Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

reklama
Sezimovo Ústí online: Hledáme souvislosti
reklama
reklama
Vyhlášky

Nařízení 10/2004

NAŘÍZENÍ MĚSTA
SEZIMOVO ÚSTÍ Č. 10/2004
O ZAJIŠŤOVÁNÍ SCHŮDNOSTI
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Rada města Sezimovo Ústí vydává dle ustanovení § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, toto nařízení:

Článek 1.
Základní ustanovení

Toto nařízení stanovuje:
a) rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací,
b) úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Článek 2.
Vymezení základních pojmů

(1) Za chodník se pro účely tohoto nařízení považuje pěší veřejná komunikace, jakož i cesta upravená pro pěší, dále schody a komunikace přiléhající k nemovitostem a provozovnám v šíři nejméně 1,5 m, které jsou potřebné pro bezpečnou chůzi v místech, kde chodník není zřízen.

(2) Přilehlý chodník je pro účely tohoto nařízení, ten, který přiléhá k nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací. Přilehlostí se rozumí i případ, kdy chodník je oddělen od nemovitosti pruhem pozemku, jež slouží k jiným účelům, než komunikačním.

(3) Závadou sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla, přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. )

(4) Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. )

Článek 3.
Rozsah odstraňování závad

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, která slouží výhradně k chůzi:
a) u chodníků, které jsou širší než 1,5 m, v šíři nejméně 1,5 m s výjimkou spojovacího chodníku z ulice Dukelská k náměstí T. Bati, kde je povinnost udržovat chodníky schůdné v celé jejich šíři,
b) závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, která slouží k chůzi a současně jako zastávka veřejné hromadné dopravy vždy v celé šíři chodníků.

Článek 4.
Způsob odstraňování závad

(1) Závady ve schůdnosti místních komunikací, pokud vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se odstraňují zametáním, odstraňováním bláta, listí, odpadků a jiných nečistot, odmetáním nebo odhrnutím sněhu a posypem zdrsňovacími materiály. Sníh je třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ušlapání provozem a přimrznutí k povrchu chodníku. Sněhovou břečku je nutno z chodníku odstranit.

(2) Na chodnících je zakázáno k posypávání při zimním úklidu používat škváru a popel.

(3) Při odmetání a odhrnování sněhu je zakázáno shrnovat jej do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být ztížena jeho nakládka přihrnutím ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení, zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a na poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníků.

(4) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a výstupní prostory veřejné hromadné dopravy je zakázáno shrnovat sníh způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujících.

(5) V místech, kde je na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí.

(6) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.

Článek 5.
Lhůty odstraňování závad

(1) Závada ve schůdnosti musí být odstraněna každý den nejpozději v 07:00 hodin.

(2) Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 07:00 hodin do 20:00 hodin je nutno závadu odstranit bez zbytečných průtahů.

Článek 6.
Povinnosti vlastníka místní komunikace, uživatele místní komunikace a dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací

Povinnosti vlastníka místní komunikace, uživatele místní komunikace a dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací jsou v souladu ze zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, stanoveny "Plánem zimní údržby místních komunikací", který tvoří přílohu tohoto nařízení.

Článek 7.
Úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

(1) Úseky místních komunikací, které se v zimě neudržují, jednak pro jejich malý dopravní význam a jednak pro technickou a ekonomickou nemožnost údržby jsou vymezeny takto:

a) komunikace Svépomoc - zahrádkářské kolonie Ozvěna
b) komunikace od ulice Dr. E. Beneše podél Fierlingerovy vily k Lužnici
c) lávka přes Lužnici
d) komunikace z ulice Okružní kolem studny k šikmému chodníku

(2) Vlastník místních komunikací označí úseky vymezené v odst. 1 tohoto článku podle zvláštního právního předpisu.4)

Článek 8.
Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí městská policie.
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů.5)

Článek 9.
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Sezimovo Ústí č. 4/99 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Článek 10.
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2005._______________

4) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a jeho prováděcí vyhláška
č. 30/2001 Sb.

5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Miroslav Vocílka
starosta města Sezimovo Ústí

Pavel Samec
místostarosta města Sezimovo Ústí


Příloha nařízení Rady města Sezimovo Ústí č. 10/2004 o zajišťování schůdnosti místních komunikací

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
PRO MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

1.
ÚVOD
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé.
Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.
Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu , že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i  potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

2.
VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO PLÁNU.

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
Zákon č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "zákon")
Vyhláška č. 104/97/Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ( dále jen "vyhláška")
Nařízení Rady města Sezimovo Ústí č. 10/2004 o zajišťování schůdnosti na místních komunikacích
( dále jen "nařízení").
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a  schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami ( § 41 odst.1 vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a  povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 zákona).
Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a  povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).
Schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a  dopravně technickému stavu komunikací a  povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona)
Závada ve schůdnosti je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).
Místní komunikací je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce (§ 6 odst. 1 zákona).
Dodavatel zajišťující údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí - tímto dodavatelem je na základě uzavřené smlouvy Správa města Sezimovo Ústí, příspěvková, organizace, Průmyslová 1095, Sezimovo Ústí II.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam (§ 27 odst. 6 zákona), jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.
Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy a  to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině místních komunikací.
Zimním obdobím pro účely tohoto plánu se rozumí doba od 15.11. do 15.3. následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatele zajišťujícího zimní údržbu komunikací.

3.
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE,
DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ,
UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
A VLASTNÍKA NEMOVITOSTI PŘILEHLÉ K CHODNÍKU

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací
- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
- provádět zimní údržbu v rozsahu učeném zákonem, vyhláškou a tímto nařízením vlastními silami nebo na základě smluv uzavřených s dodavateli prací potřebných pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

Povinnosti vlastníka místních komunikací platí přiměřeně i pro vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace.

b) Základní povinnosti dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
- v  průběhu zimního období zmírňovat a  odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací a v souladu s tímto plánem zimní údržby
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací vlastními prostředky i dodavatelsky a vést o této činnosti předepsanou evidenci (deník vedoucího směny, přehled o vývoji počasí, o  kontrolní činnosti atd.)

- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány městského úřadu, s policií a jinými zainteresovanými orgány
- při vzniku kalamitní situace informovat o této situaci městský úřad a žádat o vyhlášení kalamitní situace
- při posypu místních komunikací dodržovat předepsané dávky posypu a tím chránit životní prostředí

Tyto povinnosti platí jak pro dodavatele zajišťujícího údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, tak pro dodavatele zajišťujícího údržbu místních komunikací ve vlastnictví 3. osob.

c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)
- při chůzi po chodnících používat k chůzi té části chodníku, která je posypána posypovými materiály
- při přecházení komunikace použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti

d) Základní povinnosti vlastníka nemovitosti přilehlé k chodníku
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území města hraničí se silnicí nebo místní komunikací je povinen odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku (přilehlý chodník je definován v nařízení) a odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem (§ 27 odst. 4 zákona).
Chodníky, na nichž závady ve schůdnosti odstraňuje nebo zmírňuje dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, jsou vyznačeny v Příloze č. 1 tohoto Plánu zimní údržby.
4.
SPOLUPRÁCE DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO ZIMNÍ ÚDRŽBU
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S ORGÁNY MĚSTA, POLICIE,
SPRÁVOU A ÚDRŽBOU SILNIC A S OKOLNÍMI PODNIKY

Město prostřednictvím místostarosty a městské policie (cestou službu konajícího policisty) informuje dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a  schůdnosti, které jeho orgány zjistily a zároveň kontroluje plnění úkolů stanovených v tomto plánu.
Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen k informacím městského úřadu a policie při řízení prací při odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti přihlédnout.
Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací při pracích spojených se zimní údržbou bude vždy zkoumána otázka zavinění zejména s přihlédnutím k výkonu práce, kterou řidič prováděl (jízda po kluzké vozovce, snížená viditelnost při mlze a sněžení, oprávnění vyplývající z použití výstražného světelného znamení, jízda závějemi apod.).
S podniky spolupracuje dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací zejména v době kalamitní situace, kdy využívá jejich mechanizační prostředky pro práce spojené se zajišťováním zimní údržby.
6.
KALAMITNÍ SITUACE.
Kalamitní situaci vyhlašuje městský úřad. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti se v této době provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí údržby stanovené v části 8 tohoto plánu.

7.
ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI ZMÍRŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.

a) Odklízení sněhu mechanickými prostředky.
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z  ekologického i ekonomického hlediska nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutní.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně významných místních komunikacích se odstraňování sněhu provádí v  celé jejich délce a šířce.

b) Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev inertními nebo chemickými materiály.
S posypem komunikací se začne neprodleně po odstranění sněhu; jako posypové materiály se používají drť a písek. Posyp inertními materiály je málo účinný, poněvadž tento materiál pouze zmírňuje kluzkost komunikace.
Proto posyp inertními materiály bude prováděn v celé délce pouze na dopravně důležitých místních komunikacích. Na ostatních místních komunikacích bude posyp prováděn pouze na nebezpečných místech (křižovatky, stoupání, klesání, ostré směrové oblouky, autobusové zastávky apod.).

c) Odstraňování náledí a  provozem ujetých sněhových vrstev chemickými posypovými materiály.
Chemický posyp se používá při ztížených podmínkách (ledovka, námraza).

d) Údržba chodníků
Povinnosti vlastníků sousedních nemovitostí, které přiléhají k průjezdnímu úseku silnice nebo k místní komunikaci, pokud jde o zmírňování závad ve schůdnosti na přilehlých chodnících, jsou stanoveny tímto nařízením.
Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu.
Na průjezdních úsecích silnic městem se závady ve schůdnosti s přihlédnutím k možnostem zmírňují pouze na vyznačených přechodech pro chodce.
Na ostatních částech průjezdního úseku silnice zmírňuje závady ve sjízdnosti jejich správce, to je správa a údržba silnic, závady ve schůdnosti jsou tím zmírněny.

d) Ruční úklid sněhu a ruční posyp
Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné. Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takový to druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, které jsou řádně osvětleny. Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, na úzkých chodnících, na schodech atp.

8.
STANOVENÍ TRAS PRACOVNÍCH OKRUHŮ DODAVATELE ZAJIŠŤUJÍCÍHO
ZIMNÍ ÚDRŽBU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK VE SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

I. Místní komunikace

Trasa č. 1, Sezimovo Ústí II - priorita 1, technologický postup: mechanické prostředky
ul. Dukelská - Budějovická - 9. května - Nerudova- K Hájence - Svépomoc - Okružní - Lipová (část od ul. Nerudovy po ul. Táboritů) - Táboritů - Průmyslová (část, u čp. 638) - Komenského

Trasa č. 2, Sezimovo Ústí II - priorita 2, technologický postup: mechanické prostředky
ul. Ke Hvězdárně -Jiráskova - Pod vrbou - Švermova - 1. máje - Wolkerova - Krátká - Zahradní - komunikace od ul. Zahradní k ul. Ke Hvězdárně

Trasa č. 3, Sezimovo Ústí I - priorita 1, technologický postup: mechanické prostředky
Bydlinského - Švehlova - Hromádkova - Erbenova - Petra Velikého - Vítkovecká -- Jana z Ústí - Žižkova - Prokopa Holého -Vaníčkova - Táborská - Lužnická - Husovo nám. - B. Němcové - Jungmannova - K.H. Borovského - Palackého

Trasa č. 4, Sezimovo Ústí I - priorita 2, technologický postup: mechanické prostředky
Šafaříkova - Na Mýtě - Nad Mýtem - Jilemnického - Karenova - Kaplického - Vrchlického - Kollárova - Alšova - Hálkova - Čapkova - Šrámkova - Čechova - Klášterní

Trasy č. 5 - 8, priorita 3
-komunikace od ulice K hájence - Hájenka Nechyba - Hájenka Březina - Kozí Hrádek - Červený Dvůr
- komunikace služebna JČE - požární nádrž
- komunikace od silnice E 55 - bývalá skládka
- komunikace od silnice E 55 - ulice Palackého
- komunikace kolem stadionu na Soukeníku (od Dr. E. Beneše k E55)

Komunikace, na nichž závady ve schůdnosti odstraňuje nebo zmírňuje dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, jsou s odlišením priorit (priorita 1 zeleně, priorita 2. oranžově, priorita 3 modře) vyznačeny v Příloze č. 2 tohoto Plánu zimní údržby.

II. Chodníky

1. Trasa č. 1 v Sezimově Ústí II. - priorita č. 1
Dukelská - cyklistická stezka (Spektrum,COP,Hotel) - nám.T.Bati - nám.Ludvíka Svobody - Nerudova (mezi Sokolovská a Dukelská) - Lipová - Táboritů - Rudé armády (mezi Průmyslová a Táboritů) - Průmyslová - Spojovací chodníky (mezi Táboritů a Pionýrů) - Spojovací chodník (v bloku mezi ulicemi Lipová, Dukelská, Táboritů a Nerudova)

2. Trasa č. 2 v Sezimově Ústí II. - priorita č. 2
9.května - Nerudova (mezi Dukelská a Svépomoc) - Školní náměstí - Svépomoc - K Hájence - Spojovací chodník (mezi K Hájence a Svépomoc) - Spojovací chodník (mezi K Hájence a Průmyslová) - Spojovací chodník (mezi Jednota a Dukelská) - Krátká - Spojovací chodník (mezi Krátká a nám.L.Svobody) - chodník u 1.ZŠ - Spojovací chodník okolo školní zahrady 1.ZŠ - Spojovací "šikmý chodník" (mezi zahradou 1.ZŠ a Wolkerova) - chodníky v parku zastávky ČD

3. Trasa č.3 v Sezimově Ústí I. - priorita č. 1
Chodníky kolem mateřské školy -chodník před kinem OKO - chodník před DPS (čp.75)

4. Ruční prohrnování - priorita č. 1
Zastávky MHD - Sezimovo Ústí I., oba směry
- Sezimovo Ústí II, oba směry
- Korej, oba směry
- Silon, směr Planá nad Lužnicí
Lávka přes E 55
Lávka přes potok v Sezimově Ústí I.
Chodník nad přejezdem (vedle házené)
Chodník Na Mýtě (podél E55)

Chodníky, na nichž závady ve schůdnosti odstraňuje nebo zmírňuje dodavatel zajišťující zimní údržbu pro město Sezimovo Ústí, jsou vyznačeny v Příloze č. 1 tohoto Plánu zimní údržby.

9.
SOUPIS NEUDRŽOVANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Tyto úseky chodníků a schodišť dodavatel zajišťující zimní údržbu označí tabulkou:
a) komunikace Svépomoc - zahrádkářské kolonie Ozvěna
b) komunikace od ulice Dr. E. Beneše podél Fierlingerovy vily k Lužnici
c) lávka přes Lužnici
d) komunikace z ulice Okružní kolem studny k šikmému chodníku

Komunikace, na nichž se závady ve schůdnosti neodstraňují, jsou vyznačeny červeně v Příloze č. 2 tohoto Plánu zimní údržby.

10.
ČASOVÉ LHŮTY PRO ZAHÁJENÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PŘI ZÁSADNÍ ZMĚNĚ
PODMÍNEK PRO SJÍZDNOST A SCHŮDNOST

a) Při spadu sněhu a jeho odstraňování z místních komunikací.
V pracovní době dodavatele zajišťujícího zimní údržbu
- neprodleně po zjištění vedoucího směny, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm
V době mimopracovní
- do 60 min. po zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm

b) Při posypu komunikací inertními nebo chemickými posypovými materiály.
V pracovní době dodavatele zajišťujícího zimní údržbu
- neprodleně po zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost a  schůdnost vytvořením kluzkosti
V době mimopracovní
- do 60 min. po zjištění zhoršení sjízdnosti nebo schůdnosti

11.
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Plán zimní údržby místních komunikací pro město Sezimovo Ústí byl schválen Radou města Sezimovo Ústí.Přílohy: Č.1.: Nákres chodníků, na nichž závady ve schůdnosti odstraňuje nebo zmírňuje dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí
Č. 2: Nákres komunikací, na nichž závady ve schůdnosti odstraňuje nebo zmírňuje dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Sezimovo Ústí a dále komunikací, které se neudržují

Redakce - 01.02.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama