriminality v našem městě. Jedná se o dlouhodobý úkol a jeho naplňování má přispět k snížení trestné činnosti v Sezimově Ústí. Řešeny byly aktuální problémy veřejného pořádku v Sezimově Ústí a některé trestné činy (vloupání do Fierlingerovy vily, vloupání do garáží a chat u Soukeníku).

Uskutečnilo se 21 společných služeb s policií ČR. MP spolupracovala na 37 akcích řízených policií - například: dopravní akce, kontrola povodí řeky Lužnice (chatová oblast Soukeník), zabezpečení místa trestného činu, řešení narušitelů veřejného pořádku atd. Oproti roku 2003 došlo k poklesu o 14 akcí. MP provedla 710 kontrol objektů ve vlastnictví města (nárůst oproti roku 2003 o 202 kontrol), přičemž bylo zjištěno 7 případů nezabezpečení objektů.

MP zasahovala proti 40 opilcům (pokles oproti roku 2003 o 27 případů). V některých případech je musela vzbudit a po ověření totožnosti odeslat domů. Pozitivní je že, nedošlo k zásahům proti opilým ženám na rozdíl od roku 2003. Ve městě Sezimově Ústí je celkem 24 restaurací, z nichž několik je problémových, a na ty se zaměřovala zvýšená kontrolní činnost MP. MP provedla 63 kontrol restaurací se zaměřením na nalévání alkoholických nápojů a hraní na výherních hracích přístrojích u osob mladších 18-ti let (nárůst o 4 kontroly). Tři případy byly předány OO PČR pro podezření ze spáchání trestného činu, a to zejména: na diskotéce Apollo, v restauraci Atlantik, v baru u Zdeňka, v Pacifiku a nonstop baru Gotes.

V oblasti občanského soužití řešila MP 13 přestupků, a to zejména úmyslné narušování občanského soužití schválnostmi a drobným ublížením na zdraví (nárůst oproti roku 2003 o 5 přestupků).

MP velkou měrou přispěla ke zlepšení v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v Sezimově Ústí. Po nabytí účinnosti novely zákona o obecní policii (od 1.1.2003), která přinesla zvýšení pravomocí MP při řešení přestupků v dopravě, MP počala nekompromisně řešit řidiče porušující zákazy vyplývající z místní úpravy silničního provozu. Její činností se podařilo snížit počet přestupků páchaných řidiči v Sezimově Ústí.

V tomto období bylo řešeno celkem 343 řidičů (pokles o 347 řidičů oproti roku 2003), z čehož bylo:
- 183 řidičů písemně vyzváno k podání vysvětlení o přestupku (pokles o 107 řidičů oproti roku 2003)
- 296 řidičů lustrováno
- 108 řidičů předáno k správnímu orgánu k dořešení (pokles o 43 řidičů oproti roku 2003)

I v roce 2004 jsme se přesvědčili v měsíci dubnu a květnu o nekázni řidičů, když v rámci čištění ulic, přes veškerá upozornění MP (a to jak v rozhlase, tak na úředních deskách městského úřadu) a dopravní značení zákazu zastavení, toto nebylo respektováno, a proto bylo odtaženo 23 vozidel podle § 19odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - 4 vozidla byla odtažena jako překážka silničního provozu podle § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. MP vylepila výzvu k odstranění vozidla bez SPZ u 24 vozidel bez SPZ. Nyní je jen jedno vozidlo bez SPZ v evidenci MP, u kterého běží dvouměsíční lhůta k jeho odstranění v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nárůst o 11 vozidel oproti roku 2003).

MP předala na komisi dopravy MěÚ 6 námětů ke zlepšení dopravní situace nebo změnu dopravního značení.

Strážníci MP přispívají k bezpečnosti chodců kontrolní činností na přechodech, a to zejména v Kánišově a v Nerudově ulici, kde je největší pohyb chodců, a to především v ranních hodinách, kdy děti chodí do školy.
MP rovněž 7 krát řídila dopravu při pracích prováděných Správou města SÚ (kácení stromů, montáž a demontáž vánoční výzdoby atd.). V 11 případech řídila MP dopravu při DN do příjezdu PČR

MP řešila 58 stížností občanů, a to od narušování občanského soužití, přes nesprávné parkování vozidel, štěkající psy, až po svícení do oken automobilem. Tyto stížnosti byly v některých případech oprávněné, a jejich řešení přispělo ke zlepšení vztahů mezi MP a občany města (pokles o 5 stížností oproti roku 2003).

MP upozornila fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky v 51 případech a napomohla k jejich odstranění (zábor veřejného prostranství, poškozené dopravní značení, poškozený majetek po DN, neudržovaný živý plot, neposypaná komunikace atd.).

V průběhu uplynulého období MP prováděla kontrolní činnost dodržování vyhlášek města. Provedla 126 kontrol dodržování vyhlášky č. 3/2004 o odpadech. Bylo vykázáno 28 obyvatel od uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru, kteří neměli trvalé bydliště v Sezimově Ústí a chtěli vyvézt jiný odpad než tříděný, dále bylo provedeno 92 kontrol dodržování vyhlášky č. 1/2003 o životním prostředí se zaměřením na volně pobíhající psy. Celkem bylo řešeno 29 psů, z toho bylo do psího útulku v Táboře umístěno 6 psů. Dále MP prověřovala 31 majitelů psů, zda mají splněnou povinnost zaplacení poplatků za psa. Z toho v 12 případech majitel psa přihlásil a zaplatil poplatek, v ostatních případech majitel psa neodhlásil z evidence na MěÚ. Dále bylo kontrolováno 75 majitelů, zda mají jejich psi známku a jsou na vodítku. Bylo uloženo 9 blokových pokut majitelů psů, kteří neuklidili po svých psech exkrementy, nebo jejich psi neměli známku.

Celkem byla v rámci činnosti MP vybrána na blokových pokutách částka ve výši 57.000,- Kč. Předáno k vymáhání soudem bylo 8 pokut na místě nezaplacených v celkové výši 7.700,- Kč.

Strážník Richard Pexa provedl v rámci prevence 4 besedy v MŠ o bezpečnosti dětí. Tyto besedy se setkaly s příznivým ohlasem.

V měsících únoru, březnu a červnu MP prováděla kontrolu povodí Lužnice a Kozského potoka v souvislosti s vyhlášením prvního stupně povodňové aktivity podle povodňového plánu.

Přehled některých událostí:

17.01.2004
- řízena doprava při smrtelné DN na E-55

23.01.2004
- řízena doprava při hromadné DN na mostě do SÚ II.
- z pošty na Husově náměstí vyvedena psychicky narušená žena a odvezena domů

29.01.2004
- ve spolupráci s OO PČR Sezimovo Ústí řešeni pachatelé napadení správce ubytovny

30.01.2004
- zadrženi pachatelé TČ vloupání do objektu Fierlingerovy vily a Strimplovy vily - jednoho pachatele zadržel str. Miroslav Kratochvíl

02.02.2004
- na Lužnici vyhlášen první povodňový stupeň - MP prováděla činnost podle povodňového plánu

16.02.2004
- ve spolupráci s OO PČR řešeni Rómové nabízející zboží ve Vaníčkově ulici

21.02.2004
- provedeno šetření požáru okrasných dřevin, které byly zapáleny zábavní pyrotechnikou

25.2.2004
- ve spolupráci s OO PČR a cizineckou policií byla provedena kontrola objektu se zaměřením na osoby zdržující se neoprávněně na území České republiky

02.03.2004
- MP podala připomínky při řešení objížďky která vedla přes Sezimovo Ústí

07.03.2004
- na Dukelské ulici zastaven cyklista pod vlivem alkoholu - po zásahu MP sesedl a poté kolo vedl

09.03.2004
- ve spolupráci s OO PČR řešena skupina hokejových fanoušků, kteří odcizili alkohol na čerpací stanici

16.03.2004
- na základě žádosti ministerstva zahraničních věcí MP zjistila pobyt cizince a předala podklady ke správnímu řízení

28.03.2004
- na Lužnici vyhlášen první stupeň povodňové aktivity - MP pracovala podle povodňového plánu

29.03-16.08.2004
- MP zabezpečovala dodržování zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti nad 6 tun při objížďce, která vedla přes Sezimovo Ústí I.

02.04.2004
- v zákazu vjezdu zastaveno vozidlo, načež pro podezření, že řidič má padělané doklady, byla přivolána hlídka OO PČR

24.04.2004
- v Táborské ulici před diskotékou Apollo rozehnána rvačka třech mladíků
- na diskotéce v Apollu zadrženy dvě osoby pro podezření ze spáchání trestného činu a byly posléze předány OOP ČR

07.05.2004
- v Kánišově ulici rozehnána rvačka dvou mladíků

13.05.2004
- v Nerudově ulici byl v odpoledních hodinách byl nalezen zraněný opilý mladík, kterému byla přivolána RZS

23.05.2004
- MP zabezpečovala veřejný pořádek při návštěvě prezidenta republiky a předsedy vlády při oslavách 120. výročí narození Dr. E. Beneše

10.06.2004
- hlídka MP zabezpečovala místo TČ při vloupání do domu na Okružní ulici

11.06.2004
- ve spolupráci s OO PČR proběhlo pátrání po pohřešované osobě v teritoriu města Sezimovo Ústí

11.06-13.06
- zabezpečovala MP veřejný pořádek při volbách do parlamentu

17.06.2004
- MP přivolala RZS k muži, který byl těžce nemocen a nevycházel z bytu

27.06.2004
- ve spolupráci s OO PČR řešena dívka požívající psychotropní látky

05.07-06.07
- MP zabezpečovala veřejný pořádek při oslavách na Kozím Hrádku

09.07.2004
- MP spolupracovala při akci s OO PČR a Službou kriminální policie a vyšetřování Policie ČR

17.07.2004
- zadrženy dvě osoby nesoucí kabely, načež byly pro podezření z TČ předány OO PČR

15.08.2004
- str.Libor Kákona zadržel osobu hledanou policií ČR

18.08.2004
- MP zadržela mladíka, který napadl obsluhu čerpací stanice, načež byl mladík předám OO PČR

24.08.2004
- ve spolupráci s OO PČR bylo provedeno pátrání po osobě, která okradla muže v ulici Ke Hvězdárně

30.08.2004
- zjištěn pachatel postříkání chodníků sprejem - pachatel zaplatil blokovou pokutu

01.-02.09.2004
- účast MP na krajské akci kontrolní činnosti v dopravě

13.09.- 19.09.2004
- zabezpečení veřejného pořádku v průběhu poutě, návrh na opatření ke zlepšení organizace poutě pro příští rok byl předán vedení města

17.09.2004
- str. Miroslav Kratochvíl zadržel pachatele vloupání do objektu garáží na Hiltonu

18.09.2004
- hlídka MP byla jako první při DN v ulici K Hájence, kde podnapilá řidička způsobila DN

10.10.2004
- na SKPV předány podklady o postříkaných místech v SÚ I. a SÚ II.

15.10.2004
- rozehnána rvačka dvou mladíků před Apollem

04.11.2004
- účast všech strážníků na cvičení IZS v Nerudově ulici

12.11.- 13.11.2004
- zabezpečení voleb do krajských zastupitelstev

18.11.2004
- v prostoru Fierlingerovy vily byla nalezena kovová bomba s neznámým obsahem - odvezla ji specializovaná firma

22.11.2004
- str. Libor Kákona zadržel pachatele vloupání do chat

14.12.2004
- ve spolupráci s OO PČR řešeno domácí násilí v ulici Táboritů

Redakce - 06.04.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama