Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Informační médium které je s lidmi
reklama
reklama
Zastupitelstvo

27.3.2008

Usnesení ze 7. zasedání ZM

Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 27.3.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti VOŠ a SŠ – Centra odborné přípravy v  Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 1/2008/7
I. Schvaluje
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 6. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 2/2008/7
I. Schvaluje
rozpočtová opatření č. 1-5.

a) č.1
Název: Usnesení RM č.32/2008 Program prevence kriminality rozšíření MKDS (městský kamerový dohlížecí systém)
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
500 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení +140
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby 17 -140
Kapitálové výdaje 0
b) č.2
Název: Účelová dotace MSKS nákup knih
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
450 3319 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO +50
700 6409 5901 Neidentifikované rezervy -50
Běžné výdaje 0
c) č.3
Název: Investiční dotace VST
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
300 2399 6313 Invest. transf. nepod.subjektům +438
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby 17 -438
Kapitálové výdaje 0
d) č.4
Název: Vratka do SR – dávky hmotné nouze UZ13306
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
300 6402 5366 Výdaje z fin. vypořádání min.let +93
8115 Změna stavu krát.prostř. na b.ú. +93
Saldo 0
e) č.5
Název: Přiznání k dani z příjmů za obec
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
300 1122 Daň z příjmu práv. osob za obec +1.023
300 6399 5362 Platby daní a poplatků +1.023
Saldo 0

ZM po projednání
Usnesením č. 3/2008/7
I. Schvaluje
rozpočtové opatření č. 6.
a) č.6
Název: Úhrada za pronájem pozemku p.č.1001
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
100 6171 5164 Nájemné +127
600 6171 6121 Budovy, haly a stavby ORG 17 -127
Výdaje 0

ZM po projednání
Usnesením č. 4/2008/7
I. Schvaluje
smlouvy o poskytnutí půjčky ze sociálního fondu zaměstnancům Města Sezimovo Ústí dle důvodové zprávy.

ZM po projednání
Usnesením č. 5/2008/7
I. Schvaluje
Program prevence kriminality na rok 2008 se státní účelovou dotací od ministerstva vnitra na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v celkové výši 560 tis. Kč s podílem Města Sezimova Ústí 140 tis. Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 6/2008/7
I. Bere na vědomí
přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 7/2008/7
I. Bere na vědomí
informaci o stavu dotačních titulů z fondů EU.
II. Ukládá
starostovi města předložit zastupitelům stávající ekonomickou studii provozu Domova důchodců do 30 dnů.

ZM po provedené volbě
Usnesením č. 8/2008/7
I. Zvolilo
paní Bohumilu Máchovou, bytem Sezimovo Ústí I, Mlýnská 857, nar. 28.3.1944 přísedícím Okresního soudu v Táboře.
II. Zvolilo
paní Vladislavu Čančurovou, bytem Sezimovo Ústí II, Zahradní 706, nar. 7.12.1970 přísedícím Okresního soudu v Táboře.

ZM po projednání
Usnesením č. 9/2008/7
I. Odkládá
projednání tohoto bodu.
II. Pověřuje
radu města svoláním 7 členné pracovní skupiny složené ze zástupců všech politických subjektů zastupitelstva.
III. Pověřuje
tuto pracovní skupinu vypracováním Jednacího řádu zastupitelstva za povinné účasti všech členů pracovní skupiny do 2.6.2008.

ZM po projednání
Usnesením č. 10/2008/7
I. Neschvaluje
s platností od 1. 4. 2008 v souladu s ust. § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tyto měsíční odměny, vč. příplatku podle počtu obyvatel, neuvolněným členům Zastupitelstva města Sezimovo Ústí:
starosta města Sezimovo Ústí 20.000,- Kč
člen Rady města Sezimovo Ústí 1.830,- Kč
předseda výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.500,- Kč
člen výboru Zastupitelstva města nebo komise Rady města 1.320,- Kč
člen Zastupitelstva města Sezimovo Ústí 630,- Kč,
s tím, že v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Sezimovo Ústí měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

ZM po projednání
Usnesením č. 11/2008/7
I. Bere na vědomí
informaci o možných záměrech využití budovy kina OKO.

ZM po projednání
Usnesením č. 12/2008/7
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/12 v domě č.p. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 32,05 m2 (z toho sklep o výměře 3,75 m2) paní Vlastě Petrdlové, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 156.365,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 13/2008/7
I. Schvaluje
prodej bytu č. 603/59 v domě č.p. 603, ulice Lipová, Sezimovo Ústí II, o výměře 37,80 m2 (z toho sklep o výměře 6 m2) panu Janu Pečenkovi, trv. bytem Lipová 603, Sezimovo Ústí, za cenu 178.740,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 14/2008/7
I. Schvaluje
prodej pozemku pod garáží č.e. 427 na stavební parcele č. parcelní st. 1277 – zastavěná plocha a nádvoří, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, panu Karlu Kazdovi, trv. bytem Svépomoc 668, Sezimovo Ústí II, za cenu 1.900,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 15/2008/7
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní st. 313/5 – zastavěná plocha, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 12 m2, panu Františku Plachému, trv. bytem Okružní 380, Sezimovo Ústí II, za cenu 12.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 16/2008/7
I. Schvaluje
bezúplatné přijetí místní komunikace s příslušenstvím (páteřní komunikace, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 6m, budoucího chodníku o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o minimální šíři 2m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení a komunikace mezi jednotlivými rodinnými domy o šíři 8m, která se skládá z vozovky z asfaltové směsi o šíři 5,5m, budoucího chodníku ze zámkové dlažby o šíři 1,5m, budoucího zeleného pásu vhodného k uložení inženýrských sítí o šíři 1m, veřejného osvětlení, svislého a vodorovného dopravního značení) – Nechyba – I. etapa v provedení dle kolaudačního souhlasu vydaného Městským úřadem v Sezimově Ústí, odborem stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy dne 5. 3. 2008, na pozemku č. parc. 212/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1291 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. pl. 2099 – 265/2008 z pozemků č. parc. 199/65 – orná půda o výměře 29 m2 a č. parc. 199/83 – orná půda o výměře 1262 m2, na pozemku č. parc. 212/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1686 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. pl. 2099 – 265/2008 z části pozemku parc. č. 199/63 – orná půda o výměře 1829 m2 a na pozemku č. parc. 212/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1028 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. pl. 2099 – 265/2008 z části pozemku parc. č. 199/66 – orná půda o výměře 727 m2 a části pozemku parc. č. 212/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1035 m2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, od Františka Vrtišky, bytem U Kuželníku 391, 391 55 Chýnov a Martiny Vrtiškové, bytem Slepá 451, 391 55 Chýnov, a bezúplatné přijetí výše uvedených pozemků č. parc. 212/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1291 m2 a č. parc. 212/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1686 m2, od
Františka Vrtišky, bytem U Kuželníku 391, 391 55 Chýnov, Martiny Vrtiškové, bytem Slepá 451, 391 55 Chýnov a Ladislava Šaláta a Evy Šalátové, oba bytem Turovecká 458, 391 55 Chýnov, s doplatkem města Sezimovo Ústí na pořízení geometrického plánu ve výši 6.000,- Kč (což odpovídá částce 1.000,- Kč za každý rodinný dům, s jehož stavbou bude na základě pravomocného stavebního povolení v době podpisu smlouvy započato na pozemcích lemujících převáděnou komunikaci), s tím, že František Vrtiška a Martina Vrtišková vystaví v každé příslušné ulici chodník a zelený pás nejpozději do tří měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání posledního z rodinných domů na pozemku sousedícího s příslušným úsekem komunikace (ulicí), nejpozději však do 3 let od podpisu smlouvy o výstavbě komunikace.

ZM po projednání
Usnesením č. 17/2008/7
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 196/112 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 343 m2, manželům panu Danielu Cimpovi, trv. bytem Husinecká 2646, Tábor a paní Petře Cimpové, trv. bytem Kaplického 989, Sezimovo Ústí I, za cenu 343.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 18/2008/7
I. Schvaluje
prodej pozemku č. parcelní 196/106 – zahrada, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře 212 m2, panu Marcelu Pekárkovi, trv. bytem Ke Hvězdárně 1485, Sezimovo Ústí II a paní Kateřině Sedlákové, trv. bytem Minská 2784, Tábor, za cenu 212.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 19/2008/7
I. Schvaluje
doplnění Zřizovací listiny Městského střediska kultury a sportu (dále jen MSKS) spočívající v navýšení majetku předávaného městem Sezimovo Ústí do správy MSKS o počítačový program MS WINDOWS XP Pro COEM v hodnotě 3.400,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 20/2008/7
I. Schvaluje
tyto změny ve Zřizovací listině Správy Města Sezimovo Ústí, p.o.:
I.
V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se navyšuje částka pořizovací hodnoty majetku dle jeho účetní evidence o 1,20 Kč.
II.
Příloha č. 1 Zřizovací listiny – přehled majetku předávaného do správy Správě Města Sezimovo Ústí se doplňuje o položku:
- kopírka MINOLTA výr. č. 21768386

ZM po projednání
Usnesením č. 21/2008/7
I. Schvaluje
prodej budovy veřejných záchodků čp. 133 na pozemcích č. parc. st. 3190/1 – zastavěná plocha o výměře 1 m2, st. 3190/2 – zastavěná plocha o výměře 32 m2, st. 3190/3 – zastavěná plocha o výměře 4 m2 a st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9 m2, vč. příslušenství čítající jímku na pozemku parc. č. 645/2, a prodej pozemku č. parc. st. 3190/2 – zastavěná plocha o výměře 32 m2 a st. 3190/4 – zastavěná plocha o výměře 9 m2 (prodej tohoto pozemku je podmíněn jeho převodem ze Správy lesů Města Tábora na Město Sezimovo Ústí), vše k.ú. Sezimovo Ústí, Václavu Koliandrovi a Jitce Pištěkové, oba bytem Soukeník 3010, Sezimovo Ústí, vše za cenu 100.000,- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 22/2008/7
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 5 finančního výboru ze dne 10.3.2008.


Ing. Bedřich Beneš
starosta města

Pavel Samec
místostarosta města


Sezimovo Ústí 27.3.2008

Redakce - 09.05.2008

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama