Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Zajímá nás co si myslíte
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ZM č. 1/2006 - 23/2006

Usnesení z 22. veřejného zasedání ZM

Usnesení
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 14.03.2006 od 18.00 hodin v zasedací místnosti SOŠ-SOU-COP v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 1/06
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 2/06
I. Bere na vědomí
návrh na příděl zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu za rok 2005 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 3/06
I. Schvaluje
rozpočtová opatření bez připomínek:
(pozn. redakce: tabulky rozpočtových opatření naleznete v příloze)

ZM po projednání
Usnesením č. 4/06
I. Schvaluje
poskytnutí dotace na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD pro rok 2006 ve výši 3.654.400,- Kč.
II. Souhlasí
s uzavřením předložené dotační smlouvy na spolufinancování prokazatelné ztráty MHD pro rok 2006 se Sdružením měst a obcí okresu Tábor v předloženém znění.

ZM po projednání
Usnesením č. 5/06
I. Schvaluje
Smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2006 v předloženém znění.

ZM po projednání
Usnesením č. 6/06
I. Souhlasí
se změnou specifikace obnovy veřejného osvětlení ve městě Sezimovo Ústí v příloze č.1 Smlouvy o správě VO na území města Sezimovo Ústí takto:
svítidlo uliční typ Safír se nahrazuje svítidlem uličním typ Athos.
II. Ukládá
vedení města ve spolupráci se společností Eltodo - Citelum, s.r.o. předložit na ZM ve druhé polovině roku 2006 návrh na doplnění specifikace obnovy VO v částce rozdílu dodávky svítidel Safír a svítidel Athos.
III. Souhlasí
s tím, aby pro nátěr sloupů veřejného osvětlení ve městě byla použita barva odstínu tzv. vagónová zelená.

ZM po projednání
Usnesením č. 7/06
I. Schvaluje
zahájení procesu pořízení nového územního plánu pro Město Sezimovo Ústí, dále souhlasí se zahájením výběrového řízení na projektanta této dokumentace. a dále bude požádán MěÚ Tábor jako pověřený úřad - úřad s rozšířenou působností ve smyslu § 14 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového územního plánu pro Město Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 8/06
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem včetně doplnění o svoz spadaného listí v měsíci listopadu.

ZM po projednání
Usnesením č. 9/06
I. Schvaluje
Plán odpadového hospodářství města Sezimova Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 10/06
I. Bere na vědomí
přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 01.01.2005 do 31.12.2005 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 11/06
I. Schvaluje
prodej části pozemku parc. číslo 215/2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 4,4 m2, panu Václavu Jůzovi, Průmyslová 1068, Sezimovo Ústí za cenu 100,-- Kč/ m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 12/06
I. Schvaluje
prodej částí pozemků parc. číslo 127/1 a 127/2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 300 m2, panu André Hubertovi, Šafaříkova 1073, Sezimovo Ústí za cenu 550,-- Kč/m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 13/06
I. Neschvaluje
prodej části pozemku parc. číslo 820/1, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 85 m2, panu Pavlu Míkovi, Hájek 20, 391 55 Chýnov.

ZM po projednání
Usnesením č. 14/06
I. Schvaluje
směnu pozemku Města Sezimovo Ústí parc. číslo 210/26 - zahrada o výměře 415 m2 za pozemek paní Hany Vobnášilové, Pod Vrbou 286, Sezimovo Ústí parc. č. 210/30 - zahrada o výměře 366 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 15/06
I. Schvaluje
směnu části pozemku Města Sezimovo Ústí parc. číslo 74/154 - ostatní plocha o výměře cca 7 m2 za část pozemku manželů Aleny a Milana Lhotákových parc. č. 74/184 - ostatní plocha o výměře cca 7 m2, oba k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 16/06
I. Schvaluje
nevymáhání a účetní odpis těchto pohledávek:
§ Cineinvest, spol. s r.o., Celetná 19, Praha 1, částka 270.877,- Kč
§ Irena Vandrovcová, částka 33.811,08 Kč

ZM po projednání
Usnesením č. 17/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 608/5 v domě čp. 608, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, panu Josefu Maršíkovi, trv. bytem Táboritů 608, Sezimovo Ústí za cenu 301.765,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 18/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 493/8 v domě čp. 493, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, panu René Černému, trv. bytem Lipová 493, Sezimovo Ústí za cenu 139.110,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 19/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 601/1 v domě čp. 601, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II, panu Milanu Živčicovi, trv. bytem Táboritů 601, Sezimovo Ústí za cenu 259.095,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 20/06
I. Schvaluje
prodej bytu 1 + 1 č. 603/68 o výměře 33 m2, v bytovém domě čp. 603, Lipová ulice, postaveném na pozemku stp. čís. 615 - zast. pl. a nádvoří o výměře 663 m2 a stp. čís. 616 - zast. plocha a nádvoří o výměře 614 m2 v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, obálkovou metodou postupem podle usnesení zastupitelstva města č. 61/2004 s minimální výší kupní ceny 250.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 21/06
I. Souhlasí
se zrušením předkupního práva k domu čp. 451, stavební parcele č. st. 426 a pozemkům p.č. 217/94, 217/254, 217/256, 217/258, 217/264, 217/265 a 217/266, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 22/06
I. Neschvaluje
prodej objektu letní restaurace Kozí hrádek čp. 196, stavební parcely stp. č. 412 o výměře 259 m2 a přilehlé parcely p.č. 301/3 - ostatní plocha o výměře 484 m2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 23/06
I. Schvaluje
prodej pozemků Města Sezimovo Ústí p. č. 1012/5, 1012/7, 1012/11, 1012/17, 1012/20, 1012/21, 1012/24, 1012/25 a 1012/39, k. ú. a obec Sezimovo Ústí, České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu 182.282,-- Kč.


Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Sezimovo Ústí 14.03.2006


Článek obsahuje přílohu uz106.pdf
Redakce - 22.03.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama