Sezimovo Ústí online, www.sezimovousti.cz

Sezimovo Ústí online: Nazýváme věci pravými jmény
reklama
reklama
Vyhlášky

Nová vyhláška - pouze na SÚ online

Vyhláška č. 8/2004

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává podle ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku :


Čl.1
Úvodní ustanovení

1) Město Sezimovo Ústí vybírá na základě této obecně závazné vyhlášky místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Sezimově Ústí.


Čl.2

Poplatník

1) Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má ve městě Sezimovo Ústí trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
2) Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).


Čl.3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník má ohlašovací povinnost1). Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku veškeré údaje uvedené v Přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 2.
2) Poplatník splní ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku doručí přihlášku k registraci osobně nebo prostřednictvím společného plátce nebo pokud budou údaje o jeho osobě uvedeny na přihlášce k registraci vyplněné společným plátcem a doručené správci poplatku.
3) Ohlašovací povinnost musí být splněna do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti, pro vznik a zánik nároku na osvobození nebo jakýchkoliv skutečností uvedených v přihlášce k registraci dle této vyhlášky do 15 dnů od dne, kdy nastaly.
5) Ohlašovací povinnost podle odst. 1) až 3) nemá poplatník, který jí splnil na základě znění předchozí obecně závazné vyhlášky o poplatku.


Čl.4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 odst.1, písm. a) a  b) této obecně závazné vyhlášky činí 480,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
a) z paušální částky 230,-Kč a 
b) z částky 250,-Kč, která je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů na osobu je pro příslušný rok stanoveno v příloze č. 1 k této vyhlášce, která je její nedílnou součástí.
2) V případě změny místa trvalého pobytu se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Čl.5
Splatnost poplatku

1) Poplatník je povinen osobně nebo prostřednictvím společného plátce uhradit poplatek buď jednorázově k 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách splatných k 31.3. a 30.9. příslušného roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce uhradit poplatek po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 15. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.


Čl.6
Osvobození od poplatku

1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 2,odst. 1,písm. b) této obecně závazné vyhlášky.
2) U rodin s větším počtem dětí je od poplatku osvobozeno třetí a každé další dítě ve věku do 18 let.
3) Pro poplatníky, kteří jsou osvobozeni podle odstavce 2) platí ohlašovací povinnost podle čl. 3 této obecně závazné vyhlášky.


Čl.7
Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatek nebude zaplacen (odveden) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) Poplatek lze vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije zákon o místních poplatcích. 2)


Čl.8
Pokuty

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může obecní úřad uložit pokutu podle zvláštního zákona. 3)


Čl.9
Prominutí poplatku

K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo zčásti prominout.4)


Čl.10
Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se vyhláška č. 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška č. 12/2003, kterou se měnila vyhláška č. 4/2001
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
1) § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 12, odst. 2 zákona
3) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
4) § 16 zákonaMiroslav Vocílka
starosta

Pavel Samec
místostarosta


Článek obsahuje přílohu vyhl_8_04.pdf
Redakce - 05.01.2005

Zde můžete svobodně reagovat na článek. Reakce se objeví ihned a není cenzurována, buďte proto prosím slušní. Pozor, vyplnění jména a textu je povinné. Pokud tyto položky nevyplníte, váš příspěvek se nezobrazí.

Jméno:   e-mail:
Ochrana proti robotickému spamu Opište kód z obrázkuopište číslo z obrázkudo tohoto políčka
reklama
reklama