Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Svobodné informační médium
reklama
reklama
Vyhlášky

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Vyhláška č. 6/2005

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
Obecně závazná vyhláška č. 6/2005,
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psůZastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě § 24, odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10, písm.d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Osoba, která psa doprovází je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku
s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů podle článku 4 této vyhlášky.
2) Osoba, která psa doprovází, je povinna zabránit vstupu psa na veřejná prostranství, tj. na zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, jako jsou dětská hřiště, sportoviště (viz seznam v příloze č. 1 a zákres do mapy v příloze č. 2 této vyhlášky) a pískoviště.
3) Chovatel psa2) je povinen zajistit, aby pes byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou, vydávanou obcí zdarma při registraci psa.

Čl. 4
Prostory vymezené pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů je vymezen prostor, který se nachází mimo zastavěné území města Sezimovo Ústí. Tento prostor je vymezen zákresem do mapy v příloze č. 2 této vyhlášky.
2) Při volném pobíhání na vymezeném prostoru pro volné pobíhání psů musí být pes pod trvalou kontrolou nebo dohledem osoby, která psa doprovází.

Čl. 5
Kontrola a sankce
1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Sezimovo Ústí.
2) Porušení této obecně závazné vyhlášky může být postihováno podle zvláštních předpisů 3).

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů4)
a dále na psy určené k doprovodu nevidomých osob.
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o ochraně životního prostředí, čistotě a pořádku ve městě Sezimovo Ústí a obecně závazná vyhláška č. 8/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2005.1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
2) § 3, písm. k) zák.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
4) např. zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Miroslav Vocílka v.r.
starosta města

Pavel Samec v.r.
místostarosta

Příloha č. 1 - Seznam veřejných prostranství, sloužících jako dětská hřiště a sportovištěSezimovo Ústí I:
- hřiště v Lužnické ulici

Sezimovo Ústí II:
- prostor za pokladnou v areálu Letního kina
- hřiště v ulici Ke Hvězdárně
- oplocený prostor za čp. 1113 v Průmyslové ulici
- softbalové hřiště vedle jídelny Kovosvitu MAS a.s. - parcely č. 193/14, 193/37 a 193/38.

(Přílohu č. 2 s plánem obce a vyznačenými místy, kam psi nesmějí, naleznete v příloze tohoto článku - pozn. redakce)


Článek obsahuje přílohu v6_05_priloha2.zip
Redakce - 13.11.2005
1. Gabriela Filipová zapsáno: 14.11.2005 ve 16:45:13 hod.

Vyhláška 6/2005 platí od 1.11.2005. Proč ji dnes, 14.11.2005, nemůžu najít v plném znění na oficiálních internetových stránkách města?

2. Josef zapsáno: 06.12.2005 ve 13:43:42 hod.

Je 6. prosince a na situaci se stále nic nezměnilo. Potřebuje ještě někdo oficiální stránky, když na nich téměř nic není??? Sranda za vyhozené desítky tisíc a užitek žádný.

3. Pavla zapsáno: 10.01.2007 ve 19:14:01 hod.

Dobrý den.
Velice často se při svých vycházkách se psem setkáváme s jinými psy, kteří nejen, že nejsou vedeni na vodítku, což by mi tolik nevadilo,kdyby uměli poslouchat a majitelé si je dokázali přivolat při setkání s jiným psem, ale 98% psů velkých plemen nenosí NÁHUBEK. Na mého psa mi už několikrát zaútočili, a tak bych ráda věděla, jak se to bude řešit. Že si strážníci městské nebo státní policien občas z nudy všimnou malinkých plemen a sázejí pokuty, to je podle mě skoro zbytečné a malí psi chodí většinou na navíjecích vodítkách. Ale že převážně velcí psi chodí bez náhubku, toho by si měli strážníci začít hodně často všímat a těm majitelům bych sázela pokuty! Mohli byste prosím zavést časté kontroly tohoto typu? Myslím, že budete sami překvapeni. S pozdravem Pavla K., Sezimovo Ústí1.

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama