Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Tip: Bojíte se zeptat? Napište, zeptáme se za vás!
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ZM č. 95/2005 - 123/2005

Usnesení z 21. veřejného zasedání ZM


Usnesení
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 12.12. 2005 od 18.00 hodin v zasedací místnosti SOŠ-SOU-COP v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 95/05
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 96/05
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 20. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 97/05
I. Schvaluje
změnu č. 4 rozpočtu na rok 2005 s touto připomínkou.
Přesun paragraf 6171 položka 6121 -3 mil. Kč na položku 8115 +3 mil. Kč a ukládá vedení města schválenou připomínku zapracovat do projednávaných materiálů.

ZM po projednání
Usnesením č. 98/05
I. si podle ust. § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v y h r a z u j e projednání návrhu o uzavření "Smlouvy o správě veřejného osvětlení na území města Sezimovo Ústí" mezi Městem Sezimovo Ústí a ELTODO-CITELUM s.r.o. Praha 4.

ZM po projednání
Usnesením č. 99/05
I. Schvaluje
Smlouvu o správě veřejného osvětlení na území města Sezimovo Ústí v předloženém znění.

ZM po projednání
Usnesením č. 100/05
I. Souhlasí
s finanční spoluúčastí města na archeologickém průzkumu lokality výstavby rodinných domků Nechyba - II. etapa ve výši 150 tis. Kč bez DPH.

ZM po projednání
Usnesením č. 101/05
I. Schvaluje
Program prevence kriminality partnerství 2006 týkající se státní účelové dotace od ministerstva vnitra na zřízení městského kamerového dohlížecího systému v celkové výši 1,500 tis. Kč s podílem Města Sezimovo Ústí 150 tis. Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 102/05
I. Schvaluje
tyto zásady pro prodej bytů v domech čp. 422, 492, 493, 497, 498, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 630, 661, 675 a 678:

1) cena bytu při jednorázové platbě při podpisu kupní smlouvy činí 4.700,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 1.500,-Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje
2) cena bytu při úhradě 50% kupní ceny při podpisu kupní smlouvy a zbývající části kupní ceny do 5 let činí 5.300,- Kč/m2 podlahové plochy bytu (bez započítání podlahové plocha sklepů, sklepních kójí a balkónů) a 1.500,- Kč/m2 podlahové plochy sklepa nebo sklepní kóje; pohledávka na doplatek kupní ceny bude zajištěna zástavním právem města k převáděnému bytu
3) kupujícím bytu může být nájemník bytu, jeho příbuzný v řadě přímé nebo jeho sourozenec či manžel
4) tyto zásady nabývají účinnosti dne 1.1.2006 a pozbývají účinnosti dne 31.12.2006
5) tímto usnesením se ruší usnesení č. 62/2003 a všechny usnesení jím citované, usnesení č. 26/2002 zůstává v platnosti.

ZM po projednání
Usnesením č. 103/05
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 4 FV ze dne 30.11.2005.
II. Schvaluje
Pravidla pro tvorbu a schvalování rozpočtu Města Sezimovo Ústí.
III. Schvaluje
Pravidla pro úpravu rozpočtu.
IV. Schvaluje
doplnění Pravidel pro úpravu rozpočtu o bod, který řeší přesuny v kapitálových výdajích v jednotlivých akcích, kde bude maximální částka, kterou RM může přesunout v celkové výši 500 tis. Kč na jednu plánovanou akci.
V. Ukládá
radě města zpracování výsledovky rozpočtu v členění - očekávaná skutečnost roku 2005 a rozpočet roku 2006 za Město Sezimovo Ústí a za příspěvkové organizace.

ZM po projednání
Usnesením č. 104/05
I. Souhlasí
s prodejem pozemků
p.č. 193/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.484 m2,
p.č. 193/8 - orná půda o výměře 29.562 m2,
p.č. 193/14 - orná půda o výměře 5.615 m2,
p.č. 193/15 - orná půda o výměře 4.883 m2,
p.č. 193/37 - orná půda o výměře 3.536 m2,
p.č. 193/38 - orná půda o výměře 2.287 m2,
vše obec a k. ú. Sezimovo Ústí, formou obálkové metody nejvyšší nabídce za minimální cenu 350,- Kč/m2 při koupi celého areálu a 500,- Kč/m2 při koupi jen části areálu. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o koupi.

ZM po projednání
Usnesením č. 105/05
I. Schvaluje
tyto změny ve Zřizovací listině Správy Města Sezimovo Ústí, p.o.:
1. V článku III. Zřizovací listiny se vypouští odrážka "- zajišťuje provoz a údržbu veřejného osvětlení, veřejných el. hodin".
2. V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se ke dni 31.12.2005 mění výše pořizovací hodnoty majetku dle účetní evidence na 20.498.512,78 Kč.
3. Příloha č. 1 Zřizovací listiny se nahrazuje Přílohou č. 1, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

ZM po projednání
Usnesením č. 106/05
I. Schvaluje
rozpočet na rok 2006 s těmito připomínkami: v bodě b) Zásady pro úpravy rozpočtu bod I/1 vložit za bod c) nový bod d), původní bod d) označen e); bod I/2 doplnit o bod c). V bodě d) Další závazné ukazatele rozpočtu doplnit do seznamu investičních akcí konvektomat pro ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489.

a) Závazné ukazatele:
Celkové příjmy po konsolidaci 93 442,40 tis Kč
z toho příjmy daňové 57 805 tis Kč
nedaňové 4 630 tis Kč
kapitálové 19 200 tis.Kč
dotace 11 807,40 tis Kč

Celkové výdaje po konsolidaci 98 686,40 tis Kč
z toho běžné 72 181,40 tis Kč
kapitálové 26 505 tis Kč

Výsledek salda hospodaření -5 244 tis Kč

Financování 5 244 tis Kč
z toho splátky úvěrů a půjček -3.000 tis Kč
změna stavu prostředků na účtech 12 214 tis Kč
změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech -3 970 tis Kč

b) Zásady pro úpravy rozpočtu
I. Provádění rozpočtových opatření
1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření.
a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z dalších zdrojů
b) snížení celkového objemu rozpočtu
c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
d) změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 500 tis. Kč
e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku

2. Zastupitelstvo města zmocňuje Radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření:
a) navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z dalších zdrojů
b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad 20 tisíc Kč včetně, oproti schválenému, nebo upravenému rozpočtu
c) změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce do 500 tis. Kč včetně

II. Čerpání rozpočtu
Rozdíly skutečností podle bodu 2.b), do 20 tis Kč ve zkrácené rozpočtové větě, jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

c) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace v tis.Kč

1.ZŠ 2.ZŠ 3.ZŠ 1.MŠ 3.MŠ MSKS SM
Příspěvek na činnost 2.727 2.504 1002 625 775 5 400 9 442
z toho mzd. náklady 170 84 27 0 0 3 200 5 718
z toho odpisy 49 9 0 0 9 652 620
odvod zřizov. 0 0 0 0 0 0 0
Hosp. výsled. 0 0 0 0 0 0 0


d) Další závazné ukazatele rozpočtu
položka 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 170 tis Kč
položka 5221 neinvestiční dotace obec.prosp.organizacím 1 400 tis Kč

Seznam investičních akcí
- Veřejný rozhlas
- Okružní ulice
- Domov důchodců projektová dokumentace, 1.rok spoluúčast na výstavbě
- Pečovatelský dům Sezimovo Ústí I
- Táborská ulice projekt
- Nechyba komunikace
- Kamerový systém města
- Rekonstrukce nebytového prostoru pošta
- Regenerace panelového sídliště Sezimovo Ústí - I.etapa
- Park Sezimovo Ústí II a chodník u obchodního centra
- 2.ZŠ elektroinstalace
- Hřiště Hilton
- Radar MP
- MÚ obřadní síň varhany
- Výkup pozemků
- Konvektomat ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489

e) Revokace
Tímto usnesením ruší ZM své usnesení čís. 41/05 ze dne 29.06.2005 o delegaci výkonu rozpočtových opatření ze zastupitelstva města na radu města.
II. Ukládá
vedení města schválené připomínky zapracovat do projednávaných materiálů.

ZM po projednání
Usnesením č. 107/05
I. Schvaluje
rozpočet sociálního fondu na rok 2006 dle předloženého návrhu.

ZM po projednání
Usnesením č. 108/05
I. Schvaluje
smlouvu o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnanci Města Sezimovo Ústí dle předloženého návrhu.

ZM po projednání
Usnesením č. 109/05
I. Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZM po projednání
Usnesením č. 110/05
I. Schvaluje
zahájení procesu Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru aglomerace Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí ve správním území Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 111/05
I. Schvaluje
výši darů jednotlivým členům výborů zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

ZM po projednání
Usnesením č. 112/05
I. Bere na vědomí
otevřený dopis zastupitele Josefa Králíka ke stavu kultury ve městě a reakci ředitele MSKS Mgr. Vladimíra Doležala.

ZM po projednání
Usnesením č. 113/05
I. Volí
pana Bohumila Holého, nar. 12.03.1931, bytem Sezimovo Ústí II, Dukelská 610 přísedícím Okresního soudu v Táboře.
II. Volí
paní Janu Pražmovou, nar. 06.10.1959, bytem Sezimovo Ústí I, Bydlinského 104 přísedícím Okresního soudu v Táboře.

ZM po projednání
Usnesením č. 114/05
I. Schvaluje
prodej bytu 3+1 č. 606/6 o výměře 93,70m2, umístěného v 3. nadzemním podlaží domu čp. 606, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí II., Ing. arch. Aleně Kalinové, trv. bytem Táboritů 606, Sezimovo Ústí za cenu 415.110,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 115/05
I. Schvaluje
prodej bytu 2+1 č. 623/4 o výměře 67,60m2, umístěného v 2. nadzemním podlaží domu čp. 623, ulice Nerudova, Sezimovo Ústí II., paní Věře Bystřické, trv. bytem Nerudova 623, Sezimovo Ústí za cenu 291.160,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 116/05
I. Schvaluje
prodej bytu 2+1 č. 620/19 o výměře 66,00m2, umístěného v 1. nadzemním podlaží domu čp. 620, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II., paní Boženě Martinkové, trv. bytem Dukelská 620, Sezimovo Ústí za cenu 289.720,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 117/05
I. Schvaluje
prodej bytu 1+1 č. 493/23 o výměře 31,30m2, umístěného ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 493, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II., paní Bibiáně Jenšíkové, trv. bytem Lipová 493, Sezimovo Ústí za cenu 139.110,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 118/05
I. Schvaluje
prodej části pozemku č. 830/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1.400 m2, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, MUDr. Jitce Pekarovičové, Dukelská 640, Sezimovo Ústí za cenu 550,-- Kč/m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 119/05
I. Schvaluje
prodej šesti částí pozemku parc. číslo 74/138, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměrách po 1m2, majitelům pozemků parc. č. 74/172, 74/173, st.2733, 74/175, 74/176 a 74/177, vše obec a k. ú. Sezimovo Ústí za cenu po 100,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 120/05
I. Schvaluje
prodej pozemku parc. číslo st. 585/19, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 18m2, manželům Adolfu a Marii Hofhanzlovým, Tyršova 255, Lomnice nad Lužnicí za cenu 100,- Kč / m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 121/05
I. Souhlasí
se zrušením předkupního práva na jednu ideální polovinu domu čp. 301, jednu ideální polovinu stavební parcely č. st. 331/1 - zastavěná plocha o výměře 46 m2 a zahradu p.č. 207/173 o výměře 106 m2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 122/05
I. Souhlasí
s vynětím rekreačního střediska Nový Svět u Borových Lad v celkové hodnotě 4.323.846,88 Kč ze správy Městského střediska kultury a sportu, a to rekreační chaty Nový svět u Borových Lad čp. 18,
385 01 Borová Lada v hodnotě 3.340.066,- Kč, jímky v hodnotě 294.404,44 Kč, pozemků (stavební parcely parc.č. st. 5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 540 m2 a pozemku parc.č. 1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1098 m2, vše zapsané na LV č. 130 pro k.ú. Nový Svět u Borových Lad a obec Borová Lada) v hodnotě 24.810,- Kč a inventáře v hodnotě 664.566,44 Kč.
II. Schvaluje
tyto změny ve Zřizovací listině Městského střediska kultury a sportu, p.o.:
1. V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se mění výše pořizovací hodnoty majetku dle účetní evidence na 23.994.768,71 Kč.
2. Přílohy č. 1, 2 a 3 Zřizovací listiny se nahrazují Přílohami č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohy tohoto materiálu.

ZM po projednání
Usnesením č. 123/05
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 5 KV ze dne 14.11.2005.
II. Doporučuje
radě města, aby zvážila další prodlužování nájmů třetím osobám v městských bytech s předplaceným nájemným.

Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Sezimovo Ústí 12.12.2005

Redakce - 19.12.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama