Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Zastupitelstvo

Usnesení ZM č. 35/2006 - 63/2006

Usnesení z 25. veřejného zasedání ZM

Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimova Ústí, konaného dne 29.06.2006 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Střední školy - COP v Sezimově Ústí II

ZM po projednání
Usnesením č. 35/06
I. Schvaluje
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 24. veřejného zasedání ZM bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 36/06
I. Schvaluje
Závěrečný účet Města Sezimovo Ústí za rok 2005 bez výhrad.

ZM po projednání
Usnesením č. 37/06
I. Schvaluje
rozpočtové opatření bez připomínek.
č. 14: Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
v tis.Kč
2.ZŠ
Příspěvek na činnost 2 631
z toho mzd. náklady 84
Z toho invest.dotace
z toho odpisy 9
odvod zřizov. 0
Hosp. výsled. 0

ZM po projednání
Usnesením č. 38/06
I. Schvaluje
půjčku TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí ve výši 2,2 mil. Kč na dostavbu sportovní haly v Sezimově Ústí. Půjčka bude poskytnuta s dobou splatnosti 7 let bezúročná, přičemž TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí se zavazuje jako kompenzaci úroků poskytnout školským zařízením zřizovaných městem po dobu 10 let možnost bezplatného využití haly na úrovni 2 vyučovacích hodin denně ve všední dny s výjimkou předem plánovaných akcí většího charakteru typu okresního přeboru, krajského přeboru, kulturních akcí apod. Splacení půjčky bude zajištěno zástavním právem zřízeným ve prospěch Města Sezimovo Ústí, které bude váznout na budově půjčkou financované haly.

II. Schvaluje
Rozpočtové opatření ZM č.15.
Název: Poskytnutí investiční půjčky na dostavbu víceúčelové haly SPARTAK MAS Sezimovo Ústí
Datum 29.6.2006
ORJ O§ POL Text Tis.Kč
300 3412 6421 Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným organizacím +2.200
Výdaje celkem +2.200
200 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí +2.200
Příjmy celkem +2.200

ZM po projednání
Usnesením č. 39/06
I. Schvaluje
pro správní území města Sezimovo Ústí „Zadání změn č. 6 ÚPnSÚ aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí.

ZM po projednání
Usnesením č. 40/06
I. Schvaluje
koupi části pozemku parc. č. 197/70, k. ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 108 m2 od Družstva vlastníků Sezimovo Ústí, Svépomoc čp. 660 za cenu 500,-- Kč/m2 (celková cena 54.000,-- Kč).

ZM po projednání
Usnesením č. 41/06
I. Schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2910/3, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 1 m2, panu Vladimíru Kovandovi, Kánišova 206, Sezimovo Ústí za cenu 200,-- Kč/m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 42/06
I. Schvaluje
prodej pozemku pod garáží parc. č. st. 2367, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 19 m2, paní Vladimíře Svobodové, Nové domovy 338, Český Krumlov za cenu 100,-- Kč/m2.

ZM po projednání
Usnesením č. 43/06
I. Schvaluje
přijetí daru těchto pozemků v k.ú. Sezimovo Ústí od Jihočeského kraje:
- č. 195/67 o výměře 1256 m2
- č. 195/69 o výměře 94 m2
- č. 195/70 o výměře 17 m2
- č. 195/71 o výměře 45 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/90 o výměře 414 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/91 o výměře 12 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/94 o výměře 26 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/97 o výměře 10 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/89 o výměře 25 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/95 o výměře 2 m2
- na základě geom.pl. č. 1525-571/2003 nově vzniklé p.p. č. 195/96 o výměře 179 m2

ZM po projednání
Usnesením č. 44/06
I. Neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 205/1, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 65 m2, panu Janu Jindrovi, Havanská 2818, Tábor.

ZM po projednání
Usnesením č. 45/06
I. Schvaluje
prodej pozemku parc. číslo 820/4, k.ú. a obec Sezimovo Ústí, o výměře 85m2, Pavlu Míkovi, Hájek 20, 391 55 Chýnov, za cenu 550,- Kč/m2 a za podmínky zřízení věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch Města Sezimovo Ústí v trase navazujících chodníků přes pozemek parc. č. st. 599, k.ú. a obec Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 46/06
I. Schvaluje
záměr směny pozemku parc. č. 383 ppk o výměře 1845 m2 a části pozemku parc. č. 293/5, o výměře cca 4000 m2, oba k.ú. Sezimovo Ústí a ve vlastnictví Města Tábora za pozemek Města Sezimova Ústí parc. č. 5976/2, o výměře 4637 m2, k.ú. Tábor s doplatkem ve výši rozdílu odhadních cen.

ZM po projednání
Usnesením č. 47/06
I. Schvaluje
bezúplatný převod objektu garáže a skladu na pozemku p. č. 524 – zahrada, k.ú. a obec Sezimovo Ústí majiteli pozemku – Římskokatolické farnosti Sezimovo Ústí, Husovo nám. 159, 391 01 Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 48/06
I. Schvaluje
stažení záměru prodeje budovy kina OKO v Sezimově Ústí I, čp. 239, ulice Kánišova se stavební parcelou parc. č. st. 499 – zast. plocha a nádvoří o výměře 648 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí za symbolickou cenu 1,-- Kč z programu ZM.

ZM po projednání
Usnesením č. 49/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 630/53 v domě čp. 630, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí II, o výměře 51,75 m2 (z toho sklep 1,40 m2) panu Josefu Prédovi, Dukelská 630, Sezimovo Ústí za cenu 238.745,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 50/06
I. Schvaluje
prodej bytu č. 678/17 v domě 678, ulice Svépomoc, Sezimovo Ústí II, o výměře 62,10 m2 (z toho sklep 1,30 m2) paní Monice Koblihové, Průmyslová 1111, Sezimovo Ústí za cenu 287.710,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 51/06
I. Schvaluje
prodej bytu 1+1 č. 603/68, o výměře 33 m2, v bytovém domě čp. 603, Lipová ulice, postaveném na pozemku stp. č. 615 – zast. pl. a nádvoří o výměře 663 m2 a stp. č. 616 –zast. plocha a nádvoří o výměře 614 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, paní Petře Tiché, Samota 109, Sezimovo Ústí za cenu 390.000,-- Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 52/06
I. Schvaluje
prodej volného bytu 2+1 č. 623/2 v domě čp. 623, ulice Nerudova, Sezimovo Ústí II, o výměře 67,70 m2 (z toho dva sklepy o celkové výměře 8,40 m2) paní Leoně Kaiferové, nám. Fr. Křižíka 1483, Tábor za kupní cenu ve výši 865.736,50 Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 53/06
I. Stanovuje
počet členů Zastupitelstva města Sezimova Ústí na volební období v letech 2006-2010 na 21 členů.

ZM po projednání
Usnesením 54/06
I. Schvaluje
nevyužití předkupního práva k budově čp. 392, ulice Wolkerova, města Sezimovo Ústí, stojící na stavební parcele č. parcelní st. 299 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m 2 a k pozemkové parcele č. parc. 185/3 – zahrada o výměře 504 m2, vše k.ú. a obec Sezimovo Ústí, dle nabídky majitelů uvedených nemovitostí, manž. Kateřiny a Jiřího Pošvářových, Wolkerova 392, Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 55/06
I. Schvaluje
tyto změny ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Správa Města Sezimovo Ústí:
1. V článku VI. odst. 1 Zřizovací listiny se mění výše pořizovací hodnoty majetku dle jeho účetní evidence na 22.056.595,91 Kč.
2. Příloha č. 1 zřizovací listiny – přehled majetku předávaného do správy Správě Města Sezimovo Ústí se doplňuje o položku: soubor nemovitých a movitých věcí, které tvoří sběrný dvůr v Sezimově Ústí I v hodnotě 1,558.083,13 Kč.

ZM po projednání
Usnesením č. 56/06
I. Schvaluje
doplnění Zřizovací listiny Městského střediska kultury a sportu o přijetí movitého majetku – dětského programu hřiště u Kozího hrádku v hodnotě 5.000,-- Kč do správy.

ZM po projednání
Usnesením č. 57/06
I. Deleguje
na valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o. konané v roce 2006 pana Miroslava Vocílku, starostu města.

ZM po projednání
Usnesením č. 58/06
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 6 KV ZM ze dne 13.3.2006 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 59/06
I. Bere na vědomí
předložený zápis č. 1 FV ZM ze dne 12.6.2006 bez připomínek.

ZM po projednání
Usnesením č. 60/06
I. Schvaluje
přijetí daru pozemku st. 586 a části pozemku p.č. 651/12 o výměře 39700 m2, k.ú. Sezimovo Ústí od s.p. Lesy České republiky

ZM po projednání
Usnesením č. 61/06
I. Schvaluje
zrušení předkupního práva k budově čp. 434, ulice Sokolovská, město Sezimovo Ústí, stojící na stavební parcele č. parcelní st. 378/1 – zastavěná plocha a nádvoří, ke stavební parcele č. parcelní st. 378/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 a k pozemkové parcele č. parc. 193/46 – zahrada o výměře 262 m2, vše k. ú. a obec Sezimovo Ústí, které na uvedených nemovitostech vázne ve prospěch města Sezimovo Ústí a k tíži manželů Františka a Olgy Nouskových, Sokolovská 434, Sezimovo Ústí.

ZM po projednání
Usnesením č. 62/06
I. Souhlasí
se zrušením předkupního práva k budově čp. 472, ulice 9. května, město Sezimovo Ústí, stojící na stavební parcele č. parcelní st. 469/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2 a ke stavební parcele č. parcelní st. 469/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2, oboje zapsané na LV č. 2851 pro k. ú. a obec Sezimovo Ústí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.

ZM
Usnesením č. 63/06
I. Bere na vědomí
rezignaci členů Kontrolního výboru ZM pana Miloše Trnky a paní Aleny Trnkové.


Miroslav Vocílka
starosta města

Pavel Samec
místostarosta

Sezimovo Ústí 29.06.2006Článek obsahuje přílohu uz2506.pdf
Redakce - 08.07.2006

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama